NGAS. 'EISEL M1T nh an ig adres: 5 kenhuis iinbiedingeii De zonde der vaderen. NGAS he Courant iWUlLLElÜh eren itig Jicht hebbes? tot JAC. KOOIJKi j Wieringerwaïrd, oelast met het instal- □OU Kz., IERINGERWAARD. J el; 48. Gqfcla .LITEIT UT s- en Hee erlenlifin kosten sleebu ornitbelaJing: f 0.35, voor >elke ngtl itend' aan het Bureau. No- ^466. Vrijdag I Mei 1914. 53e Jaargang. behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. KENNISGEVING. Buitenlaadsch Nieuws. Uitgevers A. BBimo BN ZOON. f? I I in 6DI8 Til MM. do dan de watdmk en (Wordt vervolgd.) Goud* I mil Hoon voor km an &Zn., tan een der n°. 178, i, wat U ng is dit werk door met het grootste 1. costeloos. de ondraaglijk mijn ver- je weet het geld in de zaak behoort aan haar. Door het testament van haar vader, wiens zaken ik toen overge nomen heb, moet het in de bankiers- zaak geplaatst blijven; alleen de in- )ouw- en Woning' lerstands-Conum8510 ouwburg, 8 u., Rott- -P. D. vanEysden. Schouwburg, 8 nuh mold Spoel. mwij geregeld tijdig )gen ontvangMg1 certen, vennakeig*’ deze dan i»on* len. roorz. IT, Pen. een pi van C ra ta C defl vrijwilligers en militie opgeroepen, maar fatn den bondscommandantó is volle mjchtsbevoegdhéid gegeven. Boulder County, de schouwplaats der jongste onlusten, is onder de krijgs wet geplaatst. Te Wallenburg, waar de stakers zich van de Mc. Nally-mijn meester gemaakt hadden, woedde een hevige Jtjjijd. Zeven wachters werden gedoodJ ‘voor de bondstroepen ter plaatse l|kwamen. Tweehonderd land- weer-mannen werden door de stakers teruggedreven, waarop zij een machine- geweer i opstelden en de stad begonnen te beschieten. Bij het beantwoorden van liöt vuur schoten de stakers op een htiis, waarin zich een groot aan tal vrpuwen en kinderen bevond, en men gelooft, dat er verscheiden ge kwetst werden Een troep stakers trok vervolgens naar de Walsen-mijn en de Hecla-mijn te Boulder, welke stad on geveer 25 mijlen vaia Denver is ge legen. Vrouwen kinderen zjn binnen een palisadeering gevlucht. Het ge- heele district verkeert in een toestand van anarchie. Beloie. Miss Pankhurst. Hoewel men in Duitschland, naar gemeld werd, voor opstootjes vreesde bij de openbare vergaderingen, waar miss Pankhurst het woord zou voeren en ze daarom verbood, behoefde men daar in Brussel niet bang voor te zijn. „Er waren, schrijft de Vlaamsche Ga zet, geen sterke drommen opgekomen, om de voordracht der Engelsche suf fragette en de uiteenzetting harer grie ven te hooren. Brussel schijnt zich niet warm te maken voor die vrouwen histories. De aanwezigen waaronder al de Engelsche freulen van Brussel waren in de zaal „Patriau nog geen paar honderd sterk. „Miss Sylvia lijkt eer een zacht in nemend meisje te zijn. Evenwel, wan neer ze spreekt, stelt men vast dat ze het krachtig temperament harer moe der heeft overgeërfd. Zij spreekt op )ben in de d« lucce*. 1 liOIIMIIE UHR 1\T. ezx voor O-o-clqLgc ©xi PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regelt met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. U) 7 Op dit oogenblik onderhield de handelsraad zich met den jongen graaf von Hardenberg, die zooeven door z*jn vriend von Felshammer aan Do ra voorgeeteld en door haar hartelijk welkom geheeten was. Het gezelschap *as in groepen in twee salons ver- ueeld- Bedienden boden thee en ge bak aan, terwijl Hilda in ,een ele gant toilet, een geschenk van haar njeesteres, aan een buffet stond, dat rijk beladen .was met koude spijzen, champagne en andere wijnen. Von Felshammer had een geep rek ®et Hilda aangeknoopt en zei haar onophoudelijk de lafste vleierijen, die het meisje