k! Afbraak! t-Tabletten R EMAÏÏ No. 13450 Zaterdag (1 April 1914. en Bnitenlandsch Nieuws. FBU1LLEWX. Valentine. ert in dit Feestdagen. 2 KOOP Eerste Blad. Groote en kleine luyden. ichuwingeB jopen van eon nt Laxeerpillen (Sty igpillen) van Apothek» men goed uit dat jgt. De echte pillen J en doosje, voorzien apotheker Boom en iï&y-ra" Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. TAiIllMAUS JAM de BESTE. ELST BIJ ARNHEM. De Inkomstenbelasting. 53e Jaargang. exx voor G-otolqLsc exx Ozxxs'txelcezaL- Verschijnt dagelijks behalve Zon- Telefoon Interc. 82. bestaat uit drie /AN OSTADE. ■elijk in dienst te 01 lalities op met j® ir wjvruuut* nchtt steeg 3. hier in h (Wordt vervolgd.) Brinkman AZn, 6®°^ I’HI.ISIJERADV F? H TËNTÏ S? Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. op de slooperij te le MARKT no. 38, de W aag, vanaf e partij, zoo goed Dit nummer bladen. i or van [FABRIEK „De ELFT. inneerd tisf'dpi'. sngen, I goed ge- I -J Zou het fs eon 8 12 flesschenj eer de betaling! r Procios. Daarin zit de zwakke kant van do wijziging van den minister. Wanneer aan zijn vroeger dienstvak, do registratie, bij de InkomsteiilHdas- ting do plaats wordt ingeritimd wel ke do hoer Hort ling verlangt, zal dal al spoedig tot oen geweldige uitbrei ding dor ambtenarij leiden. Reeds om dit bezwaar alleen lijkt de weg, dien zoowel de hoor Do Meester al» de hoer Kolkman insloegen, ons verreweg boter. vloerdeelen, kap- Isehroten, binnen- eurkozijnen, W.O. paneelen, schot, chtige marmeren imantels, groote rtegels, ongeveer selsteenen. Tatis puin weg te Fkankkijk. Do Paryscho bladen wijden allon bijzondere aandacht aan oon duel, dat dezer dagen hoeft plaats gehad. Door twee burgen is gevochten op den sabel eon wapen, dat in Frank rijk by duels uitsluitend door cavalerie- Verwolde, burg, van Het is een lijken en ’iwel. Hetgeen bij de andere kerkelyk- protestantsche groep(van Jhr. de Sa- vornin Lohman en Jhr. de Geer) ten Maandag, Tweeden Paaschdag, verschijnt de „G oudsche Cou rant” NIET. irdnekkigste hoestis de beproefde Wybert' bestand, staat in een getuigenissen over inde middel te lezen, r verkoudheid vatbaar spreken heeft, zijn ontzien, late ze niet maar neemt ze regel- rbij hij steeds opnieuw lachende en weldadige mdervindt. De doos a Apotheken en Dro- ,0.60. Depot te Gouda: pa, Wijdstraat 29. 49) Stort uw hart voor uwe vrienden uit, dan kunnen ze iets doen om u dien verkeerden waan te ontnemen?. «Het ia geen verkeerde waan, maar ik kan het u nu niet zeggen. Later, later zult ge allee vernemen? bracht Valentine met moeite uithet arme kind werd weer zoo bleek als een doode, het koude zweet parelde op haar toorhoofd. Agnes wenkte Lageman de kamer te verlaten. Uren lag Valentine stil, onbeweeg- ’ijk, met gesloten oogen, schijnbaar •tuinierend, doch zij waa bij haar ▼olie bewustzijn. Zelfs het minste gedruisch ontging haar niet, en on- dwtusschen hielden haar gedachten haar bezig. t Toen Agnes weer bijna onhoorbaar 'o de-kamer kwam om naar haar te richtte zij zich op en wenkte naderbij te komen. fluisterde zij, „Koenraad E 77”* *n hQi8 5 ik weet het? Mevrouw Von Boeren knikte. «Hy wil niet heengaan, voordat hij Je kerkelijk-protestants! he partijen geven zich gaarne het air van partijen van „kleine luyden”. Links heeten dan de „heeren”, de „kapitalisten” te staan en Rechts vindt men, kassian, slechts de zwoegers in het zweet huns