PS T INGAS. ïhtig licht hebben? oh tot JAC. KOOU Kr. te Wieringerwaard» j belast met het instal- (LIGHT .UIUUM INGAS ÏSo. 12447. Dinsdag 7 April 1914. 53e Jaargang. behalve Zon en «MPEN Buitenlandsch Nieuws. Slrxxxen laxxd.. Valentine. XTï®i3-“Ws- ezx -^^oL-v“QX’texvti,e'b>lsLcl, voor GfoixgLsl ezx Verschijnt dagelijks VKRGADKR1VG VAN DEN GEMEENTERAAD Telefoon Interc. 82.Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. FEUILLETON. Feestdagen. Telefoon Interc. 82. (OOM Kz, WIERINGERWAARD. KENNISGEVING. do Raam 1 ESTEJN’S In KÏ| '■■indelijk de BESTtl i ON SCHADE' ORN-HOLLANC (lOllkSIHE COURANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post VRIJDAG 3 APRIL 1914. (Vervolg.) 19. Een adres van II. Hoogendoorn alhier, waarbij hij verzoekt een stukje gemeentegrond (water) aan do alhier te mogen koopen. Dit adres luidt: f 1 25 .1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad„1.50 Idem franco per post1«1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. nier en Fabrequettes, beiden raads- heeren bij hei Hof van Cassatie en Monier president van de civiele kamer. Hetzelfde blad meldt, dat in de wandelgangen van het Paleis van Justitie groote opwinding heerscht over de besluiten van den Minister raad. Tal van magistraten zouden vooral den heer Fabre hun sympathie hebben betuigd. Natuurlyk is Fabre zelf door den Matin geïnterviewd. Hij verklaarde, dat hij officieel nog volstrekt niets wist van hetgeen de Regeering tegen hem van plan was. De opvolger van Fabre zal, gelijk men weet als aanklager moeten op treden in de zaak tegen mevrouw Caillaux. Frankrijk. Maatregelen. Aan de bladen is een officieele me- dedeeling verstrekt, luidende aldus „De Ministerraad heeft zich in zijn zitting van Zaterdag, bezig gehouden met de maatregelen, door de Regee ring te nemen, naar aanleiding van het debat in de Kamer.” De Matin weet mede te deelen, dat deze maatregelen in de allereerste plaats betrekking zullen hebben op de twee magistraten, die betrokken zijn bij het uitstel van de zaak Ro- chettenamelijk de president Bidault de l’Isle en de procureur Victor Fabre. Bidault de l’Isle zou worden gepen- sionneerd, en Victor Fabre zou voor den Hoogen Raad der Magistratuur worden gedaagd. Als candidaten voor de opvolging van Fabre worden door het blad genoemd de heeren Lescouvé procu reur der Republiek André Lecherbon- PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Schaakbord", 81/. J. Bitter voor de vrij* Propagandaclub. e Schouwburg, 8 uur, ^•«Spelers”. >ekenwij geregeld tijdig mogen ontvangen vwi concerten, vermakelyr m deze dan m nelden. Brinkman &Zn., Gouda De Nederlandsche officieren in Albanië. De vorst van Albanië zond aan Ko ningin Wilhelmina zijn gelukwonschon met het moedig optreden van majoor Snellen van Vollenhoven, die gewond werd, maar wiens wonden genezen. lang is dit werk door le met het grootste ird. i kosteloos. ad, 4» IjfBICHTlNGBN WELKE GEVAAR, SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA. Gelet op de artt. 6 en 7 der HINDER WET; Brengen ter algemeene kennis, dat op dé Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van D. M. van Hoorn en J. de Jong, te Gouda om vergunning tot op richting eener herstelplaats voor rijwielen, annex moffelinrichting in het perceel gele gen aan de Doelenstraat No. 12, kadastraal bekend Sectie C No. 1255. Dat op Dinsdag den 21 April 1914, des namiddags ten l'/j ure op het Raad huis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter uke ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht wordt er op gevestigd.dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet over eenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen teneinde hun be zwaren mondeling toe te lichten. Gouda, dén 7 April 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, RL MARTENS. De Secretaris, J. VAN HEUSDE *'verwegetetemo«,'ll et werk In de lutft p UJd en voor de helft 1, die U aan groene uitgaven. t maakt, dat Uw lijdt. Uw handen rorden en Uw loven irnlj la. rektezulverheldvaa maakt haar alleen voor het p.