12451. Dinsdag 14 April 1914. 53e Jaargang. |iTi©UL-ws- en -&.d_-v-erten.tie'bleud. Verschijnt dagelijks Prijs van het abonnement: Telefoon Interc. 82. Uitgevers ■voor Q-ovlcLsu en. Omstrekeii. behnlve Zon- én Poeshlogen. Telefoon Interc. 82. Buitenlandse!: Nieuws. FEViLLMUl Valentine. VÜKtiAUKHlVii VASIDKN UeHKKaiTRK.UII flOimiHE MRAXT. Per kwartaalf 1.25 Hem franco per postj.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad„1,50 Mem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. 1' HIJ S I) K A DVE H TENT1 t'S: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groole letters en randen naar plaatsruimte. AlBANIK. De toestand. Volgens een particulier telegram uit Weenen aan het Vad. heeft Generaal de Veer verklaard dat in Noord Epirua een wapenstilstand tot stand is geko men en dat op het oogenblik nergens gevochten wordt. Men verwacht een een gunstige overeenkomst met de op standelingen. Prins Bibdoda is Zaterdag te Du razzo aangekomen. Generaal De Veer werd door den Vorst van Albanië ontvangen. De audiëntie duurde vrij lang en in den loop er van werd de quaestie bespro ken, welke maatregelen door den, toe stand in Zuid-Albanië werden vereischt In de omgeving van Biglista hebben benden twee Albaneesche dorpen ver woest. Zij begaven zich daarop in de richting van Koritza. Versterkingen van gendarmerie zijn naar de plaats gezonden. Andere zallen morgen ver- I Volgens mededoelingen door een Nederlandsch officier te Valona ver- ■ekfc zou de Albaneesche gendarmerie nderdaad het oproer van sommige L elementen des- bevolking van Koritza Woben onderdrukt, zonder dat er een bloedbad werd aangericht. De opstand in Noord-Epirus. De corr. te Durazzo van de Neue Freie Presse heeft een onderhoud ge neraal De Veer. Deze was $„dezer uit Valona te Durazzo aangekomen om den Vorst over de gebeurtenissen in Noord-Epirus en over de eventueel «te nemen maatregelen rapport uit te brengen. Generaal De Veer deelde na afloop der audiëntie den corr. mede, dat reeds sedert eenige dagen in Noord-Epirus nergens meer gestreden wordt. De in Bet buitenland verspreide geruchten over nieuwe hevige botsingen tusschenf de Albaneesche gendarmerie en de op is «tandelingen zijn daarom niet met de feiten in overeenstemming. Amerika. De toestand in Mexico. Blijkens een telegram uit Elpaso, bij het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Madrid ontvangen, bevinden de ongeveer 1000 uit Torreon verdre ven Spanjaardei^zioh in een kritieken 50) „Dan Iéj het een noodlottig toeval," viel Lageinan in, die juist was bin nengekomen en achter de portihreh had «taan luisteren. Hij trojl nader, eu vervolgde: „Een adyoeaét heeft evenals een docter on een geestelQke oen diepen blik in het mensehelijko hart te slaan. Daarom kan ik je var- Bek aren, Valentine, dat er slechts een heel weinigj© mensehen is» diev "npoit in gedachten gezondigd hebboffT Go- dachten zijn als gasten,- genood© en ongonoo.de, welkome .en onwelkome. Hot ig de vraag slechts of men een booze gedachte .bestrijdt of dat men eri mee instemt." „Bestreden heb ik die gedachte -fn het geheel niet," verklaarde Valenti ne, wie het intusscheu gelukt was om I «jch yan KoemraklÉJlos te maken; en «tndolijk druppelden langzaam do tranen uit haar brandende oogen. „Maar er mee ïngtotemd, hebt ge |toch ook niet," zei Lageman. „Zoo even h^bt^ge gezegd, dat ge dadélijk berouw hadt over die booze gedach te, niet waar?"' oEn al waa dat niet zoo geweest," toestond. De Spaansehe Minister van Buitenlandsche Zaken, die tot deti Amerikaanschen gezant te Madrid om tnsschenkomst der Regeering van de Vereenigde Staten heeft verzocht, ver klaarde, dat onafhankelijk daarvan de SpaanBche Regeering maatregelen zal treffen, om denzit Torreon verdre venen den terugkeer tot deze stad mogelijk te maken. IJsland. e Aanhoudingen op zee.' Uit Cuxhaven wordt geseind dxi. 11 April: s Toen de stoomtrawler Burgermester Münckbérg, tot de zeeviaschenj van Cuxhaven bohoorend, don '22en Maart met Engekche en Franache stoom trawlers in de buurt van IJsland aan het visschen was, werd deze doot twee IJsIandsche