25 et. tel J v' Hbl 12464. Woensdag 29 April 1914. 53e Jaargang. l No. Verschijnt dagelijks en Buitenlandsch Nieuws. FEUILLETON De zonde der vaderen. feevischmarkt ITVERRoop V- Telefoon Interc. 82. Sïxxxxexxlarxca.. XTi©"'*3-’w‘s” ezx ttoox G-oiida exx. ©□jcxs’txelxexx- behalve Zon- en Feestdagen. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Uil :hied. der Kerk- imas Miinzer, da Ive verlangde Nrs. (Wordt vervolgd.) Gesch. derinvoe- h. Christendom. vvuuivv, luuu lil uavijuouu-xxuio- rika een voor de Vereenigde Staten In heet, strin i. De Gebroken ,’bron. ^eerjands Onder- -16). um. Tien Kunst* j 6 Nuiïimgpg meer. te Toen die uitdaging gehoor __ode betoogers met steen en naar de vlag te werpen, die daar- eon een de telkens als er weer een glas rinkelend brak, den en Schetsen en Bijbel. )e Kinderen van ncyclopaedie der 2.75. jsterzee. Teksten- gie, f2.25, Sion’s Lofzan- Cantinebeheer in Atjeh. De corr. van het Hbld. te Batavia seint, dat een in Atjeh dienend kapi tein, met voorbijgang van zijn chefs, bijv den legercommandant een klacht indiende betreffende knoeierijen bij het cantinebeheer in %Atjeh. Een indertijd door hem, langs den hiörarchieken weg, ingediend bezwaar schrift heeft den legercommandant nooit bereikt. ten des Heiland*; tzichtIn Christus it, 3 Deeltjes. len Christen vaf- Leven van Jezus iWburg, 8 n., Rott- D. vanEysden- houwburg, 8 uur,, old Spoel. man &Zn., Gouda* sullen de order* >e eer hoe beter. 5 cent meer, dus voor f 4.25; 50 nn.Vader Wert- leine ’t groote, 2 Zwervelingen. ;r. Uit de Natuur. >n, f 1.50. goed doet, goed md Begraven, 2 gunstiger trooming moet verwekken. Reeds jaren lang zien de Latijnsch- Amerikaansche staten met ontstem ming en ongerustheid de nieuwe ont wikkeling van de nieuwe Monroe-leer, van welke zij een hegemonie der Ver eenigde J Staten in de beide Amerika’s vreezen. De argwaan tegen deze nieuwe leer werd gevoed door het optreden van de Amerikanen in Panama, Cuba, Nicargua en werd bijzonder groot, toen president Wilson zich ook al mengde in de inwendige aangelegen heden van Mexico, en de invasie op Mexjcaansch gebied vond dan ook kraéhtig protest in de Zuid-Ameri- kaansche pers. Algemeen veroordeelde men het optreden van de Unie en verschillende bladen spraken al de vrees uit voor een eindelijke absor- deering van alle Zuid-Amerikaansche republieken door de Vereenigde Sta ten. De aanneming door president Wilson van het aanbod der drie mo gendheden zal de onrust wellicht doen bedaren. Zij zal, schrijft de Times, de de Latijnsch-Amerikanen overtuigen, dat welke imperialistische begeerten er ook in zekere kringen der Unie mo rgen. bestaan, presidentWilson toch ^oprecht is, als hij verklaart hierin niet db deelen. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden w Markt 31, bij onze Agenten .kbord, 8 a., Mer- W. H. de Buisonjé. uw- en Woning* [■stands-Commiflsi0 uur zien te eens kunnen 1 geleverd. z«n amer. Gezelschip» Jurtjes. Haadwli, apsspelen, enz. en;’ In de Speeluren, ien Football-Wed- en Kristallilntk ee deeltjes. n). De Wonder- erboek, 7—13 jaar. I- Titus en ziin léus en Philemon, :e’s Avonturen in met 40 illustraties, ge Bruilofstgast oor Meisjes en Jon- Sanders. Kinder* r. Mijn laatste St iwe Fabeltjes en tjes. choone Slaapster 2 Prachtprenten- Iers Schoot. A.B. I 10. Les pavorii. B nummers’ Piano 4 groote Deelen. Sylva. Sticht*- I £en en Gebeden. I Engeland. De Ulster-crisis. P In het dichtbezette Lagerhuis werd gisteren, namens de oppositiie, door Austen Chaimberlain een motie inge diend, waarin wordt verklaard, dat met het oog, ten eerste, op den ern- atigen aard der vloot- en troepenbe weging, onlangs