\van kostbaar F/fM fijne kant. 46) „Dat is mis Mejuffrouw Zier is reeds in vrijheid gesteld tegen borg- itellingmijnheer Rechling heeft de som bereidwillig gedeponeerd/ ant woordde de rechter, die deze leugen wel met zijn geweten kon overeen brengen. Bovendien kan uw rechtsge ding spoedig beginnen, want mijnheer Lageman heeft ons het voorloopig Onderzoek zeer gemakkelijk gemaakt. Later zult ge dan kunnen terechtstaan te Chicago en te San Francisco we gens de misdaden van Burleij, alias Pieter Meijer? Deze mededeeling had de rechter opzettelijk tot het laatst bewaard en ze bleek het beoogde doel te tref fen. Bauerlich verbleektezijn onbe schaamdheid veranderde in angst en onbedacht stamelde hijweet ge ?u «Ja, ik weet en spoedig zullén de rechters in Amerika ook weten, dat gij dezelfde persoon zijt als Dick Burleij die te Chicago zijn twintig jaar oudere vrouw vergiftigde om haar vermogen in handen te krijgen, dezelfde persoon Ion tine waren, zeido Agnes „Neon, neen, wij nemen niets mee, wij laten alles hier. Go kunt er mee doen, wat gij wilt, en zij liet de vrouw een paar goudstukken in do vingers glijden. De 'vrouw oogde het rijtuig na en zeide toen tot eon andere bewaarster „Een als deze komt hier zelden uit „Maar een als zij komt hier ook zel den in/ luidde hot antwoord „hoe hoeft men haar voor een moordenares kunnen houden !u „Nu, de heeren weten anders zeer goed wat zo doon. Ik zou zelf geloofd hebben, dat zo iets op haar kerfstok had, want ze deed soms erg vreemd? „Ze is er goed afgekomen, maar de hoeren van do rechtbank zullen echter niet weinig ontsteld, zijnhet ie ook geen gekheidhet scheelde maar weinig, of ze hadden een on schuldig mensch ter dood veroor deeld? De komst van oen opzichter maakte aan dit gesprok een einde. Intusschen sloeg het rijtuig met de dames denzolfdon weg in, dien het gisteren mot Agnes en Lageman ge nomen had. die jonge dame getuigd hebt „Ik dacht dat ik dit niet uitdrukkelijk behoefde te zeggen dat is thans na mijn bekentenis duidelijk genoeg/ antwoordde hij. Hausler was blij, dat hij Bauerlich zoover had gebracht. Hij sloot het verhoor, liet het verslag daarvan voorlezen en Bauerlich on- derteekende dit met vaste hand. „Met een buiging en de woorden „Tot weerziens, mijnheerverliet hij de kamer. Weinige uren, nadat Bauerlich zijn misdaden bekend had, word Valentine Zier in vrijheid gesteld. Agnes von Boeren, die door Lageman gewaar schuwd was, kwam haar afhalen. Niet in staat een woord te spreken, zonken de twee vriendinnen elkaar schreiend in de armen. Na eenig snik ken wilde Valentine iets zeggen, doch Agnes zei: „Stil, stil, spreek niet, voordat wij deze huiveringwekkende plaats verlaten hebben, waar je zoo lang onschuldig geleden hebt? On willekeurig sprak ze Valentine met het vertrouwelijke „ieu too; nadat aan dit meisje maanden lang al haar zorgen gewijd geweest waren, kon zij haar niet op een afstand behan delen. Tot een gevangenbewaarster, die met een koffer kwam aandragen, waarin verschillende dingen van Va- De berichten uit Grieksche bron zeggen, dat Koritza in handen der Epiroten is gevallen. De Italiaansche Corriere dolla Sera daarentegen heeft een telegram uit Durazzo, waarin het tegenovergestelde wordt beweerd. Ook in dit telegram wordt gezegd, dat de Epiroten den opstand met be hulp van overgebleven troepen van Macedonische benden hebben voorbe reid. In den nacht van 3 April be gonnen zij met den aanval op de vreedzame bewoners van Koritza. De gendarmerie snelde toe, doch werd omsingeld. Hierbij werd Snellen van Vollenhoven 'ernstig gewond. Bij het aanbreken van den dag keerde echter de kans. Uit de stad waren inmiddels vele Mohammedanen toegesneld, met wier hulp de gendarmerie er in slaagde, dat de Epiroten de witte vlag