Afsdieids-Concert 12.000 Continental band SCHOEISEL Koninkl. Fabriek a Muziekimlrumealeii en Gramophones PkHakkert Jr. Enorme md taoptontplaten! „N.V.ItöninklijkeFahrielfeB’LWKsaiieïiLaan WonnercRer" OPGERICHT HU. C. SMITS, Schoenhandcl. Helena Horneman 5°» Pandbrieven Arbeiders en Beambten Tandarts Oostingli Weethavcn, is van ZATERDAG 11- DINSDAO 14 APRIL uit de stad. DRAAIER DIENSTBODE De bekwame Veearts voor slechts f 2.50. Hellevoetsluis: Oostzanddijk 52. DONAU Brokkenhuis. 1 ROTTERDAM. Bei FERWERDA TIEMAN WIJNHANDELAREN No. 184 Advertentiën. „NIEUWE SCHOUWBURG” Sociëteit „Ons Genoegen” Telefoon Personeel 12000 FEU11 Vali Abonneert U op dit Blad. van Bl'ommestun's Inkt is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK XTxex: 48) vurrtEND |96| Wesle Wageoslr. 1831 Binnenweg hoek Tuinderstraat Ml Gesittilijk Grootste en meest gesorteerde magazijnen hier te lande van uitsluitend «oliede en eerste klasse Gramophones, llarinonikas - Citers, Mandolines - Guitaren, Speeldoozen - Mondhar- inonlka’s - Fluiten, Oearlno’s - Violen enz. Orgels en Piano’s van eerste klasse fabrieken, tegen zeer billijke prijzen. IRP Alvorens ELDERS te koopen ver- zuime men niet onze magazijnen te bezoeken. U zult hiervan geen spijt hebben. Dit is beslist uw voordeel!! Eigen Reparatieateliers met vakkundig personeel. Cenlg in geheel Nederland. PF" Bij aankoop boven f 5 - vergoeden wij reiskosten naar Rotterdam, •v- Hen taclÉg geopend. Gevestigd sedert 1880. Zevenmaal bekroond op diverse Tentoonstellingen. 168 Lij iLzas-d-ko eken KEVMS Maaglijders. Kleiweg 48. Gouda Fijn Dames- en Heeren Tegen 15 Mei van het VEE, Bol-, Gijls- en Gemeenleleverancier. IB H0RNEM1N (Piaio) Rotterdam en LOUIS SCHNITZLER lecompagnaleur. HYPOTHEEKBANK spoedig mogelijk in dienst te Continental-Caoutchouc - en Gutta-Percha-Co.Amsterdam. Dépöt te GOUDA bij F. J. J. BOON VAN OSTADE. Electr.-Dr. A. Brinkman AZn., Gouda. Directie Per kwaytaa Idem franco Met Geïllust Idem franco Abonnement Markt 31, I A PElOOO R N HO ILAN D. Telef. Inferc. 407 door zijn kwaliteit een gunstige reputatie bij hot publiek verworven heeft. bij de DELFT8CHE AARDEWERKFABRIEK „De Rijzende Hoop”, Aschveat 33-41-43, DELFT. Palus de Módoc. St. Estèphe Módoc St. Julien Módoc La Rose Ludon Crö Balardin Chateau Malleret Módoc Superieur Graves Blanc. Macon Wachenheimer Niersteiner. Hochheimer zijn thans in onzen dienst. In het jaar 1913 waren bij ons werkzaam 10.000, in 1893 800 personen. Deze geweldige uitbreiding bewijst het best, dat de voor slechts f2.50. en i breken -van ■DeBURGEMI brengt overeenk der Wet van 26 no. 82) tor algei durende dertig dezer maand tot a.8. ter Secretari inzage van belai gelegd de Staa1 komsten der mei gebouwde of oe men, welke verni grenzen of. eenij hebben ondergas sten en uitsprak 23, 40, 41 en 41 Wet. Gouda, den 9 De Burger R Voed rt uw Vee met de euivere murwe k merk ,Ster" en W K., «M SOWABOOlVKlVMOKWiKlV merk UVh, Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere-DijAoma Parije 1900. Wegen Gouden MedaiUee. Wegens den de GoudscheCo niet verschijnen IlCWCHTINGBN WEL) HINDER KUNïi BURGEMEEST. van GOUDA. Gelet op de'artt. WET; Brengen ter alg de Secrete rie ter vi met bijlagen van om vergunning tc Slagerij annex Ro •pek in een gebouv legen aan de Groene bekend Sectie B N< Dat op Dinsda des namiddags ten huis gelegenheid is gevraagde vergum dat gedurende dri op de Secretarie d< sake ingekomen s kennis genomen. De aandacht wo volgens de bestaal tot beroep gerechti eenkomstig artikel het gemeentebestui leden zijn verschc •waren mondeling Gouda, den 1 A Burgemeester en Het Maagpoeder van Apotheker BOOM ia hot beste geneesmiddel voor maagpijn, maagkramp, ztlur, hart water en slechte spijsvertering. Prijs per doos 75 Cents. 