aanschijns, die van hun weinigje nog offeren voor de zaak des Heeren. Nu zij ’t verre van ons om de offers van dfe zijde gebracht voor wat men daar als een heilige zaak beschouwt, te onderschatten. Integendeel, gaarne stellen we in dit opzicht menig man van Rechts ten voorbeeld aan menig vrijzinnige, die niet naar draagkracht bijdraagt in den zwaren kamp der vrij zinnigen. Doch men houde ’t ons ten goede, wanneer wij juist deze partijen beschouwen als die der „heeren welke - dit zij terstond erkend uitnemend de kunst verstaan on de kleine luyden achter zich aan te krijgen. Dat de duizenden guldens, waarover bijv, de partij van dr. Kuyper bij de verkie zingen de beschikking pleegt te heb ben, van de „onterfden” plegen te komen, gelooven wij niet en dat zij ’tzyn, die de programs opstellen en de kandidaten uitkiezen, gelooven wij nog minder. Daarvoor is te veel be kend geworden uit de Westmeijer- affaire, weten wij te goed hoe het centraal-oomité (d. i. de heer Kuyper) zijn wenschen oplegt aan de toejui- chingsbijeenkomsten, welke Deputa- tenvergaderingen worden geheeten en waarin eigenlijke beraadslaging is uit gesloten. De machthebbers daar zijn niet de Piets van Vliet en Elhorsts, het zijn de hoogstaangeslagenen Kuyper, van Asch van Wijck, van den Borch van van Lynden van Sanden- de Velde en dergelijken. partij van hoogstaan zien de kleine luyden gelooven I ïN aan: ort 1.20, 1.35 art 1.60, 2.— ort 1.20, 1.50 ort 2.—, 2.50 e Sherry 1.10 d Sherry 1.— 'a 1. ijn „1.20 es 1.60 „1.50 nBellardi 1.30 ƒ0,80 en 1.-— hooren Koenraad kromp ontsteld ineen. „Zonder mijn toedoen is die wensch vervuld, en ofschoon ik dadelijk be rouw had over dien wensch, ik heb hem toch gehad en voor dezen mis-i slag zal ik mijn leven lang boeten !u „Daar heb je reeds voor geboet? riep Agnes. „Neen, neonDaardoor word ik voor altijd van Koenraad gescheiden hij zal en moet mij van zich stooten. O, vloek mij niet, vergiffenis !u Daar lag geknield voor hem, do handen smeekend. naar hem opgeheven. Koenraad Rechling weifelde slechts eon oogenblik, toen sloot hij haar in zijn armen, richtte haar op, legde haar hoofd ondanks haar tegenkanting aau zyn borst en fluisterde„Hier aan mijne borst is je plaats, geliefde Va lentine, niet aan mijne voeten. Als wij gestraft moesten worden voor elke gedachte, die ons in een oogen blik van drift door het hoofd vliegt, -* wie zou dan ongestraft moeten blyven „Maar wanneer zoo’n booze gedachte een daad wordt?® vroeg zij, terwijl zij trachtte van hem los te komen. minste even erg is. Voor de kleine luyden heeft men dan aparte, officieel ntei-politieke par tijen, welke feitelijk arbeiders-aanhang- sels van de antirevolutionaire en chris- telijk-historische partijen zijn (resp. Patrimonium en christ.-nationale Werk mansbond). Daar mogen de kleine luyden desnoods af en toe eens op hun poot spelen („keffen” en „blaffen”, noemt dr. Kuyper dat)consequenties heeft dat niet En voor ’t oog van de wereld houdt men dan af en toe o,* niet te dik wijls, alléén wanneer er iets moet ge daan wordeneen christelijk sociaal congres. Specifiek Christelijk. Ofschoon na eeuwen van „Christelijk” regeeren er op sociaal terrein zoo on geveer niets was tot stand gebracht. Men kan haast niet ernstig blyven, wanneer men de voorbereiding van zulk een christelijk sociaal congres gadeslaat. Och och, het is alsof men iets levensgevaarlijks gaat beginnen, een tocht