motorbooten aangehou den. Vijf-en-twintig man kwamen met geweren en revolvers aan boord, wier pen den kapitein tegen den gronden brachten den trawler in de haven van een der Westmann-eilanden. In aansluiting hiermede wordt het volgende gemeld Het stoomschip s op do vischvangst met, EngehCïïe en Fransche stoomschepen, alsmede een aantal IJsIandsche visschersvaartiv- gen in de buurt, van Portland, toén tegeh den avond een IJsIandsche motorboot langszij kwam. Dadelijk Bprongen 25 IJsIanders met geladen geweren, revolvers en «.visschershaken op dek en op de commandobrug, om singelden de bemanaiiup en bedreig den haar met hun wapenen. De kapi tein werd opgesloWum eveneens met revolvers bedreigd. 2 mannen stelden zich voor het stuurhuis op, twee an deren voor den uitgang der comman dobrug. Toen de kapitein weigerde, de haven van de Westnymn-eilanden in te varen en van de IJtlanders een legitimatie-bewijs eischte, dat zij tot hun optreden gerechtigd waren, werd hij tegen den grond geworpen, zyn keel dichtgeknepen en weid hij ge schopt. Ook trachtte men' hem met de ioodlyn te knevelen. Den eersten ma chinist gelakte het inmiddels op de commandobrug te komen hij sloeg het venster van het stuurhuis stuk en kwam de kapitein to bulp. Een motorboot voer daarop weder naar land oif bracht nog 12 mannen met den plaataefcjiken opzichter aanboord, die thans het schip in de haven bracht. De kapitein werd hierop door den plpatselijken rechter tot een geld- mengde Knenraad zich weer in het gewprek, „dan ,heb jo daarvoor reeds genoeg geboet met wat je geleden hebt in den eersten tijd," en hij-greep haar hand. „Valentine, wil je en kun je aan je zelve een straf opleggen, die ook mij treft, en ook mijn ganwhe leven verwoest? Ben ik je dan nierts meer waard?" „O, Koenraad, ^Koenraad, hoe kan je zoo iet» .vragen?" kreef zij en on willekeurig strekte zij haar armen naar hem uit. Doch toen hij haar aan zijn hart wilde drukken, week zij terua/en mompelde: n®6»». het «niet zijn f. Aaar goddelijke én merischelijko wettel mag bet wel, Valentine!" zo! Lagerjan, doch ifu mengde zich Ag nes weer in het geep rek. V „Dring niet verder aan, zei zo tusschen Valentine en Koenraad tre dende, „behandel haar nog maar als een zieke, die weer aan vrije lucht en "zonneschijn gewoon moet raken. Hoort nu eens, wat ik bedaëhf heb: morgen laat ik'de koffers pakken en ga met Valentine naar het zuiden. De uitroep der beide boenen wem, dat dit plan hun niet zeer ge- legen kwam." „Gij heeren der schepping zijt toch alien even groote egoïsten," vervolg de «ij schertsend. „Maar ik kan er eenmaal niets meer aan veranderen. Koenraad gaat (Viert tijd naa? Zeckta, om dakpannen eh «teerten te bakken. boete van 1235 kr. veroordeeld, ter wijl zyn voorraad vizch aan boord iri beslag genomén werd. Deze voorraad werd aan hem daarop voor 2150 kr. weder verkocht. Deze bedragen moesten dadelijk vol daan worden, ten einde het schip t«[ kannen vrij krijgen. Geen der LJilan- ders had een iegitimatie-bewys, het waren vissohera en boeren, en niemand veroordeelde den kapitein op de ver- klaringon der IJsIanders. De kapitein bewaarde een groote bezadigdheid en verbood de bemanning, de IJsIanders van boord te verdrijven. Den volgen den dag is' de kapitein zyn beklag gaan doen by den commandant van den de haven binnenvallenden Deen- schen kruiser, die het optreden der IJslander» voor volkomen onwettig verklaardenaar men .meldt zal de reederij zich tot het Duitsche Ministe rie van Buitenlandsche Zaken wenden. Enoelamd. a De stakingen. Do bjjeenkomst van afgevaardigden der mijneigenaars en der stakende arbeidors in, Yorkshire, die in hek Westminster Palace Hotel te Londen gehouden wefd, heeft tot geen resul taat geleid. Daarna hebben de gede legeerden van het mynwerkersverbond een vergadering gehouden, waar be sloten werd het uitvoerend comité van den bond vrijheid te laten, de confe rentie weder bijeen te roepen, indien dit noodig mocht blijken. Voor de ondersteuning van de stakers zijn 12.000 p. st. beschikbaar gesteld. In Londen hebben de electriciens- staking en die in