MITS, n h andel. JEISEL pirai zocht op’t MERK leMti :t Magazijn van YSWAAYZONEN RIUCHEM. INGAS. htig licht hebben? ;h tot JAC. KOOIJ Kz. 4 te Wieringerwaard, belast met het instal- Foil Alter npte Gracht 269* I HAAG, •OGSTE WAAR- ledragen aanbiedingej INGAS No. 12448. Woensdag 8 April 1914. 53e Jaargang. behalve Zon en Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Biixtexxlaxx d. Bnitenlandsch. Nieuws. Valentine. rt in dit Blad- Telefoon Interc. 82. 48. Gouda. Feestdagen. XTie-kx-ws- exx voor G-o-o.cl.su szx Oxrxstrelcoxx- Verschijnt dagelijks LOOM Kz., Exxxxxexxla.zx<a.. Dameskleding, heele of gedeelten els. che Courant «Mi tuccet. Telefoon Interc. 82. FEUILLETON. Griekenland tot rede te dolen. tpti.lt/t4t heeft. Later zul je (Wordt vervolgd) PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Markt 31bij onze Agenten en vergoed. JVAAM en ADRES: eWeilALTBB Gracht 269* S HAAG. f 1.25 1.50 1.50 1.90 lig adres: A.LITEIT IN es- en Heeren PRIJS DER ADVERTENTÏiNÏ Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. GOIIISCHE COURANT. Schouwburg, 8 s-Spelers”. ve Schouwburg, 8 «h ncert Helena Home* tuitend aan lang is dit werk door e met het grootste rd. kosteloos. id, wieringerwaam Arbeidswet. De Vereeniging van Patroons in het Damoskleodingbedrijf, gevestigd te Rotterdam hoeft tot den minister van landbouw, handel en nijverheid oen adres gericht, naar aanleiding van een Van Houtens RQNA cacao “i buiten de stad aanhuil Deze THEEËN worden 'geleverd in verzegelde Ajes van vijf, tuee ez n half en een AM. oni et vermelding van Nem er en Prijs, voonienran ivenstaand Merk, vol- ms de Wot gedeponeerd. Zich tot de uitvoering m geeerde orden aan- avelend, <7. C. BIJL, BREEBAART U als niet doelmatig beschouwd. Daarentegen komt hij tot de conclu sie, dat een tabaksmonopolie jaarlijks ongeveer 10 Millioen francs aan Zwit serland opleveren zon. Deze quaestie zal binnenkort op ini tiatief der democraten van Zurich door Bouw- en Woning- •nderstands-Cominii81® K”« eken wij geregeld tijdig mogen ontvangen v»a concerten, vennakeqj** f n deze dan in o*®1 telden. tri n km an A Zn., Gouda ebben in de d verten tién koste, iteh, vooroitbeialiBg; 9 f 0.35, voor elka regd Eet Burma heden onderling in de eerste plaats tusschen de twee maar dan verder binnen die groepen zelf weer, zooals bljjkt uit het verschil van standpunt, te Weenen en te Rome ingenomen, zullen er wel toe leiden, dat Albanië op eigen krachten is aan gewezen om den opstand in het Zui den te dempen. Het heet intusschen, dat vorst Wil lem zich niet aan het hoofd der troepen stellen zal om opstand te gaan dem- men, doch dat hij het opperbevel aan de Hollandsche officieren zal over laten. Als men een besluit mag trekken uit de elkaar herhaaldelijk tegenspre kende berichten omtrent de voorvallen in het Zuiden, dan zou het wel dit moeten zijn, dat Koritsa zich op het oogenblik wel in handen van de Al- baneesche gendarmerie bevindt onder de Hollandsche officieren, doch dat er in de onmiddelijke nabijheid’dier plaats nog voortdurend en wel wordt ge vochten. Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen* per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. de radicaal-democratischo partij, de hoofdpartij van het land, overwogen worden. Men is het trouwens heden reads er over oens, dat de toestemming van het volk tot een tabaksmonopolie van den Bond slechts dan te verkrij gen is, wanneer de opbrengsten daar van besteed worden voor een bepaald sociasl doeleinde. Men denkt hierbij in de eerste plaats aan een ouderdoms on een invalidenverzekering. ZWRDBD. De Koning van Zweden is sinds eenigo tijd ziek. De dokters, die den Koning behan delen, publiceeron hot volgende be richt De onderzoekingen, die in de laatste weken plaats vonden, zijn thans geëindigd en hebben tot de uitkomst geleid, dat de Koning naar onze meo- ning aan maagwond lijdt. De ziekte verergerd in do laatste maanden, zoo- dat wij oen operatie als het eenigo middel