heschen. De Albaneezen bleven dus in het bezit der stad. De Vorst van Albanië heeft een telegrafischen gelukwensch ge zonden aan den Holïandschen officier Snellen van Vollenhoven. Van Grieksche zyde wordt van het gevecht de volgende beschrijving ge geven De heilige scharen stonden ondeit bevel van Boessios, bij voorbaat door de voorloopige Eperiotische Regeering tot gouverneur van Koritza benoemd. De heilige scharen hadden zich ge durende eenige dagen bij Biglisjta ge concentreerd en zich daar rijkelijk van kanonnen en oorlogsmaterieel voorzien, hetwelk alles van over de Servische grens kwam. De Albaneezen hadden bij den pas, dien men voorbij moet om van Bi- glisjta naar Koritza te komen, gendar merie en ongeregelde troepen samen getrokken, die onder bevel van Turk- officieren st.onderi, terwijl Nederland- sche officieren het oppercommando voerden. Na een hevigen strijd van verschei den uren, die gesteund werd door een oproer van de Grieken binnen de stad, moesten de Albaneezen wijken en lieten zy den weg naar Koritza open. Een Nederlandache officier en 14 gendarmes werden gevangen genomen. Een ander Nederlandsch officier is ge wond. De verliezen der Albaneezen moeten zeer groot zijn. In Koritza is de Albaneesche vlag van het gouverneursgebouw gehaald en daarvoor in de plaats de vlag van „Afschnwelijk riep Hausler uit. „Alles is gebeurd, zooals Lageman vermoedde. Toen ik bericht ontving van Zier’s dood, geloofde ik, dat het. vergift iets vlugger gewerkt bad en maakte gebruik van de gelegenheid om de flesch tegen een andere met onschadelijk bessensap te verruilen. Ik verborg ze onder den gootsteen om ze nog dienzelfden avond onbe merkt te kunnen meenemen de latere gebeurtenissen deden mij besluitende flesch daar te laten. Ik hoopte dat ze reeds bij de eerste huiszoeking zou gevonden worden? „En toen dit niet gebeurde hebt ge gezorgd, dat ze toch gevonden werd om Valentine in het ongeluk te stor ten, zooals ge haar gedreigd hadt. Ja zoo vurig ik haar bemind had, zoo vurig haatte ik haar nu? „Omdat zij geweigerd had met u te vluchten „Omdat zy mij met behandeld had als”een mensch, maar als een vergiftige pad 1 Zy wees mij met afschuw terug en toen zwoer ik wraak. Geheel onge wroken ben ik toch niet? zeide hij met een honend gelach. „Zij heeft Rechling’s moeder toch het vergif toegediend, dat zal voor haar een hin derpaal zyn en big ven om met hem te trouwen? het autonome Epirus geheschen. Boessios heeft het bestuur over de stad aanvaard.” Zoowel het |Berliner Tagoblatt als de Frankf. Zeitung wijzen er op, dat ’t thans vergoten bloed gespaard had kunnen worden, wanneer de mogend heden van de drie-voudige entente niet zoolang hadden gedraald met hun antwoord op het voorstel om een ge zamenlijke nota der mogendheden aan de Grieksche Reg. te richten. Het zou vooral Rusland zijn, dat de schuld is ven dit uitstel. Engeland. Lloyd George lijdt reeds eenigen tijd aan keelontsteking en heeft de laatste dagen in Walton Heath door gebracht. Als hij niet beter wordt, zal hij zich naar Criccieth begeven. Hij neemt zich zeer in acht, mot hot oog op de indiening van do begrooting kort na Paschen. China. Uit Peking wordt aan de Times ge seind, dat de Minster van Financiën opnieuw onderhandelingen heeft aan geknoopt met don vijfmogendheden- groep om te komen tot het sluiten eener leening van 25.000.000. De vertegenwoordigers der Mogendheden waren in verband met denonzekeren financieele toestand van China aan vankelijk niet geneigd een leening aan te gaan, doch na het dringend betoog van don Minister lieten zij hun tegen stand varen. Caillaux. Het staat thans wel vast, dat Cail laux niet van het politieke tooneel zal verdwijnen. Een commissie uit zijn kiesdistrict heeft hem willen overtuigen dat zijn candidaatstelling voor het belang dor republiek wordt geëischt. Albanië. De toestand in Epirus. De toestand waarin de Regeering van Albanië