NGAS. >s mini I ii il li II 11 1 ■I i Oornf rl I •Ml WmBm M NGAS ng is dit werk door I' De zonde der vaderen. cenhuis mes. Tl Vrijdag S Mei 1914. behalve Zon- en Telefoon Interc. 82. MP EN i FEUILLETON 1XTID.A- Ie en □OU Kt, IERINGERWAARD J| o 12472 tig licht hebbei! tot JAC. KOOIJK, Wieringerwurt iciest met hetimtil - 53e Jaargang. Verschijnt dagelijks lEKGAÜtKIXG I.M UENGUO.UI) Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Buitenlandsch Nieuws, drop, M.doV. Toen Opnieuw hebben heb. «prak Theo- het u! N iemand VII. 8«<r meer gaan (Wordt vervolgd.) inlrman A Zn., Hl i rk HL te voedingswaarde n Medaille». t. DE JONQ Oosthaven 3t overleden was, wier signalement me< jaar ..iiiij ■’m on het te vinden. was dit iet Electr. te Salon. alle soorten HAAI me meegaan, als ik vrees dat hij is de wilde van weg volgende open L Is tel de be- V\ ei schatkist een van de rijks- en t opruimen in d®*° om hot Brokkcnhw®1 bericht aan een of per Tel. n’. M ;e zal halen, wat v Zi) om zijn zijn diep lig igen voorspelden niets goeds. zei ze. Ik hoop toch dat hebt meegenomen, en mag Krans, wendde f 1 25 1.50 „1.50 1.90 aangenomen aan ons Bureau: Boekhandel en de Postkantoren. opvallenden moed daarin, <j ter tegenover t door de veroorzaakte andere de w o weer herfstzitting Van het Lager- ‘.stuurt, daar de begroeting Commissie oorz. ZIG, Vice-Voon- JTENDORST, P« De Commissie kwam dus tot de over tuiging, dat het hier een zeer klein ding betrof on juist omdat het zoo behandeld is als een ding van geen waarde, waren wij direct bereid om den heer van Ryn van Alkemado ter- wille te zijn. Als wij den indruk hadden gehad, dat het een gebouwtje van 65 M2. zou worden, dan zouden wij ons wel twee malen bedacht hebben eer wij met algemeeno stemmen adviseerden om op hot verzoek in te gaan. Do Voorzitter: Het is mogeliik, dat mijn herinneringsvermogen minder goed is (jan dat van den heer Muijl wijk, maar ik moet verklaren, dat ik mij niets herinner van een dorgolijk weergeven van een gesprek van den gemoente-bouwmeestor mot don hoor van Rijn van Alkemado. Er is ge sproken over het maken van oen fiet senbergplaats en toen is in do Com missie zelf door een dor leden gezegd dat wordt wel een groot stuk voor een fietsenbergplaats, het kan mis schien wel worden een auto-garago. Ik weet er niets van dat dit zou zijn verhandeld tusschen do hoeren Koole on van Rijn van Alkemado. Maar dat doet er niets toe. Hot doet mij leed, dat op dorgolyko \vijze gesproken wordt ovor do verhandelin gen in een commissie. In elk geval doet hot my genoegen, dat 2 van do 3 leden der Commissie blyken aan mijn zijde te staan. Do hoor K o 1 ij n ik dit voorstol onder de oogen kreeg heb ik mij vorwondord over het stand punt, door B. en W. ingenomen, om ton behoeve van don bewoner van tamelijk groot huis, waaf aan weers zijden nogal wat open ruimte on ge legenheid is om fietsen te borgen en waarvoor een zeer groote tuin ligt, waar dus ook een laag gebouwtje zou kunnen gezet worden, e«m deel van het bestaand park af te staan. Mijne vorbazing heb ik gouit tegen hot lid dor Fabricage-Commissie, don heer Bokhoven, dio verklaarde, dat hij in het geheel niet den indruk had dat het zoo groot stuk zou zijn. Ik heb toen den hoor Bokhoven gevraagd, zich oens ter plaatse te gaan overtui gen. Do heer Bokhoven is op oen middag met den gomeente-bouwmees- ter bij mij aan do deur geweest ik woon er schuin tegenover maar ik was juist de stad uit gegaan. Het speet mij zeer, dat het zoo geloopon is, want ik had anders persoonlijk den Schouwburg, Arnold Spoel. ken wij geregeld^ nogen ontvang*"" mcerten, vermar»»* deze dan Aden. I met het grootste «osteloos. pitaal «taal u ton dienste en het is 1 ik u een goede toe- Beloof mij, 1 uw krachten zult mijn kinderen te vin- natAiurlijk, dat i komst verzekerd Vollmar, dat ge al inspannen om —u" den Ik zweer door plechtig. .1 1,, geef je de vrij- nooit weer