1 JTH n tels i b lp i I De zonde der vaderen. Maandag 4 Mei 1914. 53e Jaargang. I ren stoffen ZBïrxxxeri laxxd.. iren tELlLLUlUA IZbTO-A- I I MB VERGADERING VAN DEAGEMEENTERAAD en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. jTie’u.'ws- ^-d-^rextezi.tie'blsucL voor G-oixc9.su ezx Oooo.s'txelcexx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- ^Telefoon Interc. 82. Buitenlandsch Nieuws. 12468. ■i III de bevolking hulp te andere mooie goe- ■w nu, zilveren aan Wordt vervolgd. 4 Bij K. B. is benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau P. Heering, emeritus-predikant bij de Remonstrant- sche gemeente te ’s Gravenhage. De bestuurscrisis in den Bond van Nederl. Onderwijzers. In de Bode deelt de meerderheid de be- VRIJDAG 1 MEI 1914. (Vervolg.) Aan de orde De benoeming van een makelaar in onroerende en roerende goederen. De Voorzitter: Het is den Raad bekend, dat in de vorige vergadering is ingekomen een verzoek van den heer J. O. Jue Gz. om te worden benoemd tot makelaar. Overeenkomstig de ge woonte wordt aan dit verzoek al dan nacht hier gekomen zijnr Nu goed, ik wil het verkoopen, maar... ge -- in mijn nachtrust gestoord? f 1.25 1-50 l“-50 n 1.90 Bureau van het hoofdbestuur van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers mede, dat ’t onder volle handhaving van zijn opvattingen en van het ook van ver schillende zijden erkende feit, dat het referendum geen richtsnoer geeft, de ontslagaanvrage intrekt. Dit ook met het oog op de keuze, die de meerderheid had, nl. de mee- ning, die zij was toegedaan zonder nadere bevestiging te laten, of de Bond in de moeilijke positie te doen blijven, waarin hij verkeert. Men koos derhalve het eerste. De minderheid schrijft „Wij willen ons van polemiek met de meerderheid van het hoofdbestuur en de redactie onthouden. De toestand van 1 Maart jl. toen het referendum beslist had, is teruggekeerd, nu de zeven op het besluit hun ontslag te nemen zijn toruggekomen. De toestand was voor ons niet de aanleiding, om ons mandaat ter beschikking te stellen, maar het ontslag en de beteekenis, die de zeven aan de herkiezing gehecht willen zien. Nu die herkiezing en ook haar beteekenis vervalt, is er voor ons geen aanleiding, ons ontslagnemon te handhaven en wij trekken het dus eveneens terug”. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—-5 gewone regels met bewysnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. dl „De Réunie”, 8 n., lracht-H. M. Coordes: renen han werk lamaals. nonie, 8T/a u., Owab. I. Barbiers- en Kap- 1. Gouda en Omstr- Bouw- en Woning- derstands-Conuni»» Schouwburg", 8 o-i >neeJgezelschap: L* ieg. Schouwburg, 8 nnrt mold Spoel. en wij geregeld tR ogen ontvangen vK icerten, vennakeJF deze dan in w ten. Vrijdag is voor de 10e Strafkamer de zaak tegen den riddenordenzwen- delaar Moser Branco en tegen Eliza beth Zell begonnen. De zaak zou worden verdaagd, doch door het ver schijnen van Friedrich Hahn, die zich eveneens te verantwoorden had, kon de zaak voortgang hebben. Hahn werd eerst als getuige gehoord en moest daarna op den beklaagden bank plaats nemen. De beklaagden ontkenden alle schuld. Het proces werd verdaagd tot Vrijdag 8 Mei. Italië. P. H. Eijkman. t Gisteren is te Bad Nauheim, waar hij voor eene hartaandoening genezing hoopte te vinden, overleden de heer P. H. Eijkman, de zoo bekende ge neesheer uit Scheveningen. De heer Eijkman heeft vooral be kendheid verworven door zijne stoute idealistische plannen, die den Haag tot de hoofdstad der wereld zouden maken. Op medisch gebied had hij een p’Sr' den naam, ook door wetenschappelijk werk door hem gepubliceerd. (Maand. Crt.) fiOUDSCHE COURANT. TrIJS VAN HET ABONNEMENT: per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post I Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Markt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. geteisterd door een waterhoos. Vooral de omgeving van Kamerijk heeft het hard te verantwoorden gehad. De aan gerichte schade wordt geschat op minstens 700.000 frs. Overal z jn de kelders ondergeloopen. Vier fabrieken zijn stopgezet, op verschillende plaat sen zijn huizen ingestort. Het garnizoen van Kamerijk is