CRG NGAS. I F AP» 1 i II I ren ME. Alter ■Ff 5 SCHE NGAS 12470. Woensdag 6 Mei 1914. 53e Jaargang. to behalve Zon en l II Buitenlandsch Nieuws. De zonde der vaderen. IÖ I Wed.E.ALTK Gracht 269* haag. iter ronwater, DOM Kz, IERLNGERWAARD -^-d-'vex'texi.'tï.e'TolsLca. voor G-o-kxcLsu ezi. Verschijnt dagelijks. Telefoon Interc. 82. pte Gracht HAAG, ÏGSTE WAARj tdragen Dameskleedi^, I eele of gedeelte I HMlLLtilUl* op het Leven, V haag. 1 000000... Feestdagen. Telefoon Interc. 82. f 1.25 '/(■KMI E| 1.50 f E3 i.5o vjClAj Bss 1.90 fft aan ons BureauIL k Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. dg licht hebben? tot JAC. M00Ü&. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD en dat Max gevlucht :osteloos. han- 8 0"T| (Wordt vervolgd.) kman &Zn.( G 1 was toonAocea, CtfHtfa. m vergoed. VAAHenADRMi Jbaar. te Tilburg. X. HELOffJEJt 48, Gouda. Ik mij nsverzekering tegta 1 STEIN'S INKT dehjk de BESTE ONSCHAD: - N-HOLLAND. Ichouwburg”, 8 ai neelgezelschapD® ieg. Schouwburg, mold Spoel, m wij geregeld tijdig jgen ontvangen vtf certen, vermakehj»' deze dan in o®* ten. r liIHDSHIE COURANT. K PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen Markt 31bij onze Agenten, den Boekhandel en uiten de stad aan hoi I Frankrijk. Padvinders en Apachen. Naar de Matin meldt, is het Zon dagavond om 8 uur in Le Baurget (dep. van de Seine) tusschen een 60 man sterke afdeeling Parijsche pad vinders en een troep apachen, die de jongens lastig vielen en met steenen wierpen, tot een formeel gevecht ge komen. Een dozijn kampement-stok- ken werden op de hoofden der dag dieven stukgeslagen, waarbij ook de bijlen, die bij het kampeeren gebruikt worden, goede diensten deden. Een vrij groot aahtal apachen werd meer of minder ernstig gewond. Echter kregen deze versterking en moesten de padvinders onder bedekking van het terrein op de gendarmerie-post terugtrekken. Nog eer een afdeeling agenten per rijwiel uit het naburige Anbervilliers ter plaatse kwam, hadden de apachen, met medeneming van hun gewonden, de vlucht genomen. Van de padvinders was er één door een revolverschot aan den enkel ge wond en hadden verscheidene builen en schrammen opgeloopen. Op de De plaatselijke toestand van Reeuwijk is van dien aard, dat er voor die plaats aardig wat gebouwd wordt. Men heeft daar gekregen de Katholieke kerk met klooster en in de directe omgeving er van zijn in de laatste paar jaren heel wat nieuwe huisjes verrezen. Het gaat daar moeilijk om in die directe omgeving goeden bouwgrond te krijgen. Men grenst er direct aan den polder Middelburg, die ongeschikt is voor bouwgrond. De grootte van dezen grond be draagt 3.18.30 H.A. Nu weet ik wel, dat daaronder begrepen is een watering van 0.84.20 H.A. en een weg ter op pervlakte van 0.93.20 H.A., maar de overblijvende grond is dan toch zeer geschikt, ja zelfs geknipt voor bouw grond. Ieder die daar bouwt wil gaarne een eigen werf hebben. Men kan door het land tot aan den weg een sloot graven. De grond, die er uitkomt, is voldoende om de eigen sloot te dempen. Zij hebben dan een prachtig perceel bouwgrond, dat weinig meerdere kos ten’ medebrengt. Dan komt de bouw grond te staan op 35 cent per M2. Dan krijgen zij cadeau een weg, die toch in elk geval een berm heeft welke eenigszins productief te maken is, en ook nog een kleine H.A. water, dat toch zeker ook nog iets waard zal zijn. Wanneer men den toestand aldus beziet, dan zal men mij moeten toe geven, dat de thans