I M 1 t op ’tMERK te letlei AGAZLTN VAN abiedingen De zonde der vaderen. otd-a.. 5 Courant No. 12465. ezx ^.cL’vertezxtïe'blsucL Toor G-o*vxd.©- exx Oaactstrelcezi- kennisgeving. Donderdag 30 April 1914. 53e Jaargang. I behalve itdagen. Zon- en Telefoon Interc. 82. Buitenlandsch, Nieuws. HLlLLt l Uft K3 I I aJL WAAYZONEN Telefoon Interc. 82. Verscliijnt dagelijks W III UUII iimsuk X'KS 1914 t,cs middle et Gomeenlapdshuigu kele inschrijving ïsteden:. lijders. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. spr. nd aan het Bureau. graaf km an &Zn., Gouda Vader, vader, hoe kunt ge zoo berichten omtrent Mn koud laten. der weten dat go- willen Jgen I te den en u te hij n in de niccet. lentlêo kosten sleeks lilbelaling ).35, voor elke regel den a.s. Maandagavond in Den Haag verwacht. Zij zullen eenige dagen lo- geeren ten Paleize van H. M. de Ko- ningin-Moeder, schoonzuster van de vorstin. (N. R; Ct.) machinegeweren L 'graafschap Tyrone, p te vertrekken. De regeering schijnt dus haar be- Vliegen, s.d., achtte noodig goede technici, woningverbetring zullen laakbord, 8 u., Met' W. H. de Buisonjé. jouw- en Woning* lerstands-CommiMM VCHEM. e THEEËN worden tverd in verzegelde 5 van vijf, twee en alf en een Ned. ons srmelding van Nom- n Prijs, voorzien van istaand Merk, vol le Wet gedeponeerd, h tot de uitvoering geeerde orders aan- md, r. C. BIJL, REEBAART U PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 125 Idem franco per post„1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad„1.50,. Idem franco per post „1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. ouwburg, 8 u., Rott I -P. D. van Eysden. Schouwburg, 8 uur, I •nold Spoel. jnwij geregeld tijdig jgen ontvangen van certen, vermakelijk' 1 deze dan in onse len. Nederl. officieren in Albanië. Het N. v. d. D.‘schrijft: Wij hebben in ons nummer van 21 April melding gemaakt van een ge vecht tusschen Montenegrijnsche troe pen en Albaneezen nabij Toezi, naar hetwelk de twee Nederlandsche in Skoetari geplaatste officieren, majoor Kroon en kapitein Fabius, in allerijl waren afgezonden, en wij hebben toen de onderstelling geopperd, dat het niet do bedoeling was, dat de Nederland sche officieren aan het gevecht zouden deelnemen. Dit vermoeden wordt thans bevestigd door een ons getoond par ticulier schrijven uit Durazzo: majoor Kroon en kapitein Fabius zijn naar het terrein van den Montenegrijnsch- Albaneeschen slag gezonden. Het doel hunner zending was alleen de Alba- neesche bevolking, die op het door de internationale commissie aan het voistendom toegewezen gebied woont, kalm te houden, opdat zij den Mon- tenegrijnen, die aan den overkant der grens met de op Montenegrijnsch ge bied woonachtige Albaneezen slaags waren, geen voorwendsel zou geven op het Albaneesch gebied te ver schijnen. De beide Nederlandsche officieren hebben daarvoor een langen vermoeien- don tocht te paard van Skoetari naar Castrati moeten maken. Daar aange komen, hebben zij in het huis van het stamhoofd in tegenwoordigheid van diens gansche, 15 personen tellende, huishouden, die gezamenlijk om een groot vuur midden in de kamer ge legerd waren moeten overnachten en den volgenden dag hebben zij op een groote vergadering van stamhoof den de zaak besproken, waarop zij weer naar Skoetari zijn teruggekeerd. Troepen Albanoesche vluchtelingen kwamen van het Montenegrijnsche op het Albaneesche gebied, dJ mannen een geweer dragend, de vrouwen huis raad en kinderen op den rug torsend. Overigens blijkt uit den brief, dat de beide Nederlandsche officieren in Skoetari wegens geldgebrek der Al baneesche Regeering, de Albaneesche gendarmerie in Skoetari nog niet heb