gaat ondernemen welke te voren tot het einde toe moet worden voorbereid en afgepaald, om déraille menten te vermijden. Men waarschuwt elkaar voor wat men gaat beginnen, alsof men de pest tegemoet gaat. Het is nu al zoover, dat „De Stan daard”, welks redacteur hier als leider van het centraal-comité der partij de leiding heeft, heeft losgelaten, dat zulk een congres (het tweede, na een paar tientallen jaren) tijdens een „Christe lijk” bewind gevaarlijk is, maar nu, onder vrijzinnig bewind, wel kon ge waagd worden zonder al te groot risico. Wat een vertooning En natuurlijk wordt dit „christelijk” sociaal congres niet toegankelijk vOor Katholieken, ondanks alle coalities op „Christel ij ken” grondslag. De Katholieken «ijn nu eenmaal in deze oogen geen Christenen en zij laten zich dit zeggen ter wille van de coalitie-belangen. Dat wij, paganisten, uitgesloten zijn van zulk een sociaal congres nu ja, dat verstaan we. Maar mede-Christenen in den groo- mij gesproken heeft? „Weet je dat ook al ?u „Ja, door de stilte van den kerker wordt het gehoor gescherpt? zuchtte zij. Toen richtte zij zich op en zeide vast besloten: „De kelk moet gele digd worden, het zij zoo. Alzoo ge schiedde, wat toch eens geschieden moet? „Het zal je te zwaar vallenstel het uit tot later, als je meer krachten hebt? „Laat het mij nu doen. Schuif de gordijnen open, help me een beetje om mijn haar en mijn kleeding in orde te brengen en roep hem dan. Je moet ook komen, want je moet ook mijn schuldbelijdenis hooren. Zy stond op. Agnes voldeed aan haar verlangen. De fraai gemeubileerde kamer lag tegen het westeneen stroom van licht en goud kwam door de hoogs vensters, toen Agnes de gordijnen had opengeschoven. In dat schoone betooverende licht vond Koenraad zyn geliefde in een leunstoel zitten. Als verblind bleef hij een oogenblik schuchter on den drempel staan; toen snelde hij naar haar toe, zonk aan haar voeten neer en greep haar slanke hand om die met kussen te bedekken. van den juwelier een fleschjp atropine in handen kreeg „Dat was een ellendige lengen, waarvoor ik hem gaarne geworgd zou hebben? viel Koenraad in, of schoon Agnes hem met een gebaar tot zwijgen vermaande. „Hij loog, maar toch klonken mij zyn woorden als een vreeseliike aan klacht in de ooren, want als ik op dat oogenblik zoo’n fleschje in han den had gekregen,wie weet of ik niet gedaan had, wat hij zei? „Valentine riepen beiden te gelijk vol medelijden zacht verwijtend uit. „Je wilt meniet gelooven. Je hebt, gelijk. Zóó heb je my nooit gezien, als ik toen was. Ik was woedend, ik 'dorstte naar wraak, voor alles wat mijn vroegere meestéres mij had aangedaan. Ik dacht' er op dat oogen blik niet aan, dat zij je moeder was, Koenraad 1 Zij sloeg even de oogen naar hem op. Hij wilde spreken, doch zij wenkte met de hand. „Laat mij voortgaan,zei ze met matte stem. „Ik was zoo door en door slecht, dat ik op het punt stond haar den dronk te weigeren, waar zij om vroeg, on toen ik dien toch gaf, vloog mij die gedachte door het hoofd? Onwillekeurig liet Agnes een kreet ,,£iou nut nu niet absurd zijn, zelfs een oogenblik er aan te dén ken, de zoo uiterst moeilijke uit. voering der rijksinkomstenbelasting deels o! geheel op te dragen noem bijv. Amsterdam aan de... 3 (zegge drie) inspecteurs der Re- gist ratte, die zonder eenigen for matiedtenst, gebogen over wetboe ken en akten, voorzeker bij 9/10 van het aantal