PS ■I r red.KAlter pte Gracht 269‘ De zonde der vaderen. No. 18455. 53e Jaargang. AMPEN 4' f [bronwater Zaterdag 18 April 1914. XTxo'vl'W'S- -^d-‘V"extezxt5.e‘bleud. voor G-oxxcLet exx O3^x^tre2seaa._ behalve Zon- en Feestdagen. Wed,E. ALTER Eersté Blad. Telefoon Interc. 82. Verschijnt dagelijks HAAG, IGSTJE WAAll- :d ragen Dameskleeding. ieele of gedeelten Iql mten de stad aan hui» iten Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. TAM1N1AU’8 JAM de EESTZ. ELST BIJ ARNHEM. Het orgaan ontbreekt. De Inkomstenbelasting, ii. i" ’m.hO» bestaat uit drie 4000 Inkomen belasting: en u siddert, inkman^feZn., Goud*» v ÏN-QUELLE; n n f n n r> n n n n n T) T) n T) n n r> n n 2887.5 3837.5 9837.5 19837.5 2790.— 3415.— waar gevoel inie- de wat zijn za- hoo 1 11 14 24 28 34 44 64 64 84 205.6 366.6 625.6 845.6 1165.6 1485.6 6.25 7.5 10 16 18.75 25 33.75 50.— 56.25 65,— 81.25 96.25 112.50 143.75 337.5 587.5 837.5 1337.5 1837.5 2.25 5.75 12 16.5 24.5 33.5 50.— 58.5 71.- 92.5 113.5 135.- 177.5 390 652.5 915.— 1540.— 2165.- f n n n n n n n n n n n n n n GOIIMUE UIIIHM. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. an vergoed. NAAM en ADBBS Gracht 269* i HAAG. Dit nummer bladen. en op zijn djn stof- Wester- n n 400000 Voorgest. 1.25 ll.- lö.— 25.— 31 40 55 70.— 85 115.— Inkomsten uit bedrijf.* Inkomen 2337.5 n n n belasting f n n n n n n n n J 265.— 465.— 665.— 1165.— e Schouwburg, 7*/i miging Heijermans bra. Bouw- en Woning* iderstands-C n Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer «0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tggen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. 3 /ORDEN OP REKENINsl bij teruggaaf vergoed' ■R A 15 CT.I PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. 600 650 750 900 1000 1200 1500 2000 2200 2500 3000 3500 4000 5000 10000 15000 20000 30000 40000 Gors ondervinden I JZCIS Tan Wybttt. een ware weldaad bijl iclit. 1 I i door het dagelijksch n Wybert-Tabletten. i prijzen de verfris- IvH schende en dorat- »«igenschappen der ibletten. verkrijgen een heldere volle stem door Wy- tten. Te bekomen in ikers en Drogisterijen epöt te GoudaAnton Istra at 29. En „de Zeeuw” (A. R.) waar deert anderer overtuiging aldus „nDood is dood” heet het ,De konsekwentie van deze theorie leidt er toe, om het stoffelijk overschot maaj zoo spoedig mogelijk op te ruimen.” „Het Vaderland" (U. L.) vraagt „Maar moest de vrijheid van lijkverbranding een schrikbeeld voor onze Katholieke medeburgers zijn Wij zeggen met nadruk de v r ij- h o i d daarvan tegen lijkverbran ding te wezen is natuurlijk hun volste recht. En in dat opzicht vin den zij in ons een zeer objectief beoordeelaar van de zaak, waar wij in deze rüat de minste preferentie hebben het liefst zouden wij noch aan het een, nocht aan het ander moeten gelooven, maar helaas, blij vertje te wezen is voor geen aard bewoner woggelegd. Kan één Katholiek, denkende aan alles wat hij aan vrijheid op den Nederlandschen bodem geniet, door dat de liberale idéé in ons land zegevierde, eenigen goeden grond aangeven, waarom zij, die het stof felijk overschot van den dierbaren afgestorvene aan het louterend vuur willen overgeven, geene vrijheid daartoe zouden moeten hebben En is het geen paskwil, dat wie zulks wil doen, de Nederlandsche grenzen moet overgaan om zijn vrij heidsideaal verwezenlijkt te zien Mn... Pruisen? We