IOR :n erg I Blad. ,Js I I ?oi ra i lahmf t WK h pio. 1244-3. Donderdag 2 April 1914. 53e Jaargang. en m leverancier Buitenlandsch Nieuws. eken Einnen laxxd.. FEUILLETON Valentine. Feestdagen. ater •ronwater, Igbaar. theekbanh estein's Inkt indehjk de BESTE Op Tournée. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. )oht op ’l MEUK telettei SWAAYZONEN szjrcizxx. XTie-u-TXTs- ezx voor G-oixcLgl, ezx Oixxs'txeZxzezx- behalve Zon- Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. 42) ■inkman Zn., Goudft» i±- van f 1000, f 500 uitsluitend La-- 3n of boiJ.vler'.- nerk WL, otste voedingswaard» den Medaille». PRIJS DER AD V ERTEN TI ÉN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. tÊ te Tilburg. W. HL BELONJEJr 148, Gouda. hage Buda;; Mr. H. P. MARCH:-. H. C. SNETHI.Ai.i- R. K. organisaties daartoe benoemde commissie met het bestuur van de afd. Alkmaar van de Nederlandsche Maat schappij tot bevordering van de ge neeskunst, om te trachten tot een nog te accepteeren fonds te komen, heb ben geen resultaat opgeleverd. De commissie zal zich thans wenden tot de Federatie, om de voorwaarden vast te stellen, waarop de Roomsch-Katho- lieken eventueel zouden kunnen toe treden tot het Federatiefonds. (Alkm. Ct.) 40 „EXCELSIOR’, AMSTERDAM „In den voormiddag van den dag, dat mijn broeder gestorven isden vorigen dag had ik hem gezegd, dat het bijna op was, en toen kwam hij uit eigen beweging om weer nieuw te brengen? „Hoeveel flesschen „Dat weet ik niet. Ik had mijn be zigheden, en daarom zette hij defles- 8chen zelf in de keukenkast? „Dus mijnheer Bauerlich wist goed den weg bij u ?u „Zeer goed, hij Hier maakte Valentine zulk een hef tige beweging, dat de verdediger zich omkeerde en vroeg„Heeft u iets te zeggen Zij knikte en na bekomen verlof van den president vertelde zij„Op den dag van mgn vaders dood, toen Bauerlich voor de tweede maal bij ons kwam, viel de schemering in. Mijn tante bracht de koffie binnen. Hij vroeg ook een kopje, maar wilde niet toe geven, dat een van ons beiden in de keuken zou gaan om een kopje te dacht, dat Bauerlich, na een 20-jarige afwezigheid in Duitschland terugkee- rende, zijn weldoener, den heer Zier, opzocht en bij hem de rol van den berouwhebbenden verloren zoon speel de. Ik wil gaarne erkennen, dat dit hem ernst was, doch hij ziet de doch ter van zijn weldoener en vat liefde voor haar op. Tot eiken prijs wil hij haar bezitten doch hij weet, dat haar vader nooit zijn toestemming zal ge ven. Wel heeft de heer Zier hem be loofd, dat hij nooit over het verledene zal spreken, maar vergeten en geheel vergeven zal hij nooit. Hij ziet in, dat het leven van mijnheer Zier een hinderpaal is voor de vervulling zijner wenschen. Zier is ernstig lijdende, eiken dag kan men zijn dood ver wachten, maar hij kan ook nogjaren levenzoolang hij leeft, verkeert Bauerlich in gevaar, dat hij zijn woord breekt en Bauerlich’s geheim aan zijn dochter verraadt. Dat de heer Rech- ling tot haar in teedere betrekking staat, prikkelt hem nog meer en na wat er tusschen Valentine en mevrouw Rechling is voorgevallen, schijnt het oogenblik hem bijzonder gunstig om zijn doel te bereiken. Waarom zou hij dien man niet uit den weg ruimen, die toch reeds ten doode is opge schreven (Wordt vervolgd) bevorderd kan worden door een politiek tournóe. Men( kan nu eenmaal niet van twee wallen tegelijk eten, en als de achtbaarheid van Nederlands hoogste Staatscollege den sympathieken joligen staatsman drukt wat wij gaarne aannemen hij neme daaruit zijn ontslag, en herneme de plaats, die hem rechtmatig toekomt, en die de antirevolutionaire Kamerclub hem ze ker weer gaarne zal willen verschaffen, nl. die van voorzitter van de Kamer fractie. Maar achter gesloten deuren objectief advies uit te brengen over de wetsontwerpen van het zittend Kabinet, om daarna in het publiek als politiek man tegen datzelfde Kabinet positie te nemen, dat gaat niet aan daarmee wordt èn de hoogheid èn de beteekenis van het lidmaatschap van den Raad van State geweld aangedaan. En de heer Heemskerk moge ons wellicht luchthartig toeroepen Nous avons changó tout cela, maar dan kunnen wij slechts zeggen, dat wij er met zijn opvatting in deze niet op ‘vooruit zijn gegaan. (Het Vaderland). „De Róunie”, 