wits;! 'ol d° STATEN GEN Ell A AL. Stadsnieuws. 405e STAATS LOTERIJ. atViüMliRfiCHlïLJMDA IC-ULXlSt. GROENTEN VEILING. Laatste Berichten. SPOET. Land- en Tuinbouw Telegrafisch Weerbericht Qfficieele Prijscourant Effeoten handel te Anisterdani - 1 'f, - dent Huerta van Mexico. De oorlogs toestand kan weldra worden verwacht Admiraal Fletcher ontving reeds opdracht het douane-kantoor te Vera- Cruz in bezit te riemen en zorg te dragon, dat zulks geschiedt alvorens Huerta in bezit kan komen van ver scheidene millioenen patronen en twee honderd stukkon veldgeschut, welke zich aan boord van een Duitsch stoomschip bevinden. Het moet in de bedoeling liggen beslag op dit schip te doen leggen. Door d<« Amerikaanschen zaaka®. matigde te Mexico is aan de buiten- landsche diplomatieke vertegenwoor digers den raad gegeven hunne lands loden aan te raden het land te ver reed"' Amerikanen vertrekken Het slagschip Mississippi met 600 mariniers aan boord is naar Vera Cruz vertrokken. Aan boord bevon den zich ook vier vliegeniers met watervliegtuigen. Met dit schip is mede order gegeven aan een gehoele vloot naar Vera Cruz op te «toornen. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag 21 April Voorzitter: Mr. 11. Uoeman Borgeeius Vervolg. Inkomstenbelasting. De heer Kooien, r.k., herinncr- do er aan, hoe de heer Kolkman het noodige geld wilde krijgen voor de indirecte belastingen uit het tarief. Bij deze regeering is dit ontwerp, de eerste van een reeks directe be- astmgen zonder uitzicht op indirec te belastingen, bpr. kan wel instem men met het ontwerp, alleen niet met tte aanslagregeling. SP0 heer Teen a tra, u.l,, wees °p P"' bedenkelijke in de riile van den heer i'atijn, waar deze aandrong op do belting van indirecte belastin gen. De uitgaven voor sociale be lastingen moeten komen nit belastin- gen naar draagkracht. De vraag of de landbouw moet S JVI3Maten' aolltte "Pr geheel verkeerd. De landbouwer ie evengoed <»n staatsburger als ieder ander, ook hij moet dus betalen. Men heeft zelfs adressen gekregen van vooraanstaan- ®Pr' PWttm op tegen het idee om halen ^ron tl[|g oog meer te ho£° r!M? St,e r van "mmoi™. de w!?rd S' m daarna aan hot woord en sprak «wet over de tevol- 8TO belastmgpolitiek. De wijzigingen van de successiebelasting zijn, zcide de minister, niet zoo eenvoudig, dat Ito teLn?V kUnTOn «""""«ten. De leening, welke moet worden aan gegaan, zal zoo voordeeiig mogeliik moeten geschieden. Het denkbeeld din win nank'er te do6n optnoden, wat betreft woniUgwetvoorschotten, volgens do denkbeelden van Dr. Boa za' de minister overwegen. Over een tarief van invoerrechten tn protectioiiistischon zin wenschto spr. niet in nadere beschouwingen te lieden. De noodigo middelen moeten gevonden worden in directe belas- tingen, welke naar draagkracht gehe ven worden. Men kan daarnaast even- we stollen een belasting op genot middelen. De heffing op bier zal Banhlu 1/ kocht met de bepaling, dat aan den huurder van het benedenhuis wegens het verbreken van zijn huurcontract op 1 December 1913, een schadever goeding van f 1000.zou worden uit betaald. Sedert is gebleken, dat de gemeente voor de werken aan de Aaltje Baksteeg aan de ontrüiming van de aangekochte perceelen niet vóór 1 Ja nuari 1914 behoefte had, zoodat wij den heer Liepelt aanschreven, dat hij nog tot dien datum in het huis kon blijven wonen. Op zijn verzoek is de termijn nog door ons verlengd tot 15 Jannari d.a.v. Het spreekt echter van zelf, dat adressant wegens het gebruik van die aan de gemeente toebehoo- rende woning huur verschuldigd is aan de gemeente-eigenares en dat die huur door ons niet slechts berekend is over de eerste helft van de maand Januari, zal U uit hot bovenstaande wel duide- lijk zijn. Door adressant is dan ook de vergoeding van f 1000.verminderd met f&O.—zonder eenige aanmerking zijnerzijds in ontvangst genomen. Op grond van een en ander hebben wij de eer Uw Raad in overweging te geven op het adres afwijzend te be schikken. Aan den Raad der Gemeente Gouda, de zich daarop bevindende kolkput. De Raad voornoemd, Secretaris. Voorzitter. Aan den Raad der Gemeente Gouda. slechts bedragen cent per glas] cent per Liter. Een verlaging van don suikeraccijns laat den huidigen toestand niet toe. De 10 millioen wol- ko volgens boeking aanwezig zijn in S f 8u'kerpot, zullen door den Minister geheel onaangetast worden gelaten. De minister bracht hulde aan den oud-Minister de Meestor, bij do begrooting reeds door hem genoemd, do stamvader van dit ontwerp. De Minister verdedigde daarna do dividendbelasting; voor vrijlating van coöperatieve voroonigingen voelt de Minister niet voel. De opneming van do landbouwers werd nader door den Minister verdedigd. Een belasting op de waardever meerdering vau gronden, moet aan de gemeente ten goede komen. Na een woord ter verdediging der progressie 0p billijkhoidsgronden, ein digde spr. met een beroep op aller medewerking. Do vergadering werd daarna vor- daagd tot Woensdag 11, uur. GOUDA, 22 April. Door Burg. en Weth. zijn aan de raadsleden de volgende ingekomen stukken toegezonden: Gouda, 15 April 1914. Ter voldoening aan Uw verzoek om praeadvies uit te brengen over het aan Uw Raad gerichte adres van P, Liepelt alhier, dd. 2 April j.l., hebben wij de eer U het volgende te berichten. In dat adres wordt verzocht om een bedrag van f 50.