'S mini hts, EISEL stein's Inkt idelijk de BESTE ONSCHADELDK iN-HOLLAND. fed. E. Alter ple Gracht 268* haag, )gstewaaR. ^dragen Dameskleding, ■eele of gedeelten Is. 12432. ’..'J Bericht. Vrijdag 20 Maart 1914. io. r - Buitenlandsch Nieuws. IBixxxx ®xxla,rx<±. I 4PEN I Valentine. ksi Telefoon Interc. 82. h and el. i Wed.E.ALTEB I haag. 8. Gouda en Heeren .nil FEUILLETON. 52e Jaargang, fiOUDSlHE HH KIM. ©xx voox G-oulcLsu ©xx Oxxxs,tx©3s©xx_ Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. I j 1 Onder to zou weer (Wordt vervolgd.) verklaarde Agnes vens: kman Zn., GoQ^ Mabkt 31, bij onze Agenten aantal de ver en wor- j van 1 SCHE 32.339 op 32.296 door de gemelde f 1.25 1.50 1.50 1.90 ireau en naar te ver- u aan u En m vergoed. en ADHB8-. Gracht 269* adres ITEIT IN ihaakbord”, 8*/k <h Bitter voor de Vrijz ipagandaclub. Schouwburg 8 uur henruyter. w- en Woningtoez- Onderstandscomm, Ti ftl Pest. Bij het Departement van Koloniën is ontvangen het volgende telegram van den Gouverneur-Genoraal dd. 17 dezer, betreffende postge vallen op Java en Madoora gedurende het veertien- daagsche tijdvak van 25 Februari j.l. t/m. 10 dezer Afdeeling Malang 324 nieuwe pest- gevallen, 296 dooden. Toeloengagoeng 1, Kediri 29, Ban- gil 3, Ngawi 1, Soerakarta 1 en Ber- bek 2 doodelijke gevallen. Madioen 40 nieuwe gevallen, 35 dooden, Soerabaja 48 nieuwe gevallen, 49 dooden, Paree 42 nieuwe gevallen, 38 dooden, Magetan 14 nieuwe geval len, 18 dooden, Pamekasan 11 geval len, 6 dooden, Pasoeroean 2 niéuwe gevallen, 1 doode. Duitbchland. Stadhouder van Elzas-Lotharingen. De opvolger van Graaf v. Wedel ns Genoegen” 8 u. Jymnastiekvereeni* PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui Mabkt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. aakbord”, 8'/, Bitter voor de Vryz- ipagandaclub. nwij geregéld tijdig gen ontvangen™ serten, vermakenl** leze dan in onM en. mten de stad aan hui, Tabaksbelasting. Zooals dezer dagen werd gemeld, zijn do heeren Ohr. Houtman, te ’s-Her- togenbosch, en J. de Vlam Eindhoven, voorzitter en vice-voorzitter van den R.-K. Zuidelijken Patroonsbond van Tabak- en Sigarenfabrikanten, naar Den Haag geweest om met den Mi nister van Financiën, op diens* uitnoo- diging, plannen te bespreken aan gaande de tabaksbelasting. De Meiorijsche Ct. bericht hierom trent De heeren bovengenoemd hebben bij hun bezoek bij den minister den indruk gekregen, dat de minister het artikel sigaren als genotmiddel zwaar wil belasten. Zoo zwaar zelfs, dat het ontwerp-debietrecht van zijn voorgan ger daarbij vergeleken kinderspel is. Met één millioen kan de minister ab soluut niets doen, zegt hij. Wat den vorm betreft kon nog geen enkelo mededeeling worden gedaan, Zij, die zich met ingang April a.s. op de „GOUDS COURANT" abonneeren, ont vingen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Exemplaren worden gaarne ter kennismaking toegezonden, f x'" DE' ADMINISTRATIE. als stadhouder in de Rijkstanden is nog steeds niet benoemd. In politieke krin gen gaat sedert eenigen tijd echter, naar uit Berlijn gemeld wordt, het ge rucht dat de Minister van Binnen- landsche Zaken Dallwitz, voor het be- kleeden van dat ambt in aanmerking zou komen. Daar soortgelijke benoemingen tot op het oogenblik, dat zij openbaar ge maakt worden, evenwel streng ver trouwelijk worden behandeld, is het op het oogenblik nog niet met zekerheid te zeggen of minister Van Dallwitz in derdaad voor dezen post bestemd is. Het is echter reeds bekend, dat men aan het zenden van een prins naar Straatsburg, waarvan soms sprake was, niet denkt, dat men ook niet aan een representatieven grandseigneur denkt, en evenmin aan een generaal. Zoo blijft dus niets anders over, dan dat de opvolger van Graaf Wedel een in de practijk ervaren hooge Staats ambtenaar zal zijn. Feitelijk komt van de verschillende candidaten, die in den loop der laatste maand genoemd .wer den, alleen nog een zoodanige in aan merking. Uit officieele opgaven blijkt, dat in het groothertogdom Hessen de zuige lingensterfte van 4700 in 1908 tot 2986 in 1913 gedaald is. Terwijl an ders jaar op jaar een aanmerkelijke achteruitgang