1 ilSEL 1 i ffl J GAS. [ITS, b and el. dres: W AU biedingen ft lil GAS. Courant Bericht. 1H lil al Donderdag 10 Maart 1014. behalve Sixitexi land. Buitenlandse^ Nieuws. FEUILLETON. Valentine. TOA.. 18 A ij 11 DIJ Kz., (INGERWAARD. jS licht hebben? EKBANK Gouda en Heeren gij J 52e Jaargang. ezx voor G-otxcL©- ezx Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. 12431. IvÊïlxtie, KENNISGEVING. AAYZONEN c j I Hit! Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. 11111, hierb( 1 aan het Bureau. eloos. de in (Wordt vervolgd) man Zn., Gouda f 0.55 0.10 f 1.25 1.50 1 5? Bui JAC. KOOI J Kz. Vieringerwaard, st met hetinstal- stem zware „Ik zon- Budapest ■MARCH AN I. SXETHLAtH- brieven 000,(5(10 fun,! end Lander oouwterre;ru 'EIT IN is dit werk door at het grootste aakbord”, 81/* n., itter voor de Vrijz. jagandaclub. Ichouwburg 8 unr enruyter. - en Woningtoez.. Anderstandscomm, 8 Genoegen” 8 a. ymnastiekvereeni- akbord”, 81/* itter voor de Vrijz. lagandaclub. wij geregeld tijdig ;en ontvangen van erten, vermakelijk’ eze dan in onne m. in de uccet. tién kosten slechts betaling 5, voor elke regel een ander i, zoo bij het behoorlijke vol- (iftlDMlIE (lil KIM PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Ideih franco per post,1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. e--— Zij, die zich met ingang van 1 April a.s. op de „G O U D S C H E COURANT” abonneeren, ont vangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Exemplaren worden gaarne ter kennismaking toegezonden. DE ADMINISTRATIE. dit rapport is gisteren besloten een enquête-commissie in te stellen, om deze de zaak-Rochette opnieuw te doen onderzoeken, waarbij deze commissie over rechterlijke bevoegdheden zal kunnen beschikken. Thans zal dus de waarheid lievend- heid worden onderzocht van twee grooten in Frankrijk tegenover elkaar Fabre contra Monis, magistraat te genover oud-premier. Als gevolg van het politieke drama zal de rechterlijke macht in tweeër lei opzicht daarbij worden betrokken. De president van de Rechtbank Mon- nier vermocht Mevr. Caillaux geen antwoord te geven, dat haar kan vol doen, of in Frankrijk het gerecht geen einde zóu kunnen maken aan de lastercampagne in de Figaro, waarop deze de woorden heeft geuitAls er dan geen gerechtigheid is in Frankrijk, dan kan alleen de revolver deze cam pagne doen ophouden. De enquête commissie, waarvan Jaurès president is, zal haar werk hebben te doen en rechten is deze zaak. OOSTENRIJK-HONO ARIJE. Te Weenen werden in hechtenis ge nomen de Hongaarsche baron Strahlen- dorf en het kamermeisje van een zekere gravin Vera Esterhazy, onder verdenking het dagboek der gravin te hebben 'gestolen, ten einde chantage te plegen. Gravin Vera Esterhazy werd in Jan. 1913 meerderjarig. Toen kwam zij in het bezjt van haar vaderlijk erfdeel, dat ongeveer zeven millioen kronen bedraagt. Zij maakte zich dadelijk ge heel los en onafhankelijk van haar familie en verbrak haar verloving met een Duitschen graaf, die haar, zooals zij zeide, tegen haar zin door haar familie was opgedrongen. Door haar moeder werd toen een verzoek gedaan om haar onder curateelo te stellen, en daarbij werd een advies overge legd van den professor aan de hooge- school te Boedapest, dr. Rauschburg, die betoogde dat de jonge gravin krankzinnig was. Dit advies was ge grond op waarnemingen, in 1911 ge daan, toen dr. Rauschburg als genees heer veel in de familie Esterhazy ver keerde, on gravin Vera zich zeer excen triek gedroeg. Bij de behandeling der zaak legde gravin Vera een aantal adviezen van Weensche psychiaters over, die allen verklaarden, dat er van krankzinnig heid geen sprake kon zijn. Doch tevens betoogde gravin Vera, Rechtbank te Pressburg, dat haar dagboek gestolen was, om uit de daarin opgoteokende modedeelingen over haar zieleloven en haar gedach ten gronden te vinden voor den eisch harer moeder, om h/iar onder curateelo te stellen. De Rechtbank gelastte een onder zoek, en op grond daarvan zijn baron Strahlendorf on het kamermeisje dor gravin thans te Woenen gearresteerd. Japan. Het vlootschandaal in Japan. Josjida, de employé van Siemens en Schuckert, die zich in de gevangenis heeft opgehangen, hoeft een volledige verklaring afgelogd over alles wat met het vlootschandaal