-— terug te mogen ontvangen, dat adressant heeft moeten betklen als vergoeding voor huur van een in eigendom der gemeente over gegane woning. Het betreft n.l. het peroeel aan de Aaltje Baksteeg no. 1, dat by besluit van Uw Raad, dd. 17 October 1913, No. 1367 werd aange- Gouda, 16 April 1914. Andermaal wordt ons, thans door D. A. Verbeek en J. M. van den Berg, aannemers alhier, een bod gedaan, en wel van f 4500.voor het aan de gemeente Gouda toebehoorende onder de gemeente Reeuwijk gelegen land en water langs den Reeuwal. Ofschoon Uw Raad bereids twee malen, toen respectievelijk f 3500. en f 4000.werd geboden, heeft beslo ten bedoeld land en water niet te verkoopen, hebben wij toch gemeend de Commissie van bijstand in het be heer der gemeentewerken met dit bod in kennis te moeten stellen. Zij deelt ons in haar hiernevens over gelegd advies van 14 dezer No. 494 mode dat, lettende op de omstandig heid dat in de totale grootte van 3 18.30 H.A. eene watering van 0.84.20 H.A. en een weg ter oppervlakte van 0.93.20 H.A. zijn begrepen, zij het geboden bedrag van f 4500.vrij belangrijk vindt, en nabij komende de waarde, die dit eigendom der gemeente, ver I buiten haar grondgebied gelegen en waarvoor zij f 95.jaarlijks ontvangt, geacht mag worden onder welke om- I standigheden ook te bezitten. Zij ad viseert daarom thans den verkoop te bevorderen, doch tegen oen som van f 5000.welke de verzoekers blijken bereid te zijn te voldoen. Wij kunnen ons met het advies wel vereenigen en hebben mitsdien de eer Uwen Raad in overweging te geven het volgende besluit te nemen: De Raad der Gemeente Gouda; Gelezen de voordracht van Burge meester en Wethouders van 16 April 1914 No. 34/494 en het daarbij overge- logd advies van de Commissie van bijstand in het beheer der gemeente werken Besluit Aan D. A. Verbeek én J. M. van den Berg, aannemers alhier, te ver koopen de perceelen land, weg en watering, gelegen bij den Reeuwal onder de gemoente Reeuwijk èn kadas- straal bekend Gemeente Reeuwijk Sectie B. No. 1063, 1064 en 1065, ter gezamenlijke grootte van 3.18.30 H.A., voor een koopsom van f 5000.—, blij vende alle kosten ten laste der koopers. De Raad voornoemd, Secretaris. Voorzitter. Aan don Raad dor Gemeente Gouda. Gouda, 16 April 1914. Uwo Vergadering stelde ter fine van advies in onze handen een adres van M. M. Belonje Jr. alhier, houdende het verzoek hem recht van overpad te verleenen over de gerioleerde zijl, kadastraal bekend in Sectie D. No. 401. Ten einde aan Uwo opdracht te kunnen voldoen wonnen wij het ad vies in van de Commissie van bijstand in het beheer der gemeentewerken, welke ons in haar hierbij overgelegd schrgven van 14 dezer No. 296 me dedeelt dat, waar de bedoelde zijl be reids aan een derde in huur is uitge geven, het huurcontract door dozen behoorlijk wordt nageleefd en de haur- der bezwaar heeft tegen het verleenen van het gevraagde recht van overpad, het haars inziens niet aangaat deze huurovereenkomst op te zeggen enkel omdat anderen ook eenig recht op den grond willen uitoefenen, zoodat zij eene afwijzende beschikking in I overweging geeft. Wij vereenigen ons met dit advies, en hebben mitsdien de eer den Raad het volgende besluit ter- vaststelling aan te bieden: l De Raad der Geötóente Gouda Gezien een adres, gedagteekend 24 Maart 1914, van M. M. Belonje Jr. alhier, houdende het verzoek hem te verleenen het recht van overpad over de bereids aan derden verhuurde ge- rioleerd zijl,kadastraal bekend in Sectie D. No. 401 Gelezen de voordracht van Burge meester en Wethouders van 16 April d.a.v. No. 36/501 en het daarbij over gelegde advies der Commissie van bijstand in het beheer der gemeente werken Besluit Het verzoek af te wijzen. De Raad voornoemd, Secretaris. Voorzitter. Aan den Raad der gemeente Gouda. gerioleerde zijl moeten doorleggen tot het water van den Korten Raam, de nieuwe rioleering van dezelfde afmetin gen als de bestaande; voorts zal hij in de gevellijn van de te bonwen huizen, ter afsluiting van de zijl eene schutting moeten aanbrengen, alles op ""-'."g, i-i. uuuuiuuguu, uiiuij u zijne kosten en ten genoegen van Bur- I gemeester en Wethouders zal hij verder moeten overnemen de I huur van het gedeelte gerioleerde zijl, ter grootte van 60 c.A. Sectie D. No. 2320, sub. 2°. bedoeld, krachtens contract dd. 23 September 1880 laat stelijk in huur geweest bij den heer A. W. Roes. De Raad voornoemd, Secretaris. Voorzitter. Aan den Raad der Gemeente Gouda. I Gouda, 20 April 1914. Naar aanleiding van het hierbij overgelegd adres van den heer A. J. J. Vos betreffende den gerioleerden grond kadastraal bekend in Sectie B. No. 1965, gelegen achter de Turfmarkt (westzijde), hebben wij de eer Uwe Ver gadering te berichten, dat de hier be doelde grond, krachtens Raadsbesluit van 24 September 