out- gebrokon, inaar en „Daily Mail komt er uit, en verklaart dal I het brandpunt moet blijven en grooting dit niet mag worden, legt de kanselier van de hel, volgens dit blad, er op aan, om do opmerkzaamheid van #U later en de groote kwesties van den dag at te Wonden, de financieele kwestie naar voren te schuiven en tot oen groote campagne over de begroe ting uit te lokken. Maar dit mag niet gebeuren. Zoolang Lister niet voor den ondergang gevrijwaard is en het land niet is verzekerd tegen een bur gerkrijg, zoolang moeten de nieuwe belastingen, hoe valsch en verkeerd zij dan ook zijn, wat beteekenis be treft, op de tweede plaats komen. Ook de „Morning 1‘ost is van oordeel, dal het snood bedoeïen bij Lloyd George heeft voorgezeten, om de aandacht van Ulster al te trek ken. Daarom was de begroeiing zoo gecompliceerd. „De Times” is van oordeel, dal do millioenenrede de gewone helder heid miste. Lloyd George, zegt hei blad o.m., is nooit sterk geweest in het toelichten van bijzonderheden zij ner begrooting, maar nu hel hij de leden van het Lagerhuis volledig in hel duister omtrent de gewichtigste punten van zijn begroeting. Door de liberale bladen, vooral door de „Daily Chronicle en do „Daily Newê”, wordt de begroeiing met veel gejuich natuurlijk begroet. De „Chronicle” ziet een bewijs van GOUDSCHE COIRANT. was het eerste bezoek, dat het jonge paar ontving. Een heerlijke omgeving, riep do jongeman verrukt uit. Hier móet men wel frisch on gezond worden. Esther zag haar broer aan. wist hoe noodig hij hot had, f rise h on gezond te worden;, ingevallen wangen en geïnde ooj. Ja, hier zult ge wel ter worden, Zui je geen boeken dat je niet studeeren zult. Dat hier niet, niet waar zij zich tot hem. Hij moet mot je het te loeren galop- i naast Sultan. Je moet mijn eens zien, Leopold Hij zit het en Je meegaan, Leopold verschaf- het beweren van den heer Muijlwijk. Hij vindt het vreemd, dat deze zaak in de Commissie mondeling behandeld is. Het verbaast mij, dat de heer Muijl wijk dat niet heeft gezegd in de ver gadering der Commissie. Hij heeft zich in het geheel niet verzet tegen het behandelen van deze zaak in de Com missie, toen dit mondeling door den gemeente-bouwmeester was aange bracht met de toelichting er bij, die ik ook heb gegeven het was mij bekend, dat het verzoek gedaan was, dat, aangezien de Fabricage-Com- missie pas een maand later zou ver gaderen en vermoedelijk in den tus- schentijd een Raadsvergadering zou plaats hebben, er oenigo termen waren om het verzoek dadelijk te behandelen. Ik kan mij niet herinneren, dat de heer Muijlwijk zich daartegen verzet heeft in de vergadering der Com missie en dat had moeten zijn ge beurd. Het komt mij toch minstens vreemd voor, dat de heer Muijlwijk zijne bevreemding in deze vergade ring uit. Ik herhaal nog eens, positief, dat de afmetingen in de ('ommissie-ver- gadering zijn genoemd. Het is moge lijk, dat niet het aantal vierkante meters genoemd is, maar er is ge sproken van een strook van 4 M. Er is nog een derde lid der Com missie. Laat dat zich ook uitspreken. De heer van der Ree: M. de V. Naar aanleiding van hetgeen U on de heer Muijlwijk in het midden gebracht hebt, moet ik volmondig erkennen, dat de cijfers genoemd zijn door den gemeente-bouwmeester. Het is mo- golijk, dat hot den hoer Muijlwijk door het hoofd gegaan is, maar ik geef de verzekering dat do cijfers genoemd zijn. Bovendien is er nog gezegd, dat het een gebouwtje zou worden van niet te hooge afmeting. De heer M u ij 1 w ij k Ik herhaal mijn vraag: wanneer hot in de Com missievergadering besproken is, waar om staat het dan niet in het rapport Wanneer het besproken was, dan was het daarin natuurlijk opgenomen ge worden. Maar nog een bewijs, dat do indruk van do Commissie was dat er een klein gebouwtje zou komon. De gemeente- bouwmeester deelde ons mede, dat hij aan den heer van Rijn van Alkemado had gevraagd, of hij het niet wat groo- ter zou nomen zoodat er ook oen auto in kon, hetgeen de heer van Rijn van Alkemade echter niet noodig achtte. VRIJDAG 1 MEI 1914. (Vervolg.) De heer M u ij 1 w ij k Mag ik tot staving van hetgeen ik beweerd heb even wijzen op het rapport der Com missie Dat rapport heb ik gevonden bij de stukken, welke in het kamertje tor visie liggen. Daarin komt geen woord voor over do afmeting van 65 M2. maar wel komt er in voor het woord, dat ik gebruikt heb, n.l.