II w Hop’lMERÏteWw IaGAZIJN VAM p *1 I ll LIGHT '1 UMJM De zonde der vaderen. I I 1246». Dinsdag 5 Mei 1914. behalve Zon en bekendmaking. MP EN Sxxxxxen laxxd.. tELlLLJLTU^ nsriDufiu. WAAYZONEN DRANKWET. KENNISGEVING. 53e Jaargang. voor G-o-clqLsu exx Ozxa.s'trelcezx. Verschijnt, dagelijks Telefoon Interc. 82, Feestdagen. Uitgevers A, BRINKMAN EN ZOON.Telefoon Interc. 82. Buitenlandsch Nieuws. pen 8 uur, het wrat© had hij het tijd 47 gevallen komen. van malaria voorge- Het auteursrecht. Men meldt uit Amsterdam Bij de in werking treding van de vermogens belasting en wel in het jaar 1893, kwam de heer Arnold de Vita, uitge ver van de prijscourant van de Ver- eeniging voor den Effectenhandel, op het denkbeeld om ter vergemakkelij king bij de aangifte van de vermo gensbelasting samen te stellen een lijst van waardeberekeningen jin Neder- landsch Courant der fondsen volgens de officieele prijslijst der vereeniging. Ongeveer 12 jaar later kwam de firma J. H. De Bussy met hetzelfde, maar in Boekjesformaat voor den dag en daar de heer De Vita door zijn pro- Düitsohland. Het algemeen belang. Voor het Schöffongericht van Ber- I jn-Schöneberg, stond dezer dagen een dokter terecht, omdat hij op zekeren nacht met een auto zonder licht door de straten van Stqglitz had gereden. De geneesheer legde de overtreding aldus, uitHij was des nachts geroe pen bij eo’h ziek kind, dat met den dood worstelde. Toen hij zijn auto uit de garage haalde bleek hem, dat accumulatoren-batterg ontladen was, zoodat de lampen niet konden bran den. Hij had midden in den nacht geen mogelijkheid om deze fout te her stellen en was dus maar zonder licht uitgereden. Hij had de voldoening bet kind door een seruminspuiting het leven te redden. Toon hij naar huis terugkeorde was hij door de politie bekeurd. De dokter echter was van oordeel, dat hij geen straf verdiende, daar hier een geval van ^Notstand" zich voordeed hijjiad hot niet met zijn geweten kunnen jt^oreenbrengen een doodziek kind in don stook to laten, alleen omdat zijn lantaarns niet brand den. De Rechtbank veroordeelde den dokter tot de minimumstraf, 1 Mark boete, want, zoo zeido zij de politie verordening is vastgosteld ter bescher ming van het algemeen on het belang van hot algemeen on de bescherming van het publiek waren van moor ge wicht, dan het belang van oon onkel individu. se THEEËN worden everd in verzegelde >s van vijf, twee n icdf en een Ned. ermelding van Nom- m Prijs, voorzien van istaand Merk, vol’ de Wet gedeponeerd, ih tot de uitvoering geeerde orden aan- end, J. C. BIJL, reebaart u rerwege tatèaMt werk in d. iS d e> voor de hei* «ie U Mn lieven. niMkt, dat Uw IJdt, Uw httdee 'rtenenUwi.,^ ilj U. ktezui verheid va* aakt haar alleen voor het „P-Xvankoatbear fljnokaat beschermd worden. De schepen, op gen vrij gen, dan Tampico van het Zuid-Albanoesche een voor Albanië gun stige oplossing te kannen brengen. Amerika. Mexico en de V. S. Nadat de regeeringen te Washing ton en Mexico City haar toestemming tot hot sluiten an een wapenstilstand gegeven hadden, zijn de bemiddelaars er toe overgegaan, om Huerta en de rebellenleiders voor te stellen, even eens de vijandelykhedqp te staken. Generaal Carranza, die de goede dien sten van Argentinië, Brazilië en Chili aanvaardde, heeft echter den bemidde laars geen antwoord op hun laatste verzoek doen toekomen en zijn schoon zoon verklaarde zelfs dat een wapen stilstand in Noord-Mexico een onmo- BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda, brengen ter open bare kennis, dat bij hen is ingekomen een «noekschrift van Pieter Prins van beroep eafihouder, wonende te Gouda, om ver- fimaing voor den verkoop van sterken dnnk in het klein voor gebruik ter plaatse nn verkoop, in de benedenvoorlocaliteit van het perceel gelegen aan den Groeneweg, No. 59 aldaar. Binnen a weken na de dagteekemng deser bekendmaking kan een ieder tegen ‘bet verleencn van deze vergunning schrif- lelijk beswaren bij Burgemeffter en Wet houders inbrengen. Gouda, den 5 Mei 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, R L. MARTENS. De Secretaris, J. VAN HEUSDE. Inwcmtingbn welke gevaar, schade of HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER ey WETHOUDERS van GOUDA. Gelet op de artt. 6 en 7 der HINDER WET; Y Brengen ter al^émeene