1895, zonder tijds bepaling dus tot teinninste 31 Decem ber 1924 in erfpacht is uitgegeven aan den heer A. J. Vos, vader van adres sant of diens rechtverkrijgenden. Overeenkomstig het advies der Com missie van bijstand in het beheer der gemeente-werken,, dat hierbij is ge voegd, geven wij U derhalve in over- weging ons College te machtigen den adressant mede te deelen, dat het door hem gedane verzoek niet vatbaar is voor inwilliging, daar de Gemeente voorloopig niet de beschikking heeft over den grond. Aan den Raad der Gemeente Gouda. overeenkomst vallen ko^rT^,, kening van den kooper. T De Raad voornoemd Secretaris. ynn' Aan den Raad dev^m De staking van de Gondsche Bouwvakarbeiders. Gouda, 16 April 1914. I Ter voldoening aan Uwe opdracht om van advies te dienen betreffende het verzoek van C. J. Bruijnel alhier om gerioleerden grond achter zijn per ceel aan de Peperstraat in huur te erlangen, hebben wij do eer Uwen Raad te berichten, dat wij, evenmin als de Commissie van bijstand in het beheer der gemeentewerken, wier advies van 14 dezer No. 294 wij hierbij overleggen, bezwaar hebben tegen de inwilliging van dat verzoek. Wij geven U mitsdien in overweging het volgende besluit te nemen De Raad der Gemeente Gouda Gelezen de voordracht van Burge meester en |Wethouders van 16 April 1914, No. 35/416 en het daarbij overge legde advies der Commissie van bg- stand in het beheer der gemeente werken Besluit Met ingang van 1 Mei 1914 tegen een jaarlijkschen huurprijs van f 0.10 per c.A., telken jare bij vooruitbetaling te voldoen, aan C. J. Bruijnel alhier te verhuren de gerioleerde zgl, kadas traal bekend in Sectie D, No. 2087, groot 5 cA., onder voorwaarde dat voor zijne rekening zal zijn het onder houd v^n de bestrating der zijl en van Gouda, 17 April 1914. Uwe Vergadering verzocht ons om trent het hierbij gevoegd adres van den heer H. Hoogendoorn, timmerman alhier, van praeadvies te willen dienen. Aan dat verzoek gaarne voldoende, hebben wij do eer U mede te deelen, dat het in aj^ressant's bedoeling ligt een veortïentkl woningen te stichten aan den Korten Raam, op het terrein van de voormalige leerlooierij van den heer A. W. Roes. en in de omgeving daarvan en dat hij dertien daarvan geheel op eigen terrein kan bouwen, doch voor het bouwen van de veer- I tiende woning noodig heeft de beschik king over een gedeelte van het water van den Korte Raam, dat, na dem- I ping, geschikt zou zijn voor bebou wing. Het zal U uit de teekening, hierne vens overgelegd, blijken, dat tegen afstand van een gedeelte water te dezer plaatse geen bezwaar bestaat, zoodat naar ons oordeel tegen inwil liging van hot gedaan verzoek onder zekere voorwaarden, geen bedenking kan worden gemaakt. De Commissie van bijstand in het beheer der ge meente-werken is van hetzelfde ge voelen. Haar rapport wordt onder de bijlagen aangetroffen. Wij stellen U derhalve voor het volgende besluit te nemen: De Raad der Gemeente Gouda Gezien het adres van II. Hoogen doorn, timmorman alhier, dd. 17 Maart 1914; Gelet op het ten aandien van dat adres gedane voorstel van Burgemees ter en Wethouders dd. 17 April 1914 No. 37/466 en op de daarbij overge legde adviezen van de Commissie van bijstand in het beheer der gemeente werken en van don Gemeente-Bouw meester; Besluit a. Te verklaren, dat de hierna sub. b bedoelde gedeelten van het water van den Korten Raam niet meer voor den openbaren dienst bestemd zijn b. Aan H. Hoogendoorn voornoemd: 1°. in eigendom af te staan een gedeelte groot ongeveer 35 qM, van Gouda Sectie *D No» 2212, tegen den prijs van f 6.— per qM., gedeeltelijk bestemd voor bebouwing, gedeeltelijk voor toegangsweg 2°. in huur te geven vin hetzelfde perceel eene oppervlakte van ongeveer 18 qM. 10 ct. per qM., liggende in het verlengde van de gerioleerde zgl Gemeente Gouda Sectie D No. 2320 en wel onder de volgende voorwaar den de kooper-huurder zal verplicht zijn tot het dempen van het hem in eigen dom en huur afgestane en tot het aan brengen van frontmnren; bovendien zal hij het riool in bovengenoemde Gouda, 20 April 1914. De heer I. A. van Rijn van Alke made, wonende van Beverninghlaan 40 alhier, zou gaarne de beschikking verkrijgen over een gedeelte van het onmiddellijk achter zijne woning gele gen plantsoen, ten einde daarop een gebouwtje te plaatsen zullende (Benen als bergplaats voor rijwielen enz. De voor het beoogde doel benoodigde op pervlakte beslaat in totaal ongeveer 65 M.2 en wel 48 M.2 van het plantsoen en 17 M.2 van de daarnaast liggende sloot. Blijkens haar hierbij overgelegd rapport heeft de Commissie van bij stand in het beheer der gemeentewer ken geep bezwaar tegen inwilliging van het bovenvermeld verzoek. Ook ons College kan zich daarmede onder zekere voorwaarden wel vereenigen. Als koopprijs zouden wij wenschen te bedingen f 4.per M.