Worden te lam grijs STATEN GENERAAL. INDISCH NIEUWS. Gemengde Berichten. Stadsnieuws. SZ-u.rv.st. Telegrafisch, Weerbericht Officieele Prijscourant Effecten handel te Amsterdam Laatste Berichten. balt. a. uk jong n n - - - - omdat daaromtrent vastgesteld. nog niets was Te Arnhem is opgericht een comité van het Nederlandsch Kankerinstituut, waarvan het dagelijksoh bestuur be staat uit de heeren dr. W. Renssen, voorzitter, dr. C. Planten, secretarió, mr. S. T. J. Roes, penningmeester, terwijl mede o. a. in het bestuur zitting hebben de heer mr. A. J.A.A. baron van Heemstra,' burgemeester dezer gemeente, en mr. dr. R. J. de Visser, wethouder, |benevens eenige doctoren en particulieren. )N. R. Ct.) Gemeenteraad8 verkiezin gen te 's-Gravenhage. De uitslag van de gisteren gehouden stemming voor 8 leden van den Ge meenteraad in de districten I en III was aldus: District I. (Vacature-Ter Laan). Uitgebracht 6464 geldigestemmen. Volstrekte meerderheid 3233. Hiervan verkregen de heeren L. Buurman (s. d. a. p.) 3033, W. J. E. H. M. De Jong (u.l.) 673, M. A. D. H. Schalekamp (a. r.) 2695, L. L. H. De Visser (s. d. p.) 63. Zoodat her stemming moet plaats hebben tus- schen de heerenL. Buurman (s.d.a.p.) en M. A. D. H. Schalekamp (a. r.). District IH. (Vacatures-De Meester en Van Malsen). Uitgebracht 6646 geldige stemmen. Volstrekte meerderheid 3324. Hiervan kregen de heeren L. Buurman (s. d. a. p.) 682, Mr. A. C. Crena De Jongh (u. 1.) 1816, J. M. Maury (r.k.) 1951, W. A. T. De Meester (u. 1.) 3164, Dr. W. W. van der Meulem (v.l.) 1787, H. Neuteboom (s.d.a.p.) 557, N. A. De Niet (a. r.) 2256, Th. G. G. Valette (v. d.) 633. Zoodat herstemming moet plaats hebben tusschen de heerenCrena De Jongh (u. 1.), Maury (r. k.), De Meester (u. 1.) en De Niet (a. r.). De Ouderdomsrente-Treub. Inzake het door Minister Treub bij de Tweede Kamer ingediende wets ontwerp tot „Verleening van Ouder rente aan behoeftigen" is door 't Cen traal Bestuur van den Ned. R.-K. Volksbond een schrijven gericht aan de Katholieke Kamerclub, waarin eenige bezwaren tegen bedoeld wetsontwerp worden geopperd. Hoewel zich alsnog niet uitsprekend over het beginsel van het wetsontwerp, de meer uitvoerige besprekingen daar van overlatend aan de eerstvolgende algemeene vergadering van den Cen- traien Raad, meende het Centraal Bestuur thans reeds zijne bezwaren onder de aandacht der Kamerclub te moeten brengen, met het verzoek, daar mede wel rekening te willen houden bij de behandeling van het wetsont werp in de afdeehhgen. Niet toegelaten. In de jongst gehouden raadsverga dering te Avereest, is besloten den heer B. Berends Az., chr.-hist. oud-lid van Gedeputeerde Staten, die bij de Dins dag 10 Maart gehouden herstemming met een meerderheid van 25 stemmen boven den liberalen candidaat werd gekozen tot raadslid, niet toe te latën en zulks op grond hiervan, dat daags voor de stemming op een groot deel der kiezers een ongeoorloofde druk is uitgeoefend, doordat de rechtsche kies verenigingen de kiezers een verkla ring hebben laten teekenen dat zij op den heer Beerends zouden stemmen, TWLEDE KAMER. Vergadering van Donderdag 19 Maart Voorzitter: Mr. H. Goeman Borgesius Regeling van werkzaamheden. De Voorzitter stelde voor Woensdag a.s. aan te vangen met de behandeling van een aantal kleinere wetsontwerpen. De heer van der Voort van Z ij p (a.r.) wenschte aan de lijst van wetsontwerpen, welke Woensdag aan de orde zullen komen, nog toe te voe gen het Ontwerp-Stuwadoorswet. De heer de Meester (u.l.) wilde de beslissing daarover ophouden tot Woensdag, aangezien men dan pas weet of de Inkomstenbelasting in open bare behandeling komen kan. De heer Duymaer van T.wist (a.r.) zou ook nog aan de agenda willen toevoegen het wetsontwerp tot wijzi ging en aanvulling der Hinderwet. De Voorzitter deelde mede dat het de wensch der Regeering is dat dit laatste ontwerp nog niet zal worden behandeld. Spr. gaf in overweging te voldoen aan den wensch van den heer de Meester. De heer van der Voort van Z ij p (a.r.) kan zich daarmede niet vereenigen. Na repliek van den heer de Meester werd het voorstel-de Meester, uitstel tot Woensdag, in stemming gebracht en aangenomen met 38 tegen 28 st. De vergadering werd daarop ver daagd tot Woensdagmorgen 11 uur. EERSTE KAMER. Vergadering van 19 Maart. Staatsbegrooting 1914. De heer van den Berg, a.-r. wenschte een woord van verweer te laten hooren tegen de verschillende verwijten, die hem getroffen hebben naar aanleiding van het verbod van ,,de Spaansche Vlieg" in Delft. 