1 W Wa k /Cacao este Ia? abletten Iff VAÜ Ï1 I op’t MERK le lettel I ’sbedrijf KIEZERSLIJST. Bericht. 13436. Woensdag 25 Maart 1914. 1 twin's In kT elijk 'de BESTE )NSCHADELm ^-HOLLAND. 53e Jaargang. XTï.e’Cfws- ezx vooi O-owcLst ezx Oxxi.s'txelcezx- OHE Zon en >00.000. m(bXd;.1| S-VLitexi lazxd.. Vh;. EEN VLIEGER DIE ALTIJD OP GAAT FELlLLtlOy Valentine. LTID-A- nd van lekend, dat rhoogingen, verbetering lelijke '■act, ten drijfskosten tgeving, de nredigheid, ■ril *1 FM I ’ll Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. KENNISGEVING. Verschijnt dagelijks behalve Telefoon Interc. 82. 1 het Leven, haag. - .DE -Vv" tl*, IV., 35) (Wordt vervolgd) kman 4 Zn., Gouda - ge ile a la to ni f 1.25 1.50 1.50 1.90 ireau Y' - verzekering tegm ensehen hebben bil srkzaamheden be-l gezond en krachtig! Dit wordt echter! “■getijde bedreigd I s, door het rt»L'| van Wybert-rtl oesten, heeschheidl proef daarmee ge-1 'k?Qet dan veel| bekomen in alle I aat 29. Kohier no. 2 der Personeele Belasting, belastingjaar 1914. Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvan ger, dat ieder, die daarop voorkomt, ver plicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden in gaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend. Gouda, den 25 Maart 1914. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets, Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belang hebbenden, dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz. te Utrecht op den 2ien Maart 19x4 executoir is ver klaard aakbord”, 8V, u-, Jitter voor de Vrijs. >pagandaclub. o wij geregeld tgdig gen ontvangen vu »rten, vermakeljjk- leze du in oase en. hooft afgeraden. In de stad krioelt het op het oogenblik van militairen en politieagenten. De verhouding tus- schon militairen en burgers moet ove rigens, merkwaardig genoeg, niets te wonschen laten. Het werkelijk gevaar in Ulster, schrijft de verslaggever van Daily News, is gelegen in het feit, dat vele vrijwilligers zich reeds gedurende een paar jaren geoefend hebben. Tien per cent ongeveer zijn heethoofden van de ergste soort. Men heeft hen er aan gewend een botsing te verwachten, hetzij met de nationalisten of met de regeeringstroepen, en zij zouden het een bittere teleurstelling achten, wan neer zij, na zich al dien tijd ingohou- den te hebben, niet eens de gelegen heid hadden om er op los te schieten. Personen die op de hoogte van don toestand zyn, hebben den correspon dent de verzekering gegeven, dat er onder de „loyale” rebellen buiten Bel fast goede schutters zijn, maar de lOAZUN VAN VAAYZONEN I CHEM. i THEEËN worden zerd in verzegelde van vijf, twee en If en een Ned. one I rmelding van Nom- 1 Prijs, voorzien van itaand Merk, vol- e Wet gedeponeerd. J 1 tot de uitvoering «L. jeeerde orders aan- md, C. BIJL, LEEBAART Lz. gaan. Onrustbarend was het echter den unionistischen leider Bonar Law in het Lagerhuis te hooren verklaren, dat officieren en soldaten in geval van een burgeroorlog niet behoeven te ge hoorzamen, omdat in de politieke quaesties aan hun gewoonten van bur ger den voorrang boven hun plicht als soldaat moet worden toegekend. Gisteren is, naar een telegram meldde, de quaestie van de ontslagaanvrage der officieren van de cavalerie-regi- menten te Curragh in het Lagerhuis ter sprake gebracht, waarbij Balfour de oppositie aan het lachen maakte door te zeggen, dat generaal Gough ontslagen werd, omdat hij niet tegen Ulster' verkoos te vechten, maar of schoon hij daarbjj gobleven was, toch weer in dienst werd genomen. Bonar Law en hij verklaarden, dat de regee- ring den ernst van den toestand tracht te te verbloemen en dat de lastgevin gen aan do officieren, waarvan Asquih gewaagde, op Ulster betrekking had den. Do premier herhaalde zijn ver klaring, dat de maatregelen der regee- ring slechts van beschermenden aard zijn on ontkende verder, dat er bijzon dere lastgevingen aan de officieren zijn gezonden. Intusschen werd het bericht in Rey nolds Newspaper betreffende het toestaan eener algemeene verkiezing indien het Hoogernuis Homo Rule, de 1 Welsche Kerkwet «n de afschaffing van het meervoudig stemrecht aan neemt ook door do Daily Chroni cle gepubliceerd. Kort tevoren had de Westminster Gazette verklaard, dat de rogeering in een positie was geweest, waarin elk voorstel, dat zij mocht doon, oon uitwerksel van vrees geacht zou worden. Zij kon niet in die positie blijven, «onder het vertrouwe te ver liezen, niet alleen van haar eigen partij, maar ook van leden van alle partijen, die, welke ook hun opvatting van do lersche quaestie moge zijn, het met leode oogen zouden zien, dat de regee- ring overgeleverd was aan do genade eener groep, die toet geweld dreigde. Zoodra de twijfel daaromtrent, besloot het blad, opgeheven is, zal de kans op vrede, naar wij hopen en gelooven, ten zeerste verbeterd zijn. Betreffende het aflasten van de be- tooging der nationalisten te London derry wordt nader gemeld dat, be halve John Redmond, ook de Roomsch- Katholieke bisschop aldaar den wapen schouw nog op het laatste oogenblik hand mag de mijne niet aauraken, zoolang ik niet gezuiverd ben van deze beschuldiging en dat zal niet dut kan nooit gebeuren. Zelfs al go beurde het onmogelijke, al werd ik vrijgesproken, dan slaat toch haar schim tussehen ons. Wij mogen niet meer aan onze vereeniging denken!” ,,En toch zie ik niet van haar af, nooit! Ik wil, ik moet haar zien!” riep hij uit en stormde naar Agnee, en Logeman, en bestormde den laatste vooral met smeekbeden om toch lentine tot toegefelijkheid te brengen. Doch de advocaat weigerde en keur de Valentine’s gedrag voorloopig het beste. Agnes was hel hierin met La- geman eena. Om niet geheel werkeloos te zijn, wilde Koenraad zich daarna in ver binding stellen met de oude juffrouw Zier in Wilmersdorf, maar xlaar aan gekomen, vond hij de deur gesloten. Een buurvrouw, die belast was om dagelijks de kamers te luchten, ver telde hem dal de juffrouw op reis was gegaan. De Amerikaansrho hoei die ir*et de oude juffer zeer bevriend was, had haar meegenomen voor een reis van een paar weken, anders zou de juffrouw zich doodgekniest hebben over haar nichtje. Waar ze heen wa ren, wist de vrouw niet. Schouwburg 8 uur henruyter. haakbord”, 81/» u, Bitter voor de Vrya. jpagandaclub. w- en Woningtoeu.j Ondentandsconun, ,,Oh, Agnes, Agnes, waarom heb je me eerst in den waan gebracht, dAt ik een steun aan je zou hebben'? Die Lageman schijnt me ook zoo lauw, alsof hij nu reeds overtuigd is de zaak te zullen verliezen.” Koenraad Rechling meende ten vol le gerechtigd te zijn tot deze ver wijten aan het adres zijner bondgo- nooten. In de twee maanoon, dat de drie samen besloten hadden Valenti ne te redden, was hij meermalen met Agnes en Lageman samengekomen maar dit had, meende hij, niet veel nut gehad. Er kwam geen verande ring in de zaak. Niets kwam aan het licht ten gunste van Valentine en de openbare meening keerde zich nu moer en meer tegen haar. Hoe zorg vuldig hij zijn vrienden en bekenden ook vermeed, toch ontmoette hij er nu en dan een, en gewoonlijk spraken zij er onomwonden hun afkeuring over uit, dat hij de moordenares van zijn moeder nog in bescherming nam en bijna haar eenige verdediger was. Meer dan eens hoorde hij dan ook, dat mevrouw von Beeren die aanvan kelijk met warmte haar verdedigde, ook van dien verkeerden weg was teruggekomen en weinig meer over het geval sprak. Dit maakte Koenraad nog zooveel te ongelukkiger, omdat dit plaatsge grepen had, nadat Agnes, op aan dringen van Valentine’s advocaat, bij haar in de gevangenis was toegela- (illllMIIE COURANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui».. Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. in gedachten verdiept, eerst zag, Toen zag van deze waren be- I burger-vrijwilligers, did hij heeft zien exerceeren, veel meer kans hebben I zichzelf dood te schieten, dan iemand anders. Ten slotte zij nog molding gemaakt van het bezoek, dat do verslaggever bracht aan Belmont Church, dichtbij de woning, waar Sir Edward Carson tijdelyk verblijf houdt. De predikant haalde, in zijn heftige preok over den tekstStrijdt den goeden strijd dos geloofs, het voorbeeld aan van John Bright, die in hooge mate strijdlustig van aard was togen alle onrecht en wanbestuur vocht, zooals ieder, die er beginselen op na houdt, ook thans moest doen. Na eon toespeling op de „hóróditaire verbittering bij hoogge- plaatsten en venijn van slangon in hot land”, eindigde de prediker mot eon herinnering aan de Sohotsche Cove nanters, die „zich verzetten en do soldaten van den Koning overwonnen”. Toen wo do kerk verlieten, schrijft de correspondent, riep onzo Duitseho ten. Dit geschiedde echter niet, voordat het voorloopig onderzoek was sloten en de beschuldigde naar openbare terechtzitting verwezen. Lageman had zich aangeroeid Valentine's verdediger. Zij had gen die keuze van haar vrienden het minst geen bezwaar gemaakt en meermalen in de gevangenis met haar verdediger gesproken. Doch Koen raad kreeg noch van Agnes, noch van Lageman die inlichtingen over de sa menkomsten met de geliefde, die hij zoo verlangde. Zij zeiden weinig en niet meer dan dat Valentine don moed niet liet zakken, en bleef volhouden, dat zij mevrouw Rechling niet had vermoord. Zij hield ook vol, dat zij geen verklaring kon geven omtrent de aanwezigheid van vergift in de bessensap, noefi minder van de ver berging onder de gootsteen. De ad vocaat vertelde dit en niets meer. Hij Koenraad Rechling, verzocht daarop, aan de rechtbank, zijn geliefde oen bezoek te mogen brengen in de ge vangenis, maar zij weigerde. Zij wei gerde dit kortaf. De smeekende brie ven, die hij zond, werden kortaf be antwoord met het verzoek geen po gingen aan te wenden, om haar te zien. En de reden? „Gebukt gaande onder de beschul diging, dat ik uw moeder zou vergif tigd hebben,” schreef zij, „kan ik u niet onder de oogen komen. Uwe Plotseling verstomde het gesprek^ bij de arbeiders; ieder nam iets ter hand om druk mee bezig te kunnen zijn. Op het pad in de grasvlakte tusschen het machinegebouw en de ovens kwam Koenraad Rechling aan stappen. Hij was geheel in het grijs gekleed en droeg een slapvilten hoed met broeden rand. Zijn vroegere mi litaire houding miste hij nu geheel zijn vroeger blozend gelaat was nu aschgrauw en zijn oogen, waaraan anders nooit iets ontging, stonden nu droomerig en flets. Hij was zoo i_ o dat hij de groep mannen toen hij vlak bij hen was. hij ook de verlegenheid menschen, die niet gewoon iets te veinzen; en onmiddellijk greep hij ook, waarover zij gespro ken hadden. Dit veroorzaakte hem innig leed. Zijn noodlot, de dood zij ner moeder... daarover spraken zijn arbeiders! Zijn aangebeden Valentine door hen beoordeeld en veroordeeld! Maar dat deed men ook in Berlijn en in het geheele land. Als een van zijn De crisis in Engeland. De militaire voorzorgsmaatregelen, door de regeering getroffen, worden door de unionistische bladen op de scherpste en heftigste wijze veroor deeld, waarbij zij het doen voorkomen of de regeering geen recht heeft tus- schenbeide te komen en haar streven, om ongeregeldheden in Noord-lerland te beletten, niets dan een poging tot twistzoeken en vreesaanjaging is. Het behoeft echter geen betoog, dat de regeering onder de gegeven omstan digheden niet anders kon handelen, nu gewapende groepen tegenover el kaar staan en met de mogelijkheid van een botsing rekening dient te houden. In Noord-lerland zijn, evenals elders, ongetwijfeld tal van vreedzame bur gers, die buiten deze gewapende par tijen staan en er aanspraak op kunnen maken, dat de regeering voor de be scherming van hun personen en goe deren zorg draagt. Als een Kabinet niet in staat was om deze bescherming te verleenen en er zich toe moest be palen, lijdelijk den loop der gebeurte nissen af te wachten, in de hoop dat het niet tot een botsing mocht komen, zouden de Ministers hun eersten plicht verzaakt en zich onbekwaam getoond hebben, het bewind te voeren. Van de regeering kan worden gevergd, dat zij ter plaatse over een voldoende legermacht beschikt, om het land tegen onlusten te beveiligen en te verhin deren, dat do een of andere partij zichzelf recht gaat verschaffen, con flicten uitlokkend, die tot een bloedi- gen burgeroorlog zouden kunnen leiden. Ondanks alles is de hoop nog niet geheel vervlogen, dat een burgeroor log te vermijden is en dat Engeland aldus gespaard zal blijven voor de wreedste beproeving, welke het sedert de groote lersche agitatie had onder- werklieden een dag vrijaf nam en in Berlijn haar op den bank der beschul digden zag zitten... Eerst wilde Koenraad zijn treurig gelaat aan de blikken der mannen onttrekken; hij bedacht zich echter. De gewoonte van gebieden en de ge wone zelfbeheersching kwamen weer boven. Hij richtte zich op uit zijn gebogen houding, beantwoordde heel vriendelijk de morgengroet der werk lieden, sprak eenige woorden met den ouden Koning en ging met Lehnert naar het hoerenhuis terug, onderweg met hem over fabrieksaangelegenheden sprekend. Toen Lehnert echter afscheid had genomen en naar zijn woning terug keerde, voelde Koenraad dat zijn kracht ten einde* was. Haastig stap te hij het hoerenhuis binnen en ging op de sofa liggen, zijn gelaat met beide handen bedekkend. „Ik kan het niet meer verdragen, ik kan het niet meer,” kermde hij; en het ergste moet nog komen! Pas overmorgen! En ik ben geheel ver laten geheel verlaten! Arme Valen tine, ze hebben je allemaal verlaten! Je hebt niemand meer dan mij! En ik ben machteloos, ik kan niets voor je doen! Van mij wil je nu immers ook niets meer hooren, je wil niet meer van me weten; ik ben het im mers. die je eigenlijk in het ongeluk gestort heb.” Dan riep hij weer* verbitterd uit BURGEMEESTER en WETHOU DERS der gemeente Gouda,- Gelet op Art. 28 der Kieswet; Brengen ter algemeene kennis dat de Lijst aan wijzende de personen, die binnen deze Gemeente bevoegd zijn tot het Kiezen van Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad, door hen opnieuw is vastgesteld, en dat deze Lijst, met de Ljjsten der namen en voornamen van Aen, die van de Kiezerslijst zijn af gevoerd eh van hen, die daarop zijn gebracht, van den 23n Maart tot en met den 21“ April a.s. van des voor- middags 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage van een ieder opdePlaat- selijka Secretarie nedergelegd en tegen betaling der kosten in afdruk ver krijgbaar gesteld wordt. Voorts wordt herinnerd, dat een ieder bevoegd is tot en met den 15“ April verbetering van de vastgestelde Kiezerslijst te vragen, op grond dat hij zelf of een ander, in strijd met de wet, daarop voorkomt, niet voor komt of niet behoorlijk voorkomt, en dat de verzoeken om verbetering, die, met de noodige stukken, vrij zijn van zegel, bij hen moeten worden inge diend. Gouda, den 23n Maart 1914. Burgemeester en Wethouders voorn., R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. Zij, die zich met ingang van 1 April a.s. op de „GOUDSCHE COURANT” abonneeren, ont vangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Exemplaren worden gaarne ter kennismaking toegezonden. DE ADMINISTRATIE. nak.eea, en loutta. XVAN HOUTEN’SX. IX I XVAN HOUT

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1