^ Mitsdien hebben wij de eer Uwe Vergadering in overweging te geven het volgende besluit te nemen De Raad der Gemeente Gouda; Gezien het adres van I. A. van Rijn van Alkemade alhier dd. 20 April 1914 Gelet op het ten aanzien van dat I adres gedane voorstel van Burgemees ter en Wethouders dd. 20 April 1914 No. 39/599 en op het daarbij overge legd advies van de Commissie van bijstand in het beheer der gemeente werken Besluit 1°. Te verklaren, dat het hierna sub. 2o bedoeld gedeelte van het van Bergen IJzendoornpark niet meer voor den openbaren dienst is bestemd 2°. Aan I. A. van Rijn van Alke made voornoemd te verkoopen een strook grond en water onmiddellijk achter het perceel Sectie H. No. 1116 gelegen, ter gezamenlijke grootte van ongeveer 65 M.2, deel uitmakende van de perceelen Sectie H. Nos. 1115 en 1117, en wel ter breedte van 4 Meter gemeten uit de Noordoostelijke grens van het voornoemd perceel Sectie H. No. 1116 en ter lengte van ongeveer 16 Meter, gemeten uit een lijn getrok ken in het verlengde van de zuidelijke grens van meergenoemd perceel Sectie H. No. 1116 I onder voorwaarde a. dat als koopprijs zal worden betaald f 4.per M.2 b. dat het gedeelte sloot hetwelk in het verkochte is begrepen voor reke ning van den kooper zal worden gerio- leerd en gedempt ten genoegen van Burgemeester en Wethouders c. dat op dit riool andere door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen afvoerleidingen zullen mogen worden aangesloten d. dat de teekeningen van de berg plaats die op het verkochte zal wor den gebouwd de goedkeuring van voornoemd College behoeven, evenals de wijze van afsluiting van het afgestane en de verbinding met den openbaren Weg e. dat het uitkomend plantsoenge was het eigendom der gemeente blijft en de kosten van wijziging van het plantsoen alsmede die welke op deze Gisterenavond is door de afd. Goarf, van den Centralen Bond van IW vakarbeiders en de R. K. Kalk- Steenbewerkersbond een openbare gadenng gehonden in de zaal pT cordia" waarbij de heer J. w" v.„ Achterbergh, hoofd bestuurder van dM Centr. Bond van Bouwvakarbeide» het woord voerde en een uiteenzette» gaf van hetgeen aan de staking de bouwvakarbeiders hier ter sfidnk voorafgegaan. Nadat de vergadering door den heer van der Spelt was geopend en mede. gedeeld was dat de heer M. v. d Ven die mede het woord zon voeren, nos' niet aanwezig was, kwam de heer™ Achterbergh aan het woord. Spr. begon met er op te wazen dat reeds eerder een openbare vergaderinz is gehonden, waarin de toestand inde bouwvakken werd uiteengezet met de bedoeling een conflict met de patra» te voorkomen. Dat voorkomen is niet mogen gelukken. Spr. zette dan uiteen wat door de bouwvakarbeiders ij m. daan alvorens het tot een staking is gekomen. Het verwondert spr, dat het tbt' 1914 heeft moeten duren eer het donflict is ontstaan. De loonactie is in 1908 aangevan gen. Aanvankelijk richtten de orga nisaties der Bouwvakarbeiders zich tot de afd. Gouda vaneen Ned. Aanne- mersbond, dofch deze^èr#ees-hen-naar de plaatselijk^gatroons-organisaSS De onderhandefiHgÖh met deze pi troons-organisatie hadden tot het ata- vankelijk rèsultaat dat een loonsver- hooging van 2 cent per uur werd verkregen. In het voorjaar 1911 hebben dear- beiders-organisaties zich opnieuw tot de patroons-organisatie gewend, waar- bij een ontwerp-collectief contract werd aangeboden waarin een loonregeling werd bepaald welke bedroeg voor metselaars en opperlieden in 1912 25 en 18 ct. en in 1913 23 en 21 ct, Deze regeling bedoelde een geleidelglm oplossing te brengen van hetgeen ge- wenscht werd. Met het collectieve contract wilds net niet vlotteneindelgk werd,# Dec. 1912 een loon verkregen vantö en 15 cent. Kort daarna is door de arbeiders organisaties hunne teleurstelling ken baar gemaakt over de toegestane loo- nen. Opnieuw werd verzocht de zaak ter sprake te brengen in de patroons» organisatie, doch een antwoord daarop is niet ingekomen. Ook een bezoek van het hoofdbestuur aan de patroons organisatie had geen tastbaar resultaat. Intusschen ging de gemeente Gonda de loonregeling voor. De Raad t -Je dat bij gemeentewerken in bestekken de loonen moesten worden bepaald op 23 en 18 ct., dat overwerk met 25 pCt. werd bijbetaald en dat opneming moest geschieden van de bepalingen 1638 c en d. Opnieuw werden pogingen tot ver betering van de loonen aangewend op 22 Aug. 1912, daarna op 7 Oct. en daarop werd ten slotte op 29 Dec. '12 de mededeeling ontvangen datdepa- troonsvereeniging geen aanleiding vin den kon om tot loonsver hooging mede te werken. Na dit antwoord werd het roerig in de plaatselijke organisatie. Er werd gesproken van het de patroons dan maar eens te laten voelen. Het Hoofdbestuur heeft toen met de afdeelingen vergaderd, als gevolg waarvan 26 Mei '13 een conferentie met de patroons werd verkregen. Toen werd beloofd dat binnenkort antwoord zou worden gegeven. Dat antwoord kwam niet, totdat na op nieuw bezocht te zijn als antwoord inkwam dat tegen het collectief con tract bezwaar werd gemaakt. Over de daarin genoemde voorwaarden werd met geen woord gerept. In Januari 1914 werd daarop aan de patroons medegedeeld dat het collectief contract zou worden losgelaten, indien de arbeidsvoorwaarden dan werden verbeterd als was gevraagd. Nu is iq de plaatselijke couranten wel te