8 uur, Voordracht over Anw* chtbeelden. louw- en Woningtoez.) rg. Onderstandsconun, Schaakbord”, 81/» J. Bitter voor de Vryft- Propagandaclub, skenwij geregeld tijdig mogen ontvangen van loncerten, v^rmakelijk’ i deze dan in onie elden. ONSCHADELIJK JRN-HOLLAND. Belangrijke grondverkoop. Naar aan de Schied. Ct. wordt mee- degeeld, is eindelijk, na maandenlange onderhandelingen, tusschen do gemeen te Schiedam en het Bestuur der Do meinen, een oplossing gevonden van de tot dusverre bestaande bezwaren, en zal het Rijk zijn meewerking ver kenen tot het uitgeven in erfpacht aan de gemeente van verschillende strooken domeingrond, vóór do bezit tingen der gemeente aan de rivier „Do Maas” gelegen. Wanneer doze overeenkomst is tot stand gekomen, zal de gemeente de vrije beschikking hebben over een groote strook grond langs den Maas oever, waardoor het mogelijk is, dat een begin gemaakt wordt met het maken eener haven en verdere werken, ten einde aan de scheepvaart en in dustrie handelstorreinen ter beschik king te stellen. Reeds lang wordt o.a. met de Furness Mij. onderhandeld over het oprichten van gsoote scheepswer ven, welke onderhandelingen thans zóóver gevorderd zijn, dat spoedig do noodige behandeling in den Raad te wachten is. Beperking Schrijfwerk. Do commandant dor 2e divisie hoeft volgons Do Avp., het volgende schrij ven den korpscommandanten tooge- zonden Van verschillende zijden komen bij mij klachten in omtrent to verrichten schrijfwerk. Ik verzoek u mij na aandachtige overweging te willen medodeelen of, en in hoeverre, zulks bij *t korps onder uw bevel het geval is en mij een op- gave te doen toekomen van al die stukken, welke naar uwe meening achterwege zouden kunnen blijven dan wel vereenvoudiging zouden kunnen ondergaan met vermelding van de De oud-premier mr. Th. Heemskerk neemt weer een zeer werkzaam aan deel in de actieve pólitiek. Politieke lezing hier en politieke lezing daar, politieke lezing overal. Op zich zelf is daar niets tegen integendeel, wij zien het altijd met genoegen als de eerste mannen uit een partij het gewicht begrijpen van eigen gesproken woord tot de geestver wanten. Maar de heer Heemskerk is lid van den Raad van State, en tot nog toe gold het als regel, dat wie in dat hooge Staatscollege zitting kreeg, tege lijk daarmee afscheid nam van den pplitieken strijd. Zoo dacht Heemskerk Sr. er. over, toen hij een tijdlang in den Raad van State ging uitrusten van velerlei ministerieele beslomme ringen. En zoo denkt men er nog over, getuige „De Standaard”, die naar aanleiding van de benoeming van den heer Heemskerk tot lid van den Raad van State, op 13 Sept. 1.1. schreef: „De afgetreden President* Minister moest niet gaan schuilen in een college, dat slecht met gesloten deuren vergadert”, aldus te kennen gevende, dat wie de eer heeft een raadsman der Kroon te zijn geen vrij heid meer heeft om lauweren te pluk ken in de politieke arena. En niemand weet beter dan de heer Heemskerk zelf, dat er een politiek man in Nederland rondloopt, die ge polst werd of hij gaarne zou zien dat hij voor lid van den Raad van State aan de Kroon werd voorgedragen, en die daarop een weigerend antwoord gaf, omdat hij nog geen af scheid wilde nemenvande practische politiek. Er zijn goede redenen voor de op vatting, dat een lid van den Raad van State achter zijn gesloten deuren blijft. Wie geroepen is om objectieve, niet voor publiciteit bestemde advie zen aan de Kroon te geven, doet weinig Wmoe.den dat de onmisbare objectiviteit zijn deel is, als hij de lust tot den politieken kamp zelfs in die hooge positie niet kan bedwingen. En> voor den heer Heemskerk komt daar nog iets bij. Hij is lid van de afdeeling Geschillen van Bestuur en als zoodanig rechter. En nu vra- Pest op Java en Madura. By het Departement van Koloniën is ontvangen het volgende telegram van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, dd. 31 Maart be treffende pestge vallen op Java en Madoera gedurende het 14-daagsche tijdvak van 11 t/m 24 Maart jl.: Afdeeling Malang 307 nieuwe pest- gevallen, 277 dooden Tooloengagoeng 5, Bangil 4 en Berbeck 2 doodelijke gevallen Madioen 34 nieuwe gevallen, 32 dooden Kediri 49 nieuwe gevallen, 47 doodenSoerabaja 25 nieuwe ge vallen, 21 dooden Paree 