bedongen prijs wel wat laag is. Ik geef toe, dat deze grond wel wat ver van Gouda af ligt en uit dien hoofde zou ik dan ook niet zoo groot bezwaar hebben tegen verkoop er van, maar dan zou het overweging ver dienen om den grond in perceelen als bouwgrond te verkoopen. Ik wensch dan ook den Raad in overweging te geven zich niet met het voorstel van B. en W. te ver- eenigen. De beraadslaging wordt gesloten. Het voorstel komt in stemming en wordt met 9 tegen 8 stemmen ver worpen. Tegen hebben gestemd de hoeren Vergeer, Prince, Jongenburger, IJs- selstijn, van der Want, van Veen, van der Torren, de Jong en van Ejjk. Voor hebben gestemd de heeren Muijlwijk, Kolijn, van dor Ree, Bok hoven, Broekhuizen, Knuttel, van de Velde en van Galen. Aan de orde Het voorstol tot verhuur van een zijl. Wordt zondor beraadslaging en zon- i» wanneer het wordt gebruikt als bouw grond, die prijs werkelijk niet laag mag worden genoemd. Ik heb de Commissie ook voorge houden, dat de Raad bereids tweema len dergelijk verzoek om dat land te mogen koopen van de hand gewezen heeft, doch zij was van oordeel dat, nu dit bod werkelijk voldoende mocht geacht worden, er ook alle aanleiding bestond om het te aanvaarden, zij het ook dat iets meer werd gevraagd dan aanvankelijk was aangeboden. Het is wellicht mogelijk, dat iets meer bedongen wordt maar èn de Fa- bricage-Commissie èn B. en W. zijn van oordeel, dat de thans geboden prijs werkelijk is een behoorlijke prijs. De heer v a n E ij k M. de V. Ik dank u voor uwe toelichting, maar ik ben het er niet mede eens. Hetzelfde wat nu door u is gezegd is ook de beide vorige malen aangevoerd. Er wordt op gewezen, dat de huur is f 95.en dat in verhouding het gedane bod dus buitengewoon hoog is. Zeker, als men een rentebereke ning maakt, dan is het bod zeker zeer hoog, maar ik heb ook eenige inlich tingen ingewonnen en nu meen ik, dat wij de waarde van dien grond niet meer kunnen berekenen naar den bedongen huurprijs maar als bouwgrond. Er be staan dan ook reeds plannen de Fabricage-Commissie zal er ook wel naar geïnformeerd en het gehoord heb ben om dien grond te gaan bebou wen. Wanneer de koopsom bedraagt f 5000.dan komt de vierkante meter op 15 cent. Als men na nagaat, dat voor heidegrond al betaald moet wor den 25—30 cent por vierkanten meter, dan kan men niet zeggen dat deze grond, als bouwgrond genomen, op waarde is. Het ware veel beter indien hetzij de gemeente zelf dit terrein als bouw grond ging verkoopen hetzij de ge meente afwachtte dat de heeren, die den grond willen koopen, er werkelijk voor uitkomen, dat zij het als bouw grond willen hebben. Dan komt men beter tot de waarde. Wat nu geboden wordt is nog niet de helft van de waarde. De heer IJ s s e 1 s t ij nWat de heer van Eijk in het midden gebracht heeft had ook mijne volle sympathie. Ik heb persoonlijk voor de derde maal een plaatselijk onderzoek inge steld en ik heh de overtuiging gekre gen, dat die grónd uitstekend geschikt is voor bouwgrond. Albanië. Epirus. De Times bevestigt, dat de burger oorlog in Epirus weder begonnen is. De Albaneezen bedreigen de stad Argyrocastro. De Epiroten marcheeren de Albaneezen tegemoet, en verover den Erzeka. Bij Frasheri is het tot een heftigen strijd gekomen, welke den toestand doet verergeren. De onderhandelingen tusschen de Epi roten en de Albaneezen zijn afgebro ken. Er zijn recruteeringsbureaux ge opend. Honderden mannen melden zich aan en worden uitgerust. Uit