PS Illlllll I H uis. ME. Alter ipte Gracht 26!)* inbiedingen 53e Jaargang. No. 12442. 10 Courant Woensdag 1. April 1914. Sctuoio-w i 4' O en AM PEN PI Sviït erxlaxxca. Valentine. HAAG, OGSTE WAAR- edragen Dameskleeding.( tieele of gedeelten els. buiten de stad aan hui. FEUILLETON. Buitenlaudsch Nieuws., ezx voor G-oulcLsl ezx Ooixxs’txeBsezx- behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A, BRINKMAN EN ZOON rj Telefoon Interc. 82. Verscliijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. H ver- itend aan het Bureau. Irinkman Zn., Gouda. I len vergoed. JfAAJH en AVBES [e Wed. E. ALTER I. Gracht 269* N HAAG. ben in'de Is succes. ertenliên kosten slechts oruitbel&ling E 0.35, voor elke regel lataljons” zij site gecond Eb hier een/jevecfit Albaneesche gend^ri i. „De Róunie”, 8 th :en G. Dahne. „De Réunie”, 8 «w, Voordracht over Ame- ichtbeelden. Bouw- en Woningtoez.j >rg. OnÜerstandsconuOj g”. Schaakbord”, 81/* J. Bitter voor de Vnjz- Propagandaclub. •eken wij geregeld tijdig mogen ontvangenvw concerten, vermakeuj*' m deze dan in ontf oelden. f 1.25 1.60 gerechtsgebouw te voeren, in de hoop nog gelegenheid voor onze vlucht te vinden; helaas, te vergeefs. Half waanzinnig door droefheid en toorn, moest ik haar achter de kerkermuren zien verdwijnen. Niets bleef mij over dan mij het lot der arme verlaten tante aan te trekken „Heeft zij u niet gezegd, dat zij de flesschen verwisseld had „Neen, in haar opgewondenheid heeft zij het vergeten of misschien is het mijn aandacht ontsnapt, het nood lot heeft het zoo gewild! Had ik ge- weten waar die flesch was, dan had ik die kunnen wegruimen, en alles zou anders geloopen zijn. Maar ongeluk kigerwijze moest ik juist nog mede werken tot de noodlottige ontdekking, die de commissaris deed. Bauerlich zweeg en keek somber voor zich. -Beklaagde, wat hebt ge tegen deze getuigenis in te brengen? vroeg de president. u _Dat alles, alles gelogen is, nep zij uit. „Niets is waar, van alles wat hij gezegd heeft, dan alleendat hg mij wilde overhalen om met hem te vluchten. Toen ik dit weigerde, dreigde hij mij met ondergang en die bedrei ging heeft hij nu uitgevoerd. Een medelijdend schouderophalen was Bauerlich’s eenig antwoord. et opruimen in dezen/ i om het Brokkenhuis. bericht aan een der óf per Tel. n®. ‘178, •te zal halen, wit U i Commissie Vqorz. FZIG, Vice-Voorz. j lOTENDORST, Pen. Frankrijk. Suffragettes. Parijs heeft Zondag zijn eerste suf- fragette-manifestatie gehad. Daar ech ter de beweging voor vrouwenkiesrecht in Frankrijk feitelijk nog in haar eerste stadium het stadium der bespotting verkeert, is deze manifestatie kla gelijk) afgeloopen. Dopr eenige vrouwenverenigingen z^u ’s middags om drie uur een optocht worden gehouden, die van, hetgebow der Kamer van Koophandel zou be ginnen. Reeds geruimen tijd te voren had zich een groote menigte vooral uit vrouwen bestaande vöor het ge bouw verzameld. Ook studenten waren zingend komen opdagenen ieder student had zijn eigen jeugdige, lachende „suffragette” uit het Quartier Latin meegebracht. Camelots ventten druk met een feministisch orgaan. Een uur lang gebeurde er niets. Op het balkon van het gebouw stonden een dertigtal dames van geposeerdon leeftijd, en keken naar beneden. Ten slotte drong een gezette dame met kort geknipt haar, die een frappante gelijkenis met Doumergue vertoonde, naar voren, en riep„Leve het vrou wenkiesrecht I" Daarna werden van het