lezen dat juist het collectieve contract het bezwaar uitmaakt en niet de arbeidsvoorwaarden in hoofdzaak, maar spr. was daarvan allerminst zeker. Was dit juist, waarom waren dan in Jan. en Éebr. toen opnieuw werd ge schreven, die verbeterde arbeidsvoor waarden niet ingevoerd. Waarom was dan niet over een ander contract on derhandeld vroeg spr. In Maart zond de afd. Gouda van den Ned.r Aannemersbond een schrijven waarin werd gezegd dat deze afd. niet onsympathiek staat voorstellen, maar daar is het y gebleven. Gebeurd is er niets. Daar- p Is besloten in April het ultimatum JF stellen dat het werk zou worden neergelegd indien niet het contract *«rd aanvaard. Nu dit niet is geschied, de strgd een noodzakelijkheid ge worden, naar spr. jneent, uitsluitend door den onwil der patroons. De staking die met op 3 na alge- Beene stemmen is geproclameerd duurt thans anderhalve week maar kan wel maanden duren. De stakers zijn jostig en vol moed dat de overwinning ian ban zijde zal zijn, omdat, hetgeen q wenschen billijk is. De Centrale Bond zal haar verplichtingen ten aan- ueQ van de stakers, wat betreft de uitkeenngen, al zou het 4 maanden duren, trouw uakomen. De patroons, zei spr. begrijpen mei hunne belangen, ur was nier bij ve- m een bami van sympathie tusbchen patroon en arbeider, die door de staking is verscheurd. Die verhou ding, die voor den patroon voordee- ug was, is verbroken. öpr. geide dat hetgeen in Gouda worat gevraagd uiterst biihjK is. Uoi- jectieve contracten zijn in veie plaat sen en de bepalingen, die hier zijn opgenomen, zijn voor de patroons minder bezwarend dan elders. bo vendien, meerdere patroons geven boogero loonen dan nu zells worden gevraagd, waarom moest net dan tot «en staking komen door verwerping van het contract, dat door eenige werkgevers van hier elders wol wordt toegepast V Achtereenvolgens besprak spr. het principieele van het colt. contract, de uurloonen, het loon bij overwerk, do artt. 1638 eend, en weee er daarbij op dat in Dellt zells bij regenweer 4U% wordt vergoed, waarna spr. concludeerde dat het onwil is van de patroons om niet aan de wenschen der arbeiders tegemoet te komen. Indien de patroons niet het arbei- dersontwerp willen accepteeren, ia- ten zij dan komen met eigen ontwerp opdat besproken kan worden wal kan worden gedaan. Voor de arbei ders, zei spr., moet een eervolle vre de worden verkregen. De bemiddeling door den heer Ko- lijn aangeboden, is door spr. gaarne aanvaard, hoewel weinig resultaat daarvan door hem wordt verwacht. Spr. zeide dat hem ter oore was gekomen dat door een der grootste patroons ontslag was gegeven aan een aantal heiers, speciaal aan geor- ganiseerden onder hen. Dat noemde spr. olie in het vuur werpen. De sympathie van de burgerij is bij dit conflict, naar spr. meent, pan de zijde der stakers, niet aan de zijde der patroons. Ten slotte deelde spr. mede dat het in de bedoeling ligt de volgende week ,een gezellige avond te organi seeren voor de stakers en hunne vrouwen. Met een krachtige opwek king om staande te blijven in dezen billijken strijd, besloot spr. onder applaus zijn rede. De heer van der Spelt bracht den spreker dank voor diens uiteenzetting en dankte ook de talrijke aanwezigen voor hunne tegenwoordigheid.. Naar aanleiding van de door den heer J. W. van Achterbergh gister avond gedane mededeeling omtrent een aan heiers van een groote aanne mersfirma gegeven ontslag, hebben wij inlichtingen ingewonnen bij de N.V. vh. H. J. Nederhorst en is ons medegedeeld, dat bij die vennootschap aan een aantal heiers ontslag is ver leend, doch datdit is geschied, omdat er op dit moment geen werk voor hen is. Dit ontslag houdt geenerlei verband met de staking der bouwvak arbeiders, terwijl het geheel onjuist is, dat bij het ontslaan heeft voorge zeten juist die werklieden uit te kie zen, welke bij een organisatie zijn aangesloten. Het al of niet georgani seerd zijn heeft met dit .ontslag niets te maken. Rijwielen-depót S.S. Naar wij vernemen zal naast het huis van den stationschef op het ter rein der S.S. een gebouwtje worden gezet, ter grootte van 8'/2 a 3'/2 M., teneinde te voorzieD in de noodzake lijkheid tot berging van rijwielen, welke aan het station in depót worden gegeven. De thans aanwezige ruimte is daar voor geheel onvoldoende. Boakoop. Voor het eerst werden gisteren alhier de Emma bloempjes der Nederlandsche Centrale Vereeni- ging tot bestrijding der Tuberculose verkocht. De jongedames hebben eer van hun werk, daar de 1000 beschik bare bloempjes f 176.72 opbrachten. Door het bestuur van den Polder, *Aag Boskoop, is benoemd tot sluis wachter, I. van Lomwei, mapden- i&aker alhier. Oudewater. Gisteren slaagde te Utxecht voor het examen akte 1. o. de J. A. Staal, alhier. 3de KI. Trekking v. Woensdag 22 April. No. 9389 f 5000. 20743 f 2000. 151 en 19675 ieder f 200. 2923, 3601 en 16319 ieder f 100. Prijzen van f 45. 