ben kunnen organiseeren. In Skoetari GIIIIISIllE COURANT. een bedelaar! Dat zijt ge nen doet ge niets, grijsaard niet ijzige kalmte, vrees dat ge nog erger dai worden! Als verpletterd viel de zoon des millionaire op een stoel. Geen spoor van medelijden was er op het gelaat van den vader te zien. Ge noodzaakt mij den revolver te nemen, vader, zuchtte de jonkman. Geen antwoord.... Hoe zwaar was dit vaderhart niet gewond om bij de ze woorden van zijn zoon ongevoe lig te blijven. Graaf Hardenberg was algemeen bekend als een weldoener der armen en ongelukkigen, doch voor zijn zoon sloot hij zijn hart. Langzaam stond Max op en wend de zich naar de deur; nog altijd had hij hoop, dat zijn vader hem zou terugroepen, maar hij hoorde niets, en besluiteloos bleef hij bij de deur staan. Zou hij zich verootmoedigen? Zou hij den grijsaard te voet vallen, en voor de laatste maal hulp af- smeeken? Doch op dat oogenblik bel de de heer des huizes, en onmiddel lijk verscheen de oude huisknecht. Is er iemand in de voorkamer? vroeg de oude graaf. Om u te dienen, heer graaf luidde het antwoord; de man, die gisteren de paarden tot staan bracht, toen ze op hol waren... De oude graaf ^iet zijn bediende niet uitspreken, doch viel hem verge noegd in de rode: Laat de redder van mijn leven direct binnen, ik ver wachtte hem reeds. Daarop zich tot zijn zoon wenden de, zet hij koel: U, mijnheer, hebt mij zeker wel nidls meer te vertellen. Vaarwel! Met een blik vol haat op Vollmar die onder geleide van den huisknecht binnentrad, verliet Max het kabinet. Met oprechte vi^ugde trad de grijs aard hem tegemoet en reikte heqi de hand. Ge hebt uw leven voor mij ge waagd, hoe zal ik u daarvoor dan ken, vriend! Ik heb het niet gedaan om uw dank te verwerpen, antwoordde Voll mar oprecht. 'De heer des huizes noodigde hem nu plaats te nemep en liet zich zijn levensgeschiedenis verhalen. Vollmar verzweeg «Fets, hij schilderde ge trouw hoe hij gelpden ha<l, hoe zijn levensgeluk vernietigd was. En op den grijsaard maakte dit ver haal een diepen indruk. Toen Voll mar geëindigd had, zag de graaf hem onderzoekend aan en sprak wel een half uur met hem, gedurende welken tijd hij trachtte de bekwaamheden en levensbeschouwing van Vollmar doorgronden. Eindelijk scheen een besluit genomen. Hij begon op vasten toon De vorstin van Waldeck en haar 15-jarige dochter prinses Helena wor- Met een som gelds zijt ge niet geholpen, mijnheer Vollmar. Wat ge door een onbezonnen daad verloren hebt, wil ik u teruggeven, nl. den goeden maatschappelijk en kring, kring, waarin gij zijt opgevoed waarin ge geleefd hebt. Ik bied de betrekking aan van secretaris in de onderstelling u daarmee van dienst te zijn. Niettemin blijf ik aan u ver plicht en mijn dankbaarheid is daar mede niet ten volle gekweten. Als ge kunt, kom dan morgen reeds uw betrekking te aanvaarden. Neem de ze beurs, haar inhoud zal u in staat stellen u naar uw stand te kleeden en in te richten. Geen dank, jonge vriend! Tot weerziens! Als in een droom verliet Theodoor het paleis, uitgeleide gedaan door den graaf zelf. Zoo was dan opnieuw de ster van zijn geluk opgegaan. Hij had nu een betrekking, die hem door duizenden zou worden benijd. En hoe zou deze nieuwe positie hem kunnen helpen in zijn wraakneming op Do ra Burghausen! Nu kon hij zich weer in de goede kringen bewegen en do gehate vrouw in den weg treden. Zonder het zelf eigenlijk te willen, kwam hij aan een villa aan op bleef er voor staan, de vuist in woede er tegen opheffend. Het was haar villa... Dien zelfden avond was er in die villa aan de Promenade in alle ver- n van een steen, ren en het met werken van het den open Use, Haastrechtache