balkon brochures naar beneden geworpen waarnaar de menigte met grooten ijver grabbelde en waarbij sommigen elkander in de haren vlogen. Toen zou de optocht beginnen. Maar iedere suffragette, die uit het huis kwam, werd door het publiek met luid ironisch gejuich begroet, en de politie belette de dames zich aan te sluiten. Ten slotte gelukte het echter aan een twintigtal dames zich tot een optocht te formeeren, die eerst naar De indruk, die de onthullingen van Bauerlich èn op het publiek èn op de rechters gemaakt hadden, was zoo machtig, dat een paar minuten ver liepen, voordat de president bevel gaf om de laatste getuige binnen te leiden, wier verklaringen thans van weinig belang meer konden Zijn. Toen Con stance Zier nu in een waarlijk bekla- genswaardigen toestand in de gerechts zaal verscheen, deed een der rechters het voorstel deze getuige buiten ver hoor te laten. Daar kwam Lageman echter met nadruk tegen op. Hij klemt zich aan een stroohalm vast? hoorde men hier en daar half luid zeggen. Eerst na herhaald toespreken van den president gelukte het, de oude juffer te bewegen om de gestelde vra gen te beantwoorden. Zij sloeg daarbij echter telkens angstig het oog op Valen tine en dan weer nog veel angstiger op Bauerlich, en uit de onzekere, ont wijkende antwoorden viel gemakkelijk op te maken, dat ook zij aan de schuld van haar nicht geloofde, maar dit niet wilde erkennen. Overigens was zij er op bedacht niets te zeggen dan de waarheid. Vol medelijden voor de oude be- klagenswaardige dame, wilde de pre sident het verhoor sluiten doch toen de beurs en dan naar de Boulevards trok, omgeven door een heirlegervan photographen en toegejuicht, door een joelende menigte, waaruit van tijd tot tijd geroepen werd„Parijs is voor de suffragettes nog niet rijp Of wel. „Parijs is te rijp I” Mevr. Caillaux. De behandeling van het proces tegen mevrouw Caillaux zqu in de tweede helft der maand Juni te wachten zijn. De verdediging van mevr. Caillaux stelt alle pogingen in het werk om de beklaagde niet wegens moord of dood slag maar wegens lichamelijke mishan deling den dood ten gevolge hebbend, te doeii terecht staan. Thomson zit ilin verbinding stellen dq Griecsuhe officieren om Del- Argi Kwastro te bezetten, doch tli <ie Grieksche regeerióg bracht i de n eqpdeeling dat van een overgave ge n,|sprake kan zijn, daar de bevolking izoo verbitterd was dat de Albaneesch|jgendarmerie ongetwij feld zqu worden aangevallen. De qorr. yari den Cwrierë delta Sera te$Du- ®Jzza sphrgft'dat jmajbor Thomson'kieh tien haar Korfoè’, begaf, tedbinde ber- aionlijk te onderhandelen met met Grieksohe gouyemement en met de Opstandelingen.1 ka J jOp Korfoe sprak hij met den prè- Ifflct, wien hij zijp: verlangen te kennen gazf een ontmor4, Zografos, hoofd bewind en verzc vrijgeleide en ei de Grieksche rei son zich naar Epirus te begaven, doch, verbond zich daarentegen Zografos naar Korfoe te doen komen, of zoo niet deze zelf, dan een zijner verte genwoordigers. Inderdaad eenige da gen later kwam op Korfoe de heer Carapanos, minister van Buitenland- sche Zaken van den onafhankelgken Epirootschen staat. Hem legde Thomson het standpunt uit der Albaneesche regeering. Hij verklaarde hem duidelijk, dat ofschoon het Albaneesche gouvernement tegen over de Epiroten bezield is met de beste bedoelingen, het niet mocht en niet kon gaan buiten de bepalingen der Londensche conferentie en er dus heelemaal