8pr. gaf een korte inhoud van het stuk van de Rotterdammers en zeide zich overtuigd te houden dat hij door zoodanig stuk te verbieden gehandeld heeft in den geest van het grootste deel der Delf teelde burgerij. Spr. erkent dat de censuur dik wijls juist verkeerd werkt, dat de verboden vrucht dikwijls juist het verlangen opwekt, maar spr. is over tuigd goed gehandeld te hebben. De heer v. d F e 11 z, v.d., ver zocht den minister niet op den rech ter te wachten inzake het al of niet geoorloofde van lijkverbranding. Spr. hoopte dat de minister spoe dig met een wetsvoordracht zal komen tot toelating van de facultatieve lijk verbranding. Wat local option be treft, spr. is het volkomen eens met den minister, dat beperking van het aantal drankgelegenheden niet in de eerste plaats het drankgebruik zal verminderen, terwijl in het idee van plaatselijke keuze een bedenkelijke aanrqSidmg van de individueele vrij heid, welke spr. moet afkeuren. Het drankgebruik in ons land in de laat ste jaren is bovendien reeds belang rijk verminderd. De Minister van Binnenl. Za ken zeide dat eerlang een wetsont werp op het gebied van coöperatie ve samenwerking tusschen gemeenten het departement zal verlaten. De mi nister is voor samenwerking van kleinere gemeenten; de denkbeelden, van den minister over censuur zijn bekend, over het al of niet gewensch- te van local option wenschte de min. niet verder uit te weiden. De Wo ningwet is, naar 's min.'s oordeel ook niet zonder fouten, maar als geb heeft deze wet toch veel goede ge volgen gehéd. Gebrek aan tact zal overal voorkomen, maar bij goede naleving der voorschriften is er hoed veel nut in. Over de werking van de Gezondheidswet is de minister van oordeel, dat aan de goede werking daarvan veel ontbreekt; daarvoor zal de min. ook een reorganisatie voor bereiden. Voor de herziening van de begra feniswet vindt de minister het oor deel van den rechter gewenscht. De minister gaf toe, dat voor li chamelijke oefening bij de jeugd meel moet gedaan worden, maar voor al- geheele invoering van gymnastiek on derwijs zijn de kosten te hoog. De vergadering werd daarna ver tot Vrijdag 11 uur. Een moord. Uit Bodjonegoro schreef men aan het N. v. d. D. v. N.-I. Maar onlangs is hier in de buurt toch weer een gruwelijke moord ge pleegd en wel op een bereden politie beambte, een Inlander van adellijke afkomst. Er zijn namelijk eon poos geleden uit de gevangenis alhier twee beruchte schavuiten gevlucht met name Sawoet en Rasmin, beiden uit Seitan (Rem bang) afkomstig. Beiden wisten ergens in het district Bouwerno hunne oude kennissen, Ker- tosahir en Sariman, ook schurken, te vinden, en toen vormden zij een soort van rooverbende. Het clubje heeft ge ducht huisgehouden. Het heeft bij verscheidene inland- sche ambtenaren hier, op Toban en Blora diefstal gepleegd. De bende drong brutaal de kawe- danan binnen om daar buit te verkla ren wat van hare gading was. Het wachtvolk hier en daar werd met den dood bedreigd, wanneer het waagde de bende kwaad te doen, d. w. z. haar in hare excursie te dwarsboomen, dan wel démarches te maken, om haar aan het gerecht over te leveren. Kortom, de goed gewapende bende werd de sohrik en de vrees van de bevolking van Rembang, te meer, daar zg zich meer dan eens had uitgelaten^,dat de politie of wie ook, geen hunner levend m handen zou krijgen, want dat het viertal besloten was elkander te helpen, dooi' welke omstandigheden ook. Een dag of wat geleden zag boven genoemde politieagent het viertal op aen weg tusschen Bouwerno en Bab&t. Hg ging onverschrokken op hen af en toen namen genoemde schavuiten de vlucht, terwijl Rasmin zich ook ver wijderde, doch op zekeren afstand bleef staan. De diender pakte Sawoet, er volgde eene worsteling. Toen kwam Rasmin terug en bevrijdde Sawoet, waarop beiden met hun messen den oppasser aanvielen en zoodanig verwondden, dat hij weinige oogenblikken later den geest gaf. De beide moordenaars maakten zich uit de voeten. Het vree- selijk vermikte lijk lag midden op den Een clesaa-politiebeambte van Se- manding, die met zijn volgeling in dé sawah aan het werk was en van het gebeurde getuige was geweest, zette met hem Sawoet en Rasmin achterna. Twee opgezetenen van genoemde dessa voegden zich bg het tweetal en het mocht .dien personen gelukken, de bende te arresteeren. De kranige kerels van Semandang ontvingen eene geldelijke belooning van het bestuur en dit heeft nu aan de regeering het voorstel gedaan, om een ondestand te doen uitkeeren aan het gezin van den politie-agent, die bij de uitoefening zijner functie op zoo'n wreedaardige wijze het leven verloor. HOOG WATER. Dinsdag zijn te Lobith, ter bezich tiging van de werking v. d. Overlaat en de daardoor onder water geloo] landen, per Rijksdirectie vaartuig „Jan Blanken Jr.", geweest de Minister van Waterstaat dr. Lely, de inspecteur- generaal J. C. Ramaer, d,e hoofdin genieur-directeur A. B. Mariskell, de ingenieur F. Baucke, Nijmegen, en