in betrekking staat. De gevangenneming van Iwahara, den directeur der Mitsoei Boessan Kaisja en de vlucht van Rinder, don vertegenwoordiger van Vickers heb ben deze affaire weer in een geheel nieuwe faze gebracht. De firma Sie- --UI’, .......vu.uuv ;r als er reden is hot den heer Bauerlich ver- urigerna te gaan, dan Daarvoor zijn altijd Inschrijvingsregister en Alphabetisch Register. De BURGEMEESTER van GOUDA, maakt bekend, dat het Inschrijvings- Registor voor de lichting van 1915, met het daaruit opgemaakte Alphabe tisch Register, gedurende acht dagen, van den 25n Maart tot en met den In April a.s., ter Gemeente-Secreta- rie voor een ieder ter lezing ligt. Hij vestigt er voorts de aandacht op lo. dat binnen den tijd, hierboven vermeld, tegen deze registers bezwa ren kunnen worden ingebracht bij den Commissaris der Koningin in de Provincie; 2o. dat het bezwaarschrift behoor lijk met redenen moet zijn omkleed, en op ongezegeld papier kan worden gesteld. 3o. dat het bezwaarschrift eigen handig moet zijn onderteekend, doch dat onderteekening door persoon is toegeïaten, bezwaarschrift eene macht wordt overgelegd; 4o. dat het bezwaarschrift tegen be» wijs van ontvangst bij den Burge- Inrichtingen welke gevaar, schade of HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, Gezien art. 8 der Hinderwet: Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan de firma J. Kortenoever Zoon en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden harer nettenlabriek door bijbouw en het plaatsen van 8 electromotoren van 5 P.K. in het bij te bouwen gedeelte op het perceel aan de Lazaruskade No. 1, kadastraal bekend sectie E No. 2427. Gouda, den 19 Maart 19144 Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. p’t MERK to lettel AZIJN VAN rjrw. THEEËN worden rd in verzegelde van vijf, twee en M en een Ned. ons nelding van Nom- Prijs, voorzien van land Merk, vol- I Wet gedeponeerd, tot de uitvoering eerde orders aan- C. BIJL, GEBAART Lz. f I meester ter Gemeente-Secretarie moet worden ingeleverd 5o. dat een bezwaarschrift, dat niet voldoet aan de eischen, hierboven ge noemd, of niet wordt ingeleverd bin nen den tijd en bij de autoriteit, hierboven vermeld, geen gevolg kan hebben 60. dat het bewijs van ontvangst moet worden bewaard totdat hij of zij, die het bezwaarschrift indionde, in kennis is gesteld met de uitspraak van den Commissaris der Koningin. Gouda, 18 Maart 1914. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. F j II de klauwen van don beul redden?” klonk tegelijkertijd een zware achter hom, terwijl hij oen hand op zijn schouder voelde, loop al oen heel eind achter je, der dat je me bemerkt, en je loopt maar halfluid in je zelf te praten. „Ha, goeden avond, kapitein,” zei Lageman, hem de hand drukkend. „Ja, inderdaad, ik houd me bezig met een zeer interessant geval, dat ik nog nooit bij de hand gehad heb en waarover „Je natuurlijk het stilzwijgen moet bewaren, ja, ja, als van ouds,” zei de kapitein. ,,Ikben niet nieuwsgierig hoor, waarde heer. Houd het maar goed voor je. Maar kom nu gauw mee en spoel je zorgen voor van daag weg, met een glas Marcobrifh- ner. Je bent toch immers op weg naar Kaiserhof?” Lageman antwoordde toestemmend, de kapitein stak nu zijn arm door do zijne en zoo stapten de heeren vlug voort. „Als men eens wist, waar ik mij nu mee bezighield, had ik behalve de schande bovendien nog de spot!” liep Lageman in zich zelf te denken. Engeland. Militante suffragettes. De jongste berichten over het op treden dezer dames bewijzen voldoende dat zij zich door niefeiaten afschrik ken, maar veeleer steeds brutaler wor den. Zoo werden in de kathedraal te Birmingham op tal van plaatsen met witte verf in reuzenletters de woor den geschilderdKiesrecht voor de vrouw en Weg met gedwongen voe ding Een gebrand venster, het z.g. Burne Jonesraam, was eveneens met de letters beschilderd en het is best mogelijk, dat herstel hier niet mogelijk zal blijken. In antwoord op deze baldadigheden werden de hoofdkwartieren der mili tante kiesrechtvrouwen te Birming ham met de woorden More to follow beklad. Een jonge vrouw wist, als man ver kleed, toegang tot het parlementsge bouw te verkrijgen. Daar haar uiterlijk verdenking deed ontstaan, vroeg een inspecteur den naam