da. 225 met 1 teekening en de gezegelde ij. sn voor f 0.22</jW. iretario van Hjjnlaad ij den Opzichter vu er J. DE BRÜIJNE ngsbiljetton moeten dag der aanbesteding vóór 10 uur in j, enlandshuis van Rjn- Jezorgd zijn, of vóór 'ij Dijkgraaf en Hoog. Rijnland zijn inge- gevallen moet buiten geschreven zijn .in- oor bestek 22ö”. igen zijn teverkrüf ir van Rijnland imeenlandshnis eiken lag, des vóórmiddagi, ding, en bij den Op- and te Gouda. Hoogheemraden Rijnland, RIES, Dijkgraaf, i ROT Bz., Secretarii. ■il 1914. Ier van Apotheker; te geneesmiddel voor kramp, zuur, hart-1 spijsvertering. Prijï j in i Gouda bij ANTOJj LFF <!t Co.te Rot I I SANTEN KOLF?.! 3- Inrichtingen welke gevaar, schade of HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran GOUDA, Gezien art. 8 der Hinderwet .- Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan 1. W. A. Kaars en zijne rechtverkrij genden tot bet oprichten oener Slagerij, annex rookery van Vleesch en Spek, in het perceel aan de Groenendaal No. 59, kadastraal bekend sectie B No. 2126. 2. D, M. van Hoorn en J. M. de Jong en hunne rechtverkrijgenden tot het oprich ten eener herstelplaats vooi rijwielen annex moffelinrichtiug in het perceel aan de Doe lenstraat No. 12, kadastraal bekend sectie C No. 1255. Gouda, den 30 April 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEU8DE. STATEN GÉNÉRAAL TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag 29 April. Voorzitter: Mr. II. Goeman Borgesius Aan de orde was de interpellatie van don heer van D e v e n t e r, v. d., over de pestbestrijding op Java. De heer v. Deventer wees op de geschiedenis van de pest en hare bestrijding en vroeg met klem wat de regeering voornemens is te doen ter bestrijding. Verklaarde in 1911 .de heer Bogaardt zich zeer optimis tisch gestemd, sedert October 1911 heeft de peet zich voortdurend uitge breid. Werden eerst Malang en Kedi- ri bezocht, thans breidt het gebied zich uit. Valt er te klagen over zor geloosheid, te weinig activiteit ambtenaren? Op ’t oogenblik sluitelooze houding opgegeven te heb ben. £ij had waarlijk lang genoeg ge talmd. Want Zaterdag en Zondag liet zij ongebruikt voorbijgaan en haar bevel aan de politie om het vervoer van wapens te verhinderen, -kwam te laat, daar de Ulster-mannen ze Zater dagavond reeds met hun auto’s had den uitgedeeld. Een vreemden indruk maakt ook het bericht, dat gisteren nacht voor Larne, waar de Mountjoy Vrijdag zijn lading geweren en muni tie loste, vijf kleine kruisers ankerden, die den ganschen nacht de zoeklichten lieten werken. Men wist toch, dat de vogel allang gevlogen was. Of vreesde men een herhaling van het stuk Falke, de kapitein van de Mountjoy, en de Ulsterianen zijn natuurlijk veel te geslepen, om zoo naïef in de val te loopen. Aan de overheid van Ayr moet het gelukt zijn, een ander schip aan te houden, dat een deel der lading van de Mountjoy naar Belfast had over gebracht. Het is gebleken, dat de ka pitein van de Roma zoo heet het schip eerst tegen de orders van de vrijwilligers had geprotesteerd, maar dat hij door hen met geladen revol vers gedwongen werd ze uit te voeren. Bij Lamlash, op de Schotsche kust tegenover Belfast, zijn thans zeven dreadnoughts aangekomen. Amerika. De Vereenigde Staten en Mexico. Wapenstilstand. De Vereenigde Staten hebben aan het verzoek der Zuidamerikaansche gezanten, toe te stemmen in een wa penstilstand met Mexico, voldaan. Het bemiddelingsvoorstel. In Argentinië hadden eenige politie ke personen, zich weinig ingenomen verklaard met het bemiddelingsvoorstel waarin het land deel had. Zij wilden een manifestatie ten gunste van Mexico op touw zetten maar op herhaal delijk