het bouwbedrijf in- tusschen grooter uitbreiding gekregen, daar de eïectricieni, die in regeerings- gebouwen dienst doen, alsmede de arbeiders der onderneming aan welke het onderhoud van alle regeoringsge- bouwen opgedragen is, hot werk neer gelegd hebben. VRIJDAG 3 APRIL 1914. (Vervolg.) De heer IJ s e 1 »t ij n Ik ben hot niet geheel eens met don geachten vorigen spreker. De heer Jongenb urger: Dat gebeurt wel meer! en jij, vriend...... „Ja, wat wordt mij opgelegd?" zei Lagenwtn schertsend, dg<& treurig. „Jij troost je inet n& bewustzijn dat men een goed werk nooit ten hal ve moet doen; om h©t goede werk te voltooien, sta "je mij oen poosje af. Verder vindt je troont in de brieven, die ik je zal zenden 'en eindelijk in hu vooruitzicht op de vacantio der rechtbanken. Dan mag je mij aan do oevers van het VierwaUkrtAtter- of Tllruernfeer komen opzoeken." „Mag ik dan maekomW vroeg Koenraad. ,,Daa$, zullen wij nog wol eens over' depken, niM waar, Valentine." Doch deze zonk snikkend In do armen van mevrouw von Beerpn en weende: „O, Agty», het is te veel, hot is te veel!' Wil je dat ook nog voor me dóen, M alles wat je reeds voor ons gedaan hebt? En wil je nu roods scheiden van je pan verworven geluk." „Ja, om nog gelukkiger terug te kéeren," antwoordde ijrcvrouw von Boeren en sloot haar mond met een kun: „Ik beb het eenmaal zoo beelo- ten en daar blijft het bij." Zestiende. Hoofdstuk. Er was een jaar verhopen, teetf* was hot Mei. In Bechlingk tuin geur de de vlier en bloeiden de voorjaars bloemen, de ooftpoomen spreidden hun De heer IJ s e l t y n Dat gebeurt wol meer, roept de hoer Jongen borger mn toe. Zeker, het zal ook wel meer gebeuren, tenzy hij naar links overgaat. De heer Jongenburger zegt, dat men te Rotterdam een heel wat ruimere opvatting huldigt, dat daar de eeno school een lokaal aan de andere afstaat. Dat is heel wat anders. Dat zou by mij ook geen bezwaar ontmpeten. Maar wat by mij wel bezwaar oplevert, zijn de particuliere vereenigingen. Dat ge voelt de heer Jongenburger ook wol. Het geldt hier een particuliere vereeni- ig, zooals men alle mogelijke par- aliere vereenigingen uit den grond van Roomsch-Katbolie- i de quaestie en daarin zie tiAUJiere vereenigin. ziht opryzen, kén. Dat is d ik gevaar. De heer van der Want ontvangt oor de derde maal het woord en zegt de V. Ik *pu niet voor de derde ,al het hroord gevraagd hobben, wan eer ik dat niet nooazakeiyk achtte in verband met de opmerking van den heer Jongenburger, dat ik ae aanne ming van dit voorstel tegenwerk niet om den zin van het voorstel zelf maar om den persoon. Ik moet hiertegen opkomen. Ik heb volstrekt niet te kennen gegeven dat het zou zijn om den persoon van den heer Mul wanneer ik tegenstem. De persoon van den heer Mul staat er geheel buiten, Het betreft alleen de inrichting van deze zaak. Wat betreft de opmerking, dat de Eeente reeds aan verschillende un- vereenigingen lokalen heeft afge staan in huur, wys ik er op, dat die vereenigingen zieh daarin onderschei den van de hierby betrokken vereeni- ging, dat men kan toetredes, onver schillig welke gezindheid men is toe gedaan. De hoer I) o n k o r vorkrygt voor de derde maal het wor/rd en zegt M. de V. l)en heer IJsselatyn, die zoo by herhaling do Roomsch-Katholieken in het goding brengt, wil ik nog dit zeggen. Ik kan mij dit indenken, ais ko mende van den heer IJsselstijn, mnar ik kan mij niet indenken, daj hii/hm Itoomsch-Katholieken wil ontzeggen het recht om zich te voreenigyn. Zie ker, door verschillende heere^f wordt [emeend, dat wij niet direct Htaats- .urgers zyn, maar wij zullen toch oorloopig, MAr mogelijk, onze rech ten als zoodanig opeisohon. Ik wil den heer iJsselstyn verklaren, dat wy niet de bodooiirffe hebben ons sneeuwwitte bloeeeiiuj over rio aard*». Zwaluwen en oeievaarM waren terug gekeerd, en niet hei» do werklieden uit tfilezlö en de Llppevurstendom men. Ais een nooit falend toeken van be stendig goed 'wetler stegen de rook wolken der steenovens loodrecht naar boven; maar in de kleigroevcn m in de werkplan teen dep lubrfek Inwrwh te een stilte alsof