ge- requireerd om verleenen. I1C enz. moest het toch zijn, die zich ver stoutte om storend in het goederen vervoer in te werken en dat in ge vaar te brengen, maar men zocht te vergeefs. Tot eindelijk een spoorwegbeambte met. goede oogen den dader betrapte. Deze zat echter niet achter een muur of op een hek, maar boven in een boom en wel in de gedaante van een zwart gevederde merel. Deze vogel floot de op grooten afstand verneem bare, elkaar met korte tusschenpoo- zen opvolgende signalen voor het vooruit en achteruit rijden, voor het in beweging brengen van den trein en het stoppen, alsmede de waar- schuwingssignalen met een bepaald verbazingwekkende nauwkeurigheid. De leerzame merel had zich zelfs de variaties eigen gemaakt, die som mige rangeerders zich bij de intonatie van de fluitsignalen aangewend had den. Opvallend is het ook, dat deze merel het anders door deze vogel soort voortgebrachte gekweel nooit laat hooren, zelfs dan niet, wanneer zij zich op grooten afstand van het rangeerterrein en buiten het gehoor van de daar klinkende sigiialen be vindt. Zonder twijfel heeft de gevederde fluiter, die den rangeerdienst aldus hulde brengt, in de nabijheid van ’t rangeerterrein overwinterd. Daar moe ten de fluitsignalen op de aan zich zelf overgelaten zangeres een zeer sterken indruk gemaakt hebben en mei den aanvang van de lentetijd is tegelijk de reproductie van het ge hoorde met alle nauwkeurigheid be gonnen. Berooving. Vrijdagmiddag vijf uur werden te Genua twee boden der Banco Credito Italiano, die een som van 150.000 lire van een der filialen naar het hoofdgebouw overbrachten, door twee onbekenden aangevallen, die de be ambten van dit bedrag beroofden. Een der boden greep zijn revolver en schoot op een der aanvallers zon der hem evenwel te treffen. De andere aanvaller, die vluchtte, kon worden ingehaald en gearres teerd. Staatscommissie voor werkloosheid. Zaterdag vergaderde te ’s Graven hage de afdeeling der Staatscommissie voor hot vraagstuk der werkloosheid, welke zich speciaal bezig houdt met de onderwerpen immigratie en emi gratie de werkverschaffing en dé ar beidsbeursen. Het algemeen verslag der Staats commissie wordt begin van Juli ver wacht. Belgie. Verplichte verzekering. Het Belgische Parlement is van plan, f..w voor den 15n Mei de verzekerings wetten af te handelen. Verplicht tot i. verzekering worden werklieden met een inkomen beneden 2400 fres. en beneden den leeftijd van 65 jaren, met uitzondering van hen, die thuis arbei- I den. De arbeiders moeten per jaar 6 fres. storten voor ouderdomspensioen, 12 fres. voor ziekteverzekering en 6 fres. voor invaliditeitsverzekering. De patroons moeten 6 fres. bijpassen, ter- wyl de staat voor de ziekteverzekering 3 fres., en voor de ouderdoms- en in validiteitsverzekering 3.60 fres. per jaar bijdraagt. Het ziektegeld en de fuderdoms- en invaliditeitspensioenen ■allen 1 fres. per dag bedragen, voor het kraamgeld is 30 fres. voorgesteld, maar de commissie van voorbereiding wenscht dit bepaald te zien op 45 fres. De regeering vraagt een crediet van 5 raillioen fres., voor de oprichting van sanatoria, voornamelijk ten beboe te van tuberculoselijders. De eerste Mei. I Te Brussel hebben de socialisten bij de viering van het le Mei-feest een ibetooging gehouden, waaraan door jjprscheiden duizenden werd deelge nomen. Zij trokken door de straten der 'volkswijken, tusschen een dubbele haag van nieuwsgierigen, die voor •en groot deel ook de roode bloem droegen. In den stoet werden tal van vaandels gedragen en spandoeken, met opschriften in beide tak n gesteld. Negen en twintig jaren clericaal be stuur en de arbeiders wachten nog Steeds op de beperking van de arbeids dag. Een anderdoor een zuiver alge meen stemrecht zullen wij arbeiders- wetten krijgen. Verscheiden muziek korpsen vergezelden den stoet. De betooging eindigde om zes uur met een openlucht-meeting voor het Volkshuis, waar de Kamerleden Del- j»rte en Huysmans van het balkon toespraken over de beteekenis der be tooging hielden. De orde werd niet verstoord, ’s Morgens waren voor de socialistische schoolkinderen bioscoop voorstellingen gehouden en andere Wnnakelijkheden georganiseerd in de