van het aantal geboor ten was aan te wijzen, zijn in 1913 bijna evenveel kinderen geboren als in 1912. Deze kleine vermindering der geboorten, van wordt zesvoudig i vermindering der sterfte onder de zui gelingen vergoed. In 1913 stierven nog slechts 9.2 percent der zuige lingen. Welk een vooruitgang dat.is, wordt duidelijk door een vergelijking met andere landen. In Beieren bv. zou thans nog een tweemaal grooter kin- sterfte kunnen bestaan. In 1907 be droeg deze daar 23.1 percent. Engeland. De Home Rule-crisis. De tekst van de motie van afkeuring der oppositie, die door Bonar Law zal worden ingediend, is thans vastge steld. Deze luidt„Dat het Huis, de „verklaringen van den eerste-minister gehoord hebbende, de weigering der der regeering betreurt, om de door haar bedoelde wijzigingen van het Tiende Hoofdstuk. .Mevrouw! welk een verrassing welk een eer!” riep juffrouw Con stance Zier uit1 en voerde mevrouw von Beeren met veel buigingen met ouderwetsche beleefdheid de bruine sofa in de woonkamer Wilmersdorf. „Duid mij mijn vrijmoedig bezoek, maar niet ten kwade, juffrouw,” zei mevrouw v. Beeren met innemende vriendelijkheid. Zij ging zitten en liet haar blik eens ronddwalen door de kamer, die bij haar een angstig, be klemmend gevoel opwekte. „Daar ik Valentine altijd innig heb liefgehad, meende ik goed te doen om eens naar den welstand van haar tante te informeeren. „U is wel goed, mevrouw! Ach ja, hoe zou het mij gaan? Mijn ar me broeder dood, en Valentine nog erger dan dood...” De oude dame die altijd spoedig de tranen bij de hand had, voelde ook nu weer de oogen vochtig worden. „Schrei nu niet, juffrouw Zier, troostte Agnes en haar naast zich op een stoel trekkende, nam zij de rimpelige hand der oude juffrouw m de hare. „Alles zal immers wel te recht komen. Het kan toch niet lang meer duren, of... Valentine wordtons teruggegeven, gezuiverd van de on zinnige verdenking. ders, terwijl de vijandige beginselen plotseling met een oneindige plooi baarheid én veelzijdigheid begiftigd schijnen. De vaandels on de bevelheb bers zelven van de twee legers blijken onderling verwisselbaar. Is het dan noodig dat, te midden van dat schouw spel van demoralisatie en scepticisme door de parlementaire personen gebo den, het bloed van een journalist stroomt over de onderling dooreenge- strengelde vermommingen van een miserabel carnaval Mexico. Rebellen terechtgesteld. Aan de „Evening San” wordt uit Mexico geseind, dat gisterenmorgen in Jojutla 149 rebellen uit de Bonds- kazerne werden gevoerd om op een open veld terechtgesteld te worden. De executie duurde slechts een half uur. De rebellen werden bij twaalf tallen neergeschoten. Hunne lijken werden in één graf geworpen. Oosteneijk-Hongabije. Spionnage. Er gaat geen dag voorbij, zoo wordt rik'Traag aan het „Tageblatt” gemeld, L dat niet in Praag of andere Boheem- L Bche steden huiszoekingen worden ge daan door de politie, bij personen, verdacht van spionnage of medeplich tigheid daaraan. I Voor een paar dagen werd de wo- ning van den administrateur-directeur eener groote Tsjechische courant over- I vallen bij de huiszoeking werd beslag gelegd op een aantal Russische brie ven. Dat was te Praag. Den volgenden dag werden twee huiszoekingen on dernomen te Boedweiss, waar een ge mengde commissie van militairen en rechterlijke ambtenaren een aantal stukken in beslag nam en dachten arresteerde. Te Gutwasser bij Boedweiss, werden in de woning van den onderwijzer Busta eenige Servische brieven in be slag genomen ook deze onderwijzer werd naar de militaire gevangenis te Boedweiss overgebracht. Het schijnt, dat in Oostenrijk en vooral in Boheme de spionnage ten gunste van Rusland, zeer uitgebreid is. (Hbld.) 31) „Enfin,” dacht Lageman, •„wat kan JDij eigenlijk een spottende opmerking ta de club schelen! Waarom 'zou ik ftl mijn krachten niet inspannen, om het schoonste, reinste, geluk te win* Schertsend trad hij nu met den ka pitein het Kaiserhof binnen, waar ’Den hen reeds luide verwelkomde. „Ziezoo, daar zijn de twee laatsten v&n onze tafelronde!” Men ging nu «en afzonderlijk, fraai gemeubileerd zaaltje binnen, waar