de ingenieur jhr. Van Panhuys. Ten gevolge van dat bezoek werden gisteren afvoerbepalingen van den Ouden Rijn bericht. Het water van riviertjes en beken in het zuiden van Brabant staat ook zeer hoog. Op sommige plaatsen is de Dommel buiten haar oevers getreden. Elders staan wegen geheel of gedeeltelijk blank. Hier en daar loopt het water over den straatweg 's BoschLuik som mige werkplaatsen in die omgeving [egen, moeten per as door de ar beiders worden bereikt. De grootste schade wordt door eige naren en pach|ers van landérijen voor veldverbouw. geleden, daar alle moeite van ütfaitfrj' én bewerking thans tever geefs is geweeét. De rivier dé Dommel en zijtakken zijn nog steeds wassende. Uit Grave meldt men aan de N. R. Crt. Sedert gisterenavond is de Maas voor deze gemeente zeer sterk gewas sen, namelijk 18 c.M., zoodat de peil schaal hier thans 10 M. 80 boven N. A. P. aanwijst. Men heeft de overlaat- kade van de Beersche Maas over een lengte van meer dan 4500 M. door kisting en grond opgehoogd om de Maas te keeren. Daar men vreesde, dat men, wegens gebrek aan arbeiders en materialen, de Maas toch niet tegen zou kunnen houden, heeft ipen van nacht om 4 uur te Escharen, Gassel en Beers de noodklok geluid en zijn gisteren te Grave bij bekkenslag de arbeiders opgeroepen om aan de over- laatkade van de Beersche Maas te gaan werkeu, zoodat thans wel meer dan '300 man aan die kade aan het werk zijn. Voortdurend brengen de boeren met wagens de noodige mate rialen, als planken, balen, stroo, mest, enz. aan. Gisteren heeft een detachement ves ting-artillerie uit Gorinchem met een der aan de Maaskade te Grave staande kanonnen een seinschot gelost, om den menschen in den omtrek den ernst van den toestand bekend te maken. Daar Venlo nog 46 c.M. was seint, vreest men, dat de Maas niet tegen gehouden zal kunnen worden, te meer daar het water reeds op verschillende plaatsen over de kisting stroomt. De N.R.Ct. verneemt uit Grave: Sedert gistermorgen 9 uur is de Maas voor deze geiaeente nog 5 cM. gewassen, zoodat men steeds meer werk hee(t om de Beersche Maas te keeren. Gistermiddag ging het water over een lengte van ongeveer 100 M. over de kistingen heen, waarom men op die bedreigde plaatsen genoodzaakt was, 2 en soms 3 planken van 20 c. M. breed op elkaar te plaatsen. Omdat men nog steeds gebrek heeft aan werkvolk, ofschoon er reeds 300 man aan het werk waren, en materi alen, heeft men ook gisteren de nood- klokyweer op verschillende dorpen in den omtrek geluid, waarna er nog heel wat menschen ter hulp zijn ge sneld. De oorzaak, dat niet allen da delijk op de bedreigde plaatsen aan wezig waren, laat zich hieruit ver klaren, dat onder het werkvolk zeer vele arbeiders en kleine boeren zijn die niet zoo groot belang bij deze zaak hebben, dat zij voor 11 ets. per uur, een loon dat reeds 50 jaar ge leden voor het keeren van de Maas werd gegeven, dit waterwerk wilden verrichten. Nu heeft men echter het uurloon verhoogd tot 15 ets. met af lossing, zooals het steeds was, om de vier uur. De stoomboot van de Rijkswater staat, waarmede de ingenieur J. P, v- Vlissingen ter inspectie kwam, bracht een groote partij planken aan Ofschoon er nog zeer gevreesd wordt heeft men toch wegens den gunstigen zuidelijken wind en het meer aanvoe ren van materieelen in den namiddag, hoop, de gansche streek van Beers tot den Bosch, omvattende 73 kerk dorpen, nog te kunnen bewaren voor de zeer groote waterschade, die aan de bouw- en weilanden, gelegen in de bedding van de Beersche Maas, maar vooral aan de te velde staande win- lerrogge, in deze streek het hoofd product, zou worden aangebracht. Uit Lobith: De waterstand is hier thans 15.34 M. -f- N.A.P., zoodat dus het water sedert gisterochtend 8 uur met 2 e.M, is gewassen. De kapitein van de Ittersum (Mij. Oostzee) heeft aan zijn maatschappij bericht gezonden, dat gedurende de reis van Curagao naar Hamburg, waar bij men met hevigen storm te kampen had, de 2de stuurman, de heer J. F. A. te Roy, vermoedelijk overboord ge slagen en verdronken is. Zoodra zijn afwezigheid bemerkt werd, stoomde de Ittersum terug en zocht den omtrek af, echter zonder resultaat. (N. R. Ct.) Gistermiddag begaven zich drie per sonen uit Boxtel in een bootje op den Dommel. Door de hooge waterstand was de stroom zeer sterk en sloeg het bootje om zoodat twee der inzittenden zijn verdronken. De derde W. v. d. Langenberg kon zich aan een der lijiers van de Zwaanschebrug vast louden en zich zoodoende redden. De namen der omgekomenen zijn J. van Giersbergen een bejaard arbeider en Muselaars, een 12-jarige jongen. Het lijk van Giersbergen is opgevischt, dat van Muselaars is met den stroom meegedreven. (N. R. Ct.) De geweldige regens van den laat- sten