42 nieuwe gevallen, 40 doodenMagetan 18 nieuwe gevallen, 17 doodenPameka- san 4 nieuwe gevallen, 3 dooden Pasoeroean 10 nieuwe gevallen, 7 doo den. In de vorige de periode Kediri nog 2 doodelijke gevallen en Paree nog 3 ziektengevallen en 2 dooden. De besprekingen, door de uit de dat hij die flesch zelf onder den goot steen heeft verborgen? Weer viel Bauerlich heftig in doch de president gebood hem te zwijgen en hij deed dit op een toon, die merk baar verschilde van de beleefde voor komendheid, welke hij tot dusver dezen getuige betoond had. „De reden voor zijn handelingen is hier heden duidelijk genoeg gebleken maar ik wilde die ook uit zijn vroeger leven afleiden en heb dit met de hulp van een bekwamen rechercheur nage speurd. Hier zijn de authentieke ver klaringen van drie te goeder naam en faam bekend staande burgers van Havelberg, die zich het bedoelde ge val nog zeer goed weten te herinneren. Zij wisten ook, dat de heer Zier, die toen te Havelberg in garnizoen lag, de poging tot vergiftiging verijdeld heeft en de oude dame bewoog om geen vervolging tegen den schuldige in te stellen. Met zijn hulp werd Bauer lich naar Amerika gezonden? Lageman had een pak schrifturen op de tafel gelegd en voegde er nu weer andere bij, terwijl hij vervolgde „Ik heb hier verder authentieke be wijzen, dat mijnheer Bauerlich zijn vermogen in Amerika niet op de eer- lijkste manier heeft verkregendoch daar zullen wij later wel over spreken. Het verdient thans meer onze aan- Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Magazijn van )eze THEEËN worden eleverd in verzegelde tjes van vijf, twee en half en een Ned. ons tvermelding van Nom- gen wij of de „Olympische kalmte”, r en Prijs, voorzien van eerste vereischte voor iederen rechter, renstaand Merk, vol- is de Wet gedeponeerd. 5ich tot de uitvoering i geeerde Orders aan velend, J. c. BIJL, BREEBAART Lz. lilHIISUIE COURANT- groote beteekenis voor het dagelijksch leven gekregen, dat de staking den geregelden gang van zaken in de gan- sche gemeenschap dreigt te verstoren. Rusland. Govangenisgruwelen. Zeventien arbeiders van een fabriek te Riga hebben terecht gestaan onder beschuldiging van moord op een in genieur. Vier hunner zouden den moord hebben gepleegd, tien zouden er toe hebben aangezet en drie zouden de revolvers hebben meegebracht, waarmede de moord gepleegd werd. Zij werden veroordeeld tot vier, twee en twee-en-een-half jaar dwangarbeid. De vier voornaamste beklaagden be kenden zich schuldig; volgens „Rjotsj” antwoordden zij voor het hof, dat zij in de gevangenis valschelijk de ande ren hadden beschuldigd, ten gevolge van de martelingen, die zij in de ge vangenisschap ondergingen. Zij wer den daar geheel uitgekleed, gebonden en dan geslagen met gummi-stokken, en hun voeten verschroeid, om „be kentenissen” van hen te verkrijgen. En wanneer zij die mededeelingen later herriepen, werd de marteling herhaald. Het blad geeft de namen aan der voornaamste personen, welke zich aan deze folteringen schuldig maakten. de gendarmerie over grooten afstand het terrein afgezet. Bij dit onheil is thans in de omge ving van Chamonix een ontzagge lijke sneeuwval gekomen, welke al dagen aanhoudt, (geweldige lawines storten van het gebergte naar beneden, alles vernielend en meesleepend. De dorpen Chazalets en Rosière zijn ter nauwernood aan den ondergang ont komen. Uitloopers van de lawines zijn niettemin de dorpsstraten binnenge drongen. Te Téléchamps is het groot ste gedeelte van een hotel eenvoudig van het overige gebouw af gescheurd. Wat is blijven staan ligt diep onder de sneeuw. Een prachtig, uitgestrekt lorkenbosch is van de berghelling ver dwenen weggerukt. Bij Argentióres ligt de sneeuw zoo hoog, dat ze tot de telegraafdraden reikt. De Parijsche politie. De Parijsche pers brengt algemeen hulde aan de activiteit, waardoor de politie zich thans, en wel sedert het optreden van den nieuwen politiepre- fect Hennion, kenmerkt. Zoo werden Zaterdag binnen twee uren 13.266 hotels en logementen door zocht. Het doel was de inhechtenis neming van een moordenaar, waarin men dan ook slaagde» Engeland. Stakingen. Te Londen breidt zich de staking in het bouwvak voortdurend uit. Dins dag hebben 10.000 werkliedon weer den arbeid