kennis, dat op B Secretarie ter visie is gelegd een verzoek eet bijlagen van C. G, Spit, handelende onder de Firma Spit de Vletter te Gouda om vergunning tot het oprichten rener Garenspinnerij gedreven door 3 a olectro- notoren, n.l. 10 van ’ƒ4 P.K. 10 van P.K. 6 van 3/4 P.K, en 6 van a P,K., in de parceelen gelegen aan den Fluweelen Singel achter de panden Nos 98, 99 en 100 ka dastraal bekend Sectie A Nos. 3605 en 4657. Dat op Dinsdag den 19 Mei 1914, des namiddags ten U/i ure op het Raad huis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór, dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter take ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht wordt er op gevestigd, dht volgens de bestaande jurisprudentie nifet tot beroep gerechtigd zijn zy, die niet over eenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of een af meer zijner kden xijn verschenen teneinde hun be waren mondeling toe te lichten. Gouda, den 50 Mei 1914. Burgemeester en Wethouders voornoenÜ, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. VAN HEUSDE argusoogen waakte hij voor de be langen van zijn heer. Spoedig had hij een aantal „onregelmatigheden" in de huishouding ontdekt, die de oneerlijkheden der dienstboden aan het licht brachten. Met strengheid trad hij tegen de ontrouwe dienaars op, en hij rustte niet vóór de dief stallen bewezen konden worden, die sedert jaren gepleegd werden. En hl deze gevallen deelde hij den graaf mede, echter gewoonlijk er een ver goelijkend woord bijvoegende, zoodat zij meestal na een strenge vermaning in hun dienst mochten blijven. Natuur lijk won hij hierdoor de genegenheid van het dienstpersoneel niet door zijn heer zulke diensten te bewijzen, en er vormde zich een heel complot met aan de spits de Fransche kok, tegen hem. Deze, monsieur Paul, een geboran Franschman, reeds tien jaren ais kok bij den graaf in dienst, had zich in' dien tijd een aardig vermogen bij eenverzameld, natuurlijk niet door van zijn loon te sparen, maar door bedrog in rekeningen. Een hoen, op de markt gekocht, werd op weg naar de keuken van den graaf minstens een derde duurder. Alle leveranciers betaalden aan monsieur Paul een zekere schatttng, waardoor de waren evenredig duurder werden. Zoo hij van alles zijn voordeelen en voer er wel bij. Dat buikje en roode gelaat waren zeker niet de be heer van een jer gutste barakken. Daar alle permanente isoleeringsge- bouwen ovorvuld zijn, heeft men ver scheidene hulpbarakkon moeten bou wen. De meeste zieken behooren tot den arbeidersstand. Ook te Yokohama breidt de epidemie zich nog dagelijks uit, niettegenstaande ook daar de Ja- pansche huizen grondig gereinigd wor den door de daartoe aangestelde ge- meentebeambten. In deze stad echter schijnt het totale aantal ziektegevallen de honderd niet te boven te gaan. Albanië. Naar luid van te’Durazzo ontvan gen nadere telegrammen uit Epirus moet aldaar een ware anarchie heer- schen en is Zograpbos den toestand niet meer meester. De opstandelingen hebben schandelijke verwoestingen aangericht, terwijl de Mohammedaan- sche bevolking volkomen weerloos aan de aanvallen der bonden is blootge steld. In geheel Afbanië doet zich een vaderlandslievende stemming gelden en in atle deelen van het land maakt men zich gereed tot bevrijding van het door den vijand bedreigde gebied. In Tirana alleen hebben zich reeds eenige duizenden vrijwilligers aange meld, die naar Koritza zyn gemar cheerd de vrijwilligers uit Elbassan, Berat en Dibra, alsmede ’nit het Ljoe- ma- en Mati-gebied, tellen ook ette lijke duizenden, zoodat men de aan komst van ongeveer 10.000 man te Koritza verwacht. De Regeering hoopt dan ook met behulp der aanrukkende scharen vrijwilligers de opstandige be weging binnenkort te kunnen over meesteren en vraagstuk tot lonie, 8Vj u., Openb. Barbiers- en Kap L Gouda en Schouwburg”, 8 n-i meelgezelschap: ieg. Schouwburg, rnold Spofcl. enwij geregeld ogen ontvang»*/* icerten, vennaWr deze daa «o* den. ikman &Zn., Good** (1OIIMHE UllRAM. P R IJ S V A N HET ABONNEMENT: Pér kwartaalf t25 Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad.,1.50 Idem franco per post 1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Mijnheer de graaf! bracht de 8tem van Ehrentraut hem tot bezijn- ning, ik heb hier een Spaansch mijs, v^nscherp en met een vergiftige punt. «ie in den spiegel der geldkist, dat u opgewonden is wegens ’t ver hopen van uw landgoed. Geduld,... zijn spoedig gereed. Hierop sloot hij de kist, telde den graaf vijfduizend guldens voor in Poot bankpapier, bekeek de hand tekening van de verkoopakte, reikte J®fraa* een wissel van veertigduizend! “*le over en liet hem tot aan de achterdeur uit. De nachtlucht verkoelde het voor- van den jonkman. Hij voelde zijn borstzak, waarin hij de bankbiljetten geborgen had en riep -.