ll II WW. i Vsrkoojiiflj ne kapitale oom >1| 1 h I 13467. Zaterdag 3 Mei 1914. 53e Jaargang. lo. wij elegante behalve Zon en Pr Bïxixienlaxxd- M Stadsnieuws. Ni I te rd am i's Telefoon Interc. 82. Derde Blad. F STATEN GENERAAL Buitenlandscli Nieuws. e:r)- voor Oxxxstxelfcezx- Verschijnt dagelijks ILA1WD IXAND, Eeestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. mbare Kieever- I heer Dames en in groote 260 Hoogstraat 347. door de veer f 0.55 0.10 Mj En l en aangesloten kies- heeft het hoofdeomité f 1.25 .1.50 1 50 1.90 ie eballen phtaline Vesthaven 1V Op den dag dat het Deensche Ko ninklijke Echtpaar met H. M. de Ko ningin te Rotterdam komt nl. Zater dag 23 Mei tegen 11 uur des voorin., zal alhier op de rivier aanwezig zijn Hr. Ms. pantserschip „Heemskerck" aan boord waarvan het vorstelijk ge zelschap de lunch zal gebruiken met een 30-tal genoodigden. PHUS VAN HET ABONNEMENT: per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 3t, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Raadslidmaatschap en S.S. Het Kamerlid de heer Kleerekoper, die gister met den Minister van Wa terstaat een onderhoud hacj met be trekking tot het besluit van den diréc- teur-generaal der S.S. in verband met het vervullen van het Raadslidmaat schap door personeel der Maatschap pij, zal in de vergadering van de Twee de Kamer van a.s. Dinsdag de Kamer het verlof vragen om den Minister van Waterstaat omtrent deze zaak te mogen interpelleeren. Spr. vond evenals db Meester het Amendement geen verbetering. Tegen over het amendement-Bos 't welk wil vervangen de bier en tabaksbelasting, wenschte spr. zich te houden aan het schema van den minister. Daardoor zal kunnen worden voorzien in het benoodigde geld. Mogelijk zal deze belasting meer opbrengen dan verwacht wordt. De heer de Meester (u.l.) was van oordeel dat het voorstel van den minister ver genoeg gaat en dat het niet gewenscht is den overgang nog grooter te maken. Het doel om inkomsten uit vermo gen zwaarder te treffen dan inkomsten uit arbeid, kan verschillend worden bereiktspreker zou wenschen dat inkomens uit arbeid gedeeltelijk vrij gesteld werden. Spr. betoogde dat ook de minder gesitueerden^ genieten van de voordoo ien welke de staat geeft en acht daar om het amendement van de sociaal democraten ongewenscht. De heer Kooien r.k. Verklaarde dat hij indien het amendement-Bos wordt aangenomen het ontwerp niet zal steunen. De heer Vliegen s.d. is voor het amendement-Bos en critiseerde de per- soneele belasting die te hoogen druk legt op de middelmatige inkomens. DeMinistervanFinancien, bracht dankt aan de heeren Bos c.s. die den min. willen steunen in de wijze waarop hy het budgetair even wicht wil herstellen. De min. achtte een belangrijk be zwaar tegen het amendement-JBos, dat de gemeenten de gelegenheid hebben een inkomstenbelasting te heffen waar op progressie niet te scherp zal worden opgevoerd. Spr. bestrijdt het amendement der s. d. en blijft van oordeel dat een belasting voor de eerste klasse van f 1.26 per jaar, voor niemand een be zwaar zal opleveren. De vergadering werd daarna ver daagd tot Dinsdag 5 Mei 11 uur. •S ia i si TWEEDE KAMER. Vergadering van 1 Mei. Voorzitter: Mr. H. Goeman Borgesiu» Vervolg. Inkomstenbelasting. De behandeling van art. 33 werd voortgezet. Evenzoo van <le amende menten daarover ingediend. De heer TerLaan (v.d.)R’dam verdedigde het amendement van de sociaal-demoera- tisehe groep, hetwelk bedoelt, vrij stelling van de laagste klassen. De kosten van dat