dor aanslagen die schrifturen moeten terzijde schuiven om bij de vaststelling van al die aanslagen bij gebrek aan (ette lijke gegevens met de handen In het baar te zitten. Nog oen paar cijfers 1 Over fiet geheele land beschikt het dienstvak der Directe Belastin gen over 92 inspecteurs, 376 ont vangers en over... pl.m. 2.300 an dere ambtenaren, welke laatste voor een goed deel kunnen worden be stemd en opgeleid voor den voor de Inkomstenbelastingzoo hoog noo- dlgen informatiedienst. De Registratie daarentegen lx» schikt, over slechts 15 inspecteurs 139 ontvangers, terwijl baar tot op heden geen enkelen Inform» leur ten dienste staat”. ■L-1If I J ten strijd, waarin men aaam optrekt, „één in Christus”...' En wat zal men op dat congres gaan doen Besluiten nemen Maar dat kan gevaarlijk worden 1 Talma gaan bewie- rooken Kuyper gaan Het kan aardig wórden. Dit staat vast. Lees maar eens, wat de hoogleeraar in het publiek recht aan Dr. Kuyper’s Vrije universiteit, prof. mr. D. P. D. Fabius er over schrijft in zijn „Studiën en schetsen” „Dat deze zaak een heet hangijzer is, voelt meer dan één, Is er een ernstig streven merbaar, om allen socialistischen zuurdeesem uit te bannen, en alzoo de voorwaar- den van wezenlijken vooruitgang te scheppen Is er neiging om steeds dieper te graven, totdat men de laatste wortels van het kwaad heeft gevonden Wie de vraag stelt, geeft het ant woord tevens. Ook in dit opzicht ontbrak in de antirevolutionaire partij gedurende de laatstverloopen twintig jaren maar al te zeer werkelijke leiding. Zoodat thans zelfs te duchten is, dat geheel verkeerde sttooming op het kongres de overhand‘krijgt. En wat is op het bes4|e verwachten Indien daar zelfs lynén werden ge trokken buiten alle stembusrekening; men b.v. kreeg een betoog, waarin, naar wat „De Standaard” schreef in 1911, wordt gewezen op de staats socialistische misstappen van minister Talma in Arbeids-, Bakkers-, Steen houwers- en Stuwadoorswet, wat dan nog Het verleden geeft zoo droeve lee ring. Het eerste sociaal Kongres werd geopend door Dr. Kuyper met zijne bekende redeHet sociale vraagstuk en de christelijke religie. Daarin werd met gloed gewaar schuwd tegen de verzekeringsdwang als uiting van staatsafgodendienst. Moet nu het tweede Kongres zich aansluiten bij het eerste, dan kon de openingsrede tot titel hebben christe lijke beginselen en stembusberekening, of een ineengezakte pudding. Met als motto de woorden van Dr. Kuyper in 1912: „zonder een gul ouden-dag pensioen, maar dat komt er.... wordt toch alles hachelijk.” Wij hebben er niet» aan toe te voegen Zij trok echter haar hand terug en zei„Raak me niet aan, Koenraad Daarmee zou je tegen je overleden moeder zondigenJij behoort niet aan mijn voeten, ik moest aan je voe? ten liggen om je myn zware schuld te belijden. „Lief, dwaas kind? antwoordde hij, zonder op te staan, „die langdurige gevangenschap heeft je ziek gemaakt, anders zou je zulke gedachten niet hebben? „Het is de waarheid. „Je acht je zelven schuldig, omdat je aan Koenraad’s moeder den ver giftigden drank hebt toegereikt, maar dat is ziekelijke inbeelding: ik heb je dat al meermalen gezegd, zeide Agnes nu nader tredende. „Dat alleen is het niet? sprak Va lentine hoofdschuddend. Sta op Koen raad, ga hier op den stoel zitten. Agnes zet jy hier op de sofa neer en laat mij aan je voeten zitten, zooah aan een boetvaardige pa»t? In angstige