door de regeering tegen Ulster beraamd, ten tweede op de onvolledigheid en onjuistheid in belangrijke punten in de verklaringen der misters en ten derde op de voort durende tekortkomingen der regeering bij het openhartig uiteenzetten van den toestand, het Huis van meening is, dat er een volledig en onpartijdig onderzoek moet plaats hebben naar alle plaats gehad hebbende gebeurtenissen. Moord in een trein. Wederom heeft in een Engelsche trein een moord plaats gehad. Ia de nabijheid van het stadion Three^wfö- ges werd de trein, die van kwam, Zaterdagavond door een sein aan de noodrem tot stilstand gebracht. Hetsein was gegeven door een passa gier, die in het comparlement naast het zijne gelegen eenk worsteling meende te hooren. Nauw^nks stond de trein stil of een man, die met eeny groot mes gewapend was, sprong er uit. Een spoorwegbeambte greep hem en met behulp van anderen kon de de man worden gearresteerd. In het compartement dat hij verlaten had •werd het lijk van een vrouw^evonden. De vrouw was door tal van messteken gedood. De gearresteerde moordenaar, die dronken bleek te zijn verklaarde later dat hij weldra met de vrouw had zul len trouwen. Verdere inlichtingen weigerde hij. Amerika Mexico en de Ver. Staten. Aangaande de bemiddeling door de 3 groote Zuid-Amerikaansche Repu blieken aangeboden en door de Re geering der Vereenigde Staten en nu ook door Huerta aanvaard, schrijft de Times, dat de aanneming daarvan door president Wilson, wat ook de invloed ervan moge zijn in het han gende conflict, toch in Latijnsch-Ame- wlrn -3 TT-.-..—.I J j Nfcvtjl gehandeld het onüffitMb/J’ vervallen eener gwiWaschap ver. Ti do verhou- bolastingpliehti- der ÖO- vol verst ro ste bevelen 1 Ik mag u niet laten pas- seoren; eerst moet ik u aandienen.” Nu, vooruit dan, spoedig! De bediende ging en kwam weldra terug met de boodschapdat do graaf hom verzocht binnen té komen. Arthur, graaf von Hardenberg, was een aristocraat in den vollen zin des woords. Reeds enkel zijif uiterlijk kenmerk te den man, die steeds aan de hoven geleefd had, dagelijks met keizers en koningen omgegaan had en als ge zant een gewichtig ambt bekleedde. Al had hij zich ook sedert lang uit het openbare leven teruggetrokken, toch was hem de gebiedende uitdruk king bijgebleven. Zij» dik haar ver toonde zilverwitte spiertjes; zijn ma ger gezicht was met zorg geschoren en een zwarte, hoogsluitende jas was zijn gewone dracht. Toen Max binnentrad, zat hij voor een lessenaar; de laatst uitgekomen dagbladen lagen voor hem en hij be studeerde ijverig de question brulan- te van den dag. Goeden dag, mijn zoon, klonk zijn groet minzaam. Graaf Max greep de hand zijns vaders en kuste die eerbiedig. Dat was zijn gewone morgengroet in zijn vroegere dagen. ging er een oorverdoovend gejoel op. Te twee uren des ochtends ver scheen een detachement gendarmen op het tooneel der ongeregeldheden en joeg de menigte uiteen. Op verschillende andere plaatsen van de stad, begonnen ’s ochtends de samenscholingen opnieuw. De Ame- rikaansche consul liet aan de Ameri kanen weten, dat ze zich konden be geven naar de loodsen van het dou- ane-kantoor, van waar de Duitsche sloepen hen aan boord van de Dres den" of van Amerikaansche schepen Zou brengen. Eerst wilden de Ameri kanen niet heengaan, toen zij echter vernamen, dat ook andere nationali teiten door hunne consuls gewaar schuwd waren, begon een algemee- ne uittocht. En nu werden de vluch telingen aan boord van de verschil lende schepen gebracht. Op hetdek| van de Connecticut”, de „Cyclops” en de kruisers „Des Moines” en de „Birmingham” krioelde het van de menschen, die ten slotte dankbaar