meermalen schaamrood de- ’Jen Worden. In het algemeen behoor- jen de aanwezigen tot de hoogere knagen, maar toch heerschte hier niet de fijn beschaafde toon, welke men daar gewoon is. Men sprak er I tamelijk ongedwongen en lachte om menig bon mot, dat minder kiesch ge- f noemd kon Worden. Er waren slechts vier dames in het gezelschap aan wezig; Dora, Hilda, een oude Pool- Bche gravin en een opera-zangeres, it. Da- binnen ge- J.' Al- gezelschap om je heen! Als L™ -“’"''rcch ‘e wor thier niet lang bedaard zulke dwaasheden zijn et opruimen in dezen ii om het Blokkenhuis, bericht r* ’- °bpor TO )te pal h lefy, I Gommiss ie/ T oorz. i fZlG, Vic OTENDCW - PRIJS VAN HEï'ABONNEMENT: Per kwartaal f 125 Idem franco per post, 4 1.50! Met Geïllustreerd Zondagsblad,1.50 Idem franco per post j1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenotaen aan ons BureauI Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belang hebbenden, dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen eng. tewUtrecht ’op d«a a8en April 1914 executoir is ver- klaard t Kohieren nos. 7 der Porsoneele Belasting, WI)at"8voormeld4 Kohiér ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvan ger, dat ieder, die daarop voorkomt, ver plicht is zijnen aanslag «p den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden in. gaat de termijn van zes tteken binnen Welke de reclames behtporen td wonden ihgediend. Gouda, iion 39 April 1914. I ,Dk Burgemeester voornoemd! 1 jj piuNKR^K. "1 1 De H^temmingen. i Bij de ophanden! zijnde herstemmin gen zullen radicalen epsocialisten biji|a- overal samengaan, waar gevaar bestalat dat anders een reactionnair wordt gè- kozen. 1 Zöp trekken zich dan in de districten waar dit gevaar dreigt de radicalen voor de socialistische candidaten terug. Hoe consequent dit wbrdt toegepast blijkt bij voorbad, in het district Nevers. J Daar stonden 2fcndag drie candidaten naast elkaarMa|ssé, een radicaal, die zich, tegen de besluiten Van zijn partij in, vóór het behbud van den driejari gen dienstplicht had verklaard, waardoor hij zelfs bijna uit zijn partij ger.oyeerd was geworden, een soci alist, die zich tegen het behoud van den 3-jarigen dienstplicht had ver klaard en een reactionnair. Massé kreeg Zondag 5415, de socia list 5960 en de reactionnair 3945 st. Daar Massé zich vóór den driejari gen diensttijd had verklaard, zou hij dus bij de herstemming zeker zijn van de stemmen der reactionnairen. Hij onderwierp zich echter met prijzens- waardige belangeloosheid aan de partij discipline en trok zich terug, ten be hoeve van den socialist, wiens ver kiezing daarmede verzekerd is. In De Humanité dringt de invloed rijke socialistische leider Sembat er op ftan, dat ook de socialisten hunnerzijds L de radicalen te hulp komen in alle districten, waar anders een reaction- naire zegepraal zou worden behaald. Amerika. Stakingsonlusten. De regeering der VS. heeft beslo- mevrouw Blackhorst-Winter, wier echt genoot, baron Blackhorst, een ver armd edelman, eveneens in het ge zelschap was. De handelsraad was de aangenaam ste en gezelligste man, die men zich kan voorstellen. Met beleid wist hij op aangename wijze het gesprek op elk gebied, waarvoor Dora belangstel- ling kon gevoelen, te brengen. Hij verstond de kunst om boeiend en on derhoudend te vertellen. Daarbij had hij altijd een grappig gezegde gereed en scheen zijn scherts onuitputtehjk. In het kort, de handelsraad kon ge- makkelijk met eli jongmensch wed ijveren, hoewel Mj reeds vijftig jaar tolde. Het gesprdk werd steeds leven diger, de toon ineer uitgelaten, sne dige en grappige gezegden volgden