„strookje”. I Ik vraag, wanneer jar in het rapport der Commissie gesproken wordt van een „strookje”, kunnen wij dan komen met een voorstel om 65 MJ. af te staan Er staat geen woord in van de afmetingen. Het is toch wel een weinig vreemd, dat er in de Commissie zaken behan deld worden die mondeling aange bracht worden. Als het verzoek van den heer van Rijn vroeger ingekomen was, dan hadden wij de schriftelijke aanvrage kunnen behandelen en dan waren alle abuizen voorkomen. Jk blijf er bij. dat de Commissie niet den indruk had, dat het zoo’n groot stuk zou zijn. Het bevreemdt mij, dat de heer Bokhoven wel dien indruk had, aangezien er gesproken wordt van een strookje en zelfs de afmetingen niet bekend waren. Anders hadden wij hot er bij gezegd en had het in hot rapport der Commissie ge staan. Het is mij een raadsel, hoe het nu voorgesteld kan worden als een stuk van 65 M2. De Voorzitter: Tot mijn leed wezen moet ik weder opkomen tegen kent ge; mijn zoon heeft mij veel verdriet aangedaan; %h ik was daar door genoodzaakt met strengheid te gen hem op te treden. En toch, het is mijn vleeech en bloed, ik hoop, dat hij zich beleren zal. En nu, mijn vriend, denk er eens over, wolk een vreoKclijk lot mij ten deel is geval len. ik ben gezegend, gezegend met rijkdommen altijd, die honderden ge zinnen zegen zouden aanbrengen, en waar zijn zij. die alle rijkdommen er ven zullen als ik de oogen sluit Waar is mijn dochter? Waar is mijn zoon? Hoor daarom, vriend Vollmar wat ik besloten heb en in mijn testament heb vastgelegd. Tot drie jaar na mijn dood moet men nog wachten. In dien tijd moeten mijn kinderen, want het meisje van haar heb ik als mijn dochter erkend. in alle doelen van de wereld gezocht worden en kosten noch moeiten moe ten ontzien worden om hen te vin den. Worden ze beiden of één van beiden gevonden, Vollmar, dan be- hoort aan die erfgenaam of aan bei- den mijn gansche nalatenschap. Zijn echter alle onderzoekingen en naspo ringen vruchteloos, dan heb ik het plan, en dat heb ik rwils bij het ge recht berust, tot het stichten van een gelxiuw voor verlatenen. En nu. mijn beste vriend, vernoem dat ge zelf m mijn testament staat aangegeven als degene die do nasporingen naar mijn kinderen zal leiden. Een groot ka- Zwijgend keerden de beide mannen nu naar het rijtuig terug. N;c;;.an;I had gehoord, dat zijn vertrouweling dat het bozit van millioenen het. wa re levensgeluk niet kan verzekeren. Engeland. De unionistische bladen schijnen hel er op aan le leggen om in elk ge val te zorgen, dat de Ulsierkweeiio hel pièce de milieu van den pohtie- ken toestand blijft en dal de begroe ting en de strijd daarover te voeren niet haar plaats zal innemen. Ze bespreken dc millioenen-rede van Lloytl George en de nieuwe voor stellen, die daarin verval waren, met grooie gematigdheid en terughoudend- neid. De voor tegenover vlootuitgaven niet, als doen, alle beien gaal, nieuwe in een begrooting vorming inluidt meen le belastingen. De „Daily News” is o.m. oordeel, dal de begrooting- den voor de verkiezingen, het jaar te houden, effenen zal. In enkele bladen wordt ook vraag gesteld, of de regeering op een 1 huis aanstuurt, daar de o een geheele rij nieuwe wetten mede brengt. de minis- J hoogere deficit, ministers zouden verdere uitgaven beknib- maar een 4% millioen uitgaven op zich neemt en grondige her- ge ilet slot Drakestein was roman tisch schoon gelegen op een