«wis - Naar Amerika! VI. tor Vollmar had geen reden lw te hebben over zijn ih- bjj den graaf von Har- «tenberg. Dat bemerkte hij reeds de dagen nadat h ijzijn betrek lijkheid was. Dit was een tegenvaller voor de bemiddelende republieken, wier loffelijke arbeid in het begin zoo goed vlotte. Wel verre van een wa penstilstand te sluiten, gingen de op standelingen hun actie tegen de Mexi- caansche regeering met verdubbelde kracht voortzetten. De veete, die tus- schen Carranza en Villa bestond, schijnt nu weder bijgelegd te zijn. Eerstgenoemde gaf bevel tot het mo- biliseeren van 12.000 man, om onder- aanvoering van generaal Villa de stad Tampico aan te vallen. Het bericht, dat deze plaats reeds na een bestor ming door de rebellen genomen zou zijn, vond geen bevestiging. Daaren tegen is te Washington de tijding ont vangen, dat het nu toch te Tampico tot een wapenstilstand tusschen de regeeringstroepen en de rebellen ge komen is, hetgeen den bemiddelaars weer een beter vooruitzicht geeft. Volgens de Amerikaansche bladen heeft de bemanning der oorlogssche pen, in de havens van Mexico en in het bijzonder, te Tampico gesta tioneerd, veel te lijden van de steken der muskieten, welke steken, naar men weet, malaria verwekken. Verscheiden manschappen en officieren zijn er door aangetast. De schepen van de vloot der Vereenigde Staten, die dikwijls in die streken komen, zijn er op in ge richt, om het gevaar tot een mini mum terug te brengen. Uitgebreide voorzorgsmaatregelen zijn genomen en men tracht elk lid der bemanning te doordringen van zijn verantwoorde lijkheid onder deze omstandigheden en van zijn plicht, om zoowel de mus kieten te dooden als zich voor hun steken te vrijwaren. Als voorbehoedmiddel worden hoe veelheden chinine aan do manschap- verstrekt. Metaalgaas of horren zijn aan allo geschutpoorten, luikgaten, enz. aangebracht. Zoodra de zon on dergegaan is, moeten de manschappen in het inwendige van het schip blijven. Er is alleen maar een uitzondering gemaakt voor hen, die den dienst hebben. Dezen dragen handschoenen, terwijl hun hoofd en hals door sluiers J welke deze voorzor genomen zijn, blijven nagenoeg van malaria, Maar twee vaartui- behoorende aan andere natiën de Vereenigde Staten, zijn te zeer geteisterd. Aan boord elk dezer schepen zijn in korten wijzen van zijn harde werken en te groote inspanning. En dan de voor name neigingen van den keukenprins. Zoo rookte hij bij voorkeur de duurste sigaren en zooveel hij maar kon. In zijn kleeding toonde hij oen overdreven zucht naar praal. Elke week had hij eenige avonden vrij en dan vertoonde hij zich in den schouwburg of in het koffiehuis, als of hij een geboren baron was. Zijn costuum was naar de allerlaatste mode, aan zijn dikke vingers glin sterden zware gouden ringen met diamanten en zijn groot gouden hor loge was bevestigd aan een zwaren gouden ketting. Om dat alles te kun nen betalen, en de groote uitgaven te kunnen doen, bestal monsieur Paul zijn meester op de meest onbe schaamde wijze. Doch Vollmar zag hem op de vingers en wees hem onder vier oogen op de menigte be wijzen van ontrouw, en toonde hem aan hoe hij door stelen reeds een heel vermogen bij elkaar gekregen had. Dat was voor monsieur Paul heelemaal om uit zijn vel te sprin gen. Welk een onbeschaamdheid, een eerlijk man te beschuldigen, die al reeds tien jaren zijn meester trouw heeft gediend, terwijl zekere lieden door een toeval eerst sinds korten tijd het pateis binnensmokkelen. Vollmar liet zich echter niet door hem overbluffen. Kort en bondig zei hij den keukenprins, dat hij den graaf alles zou inededeelen, als hij weer eenige oneerlijkheid in zijn re keningen ontdekte. Zoo had hij dan monsieur Paul tot een eerlijk man ge maakt, waarvoor hij beloond werd met den