beschouwen, om het herstel van den Koning tot stand te brengen. De Koning keurde ons voorstel goed en sprak don wensch uit, dat de ope ratie zoo spoedig mogolyk moebt wor den verricht. brengst der inkomende en andere rechten was 1.837.111 francs minder, dan die van 1912 en ook do opbrengst van de posterijen bleef 1.509.278 francs beneden het bedrag van het vorige jaar. Sedert eenigen tijd houdt do bondsregeering zich daarom reeds bo zig met de quaestie, op welke wijze nieuwe inkomsten kunnen worden ver kregen, die het mogelijk maken, de staatsinkomens wat meer onafhankelijk te maken van de opbrengst der inko mende rechten, die er thans nog .den grondslag van vormen. Een onderzoek, onlangs in opdracht van den bonsraad door een deskundi ge prof. dr. Steiger te Bern verricht, leidde tot weinig opbeurende resulta ten. Een bondsbelasting, zooals die van sociaal-democratische zijde aanlie- volen is, werd door den deskundige ten minste voorloopig van de hand ge wezen, evenals een vermeerdering der belastingen 'op thee, koffie en petro leum. Daarentegen houdt dr. Steiger zulk een verhooging voor wijn en suiker voor mogelijk, terwijl hij een bierbelasting en een belasting op lo terijen we’der afkeurd. Ook het brengen onder het beheer van den staat van het verzekeringswezen en de belasting van de naar het buitenland gaande Koritza en het omliggende gebied in haar groote meerderheid geheel op de hand van de Albaneesche Regeering is en van de heilige Epirotische batail- lons niets moet hebben. De correspondent te Durazza van de Lokal Anz. seint, dat de N e dor ian d s c h e officier te Koritza meldt, dat de tegenstand der Epirotische ben den gebroken is en dat het Grieksche comité en de metropoliek gevangen genomen zijn. Een Koetzo-Wallachi- sche priester uit Koritza is door Co- mitadijs op vreeselijke wijze vermoord. De corr. van het Berl. Tagebl. te Durazzo seint nog, dat de aan het op roer te Koritza deelgenomen hebben de Epiraten zich aan de Albaneesche overheid onderworpen hebben. Zij wer den ontwapend en deels in de gevan genis geworpen. De Albaneesche gen darmerie streed gisteren in de buurt van Koritza tegen 300 Epirotische soldaten, die in het bezit van 3 ma* chine-geweren waren. Zes soldaten zijn gevangen genomen, de overigen vluchtten en lieten verscheidene doo- den achter. Naar verluidt is de Albaneesche Re geering voornemens 20.000 man op voet van oorlog te brengen. Uit Weenen wordt aan het Berl. Tagebl. geseind, dat uit Belgrado wordt gemeld, dat in de laatste dagen groote Servische troepenbewegingen bij de Albaneesche grens plaats heb ben. Van bevoegde zijde te Berlijn wordt het bericht omtrent de nederlaag der Epiroten bevestigd. <7) Gedurende den rit kwamen bij me vrouw Von Beeren zoete herinnerin gen aan den dag van gisteren boven, doch, nu was het oogenblik niet ge schikt om zich daaraan over te ge ven; al haar zorg moest nu gewijd zijn aan de vriendin, die half bewus teloos naast haar in de kussens van h«< rijtuig leunde. Om Valentine niet aan nieuwsgie rige blikken bloot te stellen, had me vrouw Von Beeren bevolen een ge sloten rijtuig te nemen. Alleen aan de zijde, waar zij zelf zat, was het portierraampje neergelaten, maar de geurige Meilucht scheen te sterk te fcijn voor de arme Valentine, die zoo- teng de duffe gevangenisstraf had in geademd. Agnes bemerkte hoe haar vriendin de oogen sloot en met moeite ademde en wilde daarom het raampje eluiten. Doch Valentine bekwam een jeinig en hield haar hand vast met de woorden: „O, laat open, het doet roe zoo goed. Als men maanden lang de vrije lucht ontbeerd heeft en de hoop verloor ze ooit weer in te Manen, dan weet dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. „Ja, sedert gisteren ben ik met Karei Lageman verloofd,” vidl zij in, terwijl zij haar vriendin in ha ie ar men sloot. „Het gaat toch vreemd niol waar Bauerlieh heeft je veel kwaads aangedaan, maar hij krijgt nu loon naar werken, i k heb ge tracht