70 123 276 875 88 91 482 50 69 500 28 029 44 90 718 83 07 820 58 909 16 92 1010 81 1121 47 09 96 1279 1408 89 1504 1007 90 1701 56 1837 1020 29 51 59 68 75 85 2084 59 2101 2218 85 46 00 08 2331 00 2481 87 2552 80 2ÜÜ1 8 45 72 98 95 2747 91 2WJ8 29 45 08 2063 45 8023 44 Ó157 89 3244 71 06 3868 08 93 98 8418 3542 45 65 74 3070 87 B74Ó 81 8820 42 51 67 80 88 3902 31 83 91 4011 54 4125 4332 50 77 4428 80 4574 76 88 97 4718 47 61 50T5168 5307 19 27 73 00 5464 5504 82 80 5611 6756 5817 88 54 86 X*i 0118 35 41 58 6209 13 6800 11 18 45 0436 6538 6022 87 0764 80 6901 12 26 8b 50 05 77 7041 46 7100 09 7282 7318 31 40 59 82 96 7423 63 7512 15 09 85 7007 7744 70 83 99 7807 17 87 43 7927 39 8010 32 8109 12 34 01 70 83 8211 27 89 8486 98 8656 72 8713 53 8834 47 77 0028 34 87 63 0130 75 9212 39 45 61 54 57 9311 41 9672 9707 38 39 0343 07 9917 58 99 10067 88 10127 04 09 02 93 10215 51 91 95 10840 67 10456 90 10518 32 70 82 1O0U0 44 07 8U 10822 09 10948 96 11C01 10 49 81 11105 24 39 45 81 96 11205 11435 04 67 11528 81 54 110U0 11 36 11711 118U7 42 80 11970 12UBÖ 39 49 55 58 12242 58 00 12301 6 12433 49 89 12528 48 88 12011 24 12715 50 90 12817 12903 71 94 13029 82 50 99 13121 18200 29 13400 13555 00 03 99 13660 86 13730 60 02 80 13807 27 28 29 48 90 13915 37 69 14127 87 42 14210 44 45 70 14403 18 26 87 97 14552 "71 14014 47 81 14750 15081 16117 49 50 15209 44 85 15305 15601 99 15019 50 <2 15712 28 44 15802 ióöOl 10071 75 10153 01 10381 32 16410 58 78 10522 81 64 69 10Ü27 42 13707 80 95 98 108U8 76 10908 43 48 17054 1(104 23 3? 46 58 02 81 84 17201 17 04 17812 53 17480 17073 17701 45 71 17809 10 17910 39 43 18017 32 18107 34 40 50 18218 87 90 18318 35 45 18400 22 00 80 94 19652 84 20035 53 84 20(34 40 02 20816 41 03 2Ü9UÖ 27 74 (0 ötratzittmg van 22 April IA)14. Overtredingen der bo te r i] w e t. Door den kantonrechter zijn heden wegens het ten verkoop iu voorraad neooeu van stukken, uitlotende op Ue uitkomende nummers der Staatslo terij, waaraan een winkans is ver bonden en waarvoor goeu vergun ning is gevraagd voor het houden eener loterij, de volgende vonnissen f-ewezen: VV. v. d. XL; M. M. II., J. F. M.; D. A. de J.; li. V.; A. B. F.; A. V. allen alhier agenten of sub-agen ten van de N.V. „liet Witte Kruis te s Gravenhage en A. W.; L. H. en M. T., allen alhier hoofdagent of agenten der N.V. „Prinses Juliana ieder t 1U.boete, subs, iü dagen hechtenis. De hoogste straf in deze zaak is f 3000 boete of 0 maanden hechtenis. L o t i s i c o. De inbeslagname, in verband de Loterijwet, waarvan in de zitting van |iet Kantongerecht van 8 April j.l. is gewaagd (zie Goudsche Courant van 8 April j.l.) heeft ook plaats ge had bij den heer L. B. alhier, hoofd agent van „Lolisico" te s Graven hage. Deze bekl. stond ook thans te- recüt wegens het in verkoop hebben van aandeden in een loterij, waar voor geen vergunning was gevraagd. Bekl. verklaarde de hi beslagge nomen stukkeu in voorraad te h ben gehad. Als getuige was gedagvaard de heer J. G. liaighton, directeur Lotisico te 's Gravenliage. Deze getuige gaf op verzoek van den ambtenaar O.M. een uiteenzetting boe Lotisico werkt en hoe de verhou ding is tusschen deze Maatschappij en het Administratiekantoor J.G. Jiaigli- lon en Co. In 1902 is Lotisico opge richt en zijn door haar uitgegeven polissen in 3 s.eriën, A. B. en C« De uitgifte daarvan is geslaakt, nadat na jaren een vonnis had uitgemaakt, dat deze polissen bij de wet verboden waren. Toen is in 1907 opgericht het Administratiekantoor J. G. liaighton en Co., dat zich belast met de uit gifte van premieleeningen. Lotisico exploiteert die premieleeningen door hare hoofdagenten en agenten in ver schillende gemeenten. Get. gaf daarop eeu verklaring van de obligatien-pre miecoupons, premiebewijzen en certi ficaten. Het administratiekantoor Haighton en Co. is geheel afgeschei den van Lotisico, heeft ook andere aandeelhouders; de band tusschen beide is alleen een contract. Lotisi c0 admirtistreert ook andere maat schappijen, waarbij ze geïnteresseerd ia. De obligatiën komen in handen van de agenten en zoo in handen van het publiek; de agenten vmgen premiebewijzen daarvoor, teneinde het publiek gemakkelijk in de gelegenheid te stellen ze aan te schaffen. De cer tificaten welke gratis worden ver strekt, geven geen recht tot uitbeta ling en worden ook niet uitbetaald. Bekl. verklaarde nog dat hij ver antwoording deed van de verkochte obligatiën aan Lotisico. Bekl. be taalde aan Lotisico door de stukken in prolongatie to geven, aan Lotisi co en dan te verrekenen. De ambtenaar O. M. requisitoir ne mend verklaarde dat bij de vervol gingen der Loterij zaken Lotisico met het gemakkelijkst is te behandelem Spr. wees eerst op de periode 1»(W —1905 van deze onderneming en ver klaarde dat de jurisprudentie op dit terrein uiterst gering is, daar de pa piertjes waar het om gaat tdkens wor sen veranderd. Verschillende begrip pen zijn echter door den Hoogen Raad en andere ooileges vastgesteld als ten aanzien van wat is een premieleening en wat is een certificaat, en uitspraak van het kantongerecht te den Haag van 24 Oct. 1912, opgevoerd tot de Hooge Raad, werd verwezen naar het Hof te Amsterdam waar ontslag van rechtsvervolging volgde. Spr. neemt jaarne aan dat de verhouding van laighton Co. tot Lotisico juist is als door get. is gezegd, practisch meent spr. toch dat Lotisico is de onderneming, die alles doet. Het feitelijke in deze komt hierop neer1 dat de z.g. certifi caten worden verkocht en dat daarop ook wordt uitbetaald. De geheele opzet is gebaseerd op de Staatsloterij de regeling is echter heel kunstig getroffen, maar practisch kan niet worden betwist of er hier is sprake van aandeelen in een loterij, waarbij winkans is verbonden. Spr. acht het duidelijk bewijs aanwezig dat hier de uiterste best wordt gedaan om de wet te ontduiken. Ten slotte eischte spr. de geringe straf van f 10.