wanen, dat zij veilig en wel uit Tam pico weg waren. Toen de laatste sloepen aankwamen, ontbraken er slecnts weinigen op het appèl en van deze mocht met grond worden aan. genomen, dat zij .Alders een veilige schuilplaats haddeïr gevonden. Hbl. Mexico I” Nu en dan schoten zij ge weren af, sleurden Amerikaansche vlaggen over de straten en hielden dreigende betoogingen voor hotels en andere gebouwen, waar Amerikanen een schuilplaats hadden gevonden. De militairen waren allen in de kazernes en de politie liet het gepeupel stil begaan, totdat de commandant van de Duitsche kruizer „Dresden”, zooals wij reeds mededeelden, dreigde matro zen aan wal te zullen zetten, wanneer niet ten spoedigste aan de ongeregeld heden een einde kwam. Geen enkel Amerikaansch schip lag in de haven. Schout-bij-nacht Mayo was Dinsdagmorgen met „Dolphin”, de „Des Moines”, en de' „Chester” naar de buitenhaven vertrokken. De Britsche kruiser „Hermione”, de Duit sche kruiser „Dresden” en de Neder- landsche kruiser „Kortenaer” waren echter juist aangekomen en hadden het anker laten vallen in de rivier dicht bij het douane-kantoor. De anti-Amerikaansche betooging was Dinsdagmiddag begojjpen na de verschijning van een extra-edjitie van „La Republica”. waarin de bewoners werden aangespoord ifich te yéreenigen tegen de Amerikaansï^in&ringers en ook was op verschillé^wTlaatsen een officieel bulletin a^geWfckt, waarin werd medegedeeld, dat Amerikaansche troepen te Vera Urjjz waren geland. Kort daarna begon een optocht van ongeveer 400 Mexicanen door de stad. Toen zij bemerkten, dat de politie hen ongehinderd liet begaan, werden zjj hoe langer hoe driester en waagden het nu en dan zelfs schoten te lossen op de hotels. De drankwinkels waren reeds dee middags te 3 uur op last der politie gesloten, de meeste betoogers waren dus nuchter. Te 10 uur ongeveer gin gen zij uiteen. Te 11 uur echter be gon een andere menigte, grootendeels bestaande uit dronken studentenj een nieuwe betooging en deze was 1 vrij- wat ernstiger dan de vorige. De be toogers begaven zich naar het South ern hotel, begonnen daar te schreeu wen en te dreigen ,en de in het ho tel vertoevende Amerikanen uit dagen naar buiten te komen, niemand aan D gaf, begonnen de betoogers boven het hotel wapperde en na werden het gebouw zelf en daaraaH grenzende winkel van Amerikaan gebombardeerd. Al ruiten werden verbrijzeld en morgen hem lach zijn Haha, die komt terug, sprak hij zichzelven, zoowhar ik Nathan Hij komt; hij zal mij Draken - verkoopen en Esther zal er nwt. hem heen trekken. Dit „hem” doelde op Golinski; zijn naam sprak hij nooit uit; want nog altijd koesterde hij grooten haat te- hem, die zijn kind gestolen en 6 ze. De artt. 114 werden z. h. st. aangenomen. Bij art. 13 sprak de heer Tydeman, v.L, over de wis selende inkomsten. Deze minister toch bepaalde in art. 13 dat de inkomsten moeten berekend worden uit de ge middelde opbrengst der drie laatste boekjaren. Aangedrongen wordt in het Voorloopig verslag om terug te koeren tot de oude bepaling, waar slechts als maatstaf het oude boek jaar geldt. Spr. diende een amende ment in, om te komen tot de oude ro- (tóetie, zoodat het inkomen gesteld zal drorden op de zuivere opbrengst van liet laatst verloopen kalenderjaar. De minister, de heer Bertling, "betoogde dat het art. juist wil do middenweg en de wisselende inkom sten wil berekenen naar de laatste Arie boekjaren. f De heer Ketelaar, v.d., meen de dat bij geregelde boekhouding er geen enkel bezwaar kan bestaan voor hetgeen de heer Tydeman in het mid den brengt. De heer de Meester, evenals de heer P a t ij n, u.l„ slaan aUn de zijde van den