tijd hebben ook in het Westland groot ongerief veroorzaakt, terwijl tevens aanzienlijke schade wordt ver wacht door- het verkleumen van de onge planten onder de ramen, die in iet koude grondwater staan. De grond bewerking staat stil en het leggen der aardappelen, waarmee reeds was aangevangen, is gestaakt. Men sohrijft uit Hoek van Holland Als bewijs hoe onze gemeente bg heeren drankverkoopers in trek is, kan dienen, dat door 12 personen uit Rotterdam vergunning tot den ver koop van sterken drank is aangevraagd Door de ingezetenen wordt echter met meer verlangen uitgezien naar de spoedige verbetering der algemeene drinkgelegenheid, n.l. die der water leiding dan naar vermeerdering van drankhuizen. Het spoorwegongeluk van Melun. De behandeling der zaak betreffende het spoorwegongeluk van 4 November .1. is gisteren voor de' rechtbank te Melun begonnen. De familie van den Nederlander, den heer Kervel, die bij het ongeluk is omgekomen, heeft verklaard zich civiele partij te stellen. (N. Ct.) Snoepers gestraft. Honden kropen onder een houten schot door in het schuurtje van een bewoner van Smallingerland en aten er drie groote en zes kleine konijnen op. De honden waren nu zoo dik gewor den, dat ze het schuurtje niet meer door de opening konden verlaten. Den volgenden morgen werden ze op last der politie afgemaakt. (Hbld.) De Koning van Denemarken. Het Vad. schrijft: Zooals men weet, komt weldra ko ning Christiaan X van Denemarken in ons land. Het is voor de gastheeren altijd prettig, van te voren zooveel mogelgk te worden ingelicht omtrent gewoonten, liefhebberijen enz, van hun gast. Daartoe biedt een artikeltje in de Temps van collega Renó Btum ons de gelegenheid, jeden waptim wij ons haasten er iets van over te nemen. René Blum zag den koning op 'n bal van de Yachtingclub te Kopen- De koning, vertelt hij, plaatste zich als een eenvoudig walzer op een stoel van rood damast tusschen twee dames, die hij om beurten uitnoodigde. Men kan niet zeggen, dat Z. M. een danser eerste klasse is, maar hij had ernü temin een zichtbaar plezier in. Het orkest speelde een wals ees two-step en eindelijk een tango.' Was het moeheid? Of minachting? Het verlangen zich te houden aan het protocol van de andere hoven? Toen men de modedans speelde, verKet de koning zgn zetel niet. Hij volgde evenwel met een belangstellend oog en toegevenden glimlach dezen dang- pas, die overigens zeer verzacht was en die zgn oorspronkelijk karakter en zijn Zuid-Amerikaansche heftigheid heeft verloren en niet meer zinnelnk noch ruw is. Bij den volgenden wals haastte de koning zich weer mee te doen enhn noodigde verschillende dames uit. Wie is die aardige brunette waarmee Z. M. op het oogenblik bos ton danst vroeg Blum aan een zijner buren. Dat is, was het doodeenvoudige antwoord, een der sterren uit't ballet van den Koninklijken Schouwburg. Blum uitte zijn verbazing. Entoen kreeg hij te hooren, dat bijna alle tooneelspeelsters uit de betere kringen komen en dikwijls huwen met officie ren en waardigheidsbekleders en dat er geen eerbiedwaardiger vrouwen zgn. Pe dames van het ballet vooral be- hooren tot de meest beschaafde krin gen en de handelwijze van den koning, welke mij zoo verwonderde, is geheel overeenkomstig tradities en protocol. Een lek door olie gedicht. Door een te Calcutta verschijnend dagblad wordt een merkwaardig voor- I bericht dat wel de aandacht ver dient. Het tankschip „Saranac", kapi tein Burn, had te New-York 63000 tonnen olie als lading bestemd voor Calcutta ingenomen. Het schip stootte 3 mijl van Point de Pont de Galles (Ceylon) op een rots en het water drong mildscheeps in twee lek geworden tanks. Daar deze echter met olie ge vuld waren, perste het water de olie zoolang naar boven, tot de geheeleruim te gevuld was; het binnen stroomen van het water was verder onmogelijk. Zoo kon het schip nog de reis 5 dagen tot Calcutta volbrengen, waar het in het dok werd onderzocht. Van voren en van achteren waren twee groote scheu ren in het midden gaapte een spleet van 6 M. lengte en 2.5 c.M. breedte. Bovendien waren er op sommige plaatsen in de buitenhuid zulke deuken, dat een man er in staan kon. Een ge* woon schip zou met zulke averij ver loren zijn geweest, op het tankschip hield de olie de scheuren dicht. Volgens :api onbeschadigd was. Binnenkort zullen in Engeland twee tooneelstukken van predikanten wor den opgevoerd. Het eene getiteld Driekoningen, is geschreven door den domheer Adderley en wijst de rijken op hun verantwoordelijkheid jegens de armen het andere, de Timmerman, van ds. A. J. Waldron te Brixton, heeft tot hoofdpersoon een hervormer „met een tintje van het mysterieuss", die lid is van de „Broederschap welke alle menschen omvat". Te beginnen met 