- - boete subs. 10 dagen hechtenis. Als verdediger van bekl. trad op Mr. L. Ph. Denekamp uit 'sGraven- hage. Pleiter vroeg vrijspraak na een uit voerig pleidooi waarin hij betwistte de ten laste gelegde overtreding der loterijwet, aangezien Lotisico niet ex ploiteert aandeelen van een loterij, doch obligatiën van een premieleening. Wegens plaatsgebrek kunnen wij dit pleidooi heden niet opnemen. De Tijdgeest. Verder stonden terecht als hoofd agent en sub-agenten van de N.V. De Tijdgeest te Rotterdam de hoeren A. R.; J. 1'. A.; J. T. S.; C. B. en G. E., allen alhier, bij wie ook alle beseheiden betreffende de Tijdgeest in beslag waren genomen. Als gemach tigde en tevens als verdediger van' beklaagde trad op Mr. J. W. van Zanten te Rotterdam. Als getuigen k décharge waren ge dagvaard de heeren D. C. de Goede ren en T. G. Binnendijk. De eerste getuige verklaarde eerst een obliga tie te hebJjeji gekocht van f 350, welke geheel door hem was voldaan; later had hij een obligatie gekocht van f 10.—, waarop f 3.50 was gestort. Het volstorten van dit bedrag achtte get. niet noodzakelijk, omdat daaraan toch niets te ,doen is. De tweede getuige verklaarde 3 polissen van f 11.te hebben gekocht, welke hij overlegde en daarvoor f 10.60 te hebben betaald. Het kan ook wel f 11.— zijn geweest, dftar hg ze niet zelf haalde. Hem was in Maart 3®/o rente uitbetaald. De ambtenaar nam hierop een uit voerig requisitoir. De Tijdgeest maakt op spr. den indruk dat zij tracht i: orde te zijn, maar het gaat hier om handhaving van de Lotergwet. Op grond van verschillende argu menten, eischte spr. ten slotte f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. De verdediger Mr. J. W. van Zanten hield een pleidooi, waarin hij het ten laste gelegde bestreed en concludeerde ten slotte tot vrijspraak. Het requisitoir van den ambtenaar en het pleidooi van den verdediger zullen wij morgen opnemen. De Rotterdamsche Spaarkas. Geoischt werd tegen Joh. M. al hier, wegens het ten 'verkoop in voorraad hebben van aandeelen van de Rotterdamsche Spaargas „Zonder baatzucht", eveneens f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. De uitspraken werden bepaald op 6 Mei a.s. Das verlorene Paradies. Naar aanleiding mijner recensie over de uitvoering van bovengenoemd werk op 17 April jl. te Rotterdam verzoekt de heer Diamant mij te willen bekend maken, dat de drie coupures m de Voce tli Deo" op uitdrukkelijk verlan- gen van den componist zijn aange- bracht en dat deze gedeelten en de orchestpartituur zelfs geheel doorge haald zijn. De „leege quinten", die t mysterieuse in „de Stemme Gods moeten schilderen, werken - zoo meent de componist op den duur afmattend op 't gehoor. 't Spreekt vanzelf, dat de heer Dia- mant hiermee van alle blaam is ge zuiverd, doch deze mededeeling van den bekwamen Rotterdamschen koor dirigent doet me geen hoog denkbeeld vormen van flen componist Boss:, die er niet tegen op ziet zóó aan de smaak van 'tpubliek te offerey, dat hrj in eigen compositie zoo al met van zmver muzikaal, dan toch stelhg van muzi- kaal-dramatisch standpunt vermmkt. JtL. N. Zevenhuizen—Boskoop 2, 2—0. Zondag a.s.de Struis 1Boskoop» A. Wieringa. Programma der te spelen promotie- en degradatie-wedstrijden 3 Mei, de Struis 2T.O.P. 3. 10 Kamp. 3® kl.—Boskoop. 17 BoskoopKamp. 3° kl. 3 Volksw.T.O.P. 2. 10 T.O.P. 2Volksw. Met ingang van 1 Juli 1914 wordt door het bestuur gerehabiliteerd J. van Dantzig te Gouda. Hoewel do schor sing voor 6 jaar uitgesproken is heeft het bestuur op verzoek van den be trokkene de schorsing ingetrokken. Het G.V.B.-elftal zal op 3 en 10 Mei oefenwedstrijden spelen voor dewed strijden tusschen de elftallen van den R'damschen, Leidschen, Dordschen en Goudschen bond, die op Zondag 17 Mei te Alphen gehouden worden. De heer Hardeman, secr.