elkaar zonder tllssehenpoozen op. Langzaam en onbemerkt trok^ Do ra zich terug in haar „boudoir en eenige oogenblikken later verdween ook von Reichenau. Hij scheen den weg te kennen, want hij liep eenige kamers door tot aan Dora s „bou doir", waar hij zacht aanklopte. Ik ben het! riep hij zacht delijk werd de deur van opend. Ben je eindelijk al leen?, tijd dat r - ik aanleg had om jaloersch te don, zou ik hier niet l""g blijven-yer tjw0n8heden zijn we heen, antwoordde zij schouderopha- terosten en winsten mogen uit zaak genomen worden. Laat ik me nu van mijn vrouw scheiden, dan houd ik op lid van het bankiershuis te zijn en hoe zou ik dan de uitgaven kunnen doen om je een aangenaam leven te bezorgen? Door oen misnoegd hoofdschudden gaf Dora te kennen, dat zij haar ant- woord gereed had. De handelsraad voorkwam haar echter dopr te zeg gen: En geloof je nu door den drang der Verderbetoogt hij, dat de socialisten! den radicaal Buisson, die zich onmiijl- dellijk ten gupste van den socialisti-J schen candidaat teruggetrokken heelt, als blijk van erkenning in den Senaat; zullen jirengen in plaats van den oin-| langs overleden radicalen senator' Maujanj. j RéVoil. Meri zfrl zich Aog wel herinneren hoe tiidens de ernstigste phase in de MarokJjo-quaestie, aanhoudend den naam Werd genoe/nd van Paul Róvoil, die als' Marokkordeskundige van de Franfcche Regefering in opdracht had om met den( .door Duitschland daartoe aangewezen 4r.‘ Rosen het protocol op te mjaken bétreffêndé de samenkomst der conferentie te Algeciras. Deze kundige diplomaat eh koloniale specialiteit is thahs op 56-jarigen leef tijd te Parijs overleden. Ajls zaakgelastigde van Frankrijk te Marokko in 1900 en 1901 sloot hij met ,dotf Hoenmaligen .Sultan Abdoel Aziz d& overeenkomst, waardoor Frankrijk v«|lor goed vastgn voet in Marokko köeeg. i Later werd hij gouverneur-generaal Vm Algerië, uit jwelk ambt hij ontslag nam wegens verschil van meening met minister Combes. Een aantal tooneelspelers bevonden, zich in een motorboot waarvan cine matografische opnamen .voor een film fabriek werden gedaan. Plotseling vloog xde benzine in brand, waarvan een ontploffing het gevolg was. Drie tooneelspelers sprongen te water, een hunner verdronk, terwijl de twee an dere ernstige brandwonden bekwamen. Monaco. Zondag zouden in Monaco de ver kiezingen worden gehouden voor de raden van de drie gemeenten, waarin het landje willekeurig verdeeld is. Van de 600 kiezers kwamen er echter slechts 2 op, zoodat de verkiezingen niet konden plaats hebben. Die staking was een protest togen de weinige rechten, die aan de ge meenteraden zijn toegekend en aan de overbodige verdeeling van Monaco in gemeenten, daar toch alle gemeente diensten gemeenschappelijk zijn en direct onder het landsbestuur staan. lend. Vertel me liever hoe het in de i-eeidentie gaat. En hoe is het met haar? Met deze ,,haar" bedoelde zij echtgenoote van den bankier. Ze wordt dagelijks achterdoch tiger en mismoediger. De handelsraad zuchtte. Waarachtig ik moet veel ge duld gebruiken om haar - luimen te verdragen. Kom, maak je toch af van die komedie, maak er een eind aan, zei Dora langzaam en met nadruk. En daar de bankier zweeg, vervolgde ze spottend: Daartoe ontbreekt je den moed, niet waar? Ja, ik weet het, het is weer het oude liedje, reeds zes jaar lang. Ik heb je mijn jeugd geofferd, mijn trots, mijn eigenliefde heb ik het zwijgen opgelegd, jou al leen heb ik toebehoord. En waar blij ven nu je schoone beloften? Die vrouw, die reeds tien jaar sukkelt, ruimt mij toch niet vrijwillig haar plaats in. Je bent te zwak om de ke- tenen te