neergelegd. Gisteren begon ook de staking der electriciens aldaar. De pogingen om tot een schikking te komen zijn mislukt. In Yorkshire is een groote mijnwer- kersstaking uitgebroken. Een maand geleden legden 10.000 arbeiders reeds het werk neer en hun aantal breidde zich geleidelijk tot 35.000 uit. Nadat ook daar een poging om een vergelijk te treffen was mislukt, wordt thans het werk in alle mijnen stop gezet, waardoor 170.000 man werkloos zijn. Het gaat om verhooging van hetmi- nimum-loon. Zelfs als deze staking tot Yorkshire beperkt blijft, zullen de prijzen van de steenkool er sterk door beïnvloed worden. Londen zal dien nadeeligen invloed echter vermoedelijk minder ondervin den dan de gevolgen van bovenge melde electriciensstaking. In de we reldstad heeft de electriciteit een zoo moeite zijn ontsteltenis kon verbergen, en zij„Daar straks heeft u Landsberg aan de Warthe als uw geboorteplaats genoemdmaar u is toch zeker dezelfde Adolf Bauerlich, die als kind van vier jaar met uw vader naar Havelberg verhuisde „Als dat zoo was, wat dan?u „Dan zou de jeugdige dwaasheid, j waarom ge naar Amerika zijt gegaan, niets minder zijn dan een poging tot moord op de oude dame, die met uw ouders in hetzelfde huis woonde en by wie ge u zoodanig in het vertrouwen had gedrongen, dat zij u tot erfge naam van haar klein vermogen be noemde? „Wat durft ge daar zeggen ^Mijn heer de president, bescherm mij toch tegen de aanvallen van dien heer,u riep Bauerlich uit. „Het zal u niet aan bescherming ontbreken. De verdediger zal moeten bewqzen, wat hij zegt? „Dat kan ik,u antwoordde Lageman. „Hetgeen ik van de beklaagde vernam en nog andere dingen brachten mij op het vermoeden, dat mynheer Bauerlich haar vijandig is en haar ten verderve wil voeren. Het kwam mij voor, dat hij opzettelijk de ontdekking van de flesch met vergiftigd bessensap had veroorzaakt en van die gedachte is slechts één schrede tot het vermoeden, PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post«1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad«1.50 Idem franco per post«1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Fbankbijk. Aardschuiving. Uit het oostelijk deel van Frankrijk, in het departement Corrège komen berichten van aardschuivingen, welke tot groote ongerustheid aanleiding geven. Reeds eenige dagen is een aard- massa aan het schuiven ter grootte van c.a. 200 H.A. welke het dorpje Avail- hoe, op c.a. drie uren gaans van Brim met vernietiging bedreigt. Het schouw spel dat zich daar vertoont is indruk wekkend maar ontzettend tevens. De weg tusschen Brive en Meyssac is een voudig weggevaagd. Do oogst is totaal vernield reeds zijn tien huisjes mee gesleept. Voortdurend klinkt het klep pen van de alarmklok. De waterlei ding is vernield, zoodat de dorpelingen zonder water zitten. Onmiddellijk is aan de regeering steun gevraagd voor de ongelukkige gezinnen, die van alles beroofd tftjn. De schade wordt thans reeds geschat op een half millioen. Van heinde en verre stroomen de menschen toe, om het geweldige schouwspel gade te slaan. Om ongelukken te voorkomen heeft halen hij wilde dit volstrekt zelf doen en bleef wel tien minuten weg? „Is dit zoo gebeurd vroeg de pre sident nu aan de Joude juffer. uJa, ja, nu herlnne^ ik me dat ook; ik zou er niet aan gedacht hebben en het beteekent niemendal? „Misschien toch wel iets,u merkte Lagerman op en hij vroeg den presi dent: „Zou u den getuige Bauerlich hierover nog eens willen ondervra gen ?w Bauerlich werd ondervraagd, doch verklaarde met minachtende houding, dat het wel zoo wezen kon hij be greep niet', waarom de verdediger daar zooveel drukte om maakte. „Zoo, zoo!“ zei Lageman. „Nu, ik denk er anders over? Ik vorder, dat de flesschen onder zocht worden om te zien of één daar van niet reeds van te voren geopend en daarna op handige wijze weer dicht gemaakt werd? De rechtbank besloot aan deze vor dering te voldoen. Er meldden zich twee deskundigen aanEen blikslager en de meesterknecht van een flesschen- fabriek, die onder het publiek aanwezig waren. Zij legden den eed af en be gonnen hun onderzoek onder toezicht van een beambte. Ondertusgjlhen wendde Lageman zich tot Bauerlich, die slechts met

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1