heer Tydeman. De heer Vliegen, s.d., oordeel de dat de juiste aanslag over de drie laatste jaren een beteren kijk geelt op de bedrijven. De minister verdedigde nader art. 13. Daarna kwam in stemming hot amendement Tydeman, luidend»^ „De opbrengst van iedere’’ bron van inkomen wordt gesteld op het be drag dat zij voor den belastingplich tige zuiver heeft opgeleverd over het laatst verloopen kalenderjaar of voor zooveel de opbrengst van de onderneming of arbeid betreft, over het laatst verloopen boekjaar, indien dit niet met het kalenderjaar samen valt. Is de opbrengst van eenige bron van inkomen nog niet over een vol kalender- of boekjaar door den be lastingplichtige genoten, dan wordt zij in rekening gebracht tot haar bekend of te begrooten jaarlijksch zuiver bedrag. Op dezelfde wijze indien door hot o: of wijzigen andering 4s gekomen ding naar welke de ge gerechtigd is tot het genot voordeelen van eenige zaak, en dert die verandering” nog geen kalenderjaar of boekjaar is vcj ken. h Bevordering of verplaatsing in een anderen werkkringf bij een tak van openbaren dienst of in dienst van een bijzonder persoon of lichaam wordt niet beschouwd als het ontstaan eener nieuwe bron van inkomen. het café, noch bij Hansing, noch er gens anders. Waar brengt gij dan de avonden door? Hansing was een voornaam koffie huis, waar de jeunesse dorée van B. alle vreemde elementen buitensloot. De kleine luitenant lachte fveelbetee- konend en knipoogdde even. Aha, zei graaf Max, rozenkete nen, ik begrijp u, het is zeker een priesteres der kunst. Ge vergist u, graaf, was het antwoord. En... eindelijk vergist go u ook niet. Ja, ik ben tot over de ooren verliefd, maarniet ik alleen, de heele heerenwereld trekt haar triomf wagen voort. En van wie spreekt ge dan wel? Wel, hebt ge nog niet gehoord van Dora Burghausen? Iedereen let terlijk dweept met haar, dat je te zeg gen de heeren. Bij de dames- staat ze niet goed aangeschreven. Eerst was ze ook een enfant gaté van de da mes; zij bracht aanbevelingen mee van de voornaamste families in de residentie. Maar tegenwoordig trekken de dames zich terug en... zij is... zij moet... verduiveld, Vaarde graaf, nie mand weet eigenlijk wat zij moet en wat zij is. Laten de wames maar den ken, wat ze willen, A heéren liggen allemaal aan haar voeten en men is gelukkig als men zichyot haar gas ten mag rekenen en mdn een uitnoo- diging krijgt voor haar ieceptieavond. Op mijn eer, ik mag rAjj beroemen Mexico. Blijkens een te ’s Gravenhage ont-- vangen telegram heeft het pantserschip Kortenaer dat sedert 21 April j.l. voor Tampico aan de golf van Mexico ligt, de Nederlandsche Kolonie aan boord genomen met uitzondering van oen 6-tal personen die verkozen aan land te blijven. f 1.25 1.50 150 - 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. GOUDSCHE (OIK I \T Van 1—5 gewone regels met bewijsnümmerf 0.55 Elke regel meer0.40 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. I John T. Meechan, de correspondent /an de „Newyork Herald”, die met 4iet oorlogschip „Connecticut” de reis met de vluchtelingen uit Tampico medegemaakt heeft, is te Galveston aangekomen en heeft van daar een relaas van hetgeen hij gezien en ge hoord heeft aan zijn blad geseind. Hij vertelt, dat ongeveer alle Amerikanen van Tampico en omstreken door het oorlogsschip waren opgenomen, maar dat er nog groote bezorgdheid heerschte omtrent het lot van degenen, die ver der in het binnenland wonen en die men niet had kunnen bereiken. Onge veer 2000 menschen werden Woensdag en Donderdag naar het schip gebracht, dat op 3 K.M. afstand van de stad lag, sommigen zelfs aanvankelijk zeer tegen