1 i'll wi ir I top’(MERK te Mm [agazun van WAAY ZONEN NCHEM. r> fe I ibiedingen I8HT M in jriji d.E. Alter Gracht 26S* iaig, ;ste waak. ragen ajneskleeding. ileofgedeelttn *"4 Woensdag 15 April 1914. 53e Jaargang. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Buitenlandsch Nieuws. UMUlill :1 Valentine. ^ed.E.ALTEfi i Courant tuccea. $4 I iZLsl Telefoon Interc. 82. en ^^^^©□rtezxta.e'lolsucL "rroox G-ou-oLsy^exx OaM.S'txelcezx- Verschijnt dagelijks behalve ^Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. \o. 12452. •X i i te verhoe- nd aan het Bureau. in lx> derd, zoodat takman 4Zn., Goadk riep nu bied vergoed. 14 Jf en ADBK& Jracht 269* haag. was keerdi thanöj i in de entiêfl kosten slechts litbel&liog: 1.35, voor elke regel Bouw- en Woning* iderstandstCommiiW vete tegemoet, II >rk in de helft n voor de hei ft U aan groene ven. aakt, dat Uw t» Uw handen m en Uw leven te. zuiverheid van ct haar alleen voor het van kostbaar fijne kant a Schouwburg, 8 u, cert Helena Horne- en de et&d aan hok 3t Amerikaanse Felton. Het geeft L u onschadelijk. aeon f 1.50. rijgbaar by: BK JONG Oosthaven 31. In <4 bol 114- dio liet .<1 voor de feestelijke untvanjpd, Koenraad allo werklieden aan een groeten welkp dien avond zou gegeven. Gevolgd door La- vrouw, voordo hij nieuwe PHUS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31bij onze Agenten zou er geen twijfel over de uitspraak bestaan, daar een groot aantal arbeiders zich slechts met tegenzin bij deze staking heeft aangesloten.' De eigenlijke beteekenis der staking kan echter niet afgemeten worden naar den duur of de schade, ajin don handel toegebracht, die niet zeer groot is geweest. Het ernstige van het geval is, dat bet bewijst dat do wet be treffende het minimum-loon in het kolonbedrijf vqrro van gunstig werkt. En het is thans zoo goed als zeker, dat alleen oen volledige on grondige her ziening van de bepalingen dier wet tot een bevredigenden toestand kunnen leiden. «i THEEËN word.» iverd in verzegeld» s van vijf, twee en alf en een 'Ned. ons ermelding van Nom- m Prijs, voorzien v*n istaand Merk, vol de Wet gedeponeerd. :h tot de uitvoering geeerde orders aan- end, J. C. BIJL, IREEBAART U ren wij geregeld tijdig logen ontvangen v*> •ncerten, vennakelijk* deze dan in <w Jden. 60UDSCHE COURANT. Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0,55 Elke regel meer,0.10 Bij drie achtereen volgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames fü 25 por regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. komen de ovens ai vulde Agnejj aan. voor waterplassen, -vroeg ontvangen van Paflof, den lijfarts van den Tsaar, Krassofski en anderen. Zweden. De Zweedsche Koning. Volgens het jongstverschenen bul letin over den gezondheidstoestand van den Zweedschen Koning, heeft deze in den loop van gisteren meer malen een rustigen slaap gehad en is de voorgeschreven voeding kunnen opgenomen worden. De pijnen zijn opgehouden, de lichaamstemperatuur bedroeg 37.5, de polsfrequentie 63 ook de krachten zijn naar omstandig heden bevredigend. Amerika. De moordenaars van Rosenthal. In de Singsing-gevangenis te New- York zijn op tweeden Paaschdagmor- gen om 6.15 uur, vier bandieten ter dood gebracht, die 2 jaar geleden den speelhuishouder Rosenthal, van uit een auto schietende, vermoordden. Van verscheidene zijden waren tot op het laatste oogenblik pogingen aangewend om, op grond van nieuw bewijsma teriaal, de voltrekking van het dood vonnis in den electrischen stoel uit te stellen. Maar gouverneur Glynn bleef onverzettelijk. Bleek on nerveus verklaarde hij aan de verdedigers, dat hij geen aanleiding jn hun