30 dezer zullen de twee stukken in het Empress Theatre te Brixton worden gespeeld. Ds. Waldron be schouwt het tooneel als „de kerk in ^dramatische gestalte", naar hij het uitdrukt. (N. R. C5rt.) Een echtpaar, wonende aan den Verversdijk te Delft, nauwelijks óón maand getrouwd, zag reeds na verloop van dien korten tijd de liefde door het venster gaan. Gisteren, toen de vrouw ten huize Iiaar moeder vertoefde, verkocht man een liefhebber van'een ^jrrel den geheelen inboedel aan een uitdrager voor f 115 en verliet daarna do woning. Juist zou de koopman beginnen het huisraad weg te halen, toen vrouwlief thuiskwam, die allesbehalve over het koopje dat haar man haar geleverd had te spreken was en zich met hand en tand daartegen verzette. Terwijl de vrouw en de koopman naar de politie om raad liepen, loste de familie van de vrouw de quaes tie op door den boel uit het huis te h Het gevolg is dat de koopmaj leelijke strop heeft, hij is zijn kwijt en krijgt geen huisraad. De man, die zonder voorkennis van zijn vrouw het huisraad verkocht, later door zijn betere helft zóó afge rost, dat hij voorloopig niet kan wer ken. (N. Crt.) Voor eenige weken werd te Sloten (bg Amsterdam de werkelooze schil dersgezel T. K., van Lonneker bg Enschedé aangehouden, toen hij met een revolver een hond trachtte te dooden. Bg bleek in 't bezit te zgn "Tuners en sleutels. Op zgn kamer iater een belangrgke hoeveelheid JJSgtoffen in beslag genomen, die van i^htal afkomstig waren. pe politie te Sloten kreeg een brief m binden, waaruit bleek, dat den laatsten Si door T. K. herhaald goederen naar Schede waren gezonden. In verband Ermede begaven zich voor eenige jagen twee veldwachters naar Ensche dé waar zjj een huiszoeking deden bij den vader van T. K. en in den aard- ippelkelder een groote hoeveelheid J2frtoffen en schildersgereedschappen tonden, afkomstig van diefstal ten aadeele van verschillen in Amsterdam wonende patroons. Een dezer, die de veldwachters vergezelde, schatte de waarde der hier gevonden materialen op ruim f 1600. T. K., die in zijn woonplaats steeds voor niet heel snugger werd aangezien, had de goederen gezonden aan 't adres van een vriend. Deze wilde ze niet ontvangen, waarna zij ten huize van den vader waren ondergebracht. la de buurtschap Meddo bij Win- tarswijk heeft dé landbouwer J. H. Bouwman bij het uitgraven van hout wortels een aantal zilveren en koperen munten, uit het begin der 17e eeuw, gevonden. Daarbij waren er eenige van het Heilige Roomsche rijk en van de provincie Zeeland. Scheepsramp. In den nacht van "Woensdag op Donderdag tusschen één uur en half twee heeft in de omgeving van het lichtschip „Haaks" een aanvaring plaats gehad tusschen het Duitsche itoomschip „Kaiser Wilhelm der Gros se" met een schoener, waarvan de naam niet bekend was. De schoener verdween na de aanvaring terstond in de diepte. De Duitsche stoomer kon niemand redden. Een uit Nieuwediep te hulp gezonden sleepboot „Atlas" moest on- verrichterzake terugkeeren. De eerste berichten, welke over deze scheepsramp inkwamen, deden ver moeden dat alle opvarenden van den gehamer den dood in de golven had den gevonden. Dit blijkt gelukkig onjuist te zijn. Een telegram uit Bremen maakt melding dat de kapitein van het Duit sche stoomschip heeft geconstateerd dat bij het zinken van het schip nie mand zich aan boord bevond. Hoewel gedurende eenige uren het water werd afgezocht werd door de „Wilhelm der Grosse" geen der schipbreukelingen werden in het bestuur gekozen de heeren M. Mallon, als voorzitter, en L. W. Muller Jr .als secretaris. Her kozen werd de penningmeester de-heei W. Nieuwveld. Volgens Raadsbesluit werd met in gang van 1 Jan. een subsidie ver leend, groot f 50 per jaar. Aan den Minister van Justitie werd direct na dien een Rijkssubsidie aangevraagd, groot f 250. In totaal werden behandeld 191 zaken. Hield het bestuur in 1913 zitting in het Wachtlokaal aan de Mallegat- gatsluis, sedert 1 Jan. wordt bureau gehouden in het kantoor van „Ons Voordeel", hetwelk daarvoor is afge huurd. de Rijksveldwachter J. Griffioen uit Utrecht. Woensdag overleed alhier na een langdurig ziekbed de oud-ge meente-veldwachter J. M. Bos in den ouderdom van ruim-79 jaar. De overledene, die hier jn 1862 in dienst kwam, mocht in 1902 zijn 40- jarige ambtsvervulling herdenken en werd een paar jaar later gepension- neerd. Jit Cuxhaven komt het verblydend bericht dat het aangevaren schip ^was de Engelsche schoener „Buldar" en dat de bemanning zich in booten heeft gered en door de Duitsche Bleepboot j,Vulkan" behouden te Cowes aan land is gebracht. GOUDA, 20 Maart 1914. Toelatingsexamen Rijks normaallessen Voor het toelatingsexamen voor de Rijks normaallessen alhier zijn ge slaagd de leerlingen Q. de Zeeuw, J. Schoonderwoerd, A. van Eijck, H?»"