volkshuizen van Brussel Molenbeek en Anderiecht, in de socialistische lokalen de andere voorsteden. dergoed en het slot te voorschijn. Al leen het bedrag der koopsom moest slechts ingevuld worden. Dit docu ment lag reeds maandenlang in den lessenaar... zoo vast had Ehrentraut er op gerekend, dat hij zijn spel zou winnen. Onderteeken dit slechts, heer graaf, nadat u het gelezen hebt, zei de uitdrager, den jonkman het pa pier overreikende. Daarop ging hij naar de geldkist aan den anderen kant der kamer en woelde weldra in bankbiljetten en gouden en munten. De graaf keek over het papier heen naar Ehrentraut, die hem den rug toegekeerd hield. Wat zou het zijn, als ik door één enkele daad aan al mijn ongele genheden een einde maakte? dacht hij. Wat is er gelegen aan het leven van dit ondier, dien heler van gestolen goed? Het zou geen zonde zijn hem te dooden; het goud en zilver in die ijzeren kist bracht mij ver van hier, en hoe gemakkelijk zou ik dan kunnen leven Zijn bloed vloog sneller; zijn sla pen zwollen op, zijn vuisten balden zich krampaohtig; hij boog zich een weinig voorover, alsof hij oen sprong wilde doen naar zijn slacht offer Ook te Antwerpen werd een groote feestoptocht gehouden. De deelnemers hadden allen de Meibloem in het knoopsgat en de vaandels en spreu ken, die in den stoet gedragen werden, waren met bloemen versierd; de sterk ste groepen waren die van de diamant bewerkers, metaalbewerkers, sigaren makers en dokwerkers. In de groote zaal der Kon. Harmonie had een feestelijke bijeenkomst plaats. In verschillende andere plaatsen had de viering van het Mei-feest zonder incidenten plaats. In sommige streken echter is het arbeidsfeest ’n Zaterdag gevierd. Zwitserland. Op heeterdaad betrapt. Aan het groote station te Bazel van de bondsspoor, op een plaats, waar goederentreinen samengesteld worden en daarom de fluitsignalen aanhou dend weerklinken, zijn in de laatste weken aanhoudend strafbare naboot singen van deze signalen gehoord ge worden. Men trachtte den straatjon gen te ontdekken, want zoo iemand Ik had u eerst morgen ver wacht, begon Nathan tegen den jon gen graaf; maar omdat ge nu reeds gekomen zijt, kunnen wij de zaak ineens afmaken- Wat moet jij, stom me man? De stomme man, die echter behoor lijk spreken kon, haalde een gouden horlogeketting en een zilveren ta baksdoos te voorschijn, die hij den uitdrager liet zien. Morgen, morgen, riep Nathan. Vandaag heb ik andere zaken, of... heb je geld noodig. Natuurlijk, antwoordde de ander. De woekeraar haalde twee gulden uit zijn geldbeurs en gaf ze hem. Daar! als voorschot. Nu marsch. Ho, wacht even, laat ik even mijn schuld betalen, zei graaf Max, en hij gaf zijn onbekenden wegwijzer den laatsten gulden, die hij nog in zijn vestjeszak vond. De stomme man werd nu uitgelaten en Ehrentraut voerde zijn gast naar de kamer ach ter den winkel, die door een enkele kaars spaarzaam werd verlicht. U wilt alzoo het landgoed Dra- kenstein verkoopen? vroeg Nathan. Hoe weet je dat? De uitdrager lachte. Zoudt u anders in den hier gekomen zijn? ™^ar... ge moet meer bieden! Meer? Waarom hebt u me dan in mijn nachtrust gestoord? vroeg Uitdaging. Caillaux heeft aan Daillièree, zijn mededinger bij de verkiezingen te Ma mers, twee getuigen Dalstein en Cec- caldie gezonden. Caillaux verwijt aan d’Aillières in een aanplakbiljet kiezers van Mamers te hebben leedigd, door te zeggen, dat zijn eigen kiezers weigerden medeplichtig te worden aan een misdaad. Het zich solidair met den Minister verklaren, zou gelijk staan met het sluiten van een overeenkomst met een schavuit. Nathan, en hij greep reeds naar de kaars om zijn gast uitgeleide te doen. De muis zat in den val, zij be hoefde niet meer ontzien te worden Nu goed dan, voot den duivel! barstte Max los; geefi dan zestigdui zend gulden; maar vlug af rekenen; ik heb haast. Ik ook, heer graaf! antwoord de Nathan brutaal. Hij krabde zich achter de ooren en vervolgde toen Maar... ik herinner me niet... dat ik van zestigduizend gulden gesproken heb; ik sprak van vijf en vijftuigdui- zend thaler. Een zware vloek was het antwoord van graaf Max. Wilt u de zaak afmaken?! of soms niet? vroeg Nathan brutaalweg, want