verbreken, die je aan een on waardige gevangenschap verbinden. Breek toch met die oude verbintenis, laat je scheiden van je vrouw en geef mij de rechten die ik na zoo veel opofferingen heb Verkregen en mag eischen. Met vlammende oogen en zwoegen den boezem stond zij voor hem; de schoone vrouw was in haar opge wondenheid dubbel schoon. Ook von De vader dej; moderne reclame. De Zondag te Londen op 73-jarigen leeftijd gestorven directeur der firma Pears, T. J. Barrast, heeft zich in de geschiedenis der moderne reclame zulk een eereplaats weten te verwer ven, dat hij in Engeland „den vader der reclame” genoemd werd. Het was in de 70-or jaren, dat Barrast met een destijds geheel onbekende wijze van reclame-maken een aanvang ging maken, waarmee hij in betrekkelijk korten tijd zijn reclame voor de „Pears-Soap” tot een spreekwoorde delijke voortreffelijkheid wist op te werken. Zijn firma was toentertijd weliswaar een der oudste zeepfabrie ken in Engeland, doch was daarbij van zeer bescheiden omvang. In de 80 jaren van haar bestaan had de firma, alles bijeengenomen, nog geen 500 pd. st. voor reclame uitgegeven ep bedroeg het maatschappelijk ka pitaal 5000 pd. st. Toen begon Bar rast zijn reclame-veldtocht in grooten stijl. In alle Londensche ochtendbla-. den verschenen weken lang eiken dag advertenties met treffende gezegden, alle betrekking hebbend op zijn arti kel. Barrast verstond nl. uitnemend de kunst de dingen van het dage- lijksch leven in dienst van zijn doel te stellen, en heeftdaarvan, reeds van den beginne af, de uitnemendsto resultaten geoogst. Zoo liet hij bijv, in alle ochtendbladen met groote let ters de woorden afdrukken: „Goeden morgen, hebt ge Peare-zeep gebruikt? Niemand kon dezen morgengroet ont gaan, welk blad men ook opnam, overal las men dezelfde groet met de zelfde vraag. Het gevolg was, dat men in Londen een tijdlang niemand kon „goeden morgen” wenschen, of mechanisch klonk steeds schertsend het antwoord: „Hebt ge Pears-zeep gebruikt?” Dat was juist hetgeen Barrast wilde. Ook liet Barrast naar een schilderij' van Milliar, dat hij voor 4000 pd. st. gekocht had, een miliioen mooie reproducties maken en was hij de eerste, die de kunst in dienst der reclame stelde. In het ge heel heeft Barrast drie miliioen pd. st. aan reclame besteed voor zijn „Pears-Soap”, maar de omvang van zijn zaak moest tot 16 miliioen pd. st. verhoogd worden. Pears’ reclame is, mèt zijn zeep wereldberoemd ge worden, en niet zonder reden zeide eens Gladstone in de hitte van een parlementair debat: „ik geef niet toe en zal niet toegeven, ook al zouden uw voorstellen even eindeloos wor. den als de advertentie van Pears’ Soap.” Dat was een der schoonste dagen in Barrast’ leven en verge noegd heeft hij zich de handen ge wreven: Gladstone’s woord toch was gemeten toon, drukkend op elk woord» alsof zij het wilde doen ingang vin den en eiken volzin met een krachtig gebaar onderlijnend. Haar voordracht bracht niets nieuws aan het licht. Alles wat de jonge dame aan de ver gadering mededeelde over de eischen der kiesrecht vrouwen en de behande ling waaraan ze bloot stonden in de gevangenis, fiad de vergadering reeds vernomen door de Nieuwsbladen. Kor tom, in dat opzicht was het eerder een ontgoocheling. Ten slotte werd medegedeeld dat miss Pankhurst zou antwoorden op al de vragen die haar werden gesteld. Eenige aanwezigen maakten daarvan gebruik, om een en ander te vernemen en een Brusselsche zwanzer vroeg de jonge missten huwelijk. Dit laatste aanbod werd koel tjes van de hand gewezenZoo ver liep een vergadering waarvan men meer merkwaardigs had verwacht.” j