Durazzo wordt gemeld dat de Grieksche benden een groot deel van het district Colonia bezet hebben. De Albaneesche Regeering besloot een sterke colonne daarheen te zenden. Men schijnt te Weenen aan te nemen, dat Zografoï ende andere leden van het voofloopig bewind meer en meer de controle over de Epiro- tische beweging vérliezen, en dat de meest heftige voorstanders vah een opstand er reeds in geslaagd zijn om in de zaken in Epirus den invloed te verkrijgen. van gansche landstreken en famillön. Ik wil mezelf niet prijzen, maar ik geef je de verzekering, dat ik mijn ambt bekleed heb volgens do wetten van menscljelijkheid en plicht- Ik was niet gehuwd en mijn vorst maan de mij aan om een vrouw te kie zen, ten einde bij voorkomende ge legenheden de eer van mijn huis en mijn ambt op te houden. Hij noem de mij deze en gene dame, maar ik bedankte heel beleefd. Wat ik als ’t ideaal in een vrouw vereerde, beza ten ze niet. Ge ziet, men kan minis ter zijn en toch tevens een dweper. Het was toen oen onrustige tijd, het volk was door oproerkraaiers opge ruid en er moesten strenge maatrege len genomen worden om oen alge- moenen opstand te voorkomen. .Dat begreep ik en ondertoekende daarom een bekendmaking, waarbij aan een ieder verboden werd lid te zijn van do vereenigingen der ontevredenen, of lid te worden. Op een dag in de maand Februari, kreeg ik bevel naar de opera te gaan, ten einde den vorst te vergezellen. Precies zes uur was ik present in het paleis van den vorst. Terwijl hij een kopje thee uit dronk, wees hij mij lachend op een brief, die hem waarschuwde tegen het bezoeken van den hofschouwburg. Hij moest thuisblijven, want ’t gold hier leven of dood. PRIJS DER ADVeRTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met* bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. de Postkantoren. kampplaats vond de politie te midden van een groot aantal mutsen, hoeden en stukgescheurde kleederen, ook twee revolvers en een afgerukt oorlid. De heer Parès-Singer een te Nice wonend multi-millionair heeft den jon gen aviateur, Maicon, uit Viïlefranche- sur-Mer in dienst genomen. De aviateur zal de gasten van den millionair die een toertje in de lucht mochten willen maken, daartoe in de gelegenheid stellen en hij zal ook aan wedstrijden enz. moeten deelnemen, ongeveer zooals een jockey, dat voor den bezitter van een renstal doet. Amerika. Ontploffing van dynamiet. Uit Panama wordt aan het de N. R. Crt. geseind Door een ontploffing in een opslag plaats van dynamiet, behoorende aan de regeering van Panama, zijn van ochtend acht menschen gedood en negentien zwaar gewond. Het gebouw is vernield. De ontploffing is veroorzaakt door een boschbrand, die het gebouw in vlam had gezet. De meeste dooden zijn brandweer lieden, die nog getracht hadden het vuur te blusschen. Rusland. Een aanslag. Gregor Bennensoh, de directenr van de Anglo-Russische bank to Peters burg is Vrijdagavond, op een spoor- wegreis, tusschen Peterhof en Peters burg het slachtoffer geworden van een aanslag. Bennerson reisde met zijn minnares de? 25-jarige dochter van eên arts in een coupé eerste klasse. Na een hefti ge woordenwisseling haalde het meisje een flesch met zwavelzuur te voor schijn en wierp den inhoud den ban kier in het gelaat, waarbij zijn oogen gezicht en handen werden geraakt. De bankier kermde luid van de vreeselijke pijn, zoodat de pasasgiers in de naburige coupé te hulp snelden. Ton hij te Petersburg aankwam was