tijd van denken is er niet mijn slaap is geld waard; en die moet betaald worden. De graaf zag in, dat bij tegenover dezen sluwen duivel machteloos waa Hij stemde toe, want het was hem te doen om zoo spoedig mogelijk met een groote som naar Amerika te gaan, om daar vooreerst te kunnen leven. Het doet me plezier, dat u zoo verstandig is, merkte Nathan op. Hij moest zich bedwingen om zijn inwendige vreugde niet te verraden zoo was dus zijn plan gelukt en het heerlijke, aanzienlijke riddergoed in zijn handen gekomen. Hij haalde een behoorlijke verkoopacte van het rid- 16) En die eene gedachte was: Het is met u gedaan, graaf gij hebt u onmogelijk ge- ma&kt in de hooge kringen en de VaU UW ou^en va(ler geschand»- Toen hij na een poosje opkeek, 8tond hij alleen; allen hadden zich jan hem teruggetrokken. Snel wierp nij een blik op de tafel... de buit 7“ teeds gevlogen.... Woest, alsof ranën hem vervolgden, stormde hij kamer uit, door de gang, de tuin .e.n rende het hek uit. Vol vertwijfe- ÏJ? doolde hij door de straten. Ein- ™yk scheen hij een besluit te heb- “en genomen; hij richtte zijn schre- naar de Radenstraat. Voor het mus van Nathan Ehrentraut bleef hij en keek op zijn horloge... één J®*-. Boven was alles duister. Toch t h>j den woekeraar spreken, éér i ae dag aanbrak. I Luid klopte de graaf op de be- l ’«gen winkeldeur, doch zonder ge- s nS’ a^leS bleef 8til in buis. Daar ®*derde om den hoek der straat een man» die eerst schuw in het rond Frankrijk. Een waterhoos. Een gedeelte van Noord-Frankrijk is zag, en daarna snel Max naderde. Wilt u Nathan Ehrentraut spre ken? vroeg hij zacht. Graaf Max knikte. U hebt zeker erg dringende za ken? vroeg de onbekende verder. -_L -s-* zei- de barsch. Loop naar den ik mpende het zoo t u maar mee! Ik z.o.4 u nvi waar u wezen moet; misschien valt er voor ,mij dan een fooitje a.". Ik i-’- - 1 gaan Graaf Max volgde den langs de „Zwarte Gracht achterzijde van Nathan s huis aan een kleine deur. Hier bleef onbekende staan kleinen muurbout, in het oog viel. wachtens werd de deur geopend en achter een traliewerk verscheen Eh rentraut in nachtgewaad met een dievenlantaarn, waarvan het schel e licht op het gelaat der bende late bezoekers viel. Chowousse! (bekenden), fluis terde de leidsman van den graaf m dieventaal. Namen noemen! klonk het. Ik ben het! sprak nu graaf Max en op hetzelfde oogenblik zonk het traliewerk in den grond weg. De be- zoekers traden binnen en het tralie hek sloot zich weer achter hen. China. De toestand. Naar nader uit Peking gemeld wordt bevat de door Joentsjikai ingegeven en door de grondwetscommissie aange nomen nieuwe grondwet, 64 artikelen, zijnde 8 artikelen meer, dan de laatste Chineesche grondwet bevatte. Daarbij zijn twee artikelen uit de oude grond wet geheel komen te vervallen en zijn tal van andere omgewerkt. De om werkingen hebben o. m. betrekking op de benamingen der wetgevende vergadering en van het Kabinet. Het ministerie zal een eersten minister of Rijkskanselier bevatten en negen Staatssecretarissen of ministers. Over eenige verantwoordelijkheid der minis ters btvat de nieuwe grondwet niets. Toch neemt men aan, dat de positie der ministers of Staatssecretarissen ongevber gelijk zal zijn aan die in het Duitsohe Rijk en in de Vereenigde Staten. Geheel vervallen is artikel 34 der vorige grondwet, waarbij bepaald werd, dat de president der Chineesche Repu bliek niet zonder voorafgaande goed keuring van den Rijksdag, ministers of b(uitenlandsche vertegenwoordigers kon benoemen ook artikel 35 is ver vallen, behelzende de bepaling, dat door den President afgesloten Staats verdragen, door den Rijksdag moeten worden goedgekeurd. Deze goedkeu ring is thans beperkt tot buitenland- sche verdragen, die betrekking heb ben op de integriteit van China en de belastingen van het volk (derhalve het afstand doen van grondgebied en het aangaan van buitenlandsche leenin- gen). "Z- Dat "gaat je niet aan, zei- jonge man barsch. Loop naar duivel! Nu, nu, ik - kwaad niet! Komt zal u wel brengen, af! Ik zal u wel voor onbekende de tot de en drukte op een t, die volstrekt niet Na een oogenblik 130

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1