kunnen ons voorstellen, dat de geestelijke orden, uit dat land verdreven, die de wel kome vrijheid vonden op onzen va- derlandschen grond, het als toppunt van dwaasheid beschouwen, dat de 44 Nederlandsche wetgever de voor standers van crematie tot nog toe dwong zoo vreemde reis te maken.” En edheludeert zoo volkomen juist: „De beantwoording van de vraag waarom het in doze gaat hangt ge heel af van onzen vrijheidszin. Al leen gemis daarvan kan den voor standers van lijkverbranding hun recht in deze willen onthouden.” Zoo is het. Als de voorstanders van lijkver branding eene vrijheid vroegen, die de vrijheid van anderen bedreigde, dan zou hun die vryheid moeten wor den geweigerd. Als zy iets vroegen, dat in strijd was met het algemeen belang, even- I eens. f 1.25 1.50 1.50 - 1.90 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. n n 1665.— 2165.— Inkomen uit vermogen. Tegenw. bel.Voorgest. n 4665.— 12165.- 24665.— Hoe wordt nu deze aanslag vastge- steld? De wetgever stelt, dat uit vermo gen gemiddeld een rente gekweekt wordt van 4 pCt. Wie dus f 650 inkomen uit rente bezit, wordt gere kend f 16000 vermogen te bezitten. Hij is nu schuldig f 1.25 aan inkoms tenbelasting (zie het eerste staatje) en f 1.aan vermogensbelasting, of samen f 2.25. Voor elk inkomen uit vermogen moet een bedrag aan inkomstenbe lasting worden betaald, vermeerderd met zooveel maal 50 cent als het ver mogen f 1000 bedraagt. Iemand, die f 75000 vermogen heeft, betaalt nu: Aan inkomstenbelasting f 55.—(zie het eerste staatje), vermo gensbelasting 75 maal f 0.50 is f 37.5, totaal f 92.5. Ieder kan dus zelve gemakkelijk narekenen wat hij te betalen krijgt. Uit deze staatjes blijkt, hoe overdre ven het geschreeuw der tegenstanders is, dat de kleine luyden betalen moe ten. Een belangrijke bepaling is, dat de vrijstelling, die land- en tuinboüw voor de bedrijfsbelasting genieten, bij de nieuwe inkomstenbelasting vervalt. Als men de voorloopige verslagen na leest, zal men zien, dat geen enkel Kamerlid die vrijstelling heeft bepleit. Men was er algemeen van overtuigd, dat bij den grooten bloei, waarin deze takken van bestaan zich verheugen, de vrijstelling ongemotiveerd zou zijn. De regeering schat* dat de landbouw in de nieuwe belasting een half mil- lioen zal hebben bij te dragen, doch zij verklaart, dat voor deze raming geen voldoende gegevens bestaan. Voor hen, wier inkomen minder be draagt dan f 5000, wordt een aftrek toegestaan van f 50 voor elk minder jarig kind. Wij juichen dit toe, waar de draagkracht van een huisvader met zeker inkomen minder is, naarmate >rdia, 8'/2 trar. JMf idsche CoÖperat. Ver. Heel- en Verlosknn- deelde, bekroop mij een van bevrediging. Daar was ik schien niet de ellendigste onder ellendigen 1 Theodoor had geëindigd; hij nam een flinke slok bier en zei toen: Nu zullen wij niet meer over mij spreken; dat zijn afgedane ken, vertel me nu maar eens jij er in gekomen bent. Dat is goed, vertrouwen voor vertrouwen. Maar van mij is niet veel te vertellen; het is de oude ge schiedenis. Ik ben de zoon van een welgestelden bouwmeester, die jong stierf en mijn moeder met vier kinde- 1 ren in goede omstandigheden achter liet. Mijn moeder had op den duur niet veel smaak in haar weduwstaat en zag naar een tweeden levensgezel u:t. Omdat zij geld had, had zij ook de keus. En die keus viel op een vriend uit haar jeugd, een