hij bewusteloos. Volgens de artsen is zijn toestand hoogst ernstig en zal hij waarschijnlijk beide oogen moeten missen. De daderes werd in hechtenis ge nomen. Ook zij had haar handen ern stig verbrand. en was Na- als last bevrijd. Hij had van telkens dieper val. Toen de grijs aard vernam, dat gcv.uc-. Drakenstein in handen gevallen van den beruchten woekeraar than Ehrentraut, verademde hij, van een zwaren 1— geen zoon meer. -r liep ten einde. De Sep- scheen de aarde nog eens verwarmende stralen te verkwikken. Het heerlijke we- buiten. voer de Wieringerwaard, >elast met het instal- ng is dit werk door met het grootste antwoordde de graaf. Ik zal hot boseh na dezen dag niet wederzien. Ja, ja, djLt weet ik'. Theodoor trachtte hem deze ge dachte uit het hoofd te praten. Hot gelukt u niet, waarde Voli- mar. om mijn treurig voorgevoel te verdrijven. Geloof mij, ik verwacht kalm het oogenblik, dat ik zal wor den opgeroepen. Mijn leven is arm aan vreugde en mijn rijkdom schijnt mij oen bespotting; met al mijn genot van goud on geld, heb ik geen lief de kunnen koopen. Ik kan haar niet in het loven terugroepen, met wip ik gelukkig geweest ben. Vollmar zweeg hij begreep dat do beklagenswaardige rijke grijsaard ge lijk had. Laten wij hier gaan zitten, en wat uitrusten, verzocht Hardenberg. Weet ge, mijn waarde Vollmar, dat ik reeds veel van houd sedert je heb loeren kennen- pij hebt hot bewijs geleverd, dat er nog oor- lijke menschen zijn, die niet voor goud buigen en steeds hun plicht in het oog houden. Ik heb je menigmaal op de proef gesteld. Menigmaal heb ik je In verzoekingen gebracht, om zeker te zijn of go het onbegrensd vertrouwen zoudt verdienen, dat ik je nu wil schenken, door een diep in grijpende raededeeling. Ge hebt elke proef echter glansrijk doorstaan. Ik weet inderdaad niet, wan neer ik in verzoeking gebracht moet VRIJDAG 1 MÉI 1914. (Vervolg.) Aan de orde: Het voorstel tot het verleenen van eene gratificatie aan de ambtenaren Lz. Boer en J. Vermeij. Wordt zonder beraadslaging en zon- 'der hoofdelijko stemming aangenomen. Aan de orde: Het preadvies op het verzoek van P. Liepelt om restitutie van ingehou den gelden. Wordt zonder beraadslaging en zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Aan de orde: Het voorstel tot verkoop van grond en water langs den Reeuwal. De beraadslaging wordt geopend. De heer van E ij k Dit is een voorstel, dat wij reeds voor de derde maal krijgen van B. en W. Ik ge|oof, dat wij maar op dien weg moeten doorgaan en nog drie- of vieripaal dergelijk voorstel moeten afstemmen. Dan zullen wij ten laatste wel komen tot de waarde, die deze grond heeft. Wij kunnen het echter met derge- lijke redeneering niet laten doorgaan en het voorstel gewoon afstemmen. Wij dienen een beetje beter op de hoogte te komen van wat er in dien grond zit. Er zit meer in dan opper vlakkig lijkt. Dat moeten alle Raads leden met mij eens zijn. Wij krijgen voortdurend aanvragen om te koopen, dan van den een en dan van den an der en er komt bijna elk jaar f 1000. bij. Ik zou dus eens aan de Commissie van Bijstand willen vragen, welke redenen zij eigenlijk heeft voor den verkoop van dezen grond. Ik lees wel inz do stukken, dat zij een koopsom van f 5000,.— vrij belangrijk vindt, maar ik kan niet zien, waarin die be langrijkheid zit. Gaarne ontving ik dus eenige meer dere inlichtingen. De Voorzitter: Mag ik den heer van Eijk mededeelen, dat bij de be handeling van dit punt in den boezem van de Fabricage-Commissie de over weging heeft gegolden dat, wanneer men f 5000.