-pennir.g- meester van den G#V. B. heeft als zoodanig ontslag genomen wegens drukke werkzaamheden. In de tiental jaren, dat de heer Har deman in het bestuur van den G.V.B. zitting had, heeft hij steeds do belan gen van den Bond uitnemend behar tigd en het zal het bestuur niet ge makkelijk vallen een plaatsvervanger voor hem te vinden. Gouda, 22 April 1914. Veiling Houtmansgracht 4 uur. Spinazie van 5 tot 8 ct. per Kilo. Kropsla van f2.50 tot 4 00. Raapst. van f 1.00 tot f 2.00 per 100. Radijs f 1.60 f2.00 Rabarber f 5.00 per 100. Porselein van f0.25 tot f0.30. "Wortelen f8.00 per 100. Bloemkool 17 ot. per stuk. Voetbal. Wij ontleenen aan den Offic. Meded. van den G. V. B. TWEEDE KAMER. Vergadering van heden. Voortgegaan wordt met de behan deling van de Inkomstenbelasting. De heer Gerretson, c.h., re pliceert en vraagt den Minister als nog te willen mededeelen, hoo hij zich de opcentenregeling voor do gemeen ten denkt, in verband met het in de ze belasting ontworpen tarief. De heer van Vuuren, r.k., meent datdr. Bos afdoende heeft weer legd de bewering van den heer Patijn ais zou het vorige Kabinet de meer dere inkomsten van de Staat hebben versnipperd. (De zitting duurt voort) Amerika en Mexico. Was binöton, 22 April. De Senaat heeft met 73 tegen 13 Bt. de resolutie van de Regeering inzake het optreden tegen Mexico goedgekeurd. Naar uit Vera Cruz wordt zijn 200 Mexicanen daar gedood. New-Yohr, 24 April. Huerta heeft tuBBcheu Vera Cruz en Mexico don spoorweg opgeblazen. Koningin en Prins. H. M. de Koningin heeft de Prins als verjaarsgeschenk een fraai ameu blement geschonken voor zijn vertrek ken op het Huis ten Bosch. Vera Cruz genomen. Washington, 21 April. De secretaris ven Marine, Daniels, heeft de bezet ting van Vera Cruz bevestigd. Hij deelde mede Dipsdagavond te zes uur van admiraal Fletcher het volgende rapport te hebben ontvangen. Dinsdag hebben mariniers en ma trozen van de slagschepen „Utah" en Flora" en het transportschip „Prairie' zich meestor gemaakt van het douane kantoor te Vera Oruz. De Mexicaan- sche troepen verzetten zich niet tegen de landing, maar openden een geweer- en kanonvuur. Nadat het douanekantoor was ge nomen, beschoot de „Prairie de Mexicanen, waardoor deze uit hunne positie werden verdreven. Nu en dan werd van uit hu:zou en van de daken af geschoten. Wjj zijn meester van het douanen- kantoor een gedeelte der Btad in de nabijheid der werven en het consulaat. Onze verliezen bedragen vier dooden en twaalf gewonden. Na het gevecht verzocht daAme- rikaansche Consul Generaal Maas de Amerikanen te helpen om de orde te herstellen. Maas weigerde echter." Van de personen die op de schepen een schuilplaats hadden gezocht, werd niemand gedeerd." Op de bloemententoonstelling die thans te Londen gehouden wordt, is de kweeker Hicks voor den dag ge komen met een nieuwe roos, d:e de naam Princess Mary draagt. Het :s een theeroos, van carmijnroode kleur, haar geér is verrukkelijk, en haar vorm onvergelijkelijk van schoon heid. (Vad.) van het Koninklijk Me(«riologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 772.8 te Clermont, laagste stand 741.6 te Sey- desfjord. Verwachting tot den volgendendag: Zwakke tot matige Zuid-Oostelijke tot Zuid-Westelijko wind, gedeeltelijk bewolkt, droog weer, behoudens ge ringe kans op onweer, zelfde tem peratuur. Koert ran heden 7713( 82 lu 883/, 99 VAN DEN 22 APRIL 1914. Stiutsleeningen. Ned. Cert. Werkelijke Schuld 3 pet. Oostenr. Belastingvrije Kronenrente 4 pet. Port. Obl. 3de Serie Amort. Schuld 3 pet. Russische Obl. 1906 5 pet. Id. Obl. (Gr. Russische Spw.mü) 1898 4 pet. ld. Obl. (Nicolai Spoor weg) 1867-69 4 pet ld. Obligatie 6e Emis. sie 4 pot. Japan. Obl. 1899 4 pot. Mexico Afl. Binnenland Obl. 5 pet. Brazilië. Funding Lee ning 5 pet. Obl. 1889 4 pet. Venezulea Dipl. Schuld 1905 3 pot. Ilauk- en Credlet-lnstel- llnfen. Fed. Bankaandeelen Industr. Ondernemingen American Car A Foun dry Comp. C. v. A. Id.Smelting Refining Co. Cert. v. Aand. Anglo American Tele graph Cy. Cert. v. A. U. S. Steel Corp. Cert. v. Gew. Aand. Kei. €rediet lustell. en Cultuur Ondernemingen Handelsvor. „Amster dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aand. Ned. Handel-Mij.C.v.A. Mijnbouw Mijen. Ketahoen" Mijnbouw Mij. Gew. Aand. Redjang Lebong, Mijn bouw Mij. Aand. Great Cobar Aand. Petroleum-Oudern. Dordsche Petroleum In dustrie Mij. Gew. A. Kon. Ned. Mij» totExpl. v. Petr, Bronn. C.v.A. ,Shell" The Transp. Trad Cy. C. v. G. A. a Scheepvaart M(jen. Ned.Am. Stoomvaart" Mij. Aand. Stoomvaart-Mij. „Zee land" Preferente A. Int. Mercantile Marine Cy. afgest. Pref. A. Tabak-Ondernemingen. Bindjey Tabak Mij. A. Diversen. Maxwel Land Gpant Cert. v, Aand. Peruvian Corporation Lim. Cert. v. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzeren Spoor wegmij. Aand. Mij. t. Expl. v. Staats spoorwegen Aand. Zuid-Italiaan. Spwmij. Serie A-H Obl. 3 pet. W arschau-W eenen Spoorwegmij. Aand. dito dito Act. de Jouiss- Amerika. Atchison Alg. Hypb. Obl. 4 pet. Erie* Spoorweg-Mij. Gew. Aand. Union Pacific Railroad Cy. Cert. v. gew. A. Wabash Gew. Aand. Premieleeningen. AmsterdamAand. 3 pet. HongaYije. Tneiss-Re- gulirungs-Ges. 4 pet. GELDKOERS. Prolongatie B'/j—33/i pUt. Nat. en Buitenl. Staatsf. stil, Cul turen geen omzet, Tabakken prijsh., Petroleum geen omzet, Rubbers zwak, Mijnen prgshoudend. Vorige Koera. 823/, 60 997, 84'/., 88'/, 82'5/. 77 303/„ 99 73'/. 55 67'/,. 48 63s/s 233/, 66'/, 252 234'/, 165 133/, 155'/, 49/,, 185'/, 624 196'/, 180 125'/, 27, 107 2'/, 6 48 63'/, 237, 57'/, 254 235 1"/.: 630 2"/,, 107'/., 97 97 1003/, 1007, 607, 94 27 94 34'/, 26'/, 27'/, 150'/, 152'/, 97»/, 147'/,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2