vrij be middeld houthandelaar. Hij nam de vrouw en 't geld en wist ’t met beide „klaar te spelen”. Toen hij met het klaarspelen gereed was, stierf hij ik was toen veertien jaar oud en kon heel goed begrijpen, dat men zonder geld een rechte schooier ie. Men had mij, zei Golineki, bij een slotenmaker in de leer gedaan, dn daar ik niet ongeschikt was, viel ik bij mijn patroon bijzonder in de smaak. Waar iets bijzondere te doen wae, zond hij mij heen en nooit in zijn nadeel. Op zekeren dag, ik wae hij rijker met kinderen is gezegend. Men kan het alleen betreuren, dat de minister den aftrek nog niet wat hooger heeft gesteld. Is de voorgestelde belasting nu pro gressief, d. w. z. stijgt het belasting percentage naar m*te het inkomen grooter wordt? Ja en neen. De Inkomstenbelasting bestaat, zoo- als uit de staatjes reeds blijkt, eigen lijk uit een belasting van het inkomen en daarnaast een aanvullende vermo gensbelasting. De eigenlijke Inkomstenbelasting is progressief. Van af een inkomen van f 1500 klimt zij met f 2 voor elke f 100 meerder inkomen, dat is dus 2 van de toename. Van af 2000 inkomen worden de 2 */0 er 3, bij f 10.000 inkomen 4 en bij f 20.000 in komen 5 °/o. Bij de aanvullende vermogensbelas ting gaat het anders, zij bedraagt, zoo- als wij zeiden, 50 ct. voor elke f 1000 vermogen, alleen voor de vermogens van f 16.000 tot f 30.000 zijn de be dragen eenigszins anders. De naamlooze vennootschappen wor den in deze wet zwaarder getroffen. De aanslag wordt van f 2.50 tot\f 5. per honderd gulden. Door deze’ver- hooging wordt een totaalopbrengstvan 4 millioen verwacht. Zonder twijfel zal de minister in de Tweede Kamer bij dit ontwerp den steun van de geheelé linkerzijde, be houdens eenige bezwaren, ontvangen. Schaakbord, 8 uur, LezingMr. H. 3) Drie dagen later, vervolgde The odoor, tuimelde ik van uit mijn he mel van geluk in de ontzettende wer kelijkheid. Door een plotselinge ommekeer der koersen vèrloor ik niet alleen mijn winst, maar bovendien vijf duizend gulden van het gestorte geld. Een kogel ‘maar door het hart! Dat was mijn eerste gedachte, toen ik het ver schrikkelijke nieuws vernam. Ik dacht aan haar, die mij ertoe Jwd verleid, aan mijn moeder, wier hart zou bre ken, als zij haar lieveling als een dief gebrandmerkt zag. Het werd mij hoe langer hoe duidelijker, dat het eenige middel om mij aan de schan de te onttrekken de dood was. Ik zat aan mijn lessenaar, en staroogend in een kasboek, dacht, ik over mijn Voornemen na. Daar hoorde ik ge- druisch en omziende, zag ik mijn pa troon achter mij staan. Met een eigenaardig lachje, dat mij het bloed deed atollen, verzocht hij mij heel beleefd om den sleutel van de kas; hij wilde den stand der geld middelen naziên. viel ik in hun handen. Maar dat ge loof ik zeker, dat het de laatste maul geweest is, dat ik in dat huis ge weest ben. Zij zullen voortaan niets meer met mij te doen hebben. Zoo, wil je ook eerlijk worden? Eerlijk, hm! Ja, daar zal ik ecus over denken, liet is zoo onge lukkig, dat men daarbij van honger kan sterven. De beide mannen voelden diep me delijden met elkaar en voerden ver der het gesprek over v^schillende onderwerpen. Ook toen zij hun tocht weer aanvaardden. Des avonds lag B. een groote handelsstad, voor hen, en bij de poort gekomen, namen zij afscheid van elkaar. Als jij mij nog eens mocht noo- dig hebben Theodoor, zei