- Van der Kleijn, Adr». Smit, allen alhier, T. Baas, Waddinxveen en Catha. van Duren en Chra. Goudkade, beiden te Boskoop. Afgewezen werden dne candidaten. Handwerken-Exabien. Gisteren slaagden te 's Gravenhage voor het examen nuttige handwerken, de dames N. Sluiter en H. M. van Dongen Boldingb, beiden alhier. Aanbesteding. Bij onderhandsche aanbesteding is aan den heer L. Boon, aannemer alhier als laagste inschrijver opgedragen het bouwen van twee heerenhuizen aan de Krugerlaan voor rekening der Coö peratieve Vereeniging tot Exploitatie van Onroerende goederen „Gouda alhier. In het heden ontvangen 7ej[aarYfr~ slag vim het Bureau voor Arbeids recht - dat de Coop Stofzuigers. In dezen schoonmaaktijd komt de firma J. H. Krom en Zoon, Wijd- straat, alhier met een artikel voor den dag, hetwelk in elk huis, waar de schoonmaakplaag woedt, een hee- le verlichting brengen kan. Dat arti kel is. nl. een stofzuiger. In de groote steden worden in groote lokaliteiten heel vaak stofzuig- machines gebruikt, omdat daardoor ui heel korten tijd, zonder dat er veel drukte voor goodig is, deze gebou wen stofvrij Worden gemaakt. Dat zelfde kan nu ook gebeuren door de jongste Amerikaansche vindingen, welke zich zoo bij uitstek 1 eenen voor het stofvrij maken van kamers en al les, wat zich daarin bevindt, kleeden, gordijnen, stoelen en tafels, kasten, waar het stof zich tusschen de na den van het hout ook mocht bevln- den. Wij woonden heden ten huize van de firma -fH. Krom en Zoon een demonstratie bij van deze kleine stof- zuigmachines, welke in den handel lijn onder de namen do „Junior", de „Eclipse" vacuum rolstofzuiger en de „Lambert" electrische stofzuigma chine.. De electrisfche „Lambert -stofzui ger is naar het ons voorkomt, een ideaal machine. Wij hebben het ge zien, hoe, door eenvoudige inschake ling aan een stopcontact, maar ook door verbinding aan een gewone electrische lamp de slechts 3 kilo we gende machine in werking! wordt ge bracht en door zijn kleide electromo tor de kracht ontwikkelt tot >opzui ging van alle stof, welke zij heel zindelijk opbergt in een zich aan de machine bevindende stofzak, welke gemakkelijk kan worden afgenomen Een kind kan deze machine gemakke lijk bedienen. De finna J. H. Krom en Zoon wil deze machine gaarne te zijnen huize in werking toonen en is bereid de practische bruikbaarheid ook elders te demonstreoren, zooals in de advertentie in dit bind, welke nadere bijzonderheden bevat, wordt vermeld. Waddinxveen. De algemeene ver gadering van aandeelhonders in de N. V. Waddinxveensche Kurkwaren- fabriek v/h. L. Vermeulen Co., alhier, heeft het verslag over 1913 met de balans en winst- en verliesrekening, benevens de voorgestelde winstver- deeling goedgekeurd. Het winstcijfer bedroeg f41,845, waarvan, naafsshrij- ving van f 13,652 op gebouwen, ma chinerieën, enz, en na toevoeging van f2000 aan do reserve, 13 pCt. divi dend over het aandeelenkapitaal van f 150,000 wordt uitgekeerd. De Dienstknecht in het Huis vanj Charles Bann Kennedy Die Haghespelers. „Wie zegt dat hij in het licht ia, en zijnen broeder haat. die ia in de duisternis tot nogtoe. Wie zijnen broeder liefheeft, blijft in het licht en geen ergernis ia in hem. Maar wie zijnen broeder haat, ia ia de duiaternia en wandelt in de duiaternia, en weet niat waar hij henengaat, want de duiaternia heeft zijne oogen verblindIndien iemand zegtIk heb God lief, en zijnen broeder haat, die is een leugenaarwant wie zijnen broeder niet liefheeft dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben dien hij niet gezien heeft?" 1 Joh. 11: 9-11; IV, 20 De woorden hierboven afgedrukt geven het thema weer, waarop dit sym- Dolieke tooneelspel is geschreven. Een vreemd tooneelspel is het, het welk Verkade's gezelschap gisteren avond in den Nieuwen Schouwburg heeft gegeven. Vreemd, omdat het als tooneelspel zoo zeer afwgkt van dat gene wat voor het tooneel wordt ge maakt. Vreemd ook om de on-werke lijkheid der verhaalde toestanden en toch aantrekkelijk en zoo vol stemming. Het geheele stuk is symboliek elke persoon, die daarin optreedt is het symbool van goed of kwaad, van on baatzuchtigheid of egoisme, van liefde of haat. Dit tooneelspel vormt alB 't ware een overgang tusschen maatschappij en kerk. Niet de kerk als zoodanig is goed en waar, niet de maatschappij is zelfzuchtig en slecht, doch het is de mensch, die zoowel in het maat schappelijk leven als op het terrein der kerk zijn goede of slechte eigen schappen doet inwerken op zijn naaste. Fel wordt in dit tooneelspel gegee- seld de schijn-godsdienst, die zich hult in het kleed van de kerk, maar die met het „hebt Uwen naaste lief als U zeiven" niets gemeen heeft. Des Holland