je eer en leven te helpen red den, en nu ben ik daardoor zelf ge lukkig geworden.” Zoo innig verheugd Valentine ook was over bet geluk van haar vrien din, zoo pijnlijk was voor haar de vergelijking met haar eigen lot. Ón mogelijk kon ze getuige zijn van Ag nes geluk dacht ze. „Zeg den koetsier, dat hij een an deren weg inslaat, wilt ge r” sprak ze op oens. „Maar kind, waarom dat „Ik moet naar tante Constance die ongelukkig nu geheel is verla ten.” „O, neen, er is gezorgd, (lat zij, een goed onderkomen haar wel zien.” Agnes, ik bezweer je, laat mij heengaan. Met mijn rouwkleeding en mijn droevige stemming pas ik niet bij een gelukkig minnend paar ik zou je geluk bederven.” „Neen, mijn geluk zal je weer op richten en je leeren om weer geluk kig te worden,” antwoordde Agnes. „En je wilde Langeman spreken. Dien vindt je nu zeker in de Raueh- straat ha, wij zijn er reeds.” De Toestand in Albanië. De Europeesche Mogendheden schij nen nu toch wel wat meer spoed te willen zetten achter hun beraadsla gingen omtrent hetgeen moet worden gedaan om Griekenland tot rede te brengen. Het is vooral de vrees voor een afzonderlijk optreden van Italië, die bij de Mogendheden der drievoudige entente zwaar zal wegen. Wat Oostenrijk betreft dit schijnt voorals nog niet veel lust te hebben om hierin met Italië mede te gaan, getuige een voor officieus gehouden tegenspraak van den Berlijnschen cor respondent der Kolnische Zeitung, die verklaart, dat alle geruchten overeen gewapend optreden van Oostenrijk en Italië in Albanië ongegrond zyn. Men zal wel niet ver van de waar heid zijn, wanneer men aanneemt, dat deze tegenspraak, van de Duit- sche Regeering afkomstig haar grond vindt in de samenkomsten welke Keizer Wilhelm en de Koning van Griekenland thans op Korfoe hebben. Ook van Grieksche zijde wordt thans toegegeven, dat Koritza niet door de „heilige bataillons” der Epiroten is veroverd, doch dat deze bataillons nog altijd bij Viglista, naar wij meenen een dertig kilometer van Koritza ver wijderd zijn gekampeerd. Alleen hadden de bewoners van Koritza zich verzet tegen de „knevelarijen” van de Albaneesche overheden. Vooral uit deze laatste toevoeging kan men nu wel zoowat nagaan, hoe het geval zich heeft toegedragen. De bovenvermelde „bewoners van Koritzo” waren de*Grieksche soldaten, die als zieken en gewonden, door de aftrekkende Grieksche bezitting waren achtergelaten, en die de gendarmerie, toen deze de stad was binnengekomen, plotseling moest overvallen, terwijl de „heilige bataljons1* tegelijkertijd de stad van buiten zouden aanvallen. Dit plan blijkt nu mislukt te zijn. De gen darmerie onder bevel van de Neder- landsche officieren schijnt er in ge slaagd om den vijand binnen, zoowel als die buiten de stad ieder afzonder lijk te overwinnen. In hoeverre hierbij de Mohammedaansche landbouwers die volgens een der telegrammen in grooten getale te hulp zijn gesneld van nut zyn geweest, zal later blijken. Intusschen mag thans wel worden aangenomen, dat de bevolking van Düitschland. Zeventien zonen. De mijnwerker Kretsohner wonende in het dorp Hassel, Westfalen, heeft een zeldzaam record geslagen. Sedert zeventien jaren werd zijn echt met een zoon gezegend. Thans is de 17e ge boren. Toen de zevende kwam, was de keizer peter, van den achtsten was het de kroonprins. Men is daar niet mee voortgegaan, want anders ware de keizerlijke familie niet talrijk ge noeg geweest I Albanië. De Albaneesche moeilijkheden. De berichten omtrent een algemeene mobilisatie worden tegengesproken. Er wordt alleen een telling van weer waard ia te kunnen genieten „Arme Valentine I” fluisterde Ag nes. „De tijd zal ook deze wonde hee- len en je het onverdiende leed laten vergeten.” „Vergeten,” herhaalde Xal°n^ncme^ een diepen zucht. „O, ala dat moge lijk was I Kon ik toch alles, alles vergeten „Allee, lieve? Dat zou niet goed zijn; er is veel dat men gaarne in zijn geheugen bewaart,’ antwoordde Agnes schalks; doch alle lust tot