Golinski, med een hartelijken handdruk, ga dan naar Nathan Ehrentraut in de Raderstraat; hij doet een winkel in oude kleeren. Vraag hem naar blon den Frans on hij zal je bij mij bren gen. En nu, vaarwel vriend! En het hoofd omhoog! Vóór Theodoor nog iets kon ant woorden, was Golinski reeds in de menigte verdwenen, in het gewoel van menschen en rijtuigen. Doch de voormalige kassier zocht oen goed koop logement op en voor het eerst sinds langen tijd legde ihij zich op een zacht bed ter ruste, 'als vrij man. (Wordt vervolgd.) f 650 1300 1500 2000 2200 2500 3000 3500 4000 5000 10000 15000 B 20000 30000 B 40000 B 50000 50000 60000 80000 200000 U wordt bleek, u siddert, zei hij. Mijn waarde heer, hebt u mij be langrijke mededeelingen soms te doen? Mag ik u dan verzoeken, in mijn privé-kantoor te gaan. Dat na zien heeft ook eigenlijk geen haast, dat kan ik na uw mededeelingen al tijd nog wel even doen of nalaten. Ik volgde hem werktuigelijk in 't kleine vertrek; ik bekende hem de verduistering, zonder in het minst te trachten iets te vergoelijken. Alleen smeekte ik om verschooning wegens mijn arme moeder. Toen ik mijn be kentenis gedaan had, haalde de ban kier een papier voor den dag en hield mij dat voor. Ik herkende mijn brief, die ik voor drie dagen geschre ven had aan mijn boozen geest. Ik had mij veroorloofd dezen brief aan uw aanstaanden bruid af handig te maken, zei hij op snijden den toon, daar ik bij mijn geliefde niet gaarne zulke brieven vind. Ik vraag u om verschooning. De laatste woorden hoorde ik slechts flauw maer.het bloed vloog mij naar het hoofd, een zee van hel licht flikkerde mij voor de oogen... bewusteloos zonk ik op het tapijt neer. Toen ik tot bewustzijn kwam, stond een rechterlijke beambte voor mij. Ik herhaalde mijn bekentenis. Gedurende mijn voorloopige hechte nis stierf" mijn moeder. Nu was mij alles verder onverschillig. Toen men mij tot 4 jaren tuchthuisstraf veroor- f f n n T> 77 n 7) n n 7» n n n n n 77 7? sedert den dood van mijn tweedon vader vijf jaar ouder geworden, zou ik oen slot gaan veranderen bij een ouden zonderling, die als zeer rijk 'bekend stond. Terwijl ik werkte, stond de knorrige gierigaard bij mij en hield mij aanhoudend scherp in, het oog. Dat ergerde mij gruwelijk. In een onbewaakt oogenblik nam ik oen wasafdruk, en daarna maakte ik te huis een fraaien sleutel, waarvan ik echter geen gebruik maakte. Eenige maanden later echter had ik geld noodig, want het liefelijke vrouwen/ geslacht had mijn hart in gloed ge zet. Daar dacht ik aan mijn sleutel en besloot een bezoek te gaan bren gen aan de geldkist van den ouden vrek. Ik was toen nog onbedreven in 't vak, hé! Mijn hand beefde, de oude werd wakker, en begon uit alle I maèht te schreeuwen en om hulp te roepen. Ik had wel een breekijzer bij mij, waarmee ik wel een os had kunnen doodslaan, maar zooiets heb ik nog nooit gedaan, en zal het ook nooit doen ook. De buren kwamen toeschieten, ik werd gevat, en voor de eerste maal in het „groote kost huis” opgeborgen. Daar doorliep ik de hoogere school en toen ik er uit kwam, was ik geheel volleerd. Nu, ik wil je niet lastig vallen met het verhaal van mijn praktijk, nu eens was ik hun te slinj af, dan weer Het clericalisine eischt vrijheid voor zijn volgelingen, maar weigert die vrijheid aan anderen. Dót is ééne van de meest kenmerkende eigen schappen, die het