door het optreden der door Griekenland gesteunde op standelingen in Epires is gekomen, trekt in de buitenlandsche pers zeer de aandacht. Vooral de bladen van den Driebond houden zich er mede bezig. De Neue Freie Presse ontvangt van „goed ingelichte zijde” de mededeeling, dat het bericht als zqu de Vorst van Albanië zich tot Oostenrijk en Italië hebben gewend met het verzoek om maatregelen te nemen tegen den opmarsch der Epiroten, onjuist is. De Albaneesche Reg. zou integendeel van plan zijn met eigen kracht den opstand te onderdrukken. Inderdaad is dan ook, zooals men in een telegram in dit blad kan lezen, door de Albaneesche Regeering reeds tot mobilisatie besloten. Daar er echter nog geen Albaneesch leger bestaat, dat gemobiliseerd kan worden, zal het bericht wel beteekenen, dat men in Albanië een „levée en masse” zal pro- clameeren. Omtrent den afloop van het gevécht te Koritza zijn de berichten tot dusver tegenstrijdig. als de Hollander Pieter Meijer, die in San San Francisco zijn compagnon door verschillende valschheden in ge schrifte heeft opgelicht voor een som van een half millioen dollars en daarna spoorloos verdween. Ge zult nu wel begrijpen, dat ge een verloren man zijt, of ge bekent of niet. Bauerlich was op een stoel neerge zonken. Hij trilde over het geheele lichaam. Wie wie heeft dat -• aan het licht gebracht stamelde hij. „De rechercheur, dien Lageman naar Amerika heeft gezonden, ant woordde de rechter. „De twee maan den, die verloopen zyn, sedert het be gin van het proces tegen Valentine Zier, heeft hij goed besteed. Terwijl ge hier bezig waart een kuil te graven voor het onschuldige meisje, werd daar de strik gereed gemaakt, waarin ge nu gevangen zyt? „Nog niet nog met, mompelde hij en vroeg toen: „Als ik een beken tenis deed, zou dat de zaak nog ver anderen w „Met zekerheid kan ik dat met be loven/ luidde het ontwijkende ant woord, maar „Ik begrijp U,“ viel Banerhoh met een spottende lach in, „nu, wat geef ik er om. Ja, mnnheer Lageman heeft een fijne neus, alles is gebeurd, zooals hy gezegd heeft. Aan de EdelAchtbare Raad der gemeente Gouda. WelEdele Heeren, Ondergeteekende verzoekt beleefd beschikking te mogen krijgen over oen stukje gemeentegrond (water) in zijn bouwplan aan den Raam alhier, op genomen volgens teekening. Hoogachtend, UEdl. Dienaar, H. HOOGENDOORN. Gouda, 17 Maart 1914. Wordt eveneens gesteld in handen van B. en W. om daarover advies uit te brengen. 20. Een adres van de Bouwver- eeniging „Het Volksbelang” alhier, waarbij zij vergunning verzoekt tot het aanleggen van nieuwe tooganswegen aansluitende aan de van Persijnstraat en Karnemelksloot. Dit adres luidt: Gouda, 16 Maart 1914. Ondergeteekenden, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Bouw- vereeniging „Het Volksbelang” alhier, verzoeken Uw geacht College beleefd, op de perceelen, alhier kadastraal be kend onder Sectie A. Nos. 3959, 4015, 4328, 4202, 4203 en 4204, te mogen aanleggen nieuwe toegangswegen, aan sluitende aan de Van Persijnstraat en Karnemelksloot, volgens bijgevoegde teekening. Aangezien wijziging van het uit breidingsplan dor gemeente hiervan het gevolg zal zijn, meenen zij ook de aandacht van Uwen Raad er op te mogen vestigen, dat wijziging van hot uitbreidingsplan ten opzichte van den bouwgrond gelegen achter do Vierde Kade, wel aanbeveling verdient. Gaarne zijn adressanten bereid, hunne bedoeling in deze mondeling toe te lichten. Hetwelk doende enz. Voor de Bouwvoreeniging „Het Volksbelang”, CHR. W. SOUiTrEÈ, Voorzitter. H. WIEZER, Secretaris. Aan den j Raad der Gemeente Gouda. Wordt mede gesteld in handen van B. on W. om daarover advies uit te brengen. 21. Een adres van het Bestuur dor Afdeeling Gouda van den Bond van Christen Bakkersgezellen in Nederland, waarbij wordt verzocht een verorde ning in het leven te roepen betreffende keur op brood.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1