amendement, zullen bedragen f 116.000, terwijl door dat de landbouwers die in de bedrijfs- belastig niet zijn aangeslagen, vrijge steld zullen blijven de totaal vermin derde opbrengst 1150.000 zal zijn. De heer De Geer (c.h.) besprak art. 33 in verband met de wijziging van art. 10 der vermogensbelasting. Het stelsel van den min. heeft spr.’s groote sympathie. De heer T jj d e m a n (v.l.) was van oordeel dat het regeerings ontwerp wel hooge, doch geen overdreven eischen stelt, en dus niet op tegenzin van het volk zal stuiten. Pestbestrijding in Indië. Naar wij vernemen hebben twee officieren van gezondheid der koninkl. marine, een van welke is de officier van gezondheid 2e kl. L. J. Boller, zich bereid verklaard ter beschikking te worden gesteld van den gouverneur- generaal van Ned. Indië om bij de pestbestrijding werkzaam te zijn. Zooals bekend heeft de heer Buller in geschrifte ernstige critiek gevoerd tegen de z. i. ongunstige voorwaarden voor uitzending van geneesheeren naar het pestterrein. (N. R- CM Vacature-Raad van State. Voor het lidmaatschap van den Raad van State (vacatnre-Borret) komt vol gens De Tijd in aanmerking baron Van Voorst tot Voorst, Commissaris der Koningin in Noord-Brabant. Duttsohland. •Gistermiddag is bij de grens van het Rijnland en Westfalen tusschen Osterfeld, Hiesfeld, Kischeller en Kerkrade in de bosschen van den groot industrieel Grillo, een boschbrand uit gebroken, die naar de bosschen van deóhértogvan- Aremberg oversloeg, *Ver een oppervlakte van 800 mor- ''gen. De brandweer uit de omgeving was telefonisch en telegrafisch ont-, boden; echter is de indamming van den brand, met het oog op den ster ken wind en de droogte onwaar schijnlijk. De houtvesterswoning ie 1 vlammen ingesloten; onge- 40.000 morgen loopen gevaar. stelden ontheffing te verleenen van het contract met ingang vanl Jan.1915 en bovendien ter tegemoetkoming toe te kennen een bedrag van f 1600. had een levendige discussie plaats, waaraan door meerdere ledenwerd deel genomen. De heer Vergeer opende de rij der sprekers om te betoogen, dat waar de heer Dessing eerst de aan sprakelijkheid op zich had genomen voor een richtige uitvoering van de gemeente-reiniging .daarna door het in gebreke blijven van de firma Gebrs. Binnendijk zelf de uitvoering heeft ter hand genomen, het niet aangaat om thans te komen met een aanvraag om de aannemingssom met een der gelijk bedrag te verhoogen. Spr. stelde dan ook voor den heer Dessing wel ontheffing te verleenen van zijn con tract, doch dan zonder eenige verdere tegemoetkoming. Ook de heer IJssel- stijn en later de heer Van Veen spra ken zich in gelijken geest uit. Beiden meenden dat hier een precedent zou worden geschapen, dat tot veel misère en schade voor de gemeente aanlei ding zou geven. De voorzitter verdedigde het stand punt van de Commissie van Fabricage en van B. en W. op grond van een bil- lijkheidsmotief. Na de aanbesteding hebben zich omstandigheden voorge daan, welke de uitvoering bezwaarlij ker maakten, vandaar de tegemoet komende houding ten opzichte van den heer Dessing. De heer Muylwijk gaf te kennen dat het niet aangaat dat de gemeente zich verrijkt met het geld van den aannemer, nu deze wordt opgedragen den dienst tot 1 Jan. 1915 uit te voeren. Het eerste gedeelte van het voor stel van B. en W. om ontheffing te verleenen van het contract met 1 Jan. 1915 werd met algemeene stemmen aangenomen het tweede gedeelte, het verleenen van een tegemoetkoming van f 1600.werd met 98 st. ver