hebben goedgekeurd het be sluit van den Haagschen gemeenteraad waarbij aan den heer L. Roosen te Parijs de exploitatie van den schouw burg wordt opgedragen. Messa da Requiem. Men meldt ons De voorbereidende repetitiën van het „Messa da Requiem", Verdi's grootsch toonwerk, zijn in vollen gang en wekken hooge verwachtingen om trent den machtigen indrnk, welke de uitvoering maken zal. Zoowel koren ruim 700 zangers en zangeressen als het zeer ver sterkt orkest zijn uitnemend en heb ben de hooge verwachtingen van den dirigent Gnerrieri ver overtroffen. Hij is dan ook zeer voldaan over de Hol- landsche koren. De eerste ensemble repetitie heeft Donderdag een over weldigenden indruk gemaakt. Wij herinneren er onze lezers aan, dat de eenige opvoering zal plaats hebben op Donderdag 26 Maart in het Paleis v. Volsvlijt (groote zaal) te Amsterdam en het verloop dusdanig geregeld is, dat de bezoekers, buiten Amsterdam woonachtig, nog ruim schoots gelegenheid zullen hebben om per laatsten trein van Staatsspoor of H. IJ. S. M. naar hunne verblijfplaats te kunnen vertrekken. het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 771.8 te Horta, laagste stand 726.7 te St. Ma- thieu. Verwachting tot den volgenden dag: Stormachtige later, afnemende zuid oostelijke tot zuidwestelijke wind, betrokken lucht met regen, later zwaar bewolkt, vooral 's ochtends zachter. VAN DEN 20 MAART 1914. Staatsleeningen. Ned. Cert. Werkelijke Schuld 3 pet'. Oo8tenr. Belastingvrije Kronenrente 4 pet. Port. Obl. 3de Serie Amort. Schuld 3 pot. Russische Obl. 1906 6 pet. ld. Obl. (Gr. Russische Spw.mij) 1898 4 pet, ld. Obl. (Nicolai Spoor- i nel Dureau vuua t te Gouda vinden wij vermeld, bif het Bureau zijn voire Montfoort. Alhier is Woensdag na een lezing van den heer H. Groe- newout nit Amsterdam, een afdeeling van Volksonderwijs gesticht met aan- aanvankelijk 15 leden. De kastelein, bij wien eerst een zaal was gehuurd voor deze vergadering, verklaarde te elfder ure, dat hij de zaal niet besohikbaar durfde stellen uit vrees voor benadeeling in zijn zaken door znn Katholieke geloofsgenooten. De lezing is toen gehouden ten huize van het hoofd der openbare school. Het hoofd der katholieke school deelde in deze vergadering mede, dat hij de man was, die de zaalweigermg had doorgedreven. (N.K.Lrt.j Krimpen a.d. Lek. Dinsdag is alhier by den hengen vloed en den storm een de? veebooten van deRee derij op de Lek op de kade van de Zaagpoider tereoht gekomen. Alle moeite om haar af te brengt znn tot heden vruchteloos geweest, zoodat zij uitgegraven zal moeten worden. 8 f llül DUieau v.„ lgeilde organisaties: Goudsche Verbruikevereen. „Ons voor- Goudsche Ver. v. Genees-, Heel- en Verloskundige Hulp, fc^en" kolenver. „Winterzorg", Nat. Bona V. Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius", afd. Gouda, S. V- A- afd. Gouda, Alg. Ned. Metaalbewer- kerabond, afd. Gouda, Alg. Ned. ly pografenbond afd. Gouda, Fabriek - ver. „Nieuw Leven", Zakkendrager- vereen., Schoenmakers vereen, „intijas GeZOr^"- T-V AM In plaats van de heeren Dr. A. Stavenisse de Brauw en M. Amsingn Meuwerkerk a.d. IJeel Naar de algemeene vergadering dea Bond van Kaasprodncenten J100' de afdeeling „Nienwerkerk a.d. IJsel en Omstreken" als afgevaardigd e ge- 1 do hoer A. Markus en tot diens j p°aat° vervanger de heer J. Lekkerkerk. Oudewater. In plaats van den Rijksveldwachter N. Em™er! F?" een verblijf van 11 jaar, 15 April a.s. van hier naar E^ond;B.nnenjer- trekt, wordt alhier te mooier komt naar yoren het beeld van den waren GolfauéfcSjfti het verlangen naar broederschap onaer do menschen in zich draagt. Wat schitterend mooi heeft de autenr in dit tooneel het goede en het slechte, gesymboliseerd. Manjon, de dienst knecht van het huis was het symbool van goedheid en liefde, die waar hij kwam rust braeht en vrede. Zijn komst gaf wijding wie met hem in aan raking kwamen, ondergingen zijn in vloed. Het goede in hen behaalde de overwinning, zij het na soms hevigen innerlijken strijd. Het kwade, de zelf zucht werd uitgebannen in den per soon van den bisschop van Lancashire, die, machtige der kerk, Van zijn maoht misbruik wilde maken tot vermeer dering van zjjn stoffelijk welzijn. Het gewoon mensehelijke is naar voren ïebracht in de figuren van Dominé Jmythe en zijn vrouw, den verstoote- ling der maatschappij in den werkman Smith, die blijkt te zijn een broer van den dominee, maar ook van Manson, die niet is de dienstknedht, doch de bisschop van Benaree. Als het beeld der kinderlijke onschuld treedt op het nichtje Mary, opgevoed ten huize van den dominé, die dit kind tot zich heeft getrokken, wijl zijn broeder Robert een dronkaard was. Wat mooie spel-momenten komen er in dit stak voor. Wij denken aan dat