van den bezoe ker,die met vrouwelijke stem „Wilsonu antwoordde. Toen de inspecteur haar onderzocht, vond hij een hondenzweep, die zij in den mouw van haar overjas verborgen had. De vrouw werd daarop „En ik zal den commissaris Küh nel eens aanklampen,” ging Lageman hierop gretig door. „Hij heeft een klein zwak, vertelt gaarne zijn hel dendaden. Het zal mij niet moeilijk vallen van hem haarfijn te vernemen hoe het bij het vinden van die flesch is toegegaan.” „En wat moet ik gaan doen, ik ben hel er naaste in betrokken; gij wilt mij niet tot werkloosheid veroor- deelen?” vroeg Koenraad. „U is bij zulke aangelegenheden ’t minste bruikbaar,” antwoordde La geman, „maar spoor van der en nauwkeui' ia rlnt 11W WP.rk. drie dingen noodig: geld, geld' en nog eens geld.” „O, dat is geen bezwaar, dat heb ik genoeg,” antwoordde Koenraad’; het klonk niet pochend, doch eer diep treurig. „Zou ik soms nog niet wat kunnen doen?’’ „Wacht maar, je krijgt ook je ge deelte nog wel.” Agnes stond op en reikte de beide heeren ieder een hand, „mijne heeren, wij zijn nu met z’n driën bondgenooten geworden, en wij komen elke week hier om verslag te geven van wat wij gedaan hebben en om nieuwe stappen te overwegen.” „Maar Agnes, hoe dat? Was het dan je voornemen niet deze week naar Italië te gaan?” „Ja, dat was mijn plan. 30) De advocaat Lageman werd oplet tender en vroeg: „Wat hadden zij te gen dien Bauerlich!” „Dat weet ik niet, hij is verschei dene jaren in Amerika geweest en mijnheer Zier vreesde dat hij zijn vermogen op niet altijd eerlijke wijze verkregen heeft. Valentine sprak on gaarne over hem en hij boezemde mij te weinig belangstelling in om er naar te vragen,’’ antwoordde Rechling. „Tegen mij heeft zij nooit over dien man gesproken; ik heb zijn naam slechts één maal gehoord, toen hij door juffrouw Constance Zier aan mij voorgesteld werd als haar eenige steun; anders zou ik hem niet opge merkt hebben. Maar ik weet zeker, dat ik in mijn kindsheid van hem heb hooren spreken, en niet op een lof felijke wijze, zoo ik mij goed herin ner,” vulde Agnes aan. „Koenraad, weet jij daar niets meer van.” Rechling schudde het hoofd. „Bij het verlaten van het gerechtsgebouw heb je me dat ook al gevraagd., Ik herinner me er niets meer van.” „Ik zal en moet er ijieer van we- PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. Elke regel meerv.iv Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. gearresteerd. Men twijfelt er niet aan, dat zg een der Ministers wilde aan vallen, want op weg naar het politie bureau verklaarde zij Als ik mijn plan had kunnen uitvoeren, zouden zij er van gelust hebben. De Glasgow werd dr. Devon, een lid der gevangeniscommissie, door een vrouw met een paardezweep aange vallen. Zij werd in hechtenis genomen, doch dr. Devon weigerde een aanklacht tegen haar in te dienen. In Edinburg heeft het Schotsche liberale Vrouwen verbod een vergade ring gehouden, waar een motie werd aangenomen, in welke met verontwaar diging tegen het gewelddadig en mis dadig optreden der militante suffra gettes wordt geprotesteerd. Besloten werd om met alle grondwettelijke middelen voor vrouwenkiesrecht te ijveren. Dreigende stakingen. Ten gevolge van een geschil over de loonregelingg moet er thans weer een staking dreigen in de kolenmijnen van Yorkshire. Door 170.000 leden van het mijnwerkersverbond aldaar is tegen 1 April de dienst opgezegd. In dien er geen schikking wordt getrof fen, dan zullen deze over veertien da gen het werk neerleggen. Daar dit allen arbeiders in de mijnen zijn, van wier arbeid duizenden anderen afhan kelijk zijn, zou, naar te vreezen is, ongeveer een half milllioon «beider» bij dit conflict worden betrokken. Ge- nLut-i. j_x noemd verbond beschikt op het oogen- blik over een weerstandskas van 300.000 pond sterling. Het gevaar is groot, dat de strijd in Yorkshire weldra ook op andere kolendistricten overslaat.' Er is zelfs sprake van een nationale mijnwerkers- staking. Morgen en overmorgen zullen afgevaardigden der vereenigingen, welke bij het Engelsche mijnwerkers verbond aangesloten zijn, te Londen vergaderen, om de eischen der boven- grondsche werklieden (achturige ar beidsdag en opslag van loon) te be spreken. Worden de eischen niet inge willigd, dan dreigt een