geen sprake kan zijn van een onafhankelijk Epirus: dit grond gebied zal Albaneesch behooren te worden. Zoowel Carapanos als de prefect van Korfoe beloofden Thomson een spoe dig antwoord. De Nederlandsche of ficier keerde naar Walone terug en schreef een lang rapport aan den Ko- ning, om hem mededèeling te doen van wat hij verricht had. Deze wijze van optreden is blijkbaar niet naar den zin geweest der Alba neesche Regeering, althans Majoor Thomson is teruggeroepen. Na zijn terugkomst te Durasso ver wees de Souverein den commissaris De toestand in Albanië. De Albaneesche Vorst kan nog niet roemen op een rustig bezit van zijn rijk. De kroon, die hij heeft aan vaard in dit woelige land van vreemde elementen, staat hem niet vast op het hoofd, ook al is de steun der mogend heden hem toegezegd. Met name in Epirus is het niet in orde. Zooala men weet is majoor Thomson, dié door den Vorst met den titel van buitengewoon commissaris voorzien van algeheele volmacht om in burgerlijke zoowel als in militaire za ken geheel op te treden naar bevind 41) „Zij heeft het mij zelf bekend.u Valentine liet een luiden kreet hoo ien en sprong op. De president ge bood haar te zwijgen tot haar beurt van spreken gekomen zou zijn en ver zocht Bauerlich voort te gaan. „Toen ik haar ter zijde nam, haar ronduit schuldig noemde en onaer haar aandacht bracht, dat alleen een spoedige vlucht haar kon redden, toen ik aanbood mijn eer, mijn leven, mijn vermogen, alles voor haar op het spel te zettentoen viel ze mg te voet on bekende mij, dat zij onder den in druk van het oogenblik zekeren inner- lijken 'aandrang niet had kunnen weer staan? ^„Doch zij weigerde met utevluch- „Zij heeft niet geweigerd. Zij was wel bereid om te vluchten, maar wij hadden niet op de vlugheid der politie gerekend. De komst van den commis saris Kühnel vertastte ons. Toch gaf ik de hoop noch niet opik bood mijn rijtuig aan om Valentine tiaar het scheiden beambten gewond wer^bn. Servische versterkingenj'wlerdemonmfïd- dellijk naar Bania gezonden. Er ont stond een moorddadig gevecht» Het aantal dooden is onbekend. Ontkend wordt, dat de aanval regen dë Servische grens gericht wa$. Het blijkt uit het bovenstaande ÏIat de jonge vorst souverein is vaneen land, dat terstond al van zijn onaf- hankelijkheidsverklaring in oorloghkal zijq ter handhaving en verkrijging van rechten, door de mogendheden toegewezen.* En. wntinr verzocht Lageman verlof om nog eenige vragen tot deze getuige te richten, en zeide toen, alsof hij gezellig met haar praatte„Bezorgde u de inkoopen voor de huishouding, mejuffrouw Zier? Constance zeide: „Ja, mijnheer? „Bij wien kocht u dan het bessen sap Op het etiket der flesschen staat de fabrikant wel vermeld, maar hij woont niet te Berlijn. U heeft ze dus zeker in een winkel gekocht?“ vroeg Lageman, terwijl hij naar de flesschen op1 de tafel wees. Ponstance zweeg en werd zeer ver legen. Tik moet u verzoeken, den verde diger antwoord te geven? vermaande de president. z Zij wrong de handen en keek naar Bauerlich. „Waar hadt ge het bessensap van daan vroeg de president, die haar omkijken bemerkt had. „Ik weet het niet? kermde de oude dame, terwijl ze nog naar een uitvlucht zocht. „Weet ge het niet? Hadt ge het bessensap dan niet gekocht?11 „Neen ik haar blikken zoch ten Bauerlich weder. „Ik verzoek u, niet naar het publiek te zien? zei de president verschoo- nend. „Had ge het bessensap ten ge