hun zin. Zij moeten nl. have en goed te Tampico achterlaten en zouden derhalve gaarne gebleven zijn, maar de marine-autoriteiten nood zaakten hen aan boord te gaan. Woensdag werden 1300 personen op het schip na een vreeselijken nacht, gedurende welke studenten en arbei ders door de straten van de stad waren getrokken onder het geroep van „dood aan de Amerikanen, leve haar hart aan godsdienst en familie ontroofd had. Binnen vier woken zou het huwelijk plaats vinden, alleen de formaliteiten voor den magistraat, en geen feeet. Ehrentraut zuchtte toen hij er aan dacht. Hoe heel anders had hij zich vrbeger dien dag voorgeetéld. Met rassche schreden verliet graaf Max von Hardenberg de Radenstraat en keerde terug naar de wijken der voorname en rijke lui. Hier vertraag de hij zijn tred, stak een fijne hava- na op en dacht aan den voorslag van den woekeraar. Welk een gemeen taanbod! mom pelde hij. Het prachtige landgoed, dat onder broeders honderdduizend gul den waard is, voor een peulschil weg te geven. Papa moet helpen, hij zal toch zoo onverstandig niet zijn het kostbare- landgoed in handen van dien bloedzuiger te laten vallen. Hii is wel stijfhoofdig en heeft mij gezegd mij nooit meer te zullen helpen, maar hij zal zich wel bedenken, hoop ik. Het zou waanzinnig van hem zijn. Een tikje op den Behouder stoor de hem in zijn gepeins; hij keerde zich om en zag zijn vriend, luitenant von Felshammer voor zich. Zoo, waarde graaf, weer eens in de stad. Men ziet u weinig tegen woordig. Dat ligt niet aan mij, waarde luitenant. Maar ik heb ook niet genoegen u aan te treffen, noch STATEN GENERAAL TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 28 April. Voorzitter: Mr. H. Goeman Borgesius Inkomstenbela&ting. Aan de orde was de behandeling der Inkomstenbelasting artikelsgewij- tot haar vurigste bewonderaars te behooren! Vanavond, graaf, nu van avond. Er wordt soms ook gespeeld, zoo nu en dan... Gespeeld? hoog? vroeg Max. Hoe later het wordt, hoe hoo- ger! Zal ik u eens meenemen? Voor een goede ontvangst sta ik u borg. Ik neem uw aanbod aan, waar de luitenant; maar laten wij nu sa men gaan ontbijten, hierover bij Hansing. De beide mannen traden de restau ratie binnen en zaten weldra bij oes ters en champagne tegenover elkaar. Max liet zich van Dora Burghau sen vertellen en von Felshammer Wek te zijn nieuwsgierigheid op, dch)r de overdreven beschrijving van haar per soon en omgeving. Zij spraken af, elkaar ’s avonds in het café te vin den om gezamenlijk naar de soirée bij Dora te gaan. Daarna betaalde Max voor beiden en nam afscheid om zich naar zijn vader* te begeven. De wijn had hem moed gegeven voor hetgesprek, dat hem wachtte. Toch gevoelde hij zich lang niet op zijn gemak, toen hij de trappen van het paleis opliep. Een oude dienaar zijns vader ontving hem in de voorkamer en verzocht hem te wachten, totdat hij hem zou hebben aangediend. - Mij aandienen? Mij, graaf Max 'von Hardenberg? barstte hij los. De oude dienaar haalde de schou ders op en zeide: Ik heb de streng- 12) Als ik geen baar geld hier had, zou ik het binnen een '/io” krijgen, als wij het worden, zei Nathan. En ik zeg u, wij worden het Diet eens, ik verkoop Drakenstein be slist niet! Maar ik ben toch wel een böetje nieuwsgierig, wat gij ör voor zoudt geven? Zestigduizend gulden! antwoord-1 de Ehrentraut met een loerenden blik. In plaats van te antwoorden, zette graaf Max zijn hoed op en verliet de kamer zonder te groeten. Vergeet niet, dat het betaaldag is, -riep de oude man en sloot met een schorren M kostbare strookje papieren lessenaar. 'v jprak 1 Nathi

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1