algemeene staking in de mijnen. Ook aan de Groote Oosterspoor is een staking in het vooruitzicht gesteld. Een lid van het politiecorps der maat schappij is n.l. ontslagen, en personeel van de spoor heeft op een vergadering te Strafford besloten, dat als de ont slagene niet Maandag a. s. weer in dienst is genomen, zij zullen staken. „O, dan kunnen wc hier ook niet samenkomen,” zei Lageman zicht baar teleurgesteld. „Ik heb van de reis afgezien,” zei Agnes en voegde er zacht verwijtend bij. „Zou je nu heusch denken, dat ik nu op reis zou gaan, nu gij zoo diep ongelukkig zijt en onze Valenti ne onder zoo’n zware beschuldiging in de gevangenis zit. Ik wilde op reis gaan, omdat ik niets te doen had; maar nu heb ik een taak te vervullen; dus blijf ik hier.” „Ach, Agpes, je bent toch zoo goed,” riep Rechling uit. De beide heeren namen daarop af scheid en verlieten gezamenlijk de villa in de Rauchstraat. Er verliep echter een geruime poos, eer Koen raad zijn woning in de Victoriastraat opzocht, want zij liepen gezamenlijk nog verscheidene keeren de Thier- gartenstraat op en neer. Hun gesprek liep nu niet meer over Valentine Zier, doch Lageman liet Koenraad vertellen over mevrouw v. Beeren, over haar kinderjaren, haar kortstondig huwelijk, enz. Toen zij eindelijk afscheid van elkaar namen, en Lageman zijn weg naar het café „Kaiserhof” voortzette, mompelde hij voor zich uit: „Hoe is het mogelijk, dat die man zulk een vrouw van de kinderjaren af kent, en dan nog oogen heeft voor een andere vrouw!” „Wel verduiveld, Lageman, welk slachtoffer wilt ge morgen weer uit De campagne tegen Caillaux. Met den dood van Calmette is de campagne tegen Caillaux niet geëin digd, integendeel, het schijnt dat nu eerst is losgebroken de storm van on gerechtigheden, die boven het hoofd van den afgetreden minister hebben gehangen. Het debat in de kamer gisteren heeft aangetoond op welk een laag peil de politiek in Frankrijk staat, hoe de lei dende politici zich overgeven aan af gunst en wraakzucht en aan hunne hartstochten den vrijen teugel laten ona hun doel maar te bereiken. Zij geven een toonbeeld van jacht naar politiek fortuin. Reeds eenige dagen geleden had de afgevaardigde Barthou gezinspeeldvop een rapport van den procureur-gene- raal Fabre,waardoor de ministers Monis en Caillaux zouden worden gecompro- miteerd. Gisteren heeft Barthou dit rapport, waarvan minister Monis daags te voren nog had verklaard dat hot niet bestond, ter sprake gebracht. Bar thou, destijds minister van Justitie had het uit het archief van het departe- van Justitie meegenomen, omdat het nog wel eens zijn diensten zou kunnen doen en thans kan het worden ge bruikt ter blameering van twee minis ters uit het huidige kabinet, welker politiek schipbreuk moet lijden. Dit rapport was van den procureur- generaal Fabre en hield in dat de minister Monis het in het belang achtte van den minister van Financiën Cail laux dat de behandeling van de zaak Rochette (de zwendelzaak van 1911) zou worden uitgesteld gedurende eeni- gen tijd. Na een opgewonden discussie over ten,” verklaarde Agnes. „Wat zou dat baten?” vroeg jonge man neerslachtig. „Dat kan men nooit weten,” zei Lageman nu, „heeft hij getuigenis af gelegd ten nadeele van„ de juffrouw? Weet u dat, mijnheer „Neen, integendeel, hij spreekt haar voordeel!” Lageman schudde het hoofd. „En de oude juffrouw ie geheel en al dankbaarheid jegens hem,” ging Agnes voort. „Maar toch... ge hebt immers gezegd, dat de flesch in zijn tegenwoordigheid in de keuken der familie Zier gevonden werd.” t „Ja, maar dat was een toeval! Agnee haalde de schouders op. „Men kan het toeval ook ter hulp komen.” „Mevrouw in u steekt een bekwaam rechtsgeleerde,” verklaarde Lageman opgewonden, terwijl hij haar enthusi ast in het schoone gelaat, keek. „U zou mij kunnen overreden, me vrouw von Beeren, om te gelooven, dat de zaak zoo werkelijk is als u ze voorstelt, als ik maar een reden kon vinden voor die handelwijze van Bauerlich!” Dait moet juist onze taak zijn, zei” mevrouw von Beeren vastbera den, „morgen al ga ik een bezoek brengen aan Valentine s tante te Wil mersdorf. Ik zal eens zien of daar niets belangrijks voor bij te vinden is, mijnheer Lageman.”

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1