Engeland. De Ulstef-quaesiie. Algemeen, wordt het jongste debat het hoeveelste? in het Lager huis over de Ulster-quaeetie als zeer belangrijk beschouwd; de politieke atmosfeer wordt gezegd hierdoor op geklaard te zijn, terwijl men vrede lievende onderhandelingen op den door Churchill aangegeven grond» slag verwacht. De Times zegt, dat zij, welke schik king ook wel is waar niet met ge juich zou begroeten, maar met leed wezen, omdat dit geen overwinning, maar feitelijk een nederlaag zou zijn, maar, zegt het city-blad, er zijn ne derlagen die eervoller zijn dan een overwinning en het behoud van den binnenlandschen vrede dient geplaatst boven de quaestie van een enkel Par lement voor het Vereenigd Koninkrijk. De Daily Mail meent, dat wanneer een schikking tot- stand komt, de natie dit meer zal danken aan de pogingen der oppositie en van sir Edward Carson, dan aan den moed en de edelmoedigheid der Ministers. De Daily News acht nog geen re den voor optimisme aanwezig, daar de quaestie alleen kan worden opge lost met toestemming van Ulster en de nationalistische leiders. De Daily Chronicle wil wel de on derhandelingen hervatten, doch acht een mislukking mogelijk, omdat de Engelsche onverzoenlijken hun in vloed zullen aanwenden, om den strijd voort te zetten, niet ten be hoeve van Ulster, maar ten einde de vernietiging van de Parliament Act te verkrijgen. ten i? de mijnwerkerastaking in Colo rado tuslhchenbeide te kome®. Uit Eort Russell iEijn zes escadr®i|Hi van de cava lerie deffl Unie naarhetstakingsgebied gezonden. Deze troepen zullen zoowel de ^ewaqjende stakers als de bewakers der mijnen ontwapenen. Wilson fieeft lP5Pclaniatie aan den gouverneur i dptorado geseind, waarin allen “onen wordt gelast de wapens neer en naar hun woningen terug gaöfi/ Gouverneur Ammons heeft cn militie opgeroepen, iSjchtsbevoegdheid gegeven.' i werkelijk, dat ..o omstandigheden ik afgeschrikt zou worden van mijn doel? Dan heb je het mis! Ik on derneem nu een speculatie, waarmee een miliioen te verdienen is. Ongeloovig keek ze hem aan. Het geldt een aankoop van groote bouwterreinen, door welke een spoorweg zal worden aangelegd. De vergunning om tot den bouw over te gaan, die de overheid geven moet, is vooral van belang. Is de vergunning verleend, dan doe ik alles over aan een maatschappij voor twee miliioen gulden; de pnderhandelingen zijn daartoe reeds begonnen. Ik sta in nauwe betrekking met een Een- gelschman, Nestor Thompson. Hij of ik krijgt de vergunning om te bou wen. Reichenau kon zich niet aan de be- toovering ontrukken. Alles, alles wil ik voor je doen, M^iaar wacht tot het rechte mo ment gekomen is, nu kan ik nog niet. Wachten? Spreek dat hatelijke woord niet weer uit. Hoe lang wacht ik nu al niet? Ben ik daardoor niet oud en verwelkt geworden? Zij wierp een blik in den spiegel. Jij, je bent schooner dan ooit, riep von Reichenau uit. Kom, zet je nu eens naast me neer en denk eens bedaard over de zaak na. Hij nam plaats op den divan Dora vleide zich naast hem. Geloof je nu ook niet, dat toestand voor mij even is als Voor jou, Dora? vroeg hij. Daar zij zweeg, vervolgde hij: Wij zijn nu reeds acht jaren met elkaar bekend en een gemeen schappelijke band verbindt ons. Wij zijn beiden niet zooals andere men- schen, kleine gewetensbezwaren ken nen wij niet als wij een doel willen bereiken. Daardoor was het moge lijk zes jaren lang onze liefde ver borgen te houden. Je verhuizen naar B. was onvermijdelijk, want vrouw zou vroeg of laat onze standhouding ontdekt hebben en Door het testament van haar f-’ 1 jf

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1