>s i ;t :he P” Bericht. 12435 1 en MPEN Buitenlandsch. Nieuws. 00.000.' Sxrxxxexa lasxd- V ALEN TINE. ff ^TD-A.. I V het Leven, HAAG. KEXXISGEVIM,. Dinsdag 24 Maart 1914. 52e Jaargang. en tooi Otqtj-cL©, ©xx Ox2cxs,tx©lE©xx- Verschijnt dagelijks behalve Zon- Telefoon Interc. 82. 1,; fl FEV1LLETOI». npte Gracht 26j* HAAG, Josstewaab. »edragen Dameskleedia», heele Of gedeelte,' buiten de stad «aak^ e Wed.E.ALT!B Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. I >egt ■i hoofde. Het Huis ten Bosch wordt thans „Hij verzekering tegen voor, {Wordt vervolgd.) |EN-QUELl BRONWATER mn »n*oeea, en •Ma. de te „Binnen uj orde Dan de Ze wordt f 1 25 1.50 1.50 1.90 ireau: (Pres,), Dr. A. E. MBDEN, Dr. P.H. Caillaux, ^yan de portefeuille afzag uit anderen i hoofde. baakbord”, 8*/4 u., Jitter voor de Vrij», pagandaclub. Schouwburg 8 uur tenruyter. r- en Woningtoez^ Onderstandscomm, F’ -IkBICHTINGEN welke gevaar, schade of HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA. Gelet op de artt. 6 en 7 der HINDER WET; Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van J. G. van Wingerden, te Gouda om vergunning tot het vervangen van een gewonen oven door een heetelucht- ovcn, in zijne bestaande Broodbakkerij, in het perceel gelegen aan de Heerenstrant No. 87, kadastraal bekend Sectie E No. 1756. Dat op Dinsdag den 7 April 1914, des namiddags' ten l*/8 ure op het Raad- >uis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en flat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter «ake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet over eenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen teneinde hun be zwaren mondeling toe te lichten. Gouda, den 24 Maart 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R L. MARTENS. De Secretaris,' J. VAN HEUSDE too, kan roods op zulk een leeftijd zoodanig verval van krachten zijn ingetreden, dat men een onderkomen moet zoekeri in het oudemannenhuis. Mogen we daarom ons de vraag veroorloven, of de redactie van de „Amsterdammer** mettertijd oordeelt, dat dr. Kuyper nu reeds bij deze uit geputte en leeggepompte publicisten is in te deelen? Ons dunkt, ze had althans de mo gelijkheid moeten inzien, dat iemand Het aantal officieren, dat wegens de Ulsterkwestie ontslag uit den dienst nam, is nog niet precies vastgesteld. Volgens sommige berichten bedraagt dit aantal 70, terwijl volgens andere mededeelingen dit cijfer meer dan 200 bedraagt. Deze houding der Ulsterof- ficieren heeft het kabinet in verlegen heid gebracht. De opperbevelhebber Sir Arthur Paget heeft doen mede- deelen,- dat hij behalve generaal Gough en majoor Cearsley, de overige offi cieren wegens ongehoorzaamheid zal aanklagen. Evenwel hebben generaal Gough en majoor Cearslej zich met hunne officieren solidair verklaard. Men staat hier dus voor een nieuwe verwikkeling. Gisteren hebben de le den van het kabinet, hetgeen in ver band met de Zondagsrust, welke in Engeland ten zeerste in acht wordt genomen, ten zeerste den ernst van den toestand doet kennen, verschil lende conferenties gehouden. In geen jaren is het voprgekomen, dat Engelsche ministers op Zondag besprekingen hielden. De Koning heeft aan de gehouden beraadslagingen een levendig aandeel genomen. Rusland. Dezer dagen werden te St. Peters burg bij een proces vijf veteranen uit den Russisch-Japanschen oorlog als getuigen gehoord. Alle vijf zijn zij thaiïS iTLÜelaars, wijl zij dóór den o'orlog hun levensonderhoud hadden verloren. No. 1 verloor in een zeeslag een hand en een voet. Hij ontvangt nu van den staat een pensioen van drie gulden per jaar, en van particuliere instellin gen 42 gulden, dus in het geheel 45 gulden. De man heeft een talrijk ge zin. No. 2 kreeg een schbt door oogen en keel. Hij is thans blindhaalt adem door een zilveren buis en ont vangt 42 gulden pensioen. No. 3 had nog deel genomen aan de inneming van een vesting. Pen sioen heeft hij niet, want abusievelijk was hij op een doodenlijst gemeld. En nu is hij officieel dood, kan dus nooit pensioen trekker worden. Ware hij werkelijk dood maar in de registers nog levend, dan zouden anderen ge regeld zijn pensioentje kunnen innen. No. 4 streed gedurende den veld tocht in Mantsjoerije in 30 gevechten. Hij ontvangt geen cent pensioen, No. 5 onderscheidde zich herhaal delijk, was in een gevecht waaruit, be halve hij zelf, nog slechts twee an- deren levend terugkeerden, werd vijf maal gewond en ontvangt 42 gulden. Niet om zijn eigen prestaties, doch enkel omdat hij heeft kunnen bewij zen, dat zijn zoon, de kostwinner van het gezin, voor Porth Arthur was ge vallen. Alle vijf Zijn ridders van het George- kruis, t het bete heid. GOUDSCHE lOUUVr. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal E Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui__ Mahkt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Engeland. Hoewel Zondag geen alarmeerende berichten uit Ulster zijn gekomen, mag men daaruit toch niet afleiden, dat de huidige crisis aan scherpte verloren heeft. De Engelsche regeering ziet dan ook met groote bezorgdheid de toe komst tegemoet. Het ontslag dat door den brigade-generaal Cough en de officieren van de derde cavaleriebri gade is genomen, heeft in den lande een buitengewone indruk gemaakt. Verval van krachten. In „De Standaard14 leest men: De „Amsterdammer** liet onlangs doorschemeren, dat bij den leider van onze partij zoodanig verval van krach ten was ingetreden, dat hy, als te oud, voorgoed afzag van de ministerieele carrière. Is dit niet iets te strak geoordeeld Gladstone trad opnieuw, ter oorzake van de Balkan-gruwelen als president minister op, toen hij reeds 87 jaar was. Thiers trok, 80 jaar oud, naar Peters burg, om voor zijn land te pleiten, en werd een jaar later president van de ^ransche republiek, en Kiaipil Paeh". werd grootvizier op 86-jarigen leeftijd. Nu heeft dr. Kuyper pas de 76 ach ter den rug. Toch, dit geven we op zulk een leeftijd Vrijkaarten voor Kamerleden. Het Kamerlid De Savornin Lohman heeft op het schrijven betreffende de vrijkaarten voor Kamerleden, naar De Nederl. meldt, het volgende geant woord De ondergeteekende, lid der Tweede 34) Daar luidde bel; het was ~.D- - schafttijd, om het middagmaal gaan gebruiken. De arbeiders vorstendommen Lippe hadd^ hunner aangesteld als kok, en zorgde voor het eten. Dagelijks stond dat middagmaal uit erwten spek. Ofschoon het menu nooit ver anderd werd, aten ze met grooten eetlust eiken dag hun erwten met spek op. De Sileziërs aten uit het pannetje, dat in de gemeenschappelij ke keuken op een smeulend turfvuur tje had gestaan, en de arbeiders, die in de nabijheid woonden, verorberden bet maal, hun door vrouw en kind ’s middags gebracht. Bij het houten huisje waar de oude Koning de locomobiel bediende, ston den nu eenige van de meesterknechts, meest ernstige bejaarde mannen, met elkaar te praten; de opzichter Leh nert die van zijn rondgang naar huis terugkeerde had zich bij hen gevoegd en hoewel hij op weg was om ook te gaan eten, deed de belangstelling m het gesprek hem spoedig den tijd ge- ingericht om met 1 April gereed te zijn voor <het verblijf van het Hof, dat er alsdan vermoedelijk tot het laatst van Mei intrek zal nemen. ien vergoed. .VAAM en ADfgg Gracht 269* N haag. kruis, dat enkel gegeven wordt voor kwv Lwtoon van buitengewone dapper- (N. R. Crt.) FRANKBIJk. Mevrouw Caillaux. Omtrent de wijze waarop mevrouw Caillaux de uren besteed heeft die onmiddellijk vooraf gegaan zijn aan den moordaanslag, loopen de geruch ten nog al uiteen toch komen zij alle vrijwel hierin overeen, dat de echtge- noote van den minister met groote koelbloedigheid en vastberadenheid de noodige toebereidselen heeft uitge voerd. Zoo deelt de burggraaf de Tre- dern thans mede, dat hij in denzelfden namiddag van den aanslag, mevr. Cail laux bij een wapenhandelaar heeft aangetroffen, waar zij een revolver had gekocht. Mevrouw Caillaux kwam juist uit het sous-terrein, waar zich een schietbaan bevindt. Zij had daar de nieuwe revolver beproefd en op een schijf geschoten, waarbij ook haar han den eenigszins verontreinigd waren geworden. ..In .padementaire k»p^n.»iowlt het. gerucht verspreid, dat de radicale af gevaardigde Ceccaldi in de openbare Kamerzitting zal verklaren, dat mevr. Caillaux in den salon van een voor naam Parijzenaar gehoord had, dat de Figaro voornemens was verscheidene vertrouwelijke brieven van Caillaux aan zijne vorige echtgenoote te publi- ceeren. De Figaro komt echter nog maals verklaren, dat de vermoorde di recteur Calmette nimmer zulk een voornemen gekoesterd heefthet blad voegt aan zijn verklaringen toe, dat het in rechten zal optreden tegen de bladen, die dit gerucht verspreiden. Naar de Matin echter mededeelt, zal de verdediger van mevrouw C advocaat Labori, aan den rechter van instructie een reeks namen van getui gen opgeven, die zullen bewijzen, dat mevrouw Caillaux inderdaad aan de publicatie van deze brieven geloofde. -H A 15 CT. I Zij, die zich met ingang van 1 April a.s. op de „GOUDSCHE COURANT” abonneeren, ont vangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Exemplaren worden gaarne ter kennismaking toegezonden. DE ADMINISTRATIE. Volkshuisvesting te Nijmegen. B. en W. van Nijmegen hebben den Raad dier gemeente voorgesteld aan de Arbeidersbouwvereeniging „De Ge zonde Woning”, ten behoeve van den bouw van 76 volkswoningen aan den Broerweg, waaraan blijkens een ge houden woningtelling behoefte bestaat, een rentedragend voorschot als bedoeld in art. 30 der Woningwet te verke nen van f157.905, dit indien de ge meente een gelijk voorschot van het Rijk ontvangt. „Hij was anders flink bij zijn za ken,” merkte een ander op. „Net als de oude patroon zaliger, ofschoon die het ook niet meer noodig had... Zeg, baas Lehnert, er zou dit jaar een spoorweg aangelegd worden om het klei uit de groeven te halen, zou daar niets meer van komen?” „Daar weet ik niets van; de jon ge heer zegt niet veel.” „Dat is nu ook niet te verwach ten”, zei Koning op beslissenden toon. „Men moet er toch nog eerbied voor hebben, dat hij het hoofd boven water weet te houden en zijn oogen over de zaken laat gaan; het is om gek van te wordenzijn moeder dood en zijn beminde...” „Ja, was zij al met hem verloofd; Koning,” vroeg een der mannen. „Hij noemt haar altijd zijn bemin de, ik heb het zelf gehoord.” Leh nert zei dit met ware trots. „Nu ook nog?” vroeg de schipper en toen Lehnert knikte, vervolgde de ze: „Dan kan zij den moord op zijn moeder ook niet gepleegd hebben.” „Hij gelooft het ook niet/’ „En ik ook niet,” zei Koning. Oh zoo’n mooi, lief meisje, ze leek wel een zonnestraaltje, toen ze hier den vorigen zomer kwam en dikwijls met mij zoo vriendelijk pmatte. Die heeft het vast niet gedaan.” Van zijn moeder kon de jonge patroon geen Toestemming krijgen om met haar te trouwen,” merkte er een PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling., elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. heel vergeten. „Ik ben nu bijna vijf en dertig ja- ren hier op de fabriek, bijna zoolang als de fabriek bestaat,'’ vertelde Ko ning, „en jullie weet allemaal nog wel, hoe mijn patroon zaliger toen ik vijf en twintig jaar hier was, dat jubilé heeft gevierd en mij een gou den horloge heeft geschonken met ketting. Ik heb moeilijke tijden hier beleefd, zoo moeilijk, dat wij ver wachtten, dat mijnheer Boehling de fabriek wel zou verkoopen. Maar een jaar als dit heb ik nog nooit beleefd. Nee, nog nooit.” „En daarbij gelden de stootten per duizend drie en dertig mark, en hot is best mogelijk, dat de prijs nog hooger wordt, zei de opzichter. „De patroon heeft ons loon ver hoogd,” merkte er een op. En wij hebben de vrachtprijs ver hoogd,” zei een schipper, die er ook bij stond. En vergenoegd lachend zei hij: „Meneer heeft toch geld genoeg. Wat helpt hem dat? Met al zijn rijkdom zou ik mijn lot toch niet wil len rullen voor het zijne, verklaar de een ander. „Hij is erg veranderd. De laatste dagen vooral. Als hii geen menschen had, waar hij on kon vertrouwen, zag het er slicht voor hem uit,” zm Kehnert, met zelfverheffing. „Als ik kom om over het een of ander te praten, is het altijd: Ga je doe maar wat je het beste vindt. Kamer der Staten-Generaal, is zeer gevoelig voor het geschenk, hom aah- geboden, namens do Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen, de Nederlandsche Centraal en Noord- Brabantsch-Duitsche Spoorweg Maat schappijen. Doch, niet behoorende tot de groote meerderheid der leden van de Tweede Kamer, die om een bewys van vrijdom over de Nederl. Spoorwegen heeft gevraagdomdat hij van oordeel is, dat Kamerleden als zoodanig geen diensten bewijzen, aan do Spoorwegmaatschappijen, dus geen aanspraak op personeelen vrijdom kunnen doen geldendat hun vergoe ding van reiskosten en verdere schade loosstelling behoort te worden bekos tigd uit de Rijkskas, zonder dat daar toe door particuliere maatschappijen indirect wordt bijgedragendat dit vooral daar geldt waar, in dezelfde qualiteit waarin zij vrijdom hebben aangevraagd zij kunnen geroepen wor den over die maatschappijen critiok uit te oefenen, acht hij zich, hoe zeer de goede bedoeling waardeerende, bezwaard van den aangeboden vrij dom gebruik te maken, weshalve hij zich verplicht ziet de hem toegozon- den kaart hierbij terug te zenden. Het blad verneemt nog, dat ook do hoeren De Beaufort en Van Bylandt op ongeveer gelijke gronden een der gelijk schrijven hebben verzonden. Majoor Thomson. Uit een particulier schrijven van majoor Thomson aan een zijner vrien den alhier, gedateerd 19 Maart uit Valona mochten wij het volgende over nemen „Kom net uit Korfoe, waar ik oen week was om verbinding te krijgen met den „President1* van „Autonoom Epirus**. De 'toestand is daar ernstig en zooals ge weten zult, ben ik door den Vorst tot „buitengewoon alge meen Commissaris van Zuid-Albanië benoemd met „plein pouvoir**, een moeilijke taak, die echter als ik slagen mag eervol is. Ben voor eenige dagen in Valona om verschillende dingen in zake gendarmerie te regelen en wacht hier op antwoord van Zographos, wion ik mijn basis van administratie, school politiek enz. in Zuid-Albanië in oen onderhoud met zijn afgezant Carapa- nos kennen deed. Het decreet, waarin de Vorst mij myn zending opdroeg, was zoodanig ingekleed, dat ik er uit lees een haast te groote waardeering „Vanmorgen ben ik met mijn schuit van Berlijn gekomen. Bij de Moltke- brug heb ik mijn lading gelost, on dat is dicht bij het gerechtsgebouw... „En toen heb je een potje bier ge dronken met de rechters,” spotte Ko ning. „Dat juist niet,” antwoordde de schipper, „maar men hoort zooveel praten; en ik zeg jullie: de zaak staat slecht, heel slecht. beslist veroordeeld.” „Ter dood?” „Dat kan niemand vooruit zeggen. „Als zij die misdaad gepleegd heeft, is ze niet te beklagen”. „Maar ze heeft het niet gedaan.” „Wie zou het dan gedaan moeten hebben?" „Dat weet ik niet, en dat moet het gerecht maar uitmaken,” vond do oude Koning, „en go zult zien, let maar op, dat de ware dader nog ge vonden wordt.” „Zou de patroon nog naar Berlijn gaan om de terechtzitting bij te wo nen?” vroeg de schipper aan Leh nert. „Hij heeft er mij niets van gezegd.” Lehnert schudde het hoofd over zoo veel stilzwijgendheid. „Maar dat zal we!den laatsten tijd is hij altijd op weg van Berlijn naar hier en omge keerd.” weer op. „Dat was dom en slecht genoeg van haar,’ zei Koning heftig. „Ze was ook lang niet maisch. De i jonge patroon had niet gaarne on- eenigheid met haar.” „Dat is wol zoo. Maar daarom is i juffrouw Valentine toch in geen ge val de moordenares, dat zeg ik on i daar blijf ik bij. Ik ben oud genoeg om al een beetje menschenkennis te hebben.” „Het is waar, ze was lief en goed en speelde met Hankel en Maurer, toon die ziek waren, zorgde dat er eiken dag soep gestuurd werd van’t I hoerenhuis ook. Dat was de gewoon te niet van juffrouw Rechling,” viel er een in. „Maar om niemendal zal i men je toch niet in de gevangenis brengen.” „Ach, man, dat komt zoo dikwijls i voor,” zei Koning. „Daarom is or i nu een wet voorgedragen om schade vergoeding te geven aan onschuldige gevangenen en onschuldig veroordeel- i den,” en Koning gaf blijk ook in de politieke wereld thuis te zijn. „Ja maar, ze is ook nog niet ver- oordeeld,” merkte Lehnert. „Bf veertien dagon komt het aan de voor de rechtbank in Berlijn, wordt het in het openbaar behandeld, en daar heeft de jonge patroon veel verdriet van.” „Maar zij wordt vast veroordeeld,” viel de schipper met overtuiging in. rnkbord”, 8’/» •itier voor de Vrijz. pagandaclub. iwij geregeld tydig jen ontvangen van erten, vermakelijk- eze dan in onze m. - 1 rman A Zn., Gouda op de fabriek juist de het signaal voor het i 2*—3 uit de hadden een deze be en

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1