verzoek vond, om zijn besluit alsnog te wijzi gen. De vier veroordeelden werden daarop door hun verdedigers bezocht en hun het onherroepelijk besluit me degedeeld. Hierbij hadden ontroerende tooneelen plaats. Vijf uur vóór de terechtstelling werden aan de dynamo en do leidingsdraden van het electri- sche oxecutie-Apparaat beschadigingen geconstateerd, die er op wezen dat een complot in het spel was om vertraging in de voltrekking te verkrygen. Da delijk werden de beschadigingen her steld. De eenige die, gezeten in den electrischen stoel, een volledige be kentenis aflegde, was Frank Cirofici. De voltrekking duurde in het geheel 39 minuten. Engeland. De mijnwerkersitaking in Yorkshire schijnt thans ten einde te loopen. Na een langdurige bespreking heeft het verbond van mijnwerkers besloten, de voorstellen van den verzoeningsraad aan te nemen. Er zal een stemming over de kwestie plaats hebben, waarvan de uitslag morgen bekend wordt. Wanneer de toekenen niet bedriegen om het paar door hoerageroep wel kom te heeten. Overal zag men vroo- lijke gdzichten. Koenraad stond in het rijtuig met zijn hoed te zwartten en boog telkens weer om zijn dank te betuigen, terwijl Valentine be schroomd knikte. „Maar groot dan toch vriendelijker Valentine. De menschen zullei^ an der» denken, dat je hoogmoedig beul, en jij, Agnes, zit recht; dat past als je naast een vorstin door do rijen barer onderdanen rijdt.” Lageman, die bijzonder vroolijk gestemd was, keek daarbij Valentino lachend aan, (toch I hij zweeg, toen hij de tranen zag. die achter de relssluier heimelijk over de wangen rolden. Daar hoorde men geweerschoten, de paarden begonnen van schrik to steigeren, doch de oude Lorenz hield de dieren goed in bedwang. De uit kijkposten hadden het rijtuig bemerkt dat naderbij kwam, eit eindelijk de laan naar het hoerenhuis Inroide, waar een groote eerppoort opgerecht was. Hier hield het rijtuig stil, do opzichter Lehnert, de oude machinist Konig en de meesterknechts der ver- schiltende werkplaatsen stonden daar geschaard om het paar welkom te boeten in Zeekta. Stapvoets reed men verder door twep rijen werklieden, die aanhoudend hoera riepen, tot aan hot voorplein, waar een tweede en nog mooie eerepoort opgericht was. Hier stond een groep in het wit ge- handkar. Een botsing willende ver mijden, gaf de chauffeur Smeets een ruk aan het stuurrad en styffi de rem. Doch bet voertuig gleed opwre steenen uit, draaide en kwam zich in ’t midden van het tramspoor plaatsen. Juist op dit oogenblik kwam in volle vaart de tram 25 Beurs-Veriaringspark aange rold. Smeets had de tram zien nade ren, doch het was niet meer mogelijk een botsing te vermijden. De schok was dan ook buitengewoon geweldig. De auto in het midden gevat, werd letterlijk ingebeukt en tegen een gevel van het huis no. 134 geslingerd. Daar de auto geopend was, werd senator Wiemer uit de zitplaats tegen den muur van het huis geworpen. Voorbijgangers namen hem op en droe gen hem in de woning van een dokter, die eenige stappen verder woont. De senator was bewusteloos en is kort daarop overleden. De chauffeur werd door voorbijgan gers uit de verbryzelde stukken der auto getrokken. Hij was als door een wonder ongedeerd gebleven. Uit de verklaringen van verscheiden getuigen blijkt, dat feitelijk niemand voor het ongeluk aansprakelijk gesteld kan worden. De handkar was aan den voorkant verlicht, maar Smeets kon het licht van de plaats,' waar hij zich bevond, niet zien. Op het oogenblik van de botsing was hij niet meer mees ter van de auto en kon niets doen om het ongeval te vermijden. Anderzijds kon den bestuurder van de tram niets laste worden gelegd, daar de auto eensklaps voor de tram is komen te staan. Aan het station wachtte Agnw en Lageman het jonge paar op en reden toen mee naar Kechiingehofen. Snel vloog de fraaie landauer over den straatweg. En daar men elkaar veel te vertellen had, keek men naar de omgeving niet om. Doch plotseling Koenraad uit„Komaan, kijk een» rond, we komen op liet ge- j van Kechiiiiftóofen. Zie je daar de witte zeilen van die schepen het kanaal?” „Daar ginder in het gezicht,” „Wat zijn dat daar midden in die weiden?’ Lageman belangstellend- „Die plassen zijn ontslaan door jt uitgraven der kleiaarde, die wij in den vorm van steenen en dakpannen jveer afleveren,” legde Koenraad bom uit. „Zie, zoo, dus jij verandert de op pervlakte van de aarde in water,” schertste Lageman. „Aan zulke land verwoesting diende paal en perk ge steld te worden.” „Welnu, doe dan maar een wets voorstel, als je verkozen bent ate afgevaardigde, dat dat gebeurt is toch al zoo goed ate zeker," vond Koen raad, „maar komaan, nu zijn we ai gauw in ons eigen huis.” Het rijtuig kwam nu door een dorp dat geheet in feestdos gehuld was. Opgeschoten knapen en meisjes lie pen een eind met hel rijtuig mede, zou stil on kalm naai1 Frankryk kunnen terngkeoren en eerst in 1917 wan neer zijn zaak verjaard zou zyn weer officieel to voorschijn komen. Maar een zijner Mexicaansche n vrien den”, op wion hij meende te kunnen rekenen, besloot hom uit te leveren on zoo de daarvoor uitgeloofde som te verdienen, tenzij Rochette hem diens bijeengegaarde vermogen zou af staan. Het gelukte Roohotte, die ty'dig van dit plan was ingelicht, als vrouw ver kleed te ontvluchten, en over do Moxicaanscho grenzen naar Midden- on daarna naar Zuid-Amerika te ont komen. In Peru verloor hij echter door speculaties weer geheel zijn vermogen, en hij besloot toon naar Europa terug te koeren, ten einde daar voorloopig zijn brood te kunnen verdienen. Zoo kwam hij achtereenvolgens naar loon den, Antwerpen en Parijs. En in de nabijheid van Enghion móende hij ten •lotte oen veilig toevluchtsoord te heb ben gevonden, toen hij tengevolge van sterken aandrang uitgeoefend, don bekenden brief aan Jaurès schreef. Toen moest hij natuurlijk Frankryk weer verlaten. Thans houdt hij zich in den Orient op, waar hij in oen mijn bouwonder neming is gein te tres noord. Mevrouw C'aillanx. Zaterdag zou mevrouw Estradèro, de gewezen medewerkster van de Fi- g&o geconfronteerd worden met me vrouw Gueydan do voormalige echtge noot* van Caillaux. Mevrouw Estradère heeft gelijk men weet verklaard, dat Galmei te haar 30.000 frs. had aangeboden indien zij hem in verbinding kon brengen met mevrouw Gueydan. Zaterdag nu was mevrouw Gueydan en haar zoon uit haar eerste huwelijk Francois liMpró bij den rechter van instructie verschonen doch mevrouw Estradèro was giet gekomen zij ver toefde in het buitenland, en had daar om haar verklaring schriftolyk ge zonden. Mevr. Gueydan, zoowel ah haar zoon, verklaarden toon beslist, dat mevr. Estradère do onwaarheid moest hebben gesproken, daar zij haar slechts zeer oppervlakkig kenden. Mevr. Gueydan had haar «iocl^ta óén of tweemaal in haar leven gezien, de heer Dupró slechts eens en wel aan do Care du Lyon, toen hij daar afscheid nam van eenige vertrekkende vrienden. Spanje. Paniek in een Schouwburg. Tengevolge van valsch brandalarm brak Maandagavond te Tortosa in het itadstheater een vreeselijke paniek uit. De theaterbezoekers werden door een waanzinnigen angst aangegrepen en trachtten door de nauwe uitgangen den schouwburg te verlaten. Een groot aantal vrouwen en kinderen wer den onder den voet geloopen, 20 per