aandringen van den minister van Buitenlandsche Zaken dit niet te doen, hebben zij er van afgezien. Ook de regeeringen van Peru en Cuba hebben nu haar instemming be tuigd met het bemiddelingsvoorstel der drie groote Zuidamerikaansche staten, terwijl de president van Uru guay en de minister van Buitenland sche Zaken van dat land besloten heb ben het voorstel te ondersteunen. Mexico en de Ver. Staten. Aangaande de aankomst voor Vera- iets doen? Zonder uw hulp ben ik reeds lang; verdie- antwoordde de 1.?. En ik dan dat zult Een vroolijk gezelschap schaarde er zich om de meesteres des huizes, do schoone, geestige, veel begeerde Dora Burghausen. Een kostbaar salonkos- tuum van goudgeel zijde-fluweel om sloot haar schoone gestalte. In het donkere haar droeg zij twee zacht- roode rozen. Om haar hals had zij oen snoer van zeldzaam groote on zuivere koralen en om haar arm een breede gouden armband met een bril jant er in. Naast 1 reeds bejaarde heer. Zijn in haar was c"k“" seerd. oogen, die aanhoudend achter gouden bril loerend rondzien, spottende lachje om zijn piond, alles doet den geslepen man wereld kennen. Hij is in het salon geen vreemde; hij beweegt met een kalmte en ware hij de heer des huizes, die zijn gasten welwillend ontvangt. Mijnheer de handelsraad von Roiehenah, een vriend uit de residen tie, stelt Dora hem voor aan dege nen, die hem nog niet kennen. Maar het meerendeel der gasten kent den jovialen heer reeds. Er verliep im mers nauwelijks een maand zonder dat hij naar B. kwam, waar hij zoo wel aan de Beurs als in de salon van Dora een welkome en beminde persoonlijkheid was. 13) Onmiddellijk begon nu graaf Max over het doel van zijn bezoek te spre ken. Hij schilderde zijn verlegenheid en smeekte om tijdige hulp, ten einde ket goed niet in handen van den woe keraar te laten vallen. Zwijgend hoorde de oude zij» zoon aan. Toen antwoordde hij eindelijk op badaarden toon: Ge herinnert u nog wel, denk ik, wat ik gezegd heb, toen ik het offer voor u bracht en het landgoed aankocht. Ik waarschuwde u en vermaande u paal en perk te stellen aan uw verkwistingen, daar 8® van mij geen cent meer te wach ten hebt; gedurende mijn geheele le ven niet meer. Ge kent mij; wat ik zeg, moet gebeuren. Onze wegen loopen tharfs geheel uit elkaar. Ik beb u behandeld, zooals het een goed vader betaamt. Het zou thans R zwakheid zijn, als ik uw uitspattin- F gen opnieuw in de hand werkte. Ik doe thans niets meer voor u, en alle u zullen mij voort- PRIJS DER AD VERTE WF ËN? Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer „0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels 10.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. cruz van de AmeriJÈlRnsche leger- transporten, wordt van daar aan de New-York Herald geseind, dat toen generaal Funston aankwam, hij de stad in volmaakte rust vond. Overal heerschte orde. Vice-admiraal Fletcher heeft een proclamatie uitgevaardigd waarbij hij aan alle inwoners zal ver gunnen zoowel overdag, als ’s avonds en ’s nachts op straat te verkeeren en hun gewone bezigheden te hevatten. Tot nu toe werden alle personen, die na halfacht ’s avonds buiten kwamen aangehouden. China. De Chineesche zeeroovers. In de Chineesche wateren heeft een geval van zeeroof plaats gehad waarbij vermoedelijk tal van menschenlevens verloren zijn gögaan, en waarbij het Engelsche stoomschip „Talon” ter hoogte van Kiau, ten Noorden van Macao, door zeeroovers overvallen werd. Uit nadere bijzonderheden blijkt, dat de zeeroovers zich als passagiers aan boord van de „Talon” hadden ingescheept. Eenige uren nadat het schip Hongkong had verlaten, over rompelden zij de bemanning, waarna de