het een Zifndag was. Niemand werkte, jpwni kar, «li© steunen vervoerde naar de sehejien, die in het kanaal op ladingen la te wachten. En die schepew-wa ren met vlaggen versierd, evenals het heerenhuis, dat bovendien in «eu feestkleed van bloemen en planten waa gedost, zoo schoon als de'tuin man slechts bijeen had kunnen krip Ven. L>& opzichter en do rwxwter»- kneebts hadden bun werklieden in Zondagsklceren wel reeds tienmaal beduid, waar ze maan moesten, hoe ze met hun muts moesten zwaaien «1 wanneer ze hoera! moesten roepen. Ai was de vreugde ftn deelneming al gemeen bij die Heden, bet was toch wonscholiik, dat zij op ordelijke en «drukwekkond© Wijze hunne gevoe- Jndr toonden bij het groote leest, (at groote feest gold den intocht van Koenraad Hechting en zijn johge vrouw. Niet voor slechts enkele maan den, doch voor goed kwamen zij zich veertigen in het heerenhuis toVZeckta. Met de nieuwe meubelen, die hert te- 0 af to scheiden doch dat onze plicht on oplegt aldus te handelen. De beraadslaging wordt gesloton. Het amendement van den heer Broekhuiten komt in'stemming en wordt met 11 tegen 6 stemmen ver worpen. Togen hobben gestemd de hoeren van der Want, Knuttel, van der Torren, IJsselstijn, Bokhoven, van Veen, van der Ree, Vergeer, de Jong, van de Volde en van E(jk. Voor hebben gestemd de heeren Jongenburger, Koliin, Mn ijl wijk, van Galon, Donker en Broekhuizen. Het voorstel van B. on W. komt in stemming en wordt met 12 tegen 5 stemmen verworpen. Togen hebben gestemd de heeren Jongenburger, van dor Want, Kolijn, van der Torren, IJsselstijn, Muijlwyk, van Veon, van der Ree, Vergeer, do Jong, Broekhuizen en van Kyk. Voor hebben gestemd de heeren Knnttel, Bokhoven, van Galen, Don- kor en van de Velde. Aan de orde: Het voorstel tot nadere regeling der jaarwedde van den klerk by de gemeente-lichtfabrieken. Wordt zonder beraadslaging on zonder hoofdelyke stemming aange nomen. Aan de orde Het voorstel van den heer V. J. Kolyn in zake de stichting van een gebouw voor groontenveiiingen. De beraadslaging wordt goopend. De heer 1J s el s t y n M. de V. Het l»evreemdde mij eenigszins, toen ik van dit voorstel kennis nnm. Waar om bevreemdde mij dat? Omdat wij toch in onze goede gemeente hebben twee tuindersvereonigingende Nieuwe Goudëohe tuiniorsvureeniging en eeu Coöperatieve veroeniging van Gouda en omstreken, met, golyk de hoer Ko lijn in zyn toelichting mededeelde, 30 en HO leden. Hot verwondert mij, dat dergelijke behoefte aan een^ilmggoi»ouw, wan neer zij inderdaaa bmtaat, niet kon- baar gemaakt was aan den Raad door één dier vakveroenigingon. Die bevreemding is oorzaak geweest, dat ik hier en daar inlichtingen heb ingewonnen, ook bij oen bestuurslid van één dier vereenigingen. Ëdoor mij verkregen inlichtingen in ongeveer in, dat Gouda nog behoefte heeft aan een veiling- iw. Er zijn hier te Gouda wei o tuinders, die telen export-goed kort van het reoda aanwezige ameu- bbwontv moesten aanvullen, waren ook 1^'uW Mina en Hendrik, do vroegere bedienden van movrouw Herta ling, uonr Zecktn gekomen om hun dienHlMrokkinK bij bet jonge paar te HAtiva%rd«i. Mot 'hoogrood© wan- gou utond Jsiiiise ht de keuken le»i maakte v^or do jonggehuwden Itet eer»»te maal gerewl, dat zij in eigetv, huis zouden gebruiken. Mifiu Hop in de kamers aanhoudend rond, om te zien, of zij niet iets vergeten had, terwijl Hendrik hij den koetster op (km bok geklommen w/ut om zijn jon gen meester en zijn nieuwe meeste re* van hel station te gaan afhalen. Koenraad zou heden zijn Valenti ne in haar nieuwe woning binnenvoe ren. Agncs von Boeren hn-d hnarge- heelo plan ten uitvoer gebracht. Mevrouw von Boeren voerde haar beschermelinge «irst naar het Lage Maggioro en het meer van Como, «n t(»on het verblijf door de toenemende warmte danr minder aangenaam werd trokken de dn mm naar de bergen van Zwitserland. Het stille leven, do aanblik der schoone nutuur, do fflssche gezonde berglucht, de zachte invloéd, die de nabijheid van Agnes op haar had, bad haar spoedig doeq genezen. 1 (Blot volgt).

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1