schenke gekregen? - e» ^ÉtHOUl op de artt. 199208 der AR 'gerheene Politie-Verórdening voor deze? 1 'iGemeente, i B I Brengenw ter kétitiis van de eige-j’ naton en bruikers van'de niet aan') de Gemeente toebehoörendéj binnen) de bebouwde kom gelegen iSlooten, Wateren eni Riolen, dat op Zaterdag den’il April 1914, >een Schouw over die wateren enz. zal] worden gedreven. ^Belanghebbenden worden Ij^rinnerd i aan hunne verplichting om te zorget dab .hunne Slooten of Watered voldopti aan de afmetingen, genoemd in ars. 204 Üer bovenbedoelde Verordening en behoorlijk zijn, (opgesloot, zood'at geene 1 Boomstammen over of Takken in het watèr hangen en dat die Slooten, Wieren of Riolen gezuiverd zijn xtan vist of drijvend vuil, welke de door- sftrooming van het water kunnen be- lommeren of stank of stankverwek- kende uitdampingen kunnen veroor zaken. Onverminderd de straf op de over treding gesteld, zijn de eigenaren of bruikers verplicht de geconstateerde gebreken binnen 8 dagen te herstellen. De Naschouw zal plaats hebben op Zaterdag den 18 April 1914. GOUDA, den 1 April 1914. Burgemeester en Weth. van Gouda, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. GOUDSCHE COURANT. BMnNMLrK PRIJS DER A D VER T EN TI N: BSWI Van 1—5 gewone regéls met bewijsnummerf 0.55 PjASb Elke regel meer i 0.10 drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. f JWB Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit- betaling, elke tegel mier 6 ets. Reclames f0.25 per regel. L—RA. ^2-Groote letters en randen naar plaatsruimte. naar het Ministerie, waar een onder houd plaats v#nd in den ministerraad* hetwelk getuigt hoe verschillend van inzicht de commissaris .Thomson en de Ministers waren. H Toerlflian-pasja en Essad-pasja. nA- men het den commissaris hoogst kwa lijk, dat hij] onderhandelingen jmet Zografisi, die als opstandeling vtördt beschouwd, had willen aanknodpen. Essad-pdsja wilde zijn meening kracht bijzetten, door de mededeelin^ ’zelf nkar Epirus te zullèjn oprukkena »Het blijkt intussenenjdat reeds bot singen hebben plagts .gphad. j tyjüit Wfeenen koment berichten* mel dende diwt opnieuw gatochten ifi Chi- mata plaats gehad when, alwaar de „hlpige bataljons” ziWyoor jet groot ste gedeplte geconcfenjtreerd'' hebben. Oo^: hedfb hier een gevecht met de Albaneesche gendarme» plaat^ ,riehad, di^jtetugged reven weraen. Qroote|afdeelingen A,Ibanee$en heb ben getriiht tot bij Leskowikdoor te dringen, 'jdqch volgens de Grieksche berichten! was te juister tijd >een af- deeljng der „heilige bataljóm’’ schepen, om de Albaneezen met ern stige verliezen te doen afdeinzen. De stacTAndritZa moet zich thans geheel in tónden der Epirotische opstande lingen bevinden. Odk de „Alban’ Korrespondenz” meiert, dat volgens dfitvangen berich ten, $n de laatste dagen groote afdee- lingön der „heilige bataljons”, die tot dusver in de districten Chimara, Ar- gyrocastro en Permeti bijeengetrokken waren, een aanval op de, door de Grieksche troepen ontruimde districten Colonia en Coritza hebben ondernomen doch dat de bedreigde bevolking naar de wapenen gegrepen heeft. Een sterk contingent vrijwilligers moet de voort dringende Albaneezen krachtig hebben aangevallen; een hevige strijd was daarvan het gevolg, die verscheidene uren duurde en met een nedelaagder „heilige bataljons" geëindigd is. Aan Grieksche zijden zouden groote ver liezen geleden zijn. Naar het* gerucht gaat, zijn uit