reeds twaalf of veertien heeren, enkelen in uniform, °P hun wachtten, om in den laten avond nog eens lekker te gaan eten. „Wel, Lageman, hoe is het! Hebt ge weer een twijfelachtig proces ge wonnen? Hebt ge den hoogsten prijs ln de loterij gewonnen?” hoorde de advocaat dien avond herhaalde malen vragen, daar zijn opgewekte stemming aller aandacht trok. Zij wisten ech ter niet, dat die vroolijke stemming te danken was aan zijn hoop op den hoogsten prijs uit de loterij des le- een goede, schoone, verstandi ge vrouw. Fhankeijk. Na den aanslag. de tallooZe artikelen die in de bladen aan den dood van Calmette worden gewijd, trof ons voornamelijk Deze woorden hadden echter de verwachte werking niet. Constance liet het hoofd nog dieper op de borst zinken; haar tranen vloeiden nog rij kelijker; snikkend antwoordde zij: „Hoopt u dat werkelijk, mevrouw?” „Wel zeker! U dan niet?” Constance schudde het hoofd. „Maar beste juffrouw, wees toch niet zoo moedeloos! De waarheid zal toch wel eens aan het licht moeten komen!” De oude dame antwoordde met een zucht, doch in haar droevig gelaat merkte Agnea iets op, dat haar ontwaardigd deed vragen; „Maar gelooft toch niet, dat Valentine dien moord schuldig 1b?” „O God, Barmhartige God, kerm de Constance handenwringend. „Juffrouw Zier!” Agnes bedwong haar misnoegen en zei vriendelijker: Hoe kan u nu op zulke gedachten komen? Koenraad Rechling, ik, de dienstboden, kortom, iedereen, die Valentine kent, gelooft aan haar on schuld en zou u haar naaste en oudste bloedverwante daaraan nu nog twijfelen? Hoe ia dat mogelijk Weer hoorde zij een zware zucht, maar kreeg geen antwoord. Zij vervolgde daarom: „Het vin den van die tweede flesch met bes sensap heeft u natuurlijk zoo doen schrikken,... maar dat moet ook op- gehelderd worden.” „Ach dat is het niet alleen, riep wetsontwerp betreffende de regeering van Ierland te formuleeren, en van oordeel is, dat die formuleering be hoort te geschieden vóór de opvatting van de debatten bij de tweede lezing.” Deze bewoordingen zijn minder, dan men verwachtte. Aan liberale zijde gaf men dadelijk den werisch te kennen, dat de behandeling dezer motie zoo spoedig mogelijk zou geschieden. He den zullen de debatten in het Lager huis plaats vinden. De liberale bladen merken op, dat de oppositie eerst het aanbod der regeering geweigerd heeft en nu verlangen, dat de door haar afgewezen voorstellen nader worden geformuleerd, terwijl het aanbod reeds voldoende voor aanvaarding of wei gering omschreven werd. In regeeringsgezinde kringen heeft de wijze, waarop de verzoeningsvoor stellen ontvangen werden, een gevoel van verontwaardiging gewekt, dat nog steeds toeneemt, en in net geheele land moeten velen er eveneens door ont stemd zijn. De vrouw van Sir Edward Carson aan Riddell, den secretaris van het Vededigingsfonds voor Ulster, heeft bovenal verbazing teweegge bracht. We maakten reeds melding van dit schrijven. Men neemt' aan, dat er veel achter de schermen is gebeurd tusschen de unionisten in Ulster en degenen die met de leiding van hun beweging in Westmuwtör betast zijn, en dat de brief van Carson bedoeld was om de lersche unionisten over een of ander, niet in het schrijven ge noemd punt gerust te jtellen. Sir Ed ward zal Vrijdag, dus den dag na het debat over de motie van afkeuring in het Lagerhuis, naar Ierland ver trekken. De bedreiging van een burgeroor log wordt intusschen door lersche bla den herhaald. Wil de regeering strijd schreef een van deze, dan moeten we snel en fel slaan. Een unionist van Belfast, lid van de „voorloopige re geering van Ulster*4, heeft volgens de Pall Mall Gazette verklaard, dat Maan dag een keurbende van 4000 man, veteranen uit den Boerenqorlog, ge mobiliseerd en voor verkenning inlichtingendienst gebruikt zal den. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer.0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. eén gedeelte uit een beschouwing in de Temps. De Temps is gelijk men weet, een vurig tegenstander van Caillaux en diens inkomstenbelasting. En het blad heeft steeds de best versneden pennen harer redactie gebruikt Voor de be strijding der radicalen en socialsten. Men kan dus van 't blad geen ver dediging, hetzij van Caillaux hetzij van diens vrouw verwachtten. Toch toont de redactie thans oog genoeg te hebben voor de algemeene oorzaken, welke het bloedige drama hebben veroorzaakt, om hare beschou wing over ’t geval te doen uitgaan boven een eenzijdige veroordeeling van deze beide slachtoffers van de treurige politieke zeden. „Zou het”, schrijft het blad o.a. „met het oog op deze catastrophe te veel zijn gevergd van de politici en van sommige polemisten, om tot zichzelf in te keeren en te onderzoeken of zij zich niet hebben te verwijten ten op zichte van de min of meer veraf lig gende oorzaken van dit drama van burgeroorlog? Zeker, men heeft den heer Caillaux vervolgd, met onmee- doogende aanvallen Zoolang zij ble ven op het terrein der politiek, en zoolang zij bestonden in het veroor- deelen van den minister, om zyn per soonlijke deelneming aan financiëele zaken, óf in het aanwyzen van de tegenspraak in zijn opvolgende bewe ringen, kon men de draagkracht of de juistheid van deze grieven bestrijden. Er was geen reden, om een crisis van opwinding te voorzien als die, welke de hand van mevrouw Caillaux ge wapend heeft. Laat ons niet vergeten, dat ook de minister van financiën zijn tegenstan ders niet had gespaard. Sedert het congres te Tau, had hij zijn partij, zijn bladen en zijn vrienden meegesleept in een ten eenenmale buitensporige campagne tegen minister Louis Bar- thou. Dit was tegen de regelen van fair play welke men nooit uit het oog behoord? te verliezen in den parlemen tairen strijd. Wat zeggen wijDeze regelen be hoorden des te meer te worden geëer biedigd wijl, onmiddellyk nadat de woedende strijd is ontbrand, de han dige lieden in de beide kampen reeds aanstalten maken voor de vroomste verzoeningen en de meest onvoorziene combinaties rondom een ministertafel. De zwaarste stagen worden toege bracht of ontvangen dopr naïve strij- tante Constance uit met oeu wanho pig gebaar. „Ach mevrouw, ik wist, ik dacht... ik geloofde het reeds weten dat zij het gedaan heeft.” Agues sprong op. „Hoe komt op die afschuwelijke verdenking, wie heeft u dat ingeblazen?” „Niemand, niemand, maar wie het anders gedaan kunnen hebben En zij was zoo vertoornd op mevr. Rechling... bovendien mijnheer Bau- erlich gelooft hel ook. „Mijnheer Bauerlich? Maar die heeft toch getuigenis afgelegd in het voordeel van Valentine?” „Ja, dat heeft hij, en dat heb ik ook gedaan. Hij zei dat wij daarin moesten volharden, als we haar ten minste niet op het schavot wilden brengen,” antwoordde de öude dame ernstig, doch onmiddellijk voegde zij daar verschrikt aan toe: „Oh, oh, daar heb ik het nu gezegd! En neef Adolf heeft mij nog zoo streng bevo len, er met niemand over te spre ken, maar het is me ontglipt. Maar het verdriet en de angst maken een menseb ook kindsch.” „Kom, kom, juffrouw! Bij mij hin dert dat niets, hoor! Op mij heeft ’t geen invloed. Maar wees vooral te genover anderen voorzichtig!” „Dat zegt Adolf ook, maar als ik weer in verhoor kom...” „Als naaste bloedverwante der beschuldigde kan u weigeren getuige nis af te leggen,” verklaarde Agnes niet weinig trotsch op haar pas ver kregen rechtsgeleerde kennis, doch zij maakte daarmee geen indruk bij de oude juffrouw, die die woorden ongetwijfeld niet begreep. „Bauerlich zegt, dat ik voor geen middel mag terugdeinzen om Valentino te redden, maar dat kan ik niet, dat kan ik niet,” zuchtte zij. „Bauerlich, on telkens weer Bau erlich! Het is duidelijk, dat hij het arme oude schepsel geheel aan zijn wil heeft onderworpen. Een eigen oordeel heeft zo al niet meer.” dacht Agnes. „Zou mijnheer Bauerlich dus zelf wel bereid zijn te doen, wat hij u aanraadt.” Ja, zeker Wat zou hij niet voor Valentine doen Hij heeft haar zoo innig lief Mevrouw Von Beeren verstond zeer goed dé kunst van zich te beheer- r schen des ondanks sprong zij nu op en riep„Bemint mijnheer Bauerlich Valentine?” „OnbeschrijfelijkAch, als zij hem verhoord had, zou alles anders ge gaan zijn. Ik heb het haar genoeg aangeraden.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1