clericalisine ver- tóonl en waarschijnlijk is het juist deze eigenschap, die het liberalisme, dat gelijke vrijheid voor iedereen wenscht, tot verzet tegen het cleri calisine prikkelt. Vrijheid bovenal, dat is de leuze .der vrijzinnigheid. Dat de vrijheid niet mag ontaarden in bandeloosheid, erkent zij; dat de vrijheid moet wor den beperkt in het belang van eene zoo groot mogelijke vrijheid voor al len, evenzeer. Het clericalisine profiteert van den vrijheidszin der vrijzinnigen. zijn recht is. Maar het kan waron aard niet verloochenen en pro beert dan ook telkens, de vrijheid van anderen aan te randen. Als het er toe in staat was, zou het an deren eenvoudig alle vrijheden wei geren, die hem niet aanstaan! In onze dagen beleven wij daar van weer een aardig staaltje. De Vereeniging voor facultatieve Lijkverbranding heeft te Westerveld een crematorium opgericht. Nu is het tusschen juristen een strijdvraag of in ons land bij de bestaande wetgeving, lijkverbranding geoorloofd is. Om dit uit te maken zoo is nu eenmaal de rechtsbedoe ling in onzen staat moet eerst een lijk, worden verbrand. De justitie kan dan overwegen of zij de verantwoor delijke personen wil vervolgen en be staan voor zulk eene vervolging ter men, dan zal zij daartoe overgaan. Na oen proces in alle instanties kan dan de Hooge Raad uitspraak doen. Kort geleden is dr. C. J. Vaillant te .Schiedam overleden er.-S1~ uitdrukkelijk verlangen is zij] felijk overschot verbrand te veld. De justitie was verwittigd en met de bij zulk een plechtigheid passende soberheid heeft zij haar plicht gedaan. Binnenkort zullen wij weten, of naar het oordeel van onze Rechters lijkverbranding in ons land geoor loofd is. Luidt het antwoord op deze vraag bevestigend, dan zal ook in dit opzicht in ons land vrijheid bestaan, dat ieder een vry is om te beschikken, over wat er met zijn stoffelijk omhulsel na zijn dood zal geschieden. Luidt h$t antwoord ontkennend, dan zal de vrijzinnige regeering ongetijfeld de wet zoodanig veranderen, dat voor taan lijkverbranding geoorloofd wordt. Minister Cort van der Linden heeft dit met zoovele woorden den 27 Jan. j.l. toegezegd. I Te eer is het gewenscht, dat het (Jpk in deze materie in ons land mo- gelijk zal zijn den laatsten wil van een beminden doode te eerbiedigen, nu de beter bedeelden toch reeds in de gelegenheid zijn, hunne dooden te laten verbranden in het buitenland. Maar deze vrijheid, die wii voor iedereen opeischen, zo wordt al weer bestreden door de clericalen, Katho- lieken en Anti-Revolutionairen. Zoo „de Maasbod e”, die klaagt „dat we weer teruggetreden zijn naar de beschaving der Kaninefaten, i die beweert dat „met hot eerste lijk ook een stuk eerbied voor de wet is verbrand.” De „Nieuwe Haarlemsche C t.” zegt iets dergelijks, n.l. dat „de heidensche tijd vandaag dus wordt ingeluid.” Onze lezers zullen bij de voorge stelde belasting de vraag wel van het meeste belang achten, hoe veel men na te betalen krijgt. Zooals men weet, treedt de nieuwe belasting in de plaats van de bedrijfs- en vermogensbelasting. Het ontwerp maakt onderscheid tusschen inkomen, uitsluitend uit be drijf verkregen en inkomen, uitslui tend verworven uit vermogen. Op blz. 27, 28 en 29 van de Memorie van Toelichting vindt men de volgende vergelijkende staatjes t i-a- ..14 T. - Tegenw. bel.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1