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF A Co.te Rot terdam by E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteog 3. Eenig adres: SPECIALITEIT IN GEVRAAGD in een gezin met 2 kinderen van 5 en 7 jaar een nette voor dag en nacht. Leeftijd 16 k 18 jaar. Loon f 1.50 per week en f 26.— waschgeld per jaar. Brieven onder No. 2742 aan het bureau van dit blad. GROOTVOLLEDIG HANDBOEKder Genees- en Verloskunde een grondig onderricht tot herken ning, behandeling en genezing van de Ziekten en Gebreken der Paarden, Koeien, Schapen, Varkens, enz. ver meerderd met een Handleiding over het Verblijf, de Voeding, Oppassing en Verzorging der Beesten, benevens een Boerent^dwijzer, om zonder cijferen het einde van den dracht- tijd der Zoogdieren, bij den Land bouwer aangefokt, te weten, door Dr. L. WAGENFELD, bewerkt door W. F. STEIJGERWALL, 5e dr. l i r ft m-ft is dit kolossale boek, be vattende 500 bladz., be nevens Negen groote uit slaande Platen, die, ter verduidelijking van de ge- i het Vee, voor den Land man en Veebezitter van onschatbare waarde ztyn. Verkrygbaar bij D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken te Rotterdam, en verder alom. Franco na ontvangst van postwissel groot f2.50, waarop vermeld: Veearts. f 0.65 0.70 0.75 0.85 0.85 0.90 0.90 0.85 0.80 0.80 0.90 1.- op Woensdag 15 April 1914,'sa vond» 8 uur te geven door met medewerking van TOEGANGSPRIJZEN Voor leden der Sociëteit „Ons Genoegen” Logo en Stalles f 1.Balcon f 0.75, Galerij f 0.40. Voor niet-loden (der Socië teit „Ons Genoegen” Loge en Stalles f 1.30, Balcon f 1.Galerij f 0.40. Plaatsbespreken vanaf Donderdag 9 April bij den buffotchef dor Sociëteit „Ons Genoegen” tusschen v.m. 9 en 12 uur en n.m. 2 en 4 uur, alwaar ook toegangskaarten en tekstboekjes verkrijgbaar zijn. Concertvleugel Grotrian Steinweg van Gebr. Rijken en de Lange, R’dam. Na afloop extra boot van Gouda naar Boskoop. Kaarten verkrijg baar bij P J. MENS, Bootstraat 5. r-^r waren re sedert Rechling teloos naar bovc wachtte hij te v veroorloofd zou ren en haar de van zijn onwarik Als de engel m stond Agnes bij tine’s kamer en dijs binnen te g „Wilt ge haai antwoord op zi om bij zijn g worden. nHet g niet zienheb Koenraad,u voe| „Geduld! ged noeg geduld mof hij. „Nu is „Dan blijft er nieuwen voorrai vriend? ,0 Agnes, toezicht, Onderstands-Commissie „Armenzorg”. Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededeel ing te mogen ontvangen va» vergaderingen, concerten, vermakelijk* heden en»., cm deze dan in oud® agenda te vermelden. I's-Gravenhage Budape, Mr. H I’. MARCH-A. H. C. SXETHLV.t in stukken van f 1000, f 5(|(i rJeleort u t siuittjna LD' i» •:c«n huizen of Óouwierre 15 April, Nieuwe Schouwburg. 8 u., Afscheidsconcert Helena Horne man. 4 Mei, Gebouw Bouw- en Woning- GEVRAAGD om zoo treden een Bevelen voor de a.s. FEESTDAGEN aan Oude Roode Port f 1.20, f 1.35 Extra O. R. Port 1.60, 2.— Oude Witte Port 1.20, 1.50 Extra O.W. Port 2.—, 2.50 Fine Old Pale Sherry 1,10 Fine Old Gold Sherry n 1.— Goede Madeira 1. Spaanscho Wijn „1.20 Pedro Ximonos 1.60 Oude Malaga 1.50 Vermouth Dom Bellardi 1.30 Witte Samos ƒ0.80 en 1. Netto A contant r 01 1/(ID TI IIP /ki* orders van minstens 12 flesschenl a i MJnilnb |iincr&‘nn”rdeUtBlingJ Dames Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s.v.p. denken om het Brokkenhuis. Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel. n°. 1,78, en onze beambte zal halen, wat wilt missen. De Commissie: W. GOL. Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voorz. B. D. GROOTENDORST, Pen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3