samenzijn van Manson en Mary, waarbij zij de familiegeschiedenis ver telt dat kinderlijk-vertrouwelijke tegenover dien ernstigen man, het spel van vader en dochter, maar vooral wat heeft Wërkade een sublieme ver- tolking gegeven van de zoo moeilijke rol van Manson, bisséhop van Benares. Zijn houding, zijn gebaren, zyn stem vol waardigheid, zijn uiterlijk, zijn Oostersche Weeding, ze vormden te samen de grootsche figuur m dit stuk van zoo bijzondere beteekems. RH Verkadede hoofdfiguur en tevens de regisseur heeft zich gisteren avond een groot kunstenaar getoond. De rol van het nichtje Mary is op allerliefste wijze door ÏMy Lusvot- tolkt. Wy hebben van haar natuur lek, onbevangen spel byzonder ge- n°r™ze beiden hebben het leeuwenaan déél aan dit stuk gehad j de anderen hebben, zy het met dat superieure, toch goed spel te men gegeven. De Haagsche Schouwburg. Gedeputeerde Staten van Zuid- EEKSTE KAMER. Vergadering van beden. Begrooting Binnenl. Zaken. Voortgegaan wordt met de behan deling in de begrooting van Binnen- landsche Zaken. De hoeren v. d. B i e s e n en Franssen repliceeren, waarna de begrooting van Binnenlandsche Zaken wordt goedgekeurd zonder stemming Begrooting van Oorlog. De heer van Voorst tot V o o r 81 (r.-k.) is verheugd dat deze regeering ten aanzien van 's lands de fensie het voetspoor van haar voor gangster wenschfc te drukken. Ook verheugt het hem de belang stelling van het leger stijgende is. Beperking van de oorlogsuitgaven wil iedereen, maar het kan niet geschie den, als wij zien wat in alle grooto landen geschied waar die juist vergroot worden. De vergadering duurt voort, Schip vergaan. Antwerpen. 20 Maart. Alhier is bericht ontvangen dat het stoomschip „Afrika" bij de Sardijnsche kust ver gaan is. Omtrent het lot der beman ning verkeert men in het onzekere, Nog meer scheepsrampen. Pabus, 20 Maart. Op deAlgiersche kust is tijdens een storm een schuit omgeslagen, waarop zich een Bchipper met zijn vier kinderen bevonden. Slechts een kind werd gered. Vorige Koeri. 78 833/, 61V Koe» ven heden 78 837, 1007, 857; 887, 1007, 857, 67 Vi« 507, 687, 23'/, 657, 236 229'/, 165 82'7,o 547, 507, 687, 23'/, 657, 236»/, 147» 14 7. 174 175 107, 107, Ulster. Te Belfast is de leider Carson aan gekomen. Hij werd door aen groote menigte ontvangen. Er had zich een eerewacht gevormd, samengesteld uit Ulstersohe militairen in uniform. De leider begaf zich per auto naar de woning van Craiz. Aanslag op een banklooper. Te Touus (Frankrijk) is een bank looper door bandieten aangevallen, en van zyn geld f 10.000 francs beroofd. De banWooper werd geworgd mbrnikt dan het AmerikaanBche Haarwater, Lotion Felton. Het geeft de klenr terng en is onschadelijk. Prijs per flacon f 1.50. Uitsluitend verkrijgbaar bij: Coiffeur. Oosthaven 31. weg) 1867-69 4 pet ld. Obligatie 6e Emis. sie 4 pet. 8815/., Japan. Obl. 1899 4 pet. 78»/, Mexico Afl. Binnenland Obl. 5 pet. Brazilië. Funding Lee ning 5 pet. 98»/j d. Obl. 1889 4 pet. 71 Venezulea Dipl. Schuld 1905 3 pot. 64»/, Bank- en Crediet-insfel linden. Fed. Bankaandeelen Induitr. Ondernemiuceu American Car Foun dry Comp. 0. v. A, ld.Smelting Refinir Oo. Cert. v. Aan Anglo American Tele graph Cy. Cert. v. A. U. S. Steel Corp. Cert. Gew. Aand. Kol. Credlet Instelt, en Cultuur Ondernemingen Handels ver. „Amster dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aand Ned. Handel-Mij.C.v.A Mijnbouw M(jen. Ketahoen" Mijnbouw Mij. Gew. Aand. Redjang Lebong, Mijn bouw Mij. Aand. Groat Cobar Aand. Petroleum-Ondern. Dordsche Petroleum In dustrie Mij. Gew. A. Kon. Ned. Mij. totExpl v. Petr, Bronn. C.v.A ,SheHM The Transp. Trad Cy. C. v. G. A Scheepvaart HUen. Ned. Am. Stoomvaart" Mij. Aand. Stoomvaart-Mij. „Zee land" Preferente A. Int. Mercantile Marine Cy. afgest. Pref. A. Tabak-Ondernemingen. Bindjey Tabak Mij.A. Diversen. Maxwel Land Gpant Cert. v, Aand. Peruvian Corporation Lim. Cert. v. Aand Spoorwegen. Holl. IJzeren Spoor wegmij. Aand, I Mij. t. Expl. v. Staats spoorwegen Aand Zuid-Italiaan. Spwmij Serie A-H Obl. 3 pet. W arschau-W eenen iij. Aand dito dito Act. de Jouiss Amerika. Atchison Alg. Hypb. Obl. 4 pet. Erie Spoorweg-Mij, Gew. Aand. Union Pacific Railroad Cy. Cert. v. gew. A. Wabash Gew. Aand. Premieleeningen. I Amsterdam Aand. 3 pet, j Hongarije. Tüeiss-Re- golirungs-Ges. 4 pet. GELDKOERS. Prolongatie 2%--3 pCt. Nat. en Buitenl. Staatsfondsen geen omzet, Calturen eveneons, Tabakken I weinig omzet doch prijshoudend, Pe- I troleum prijshoudend, Mijnen geen om- j zet, Cobars en Pittsburg coal levendig 182 599 1967/8 198'/2 124»/, 108'/j 27/s 716/,« 182 599 198*/% 108 7% 967» 997, 60'/ie 947, 27'/» 947, 977» 287, 287, 169 23/ 1597, 27, 99"/, 1487

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2