— krijgt voor een stuk land, dat jaarlijks opbrengt f 95—, dit een behoorlijke koopprys mag ge noemd worden. Het betreft land, dat ver van de gemeente verwijderd ligt en ook niet al te dicht ligt bij een andere bebouwde kom, zoodat, zelfs 18) De oude graaf beschouwde Voll- mar geheel als zijn vriend, dien het to«val hem op zijn ouden dag toege- ttuurd had. Evenals zooveel andere yoorname en hooggeplaatste mannen, had ook graaf von Hardenberg bitte re ondervinding opgedaan. Menigeen, dien hij weldaden had bewezen, had hem met ondank beloond,ware vrienden had hij niet gevonden. Hij mistrouwde en verachtte de wereld, hij1 geloofde aan niets meer van hetgeen heilig en onaantastbaar heet in 8 menschen gemoed. Des te grooter buitengewoner scheen hem de moe dige daad, waardoor Vollmar zijn leven had gered. Dat kon geen gewoon mensch zijn, iemand die zijn leven waagde voor een onbekende. Met deze gedachte was hij Vollmar tegemoet gekomen, en nadat deze zijn levensgeschiedenis verteld had, zon der zich zelven te sparen, besloot hi) nog ééns de proef te nemen; nog ééns wilde hij trachten een vriend te vinden. Zoo dacht de man, die on barmhartig zijn eigen zoon alle hulp Weigerde, omdat hij overtuigd was zijn, antwoordde Vollmar verbaasd. Kom, herinner u dan eens, dal die Engelschman, Nestor Thompson, u vijfhonderd pond sterling aan bood, om uw invloed uit te oefenen op mij in zijn belang. Dat aanbod heb ik rondweg af geslagen Dat weet ik wel, mijn goede vriend, want de Engelschman deldo op mijn verzoek. Maar dat is voorbij. Ik weet nu, dat ge een eerlijk en trouw dienaar zijt. Mijn uiterste wil zal bewijzen, dat ik u naar waarde geschat heb In deze oogenblikken wil ik echter too- nen, dat ik u als mijn vriend be schouw. Beloof mij dat ge getrouw zult volbrengen, hetgeen ik u nu zal opdragen, wat het ook zij. Het kan geen slechte daad zijn, daar ze van u uitgaat! riep Vollmar getroffen uit. Daarom zweer ik al mijn krachten te zullen inspannen om uw wensch te volbrengen, hoe die ook zijn moge! Ik dank u, antwoordde de graaf en drukte zijn secretaris de hand. Luister nu... Voor ruim dertig jaar had ik den hoogsten trap van macht bereikt, die men kan bereiken, als men niet met rechten op een troon is geboren. Ik was minister en de rech terhand van mijn vorst. Alle rijks aangelegenheden waren aan mijn oor deel onderworpen en dikwijls hing van mijn ja of neen de welvaart af De zomer temberzon met haar willen Vw*.---- der lokte de menschen naar Een rijtuig met twee paarden de den graaf en Vollmar buiten stad. De graat was in den laatsten tijd sukkelend. Hoewel anders voor zijn zeventig jaren nog kras en al tijd gezond, werd hij nu door een smartelijk lijden bezocht, dat niet ge heel zonder gevaar was. Men zou daarom den eersten den bosten dag waarnemen om eens oen flinke rij toer te maken. Aan den ingang van het Reeënpark hield de equipage stil en de graaf en zijn secretaris stap ten uit het rijtuig en volgden de prachtige eikenlaan. Hardenberg was minder spraakzaam dan anders; droe ve herinneringen schenen hem bezig te houden. Zoo liepen de beide man nen naast elkander voort; het ge boomte werd steeds dichter. Iheo door w-ees er op, dat de dokter wel een wandeling had toegeetaan, maar dat die niet te lang mocht duren. Laat mij maar begaan, vriend!

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1