worpen. Het voorstel tot het verleenen van een gratificatie aan de ambtenaren L. Boer en J. Vermeij voor extra werk zaamheden in verband mot de Rijks- pensioenregeling werd goedgekeurd. Op het verzoek van P. Liepelt om restitutie van ingehouden gelden werd overeenkomstig het advies van B. en W. afwijzend beschikt. Inzake den verkoop van grond en water langs den Reeuwal, nu voor f 5000.werd er door den. heer Van Eijk en daarna door den heer IJssel- stijn op gewezen dat de betreffende grond als bouwgrond moet worden beschouwd en dat de prijs daarvan niet was in evenredigheid met hetgeen thans als koopsom werd geboden. Na nadere toelichting daarvan werd het voorstel verworpen met 98 st. Naar aanleiding van de voorwaar den door B. en W. gesteld voor den verkoop van een gedeelte van het wa ter van de Korte Raam aan H, Hoogendoorn, ter grootte van 35 M2 werd door den heer Van der Want gewezen op het bezwarende van den gestelden koopprijs op f 5.per M2., waar de kooper voor beduidende kos ten komt en bovendien de gemeente door dien verkoop ter plaatse een be teren toestand krijgt. Ook door de heeren IJsselstijn en Jongenburger werd daarop gewezen. Het voorstel werd daarna aangenomen aldus ge wijzigd dat de koopprijs per M2 werd bepaald op f2. Over het voorstel tot verkoop van een strook grond in het Van Bergen IJzendoornpark, groot 65 M2., gelegen achter do woning van den heer J. A. van Rijn van Alkemade liepen de meeningen uiteen. De heer Muijlwijk verklaarde aanstonds in de Commissie van fabricage bij de behandeling dezer aanvraag niet te hebben geweten dat het gevraagde stuk zoo groot was. (iOlDSCHE COURANT. Hepkema, daarvoor welwillend afge staan. Een prachtige gelegenheid, waar verleden jaar het openluchtspel „Frije Friezen” werd opgevoerd. Een muziekkorps zal de bijeen komst opluisteren. vrijzinnig xile Vrijzinnige in het kiesdistrict Zaandam t eerste nummer het licht een weekblad„Zaan- we: Fbankbijk. Mevrouw Caillaux. Mevrouw Caillaux, die Donderdag in verhoor is geweest bij den rechter van instructie, richtte na afloop daar van tot dezen het verzoek, dat hij den bekenden chirurg prof. Doyen zou ondervragen. Mevrouw Caillaux grondde haar verzoek op de meening dat zij steeds beweerd heeft, niet de ^bedoeling gehad te hebben Calmette te dooden. Volgens de door prof. Doyen tegenover den oud-minister Caillaux afgelegde verklaringen, kan •ij thans ook zeggen, dat de verwon dingen van Calmette niet doodelijk geweest zijn. Doyen nl. heeft op grond van het door de gerechtelijke doctoren opgesteld rapport verklaard dat Calmette binnen 14 dagen her steld had kunnen zijn, wanneer men slechts de gewone voorzorgsmaatre/ gelen getroffen had, en het bloedver lies had tot staan gebracht. De rechter van instructie wees het verzoek van mevrouw Caillaux van de hand, waarop deze mededeelde dat zij prof. Doyen als getuige in haar proces zou dagvaarden. De Ouderdomsrente en de Gemeenten. Naar aanleiding van de in verschil lenden vorm geuite vrees, dat de wet op de ouderdomrente van Minister Treub een „strop” zou zijn voor de gemeenten, verneeemt het Hbl., dat te Utrecht een berekening zou zijn gemaakt volgens welke de voorge stelde regeling een voordeelig saldo voor die gemeente zou afwerpen, dat de gemeente dus meer zou ontvangen van het Rijk, dan het aan de rente trekkers zou hebben uit te betalen. GOUDA, 2 Mei. Verkort Raadsverslag. In de gisterenavond gehouden ver- gadering van den gemeenteraad, waar in alleen'de heer DonkeT, wegéns