diepen haat van den kok. De keuken was nu voortaan de ver zamelplaats van de samenzweerders die den nieuwen secretaris dood en verderf zwoeren. Behalve de oude lijfknecht van den graaf waren bijna alle bedienden in het verbond.' Mon sieur Paul bestuurde allee en wees iedereen zijn taak aan. Men bespied de en beluisterde Vollmar, om een ondeugd, oen zwakheid of een kwaad gerucht van hem aan het licht te brengen. Maar de samenzweerders moesten ten laatste tot hun groote teleurstelling bekennen, dat hij niet dronk, niet speelde en niet met vrou wen omgang had. Ieder mensch heeft zijn gebre ken, meende monsieur Paul, toen hij van ieder het rapport gehoord had, hij heeft ze ook, maar het komt er maar op aan ze te ontdekken. Dht zal ik aan de tijd overlaten. Vollmar had natuurlijk filet minste vermoeden, dat hij gadegesla gen werd. Wel wist hij dat hij niet veel vrienden in het paleis had. Wordt vervolgd. PRIJS D E R A 1) V E R T E NT I N Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer w 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Oostenrijk-Hongahije. In Hongarije is met 1 Februari jl. een besluit van kracht geworden, waar bij bepaald wordt, dat voor het hou den van particuliere detectieve-bureaux de toestemming der betrokken autori teiten moet worden gevraagd. Deze wordt alleen gegeven aan onbesproken personen, die juridisch gevormd zijn of bij den politiedienst zijn opgeleid. Rusland. Na het proces te Kieff. Zooals men zich herinneren zal heeft de Russische Regeering den journalist Trifanoff, die de ware schuldigen van den „ritueelen moord” te Kieff ont dekte, door een dezer schuldigen na melijk de veel genoemde weduwe Tsjeberjak wegens laster laten ver volgen. De rechtbank te Kieff heeft Trifa noff thans vrijgesproken. Bij het getuigenverhoor verklaarde o. a. Fenenko, die het eerst in het proces te Kieff als rechter van in structie had gefungeerd, dat hij nog steeds vast overtuigd was, dat Tsje berjak en haar handlangers den moord hadden gepleegd. De voorzitter sneed echter verdere verklaringen af. Japan. Typhus. De typhus-epidemie te Tokio breidt zich voortdurend uit. De opgaven om trent de werkelijke ziektecijfers loopon uiteen. Vast staat echter, dat sedert het uitbreken der epidemie in het midden van Februari ver over de 2000 ziektegevallen zijn voorgekomen, waar van volgens sommigen 7 pCt., volgens anderen 25 pCt. een doodelijken afloop hadden. In Japansche kringen heerscht de meening, dat de overheid geen be trouwbare gegevens over de ziekte publiceert, naar het heet om het be zoek aan de Taischo-tentoonstelling niet te benadeelen. Want niet ver van deze expositie ligt de wijk Azakuza, een d©r voornaamste brandpunten der epidemie. Ongelukkig zijn «eer veel genees- heeren en politieagenten, die hadden te zorgen voor de verpleging der zie ken en hun vervoer naar de isolee- ringsbarakken, ’t slachtoffer van hun plicht geworden, o.a. de dir.-genees- king had aanvaard. De vaderlijke toon, waarop de grijsaard met hem sprak, de teergevoelige behandeling, die hij ondervond, de geestige go- da|cht€|nwias01iing tusschen den heer en den ondergeschikte, benevens de voordeelen, die aan de betrekking verbonden waren, dat alles te zamen was oorzaak, dat Vollmar zich wel dra in zijn nieuwen toestand thuis gevoelde en dat zijn hoop op levens geluk weer aanwakkerde. Zijn kamer had hij nog altijd bij juffr. Welsch. Deze had hem echter de ruimere voorkamer in gebruik gegeven, nu zij na Hilda’s vertrek minder ruimte noodig had. Natuurlijk betaalde 1 heodoor nu een aanmerkelijk hoogere kamerhuur en dat kwam de conducteurs wed uwe bijzonder goed te stade. Om tien uur kwam hij gewoonlijk bij den gnat. Hij moest het belangrijkste uit Ver schillende dagbladen voorlezen, en daarom las hij ze vooraf en streepte het voornaamste met rood potlood aan. Na een bespreking, die op het voorgelezene betrekking had, werden de ingekomen brieven nagezien en de beantwoording daarna v.a8tg0^*ld; Vervolgens maakte de oude graaf alleen een rijtoertje en deedI Vollmar ondertusschen eenige klai' nigheden af. Hij had het toömcht op de ontvangsten en uitgaven, Maaldë maandelijks het loon uit van het per soneel en hield hét kasboek. Met zijn borstzak, luidkeel, I MI

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1