officieren van de brug werden ver dreven, de machines stop gezet en het stuurtoestel vernield werd. Daarop werd het schip in brand gestoken, maar gelukkig konden naderende en passeerende schepen een deel van de opvarenden redden. Bij het gevecht met de zeeroovers werden verschillende officieren verwond. Torpetjobooten zijn naar een telegram meldde, uitgezonden om naar de vermisten te zoeken. Engeland. De Ulster-quaestie. Na het stoute stuk van het binnen smokkelen der geweren in Ulster en de scherpe, veroordeeling daarvan door Asquith in het Lagerhuis, verwachtte men dat de regeering onverwijld tot handelend optreden zou overgaan. Er werd reeds gewaagd van het zenden van drie regimenten naar Ulster en het afkondigen van de krijgswet. De berichten daaromtrent blijken echter onjaist te zijn geweest. De markies van Crewe verklaarde Maandag in het Hoogerhuis, dat er aan de regeering nog geen troepenbewegingen uit Du blin of Curragh gemeld waren en dat zij er ook geen last toe had gegeven. Asquith heeft dienzelfden dag een onderhoud met den Koning over de gebeurtenissen in Ulster gehad, ter wijl minister Birrell te Dublin met den onderkoning van Ierland overleg pleegde. De ministerraad werd Maan dagavond verdaagd, zonder dat er een besluit was genomen. Gisterenochtend werd er weder een beraadslaging ge bonden, en thans heeft, naar een tele gram meldde, een afdeeling infanterie bevel ontvangen, om heden met twee machinegeweren van Omagh, in het naar Londonderry wij alleen dat de regeering verster king vraagt van het medisch perso neel en dat maatregelen worden ge nomen om de huizen te ontzwavelen. Spr. betreurde dat niet voortgegaan is met rattenverdelging. Eveneens moet gezorgd worden voor woning verbetering. De bladen melden, dat een ambu lance naar Indië zal vertrekken, spr. hoopte dat meerdere zullen volgen. Zeer verbaasd heeft het spr. niet 20 jongelui te vinden zijn weest, die als medici daar werken. Een vast plan zou spr. wenschen voor de pestbestrijding. Gezorgd moe* 00K worden dat de pest niet over slaat op de andere eilanden. Verschillende vragen richtte daarna tot den Minister. De Minister van Koloniën, de heer Pleyte, beantwoordde spr. en schetste het standpunt der weten schap tegenover de pest. In het na jaar van 1910 deed de pest zijn in trede op Java in Soerabaja. Een rat tenbestrijding op grooten schaal werd begonnen, op de scholen werden maat regelen genomen, vaccinatie werd toe gepast. De quarantaine-stations wer den aan de grenzen opgericht. Aan de verdelgingsmethode door zwavel dampen werd vastgehouden. Toch be reikte de leider, dr. de Vogel, niet wat hij wilde. Gebrek aan medici maakte het organiseeren van den dienst op Malang ónmogelijk. Het gevolg van den oproep om eenigd me dici is, dat er elf zich hebben aan geboden. Indien de Minister niet voldoende doktoren in Nederland kan krijgen, zal hij genoodzaakt zijn zich tot hot buitenland te wenden. De heer de M u r a 11, u.l., meen de dat het aangeboden salaris van f 400 te gering is, voor hen die hun leven gaan wagen. Op idealistische dokters kan niet gewacht worden, zei spr.; de lijders zal het niet kunnen schelen of de dokter komt uit liefde of om het hooge salaris. De heer F o c k, u.l., drong erop aan dat men de jonge medici niet di rect naar het pestgebied zal dirigee- ren. De heer voor Indië die voor zorgen. De vergadering werd daarna ver daagd tot Donderdag elf uur haar een kleinen, mageren en reeds bejaarde heer. Zijn dun bruin haar was onberispelijk gefri- Het gladde gelaat, de grijze den dal dat van do Hij -„t er zich zelfvertrouwen als vyordt vervolgd. f

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1