uit- stedigheid, afwezig was, heeft de heer W. Kromhout, afgetreden hoofdcom mies ter gemeente-secretarie afscheid genomen van den Raad, welks zittin gen door hem meermalen als waarne mend secretaris zijn bijgewoond. De voorzitter sprak den heer Kromhout in zeer waardeerende bewoordingen toe en uitte daarbij den wensch dat het hem gegeven zou mogen zijn nog vele jaren als ambteloos burger van zijn rust te genieten. De heer Kromhout betuigde daarop den voorzitter, het college van B. en W. en den Raad zijn bijzondere er kentelijkheid. Na voorlezing van de mededeelin- gen en de ingekomenstukken werd overgegaan tot het behandelen der agenda. Tot makelaar in onroerende en roe rende goederen werd benoemd de heer J. C. Jue alhier. De rekening over 1913 van de Ge meentelijke Arbeidsbeurs, sluitend met een saldo van f 163.775 en die van den Armenraad, bedragend in ont vangsten f400.—, in uitgaven f361.675, sluitend alzoo met een batig saldo f38.325 we/den goedgekeurd. Naar aanleiding van het preadvies van B. en W. op het verzoek van den heer C. M. Dessing tot verhooging van de ^aannemingssom voor de ge meente-reiniging van f 9400.tot f 13000.—, waarbg B. en W. voor- Hectaren best g gelegen aan het n Achterofschenpol' linxveen. er perceelen, n.l.: JWMANSW0NIW and, waaronder bijna iland. arc. 1 aan den Noord’ legen 3 H.A. 75 A. jschikt voor Tuin- i tot den 2den Tocht perc. 2 gelegen 3 iland, zeer geschikt d, strekkende ah- perc. 8 gelegen S iland, zeer geschikt d, strekkende H.A. spruitkoolhnd 1915, overig bouw- 914 weiland Kerst- oning 1 Mei 1915. uari 1916. Betaling geschieden iederen ag en Vrijdag, van den heer D. J* dinxveen. chetsteekening ver' Notaris. in afgevaardigden vereenigingen. Mr. Sleeswijk te Bolsward voor Friesland in het zitting. De meeting zal gehouden worden in het bosch van den teer niet gezind zijn om toe te stemmen in een arbitrage. President Wilson heeft den voorzit ters van den mjjnwerkersboud yan Kentucky en Alabama verzocht ter stond naar Washington te komen om te beraadslagen over de staking. Het is waarschijnlijk, dat hij hen zal ver zoeken zich naar de streek te be geven, om op te treden als bemidde laars. Naar aanleiding van de onlusten zijn te New-York betoogingen voor de bureaux van de Standard Gil Cy. gehouden. Uptoh Sinclair, de beken de schrijver van The Jungle, voerde de betoogers aan, die riepen dat zij Rockefeller jun. voor het gebeurde aansprakelijk stelden. Sinclair en vier vrouwen werden in hechtenis genomen. PHIJSDER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. Elke regel meeru.iv Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bjj vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. •Groote letters #n randen naar plaatsruimte. )S, te Waddinxvwl ig 14 Mei en Woe»! 4, telkens des voet in hot Café „Hl Gouda, voor deEmi i 1UDIJK, in het open inde nieuwe kapitale tnswoniag, te Wonderlijk", met ieuwerwetsche Rooi* groote Schuur voor len, benevens onge en uitmuntend toe- Amebika. Staking&onlusten. We meldden reeds dat de stakings- oulusten in Colorado een zoodanigen omvang hadden aangenomen, dat pre- sraent Wilson eindelijk last gaf om boudstroepen naar dien Staat te zen- llen. De onlusten hadden zich over geheel Colorado verspreid, waar nu Je staat van beleg afgekondigd is. verband daarmede zijn tal van pr- Offluersleiders gearresteerd, en naar yenver overgebracht, waar ze echter Goor den gouverneur Ammons op ’nje voeten zijn gesteld, op belofte i ze aan geen ongeregeldheden zul- deelnemen. Betreffende