spanning voldeden bei den aan haar verbogen. Valentine zweeg eenige oogenblikken, zij haalde diep adem, als wilde zij kracht ver zamelen voor de zware taak, die zij wilde vervullen, en begon toen met neergeslagen oogen „Toen Bauerlich gisteren verklaarde, Van 1—5 gewone regels met bewjjsnunimerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0,35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. De voorzitter der Tweede Kamer heeft de vorige week den Kamerleden bericht doen toekomen, dat hij de Ka mer tegen 15 April in openbare ver< gadering bijeen zal roepen om het ontwerp-Inkomstenbelasting af te han delen. Wij verheugen ons, dut het daartoe eindelijk komt. De heer De Meester diende in 1906 een ontwerp- Inkomstenbelasting in, dat door het bekende clericale complot om hel ka binet te doen vallen, niet in behan deling kon komen. De heer Kolkman bouwde op het ^ontwerp-De Meeuter voort, doch vond in de 5*^ jaar, dal hij minister was noch don tijd nöch den moed om groote finuntieele her vormingen door' te zetten. Wantledei wreet het wel, een minister, die her vormingen bréngt in het belasting, wezen en de rijken daardoor g^'oeii- ^br moet treffen, wil zijn hervorming van eenige beleekenis zijn, krijgt met heel veel tegenstand van behouda- mannen te kampen. Niemand wordt gaarne in zijn beurs getroffen en de plicht van belasting te betalen wordt door velen heelemaal niet als plicht aangemerkt. Menig zakcnihau die als solide on eerlijk bekend staat, zou den fiscus niet gaarne inzage van zijn boeken geven, want maar al te vaak zou blijken, dut het belasting- geweten heel'ruim is. Als menig ka- toenbaron of rubberlord betaalde naar zijn werkelijk inkomen on vermogen, zou or heel wat moer in rijks- en ge meentekas vloeien. Door zijn inkomstenbelasting treft de minister de hoogere inkomens zwaarder dan tot dusverre door be- drijfs- en vermogensbelasting geschied de. Juist daarom zal hij reeds oen zwaren strijd hebben te voeren en vele hoogstaangeslagenen, die aan die kwaliteit hun lidmaatschap der Eer ste Kamer danken, zullen wel oen ge, wokligen mond openzetten. Het is daarom van den minister allerminst verstandig, dat hij in/4iel ontwerp-Kolkman oen wijziging/noeft gebracht, die in de Kamer iut hwrt wat strict minleiding zal geven. In het ontwerp-Kolkman, dat uitmuntend in elkaar zat, wordt een aanzienlijk dool’ van de uitvoering dor Inkoms tenbelasting opgedragen aan Inspec teurs en Ontvangers der directe be lastingen. Do heer Bertling, die vóór zijn ministerschap directeur bij de re gistratie was, hoeft een wijziging voor gesteld, waarbij do rogistratie-ambte- naron in hoofdzaak mot de uitvoe ring worden Mast. Waar zoowel de heer Do Meestor als do heer Kolkman voor de uit voering de directe belastingen aange wezen achtten, is het een waagstuk dat de heer Bertling zijn vroegere collega's der registratie de voorkeur geeft. Zijn argumenten zullen al heel sterk moeten zijn om de Kamer van het nut der wijziging te overtuigen. Wat in de laatste Memorie van Ant woord wordt betoogd, zal weinigen bekoord hebben. Hoe’ het er moe staat, blijkt uit de brochure van den bekenden speciali teit, den heer Raedt van Amsterdam: GOUDSCHE COURANT? PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad,1.50 Idem franco per post,1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Mahkt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1