sonen werden zwaar gewond. Griekenland. Begunstigd door het heerlijkste we der had Maandag te Corfu op de be kende wijze de Paaschprocessie plaats. De Keizer, de Keizerin, de Koning on de Koningin van Griekenland sloegen het kerkelijk feest van het groote ter ras van het Koninklijk slot gade. De Grieksche aartsbisschop hield een Mis. In den namiddag werd thee gedron ken op de Hohenzollern. Tal van per sonen hadden aan de uïtnoodiging deze thee bij te wonen gevolg gegeven. Door het Keizerlijk echtpaar werden hierop aan de manschappen der Hohen zollern de Paascheieren uitgedeeld. De Keizer voerde hierop een zeer lang gesprek met den Griekschen Minister Von Streii. De Epirotische qnaestie moet het onderwerp van het gesprek hebben uitgemaakt. Na de thee lichtte de Aweroff het anker en bracht Ko ning Constantijn naar Athene terug. Deze onverwachte afreis van den Ko ning wordt toegeschreven aan .mee- ningsverschil tusschen den Koning en den Minister-president Venizelos in de Epirotische quaestie. Op den 17den dezer komt de Duit- «che gezant te Constantinopel Freiherr Von Wangenheim op de „Lorelei” te Corfu binnen. Belgie. Auto-ongeluk. Omtrent het ongeluk waardoor de senator Wiemer het leven verloor, wordt nader gemeld, dat de auto Vrij dagavond om kwart voor tien met matige snelheid de wetstraat te Brus sel kwam inrijden, toen de bestuurder plotseling voor zich een handkar be merkte, die niet verlicht was. De kar was geladen met manden lijnwaad en belette de autovoerder te zien wat er verder op in de straat gebeurde. Een man en een vrouw stonden bij de Rusland. De wraak der Regeering. De Regeering neemt op haar gewo ne wijze wraak op hen, die hebben meegewerkt om Beiliss te redden en zoodoende pen algemeen pogrom voorloopig ten minste te verhoe den. Brasoel Braskofski, de journalist, die de werkelijke moordenaars van den knaap Joestsjinski ontmaskerde is we gens Majesteitsschennis tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, lly zal dus ten offer vallen aan de bekende gevangenisgruwelen. En de advocaat Wilenski, een der verdedigers van Beiliss wordt vervolgd wegens „nala tigheid ten opzichte van zijn ambts plichten” omdat hy, volgens een rap port der geheime politie, gedurende het ritueele moordproces bezoek heeft werd weer licht in haar gemoed, dat met vreugde en hoop op oen nieuw levensgeluk word vervuld. Toon men na eenige weken afscheid nam, ver trok Koenraad met de belofte, dat zij hem wilde toebehnoren om s levens lief en leod met hem te doelen. Zij keerde niet met Agnes naar Berlijn terug. Het was haar onmoge* ’"’c weer in de stad to verloevon, waar zij onverdiend zooveel geleden had en waar do schrikbeelden van het verleden haar zouden aangrijn* zen. Zij nam haar intrek in een da- mespensionaat te Dresden, waar Koen raad haar dikwijls zou kunuty be- In stilte werden Koeuraadl en Va lentine ook te Dresden in 'het\huwe- lijk verbonden, waarbij Lageman en Agnes tegenwoordig waren. Dit paar roede in den vorigen herfst door band des huwelijks vereenigid. U^een huwelijksreis door Italië, «Koenraad nfet zijn jonge vrouw 4'naar hun eigen haard terug. Nog altijd had Valentine haar afkoer van Berlijn niet overwonpen; gaarift voldeed Koenraad daarom aan haar verlangen en vestigde zich in het heerenhuifl te Zeckta Door aankoop van verschillende landerijen had hij zijn grondbezit aanzienlijk vermeor- dw.J, het nu de uitgestrekt heid van een groot riddergoed, dat hij den naam van Rechlingshofen ge geven had- Frankhijk. Rochette. Hot Journal geeft een interessant verhaal van de zwerftpchten on avonturen van Rochetto. Rochettte was, zooals ook algemeen