vroo- lijke scherts verdween, toen haar blik op Valentine’s treurig gelaat bleef rusten. „Vergeten, vergeten I Dat is het eenige geluk, dat mij nog ten deel kan vallen, fluisterde zij met beven- (de lippen. Toen naar buiten ziende, vroeg zij „Waar voert ge mij heen, Agnes „Wel naar mijne woning, ant woordde Agnes. „Daar is voortaan je tehuis,” en zij wilde er bijvoegen: „totdat je in je eigen huis gaat wo nen, doch zij zag iets in Valentines gelaat, dat haar waarschuwde om niet op Koenraad Rechling te zin spelen. „Eer ik mijn voet over een ande ren drempel zet, moet ik naar den man, die meer dan mijn leven, die mijn eer en mijn vrijheid gered heeft. Laten wij naar mijnheer Lageman gaan; ik wil hem op mijn kmeiin —ii™«.af kii vnnr mil Zwitserland. Nieuwe Inkomsten. In de inkomsten van den staat heef t zich in den loop van 1913 een sterke achteruitgang doen gevoelen, De op gedaan heeft. Beloonen kan ik hem daar nooit voor.” Nu vloog weer dezelfde schalksche glimlach over Agues gelaat; zij ant woordde met voorgewende gelaten heid: „O, heb daar geen zorg voor; mijnheer Lageman, heeft zijn loon reeds ingevorderd.’’ „Van u Agnes knikte. „Wat ben ik je veel verschuldigd, nep Valentine uit, terwijl zij Agnes de hand drukte. „Lageman hoeft het me verteld, dat hij mijn verdediging alleen op zich heeft genomen, omdat je het van hem geëischt had, en hem op het rechte spoor hielp om...’ „In één woord, dat ik eigenlijk het proces voor je gewonnen heb, viel Agnes schertsend in- Al is dat niet zoo, je hebt er toch veel aan gedaan en ik kan niet ge- looven...” Dat ik Lageman den gevorderden prijs zal betalen viel Agnes in. „Het zal wel moeten, do dwaze man wil dien van mij alleen ontvangen.’ „Hij houdt mij te arm daarvoor. „O neen, maar ik zou me zeer on gelukkig gevoelen, als ik niet zelf betalen mocht.” Zij zei de dit op zoo n eigenaardi- gen toon, dat Valentine opmerkzaam werd, en haar een licht opging om trent de betoekenis van haar woorden. Agnes 1 versta ik je goed. „Heb Voor de villa van mevrouw von Beeren in de Raehstraat hield het rijtuig stil; het tuinhek werd opengo- maakt, daar kwam Langeman hei rij tuig reeds tegemoet. Weinige schre den achter hem werd eene groote ge stalte zichtbaar, die achter een aca cia scheen gestaan te hebben. „O, Koenraad, dat is tegen do af spraak I” riop mevrouw Von Bee ren, terwijl zij leunende op Image man’s arm uit het rijtuig stapte. Achter haar klonk een hartver scheurende kreet; Valentine was in onmacht gevallen. Lageman en de koetsier kwamen er bij om hulp to verleenen, doch Rechling stiet hen hef tig terug. Haar hoofd tegen zijn borst geleund, droeg hij het geliefde meisje in zijn armen het huis binnen, de trap op naar de voor haar bestemde ka mer waar hij haar op eon sofa zachtjes neervlijde. plichtigen in de verschillende distric ten gehouden om een overzicht te krijgen van het aantal ’beschikbare soldaten. Maar misschien zal men daarna toch wel overgaan tot het roepen van weerbare mannen, in hoofdzaak zij, die van 29 tot 39 jaar oud zijnde, ingeschreven hebben ge staan bij de Turksche landweer, toen Albanië nog een Tirksche provincie was. In Weenen beweert men, dat de uitzending van Italjaansche torpedo- booten naar de Albaneesche wateren niets uitstaande heeft met den opstand in Epirus. De oorlogsbodems zouden slechts oefeneningen gaan maken aan de Albaneesche kust! Uit dit bericht blgkt wel, dat men te Weenen 'n inmenging van Italië in de Albaneesche zake niet gaarne zien zou. Maar misschien is er nog een derde verklaring mogelijk van de uitzending van Italiaansche torpedobooten. Er gaan geruchten, dat Italië vier van zulke vaartuigen aan Albanië wil ver- koopen voor den kustbewakingsdienst. Is het misschien een zichtzending Dat is zeker, de diepgaande belan- genverschillen tusschen de mogend- groote groepen, I electrische kracht worden door hom uit het verschil reenen en te Rome men

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1