de ongeregeldheden te Walsenburg wordt nader gemeld, dat J00. avon(l en nacht van 27 April duchtig is gevochten, maar dat de «GKers ten slotte voor het vuur der macuine-geweren moesten bezwijken, in i be^akera der mijnen kwamen i d®n strijd om. De stakers voerden m dooden en gewonden mede en geren inlichtingen te geven over n V0ri>ezen, die vermoedelijk zeer raar Z1h- Den 28en April werd de hervat, die thans, naar reeds werd, met een volkomen ne- f (?er 8takers moet Zijn geëin- gu- Er is eveneens een aanval ge- ““au op de bewakers der mijnen te youisville, twintig mijlen ten noorden w Gen ver. De stakers schijnen daar machinegeweren tot hun„beschik- va^ te keBben. Een troep i Slapende burgers kwam de auli i r? der mijnen te hulp. Het nnk i “°°d®n en gewonden is nog n?OAkend' 06 telegrafische en telefo nische verbindingen zijn verbroken. niXi te Lafayette had een gevecht Dlafit en verschillende andere s“tsen kwamen berichten over min t meer ernstige botsingen. I a& 1 ^aaestie loopt weer- over de nsteiimg van niet-georganiseerden 1 vankt werkgevers willen haar uit- heer Rockefeller jun. WIt ten minste verklaard, dat zij Vrijzinnige landdag. Op Hemelvaartsdag zal te Heeren- veen een vrijzinnige landdag worden geHet<1comité bestaat uit het bestuur der Centrale Vrijzinnige Kiesvereen. het Kamerdistrict Schoterland van ->-a— i. Zaandam De Centrale eeniging- i heeft het doen zien van dam Vrijzinnig! In het inleidend artikel lezen ,,Is Zaandam rood? Wij meen en van niet. Wij maken ons sterk, dat er in ons district tal van vrijzinnigen zijn, die ten onrechte in de jBociaal-democra- ten niets anders zien dan zeer de mocratische vrijzinnigen. Deze men schep zetten groote oogen op, wanneer tot hen wordt beweerd, dat de so- ciaal-democraten niet vrijzinnig zijn, ja dat zij dikwerf zeer onvrijzinnig handelen. De sociaal-democratie is geenszins een voortzetting, een con sequentie van de vr^ginnigheid, de sociaal-democraten willen niet iets meer dan de vrijzinnigen. Een zaak van meer of minder betreft het hier niet. Neen, vrijzinnigen, de sociaal democraten willen iets anders. Wat dat andere is en hetgeen naar onze meening niet goed is,- hopen wij onzen lezers in den loop der tij den geleidelijk uiteen te ze;tten. Want onze strijd is niet een stryd voor of tegen personen, do& wij strijden voor beginselen, derhalve1 voor iets positiefs. En het is juist dit positie ve in onze beginselen hetgeen ons thans, nu aan de Zaan onze vrijzin nige idealen door anderen worden bedreigd dwingt tot verweer. Ons voornaamste strijdwapen dat yerweer is ons weekblad, dat ons weekblad in eeü gevoelde behoefte zal voorzien, staat voor ons vast. In de laatste weken hebben wij van alle kanten en uit alle kringen der bevolking zooveel moreelen steun ondervonden, dat reeds deze ons een waarborg is voor het welslagen on zer onderneming. Wanneer wij vertrouwen stellen in de levensvatbaarheid en de kracht onzer beginselen, dan is óók Zaan dam voor de vrijzinnigen te herove ren. Dat dit ideaal geen utopie ie, dat heeft de naverkiezing in Amster dam III bewezen, en heusch Amster dam III is nog wel een tikje rooder dan het district Zaandam. Vrijzinnigen in het district Zaan dam, wanneer gij allen meewerkt, Van stonde df aan tot de eerstvol gende verkiezingen, dan twijfelen wij er niet aan, of ons ideaal Zaandam Vrijzinnig”, wordt bereikt!” Het eerste nummer bevat een arti kel van het Tweede-Kamerlid mr. J. Limburg.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1