bekend was, eerst naar Mexico ge vlucht. Hij ging daar zeer vriend schappelijk om met Madero, aan wien hij groote dienston had bowezen. Toen echter Madero op zekoron dng weer in geldverlegenheid zat on hij van een Parysche bank een voorschot kon bekomen op voorwaarde, dat hy Ro chette zou uitleveren, was de vriend schap gelijk bij iemand van Made ro’s kaliber to verwachten was daar niet togen bestand. Madoro besloot Rochette gevangen te doen nomen en uit te leveren. Toen Rochetto a huis reeds door politiagenten omsingeld was, slaagde dqze er in ’s nachts over de daken te vluchten on onder vool vervolging on gevaren oon toevlucht to zoeken in het huis van een oude vrouw, wie hy oens met oen kloino som geld had geholpen. Don volgen den morgen kon hij op een aan doze vrouw toebehoorendo ezelwagen do stad verlaten. Maanden lang trok hij nu door Noordelijk Mexico, ziin levens onderhoud verdienend met het orga- niseeren van transporten van levens middelen van de kust naar de steden in het binnenland. Hierbij bracht hy, dank zij zijn scherpzinnigheid on zijn talent voor handel een vrij aanzienlijk kapitaal bijeen. Met een aanvoerder der opstandelingen kwam hy nu over een, dat op het lyk van den eersten den besten gesneuvelden strijder, zijn, Roohette’s papieren en identiteit «be wijzen zouden worden gebracht. Do bladen zouden dan het bericht van Rochette’s dood verspreiden on hijzelf f 1.25 1.50 1 50 .1.90 dagelijks aangenomen aan ons* Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. 51) Meer en meer verdwenen de schrik- |jjk beelden, die haar ziel vervuld had-' den, de. herinnering van al haar lij- cLl ..y, lust in het leven te krijgen Agnes over haar eigen sprak en daarbij ook op haar komstig geluk zinspeelde, bood weinig tegenstand meer. Eindelijk durfde Agnes aan Koen raad schrijven: „Kom hier en tracht de laatste schaduwen te verdrijven, die uw geluk verduisteren.” In een hotel aan het Tuhnemeer, waar slechts weinig toeristen logeer den, trof 'Lageman omstreeks het mid den van Juli zijn geliefde Agnes aan. Deze verloofden hadden elkander na tuurlijk zooveel te vertellen, dat hetJ andere paar, Valentine en Koenraad, bijna geheel aan elkander overgelaten was. Valentine kon aan Koenraads sinee- ken, aan Lagemans beredeneerd aan- dringen en aan Agnes’ liefkozende woorden niet lang weerstand bieden, te meer daar haar eigen hart ook ten gunste van hun wenschen sprak. Het kleede meisjes opgesteld. *Snel tyupnraad thans zijn vrouw uit rijtuig en urm in arm staande, men zij de fraaie ruikers aan, hun werden aangeboden onder opzeggen van eenige verzen. Na zijn hartelijken (kink betuigd hebben iioodlgde en verder personeel feestmaaltijd, worden gernan en diens vrouw, voordo hij daarop zijn echlgenoote huur Woning binnen. Aan het middagmaal, dat in een kleine, fraai versierde kamer voor de twee echtparen werd opgediend, stelde Lageman een toast in op den eigenaar van Rochlingshofon, waar bij zijn gevoel hem echter overmeeH- terde... hij bleef steken. Agnes kwam hem echter vlug te hulp door baar champagneglas op te heffen en md Koenraad te klinken. Deze nam nu daarop hei woord, om zijn harfclljkeu dank te betuigen, maar in zijn aandoening kon hij hot ook niet ver brengen <m besloot met: „Zonder u en Agues zouden wij thans niet hier zijn Des avonds bij het groote feest maal voor de werklieden, waren bei de hoeren beter bespraakt, en bij den dans lieten zij zich ook niet onbe tuigd. Valentine opende het bal met den ouden Lehnert, en danste lator den verzwakte allengs, zij begon weer en als lo^comst z»j Agnes

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1