Premeti en Argyrocastro Grieksche versterkingen naar Erseka op weg. Een telegram uit Durazzo maakt melding van een ander bloedig ge vecht. De Albaneesche bevolking van Os- trozub, ten Noorden van Prisrend, deed den 25 en dezer een aanval op het raadhuis van Bania, waarbij ver- Rochette. Een verslaggever de van Matin heè#t de schoon-ouders van Rochette te spreken weten te krijgen, ondanks de 1 zorgvuldigheid waarmede deze men- l schen, zooals te begrijpen is hun deur voor eiken persman gesloten houden. De schoonouders, de heer en me* vrouw Puech hebben den verslaggever medegedeeld 1° dat hun schoonzoon het slacht offer is van een tegen hem ^pgezet kabaal2° dat zij volstrekt met we ten, waar hij zich op het oogenblik bevindt3° dat hij blijkbaar uit den edelmoedigen aandrang van zijn hart er toe is gekomen, om den brief aan Jaurès te schrijven, hoewel natuurlijk de politie daardoor opnieuw in bewe ging is gezet om zijn schuilplaats uit te vinden en hij dus niet meer zoo veilig is als tot dusver4° dat Ro chette heel zijn vermogen kwijt is 5° dat zijn vrouw thans moet werken om zichzelf en haar kinderen levens onderhoud te verschaffen 6° dat Ro chette zelf naar alle waarschijnlijkheid thans ook moet werken om te kunnen levenen 7° dat Rochette zijn vrouw en zijn kinderen aanbad en dat zoowel hem, als zijn vrouw de scheiding pijn lijk moet vallen. De Seine. De Seine heeft te Parijs weer een aanmerkelijke hoogte bereikt en rijst nog steeds, zoodat men wmt begint te vreezen voor een herhaling van de ramp van 1910. Vooral inde voor steden maakt men zich ongerust. Van Villeneuve-Saint-Georges tot Port-i- l’Anglais, Alfortville en Ivray zijn alle kelders der laag gelegen huizen reeds „Ja.“ „Van wien?“ „Ach mijn broeder mocht het niet weten, en Valentine ook niet, dat Adolf altijd mijn provisiekast vulde? jam merde hij. „Dus kreeg u het bessensap van mijnheer Bauerlich ?u vroeg de presi dent. „Waarom hebt ge daar nooit iets van gezegd ?u „Hij heeft het mij verboden I Om dat mijn broeder nooit zou toegelaten hebben, dat ik zoo iets aannam, moest ik hem ook na zijn dood dien smaad niet aandoen, zei Adolf. En wat komt dat er op aan Ik zou het nu ook gezwegen hebben, maar de eed, de eeden zij sloeg net oog op naar Bauerlich, als smeekte zg hem om vergiffenis. Doch Lageman kwam onmiddellijk met een andere vraag, „Liet mijnheer Bauerlich het bib sen sap bij u thuis bezorgen, of brflftlkt hij het zelf mee?“ Weer weifelde Constance, maar na eenig zwijgen antwoordde zij„Hfl bracht het meeals de flesch leeg raakte, zei ik het hem, als er niemand bij was, en dan bracht hij weer wat mee? „En wanneer bracht hij het laatst ?w (Wordt vervolgd.) PRIJS VAN HET AIIONNEMENT: j Per kwartaal L I a Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad j 1.50 'l Idem franco per post„1.90 Abonnementen word^ti dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. --A---f--- 1 1 OVER I Slooten, W ateren en Riolen. RURGEMEE.ÏTER B®8 van GOPÖA, I Qelet o] 1 jeiheene 1 lemeente, ihg te hebben met an hetf onafhankelijk Jjt te dien einde een ij' automobiel. Maar lering ontried Thom- iarentegen Zografos van zaken naar Epirus gezonden om daar het grondgebied van Delvino vrij te maken van de Episootsche opstan delingen en de ontruiming te verkrij gen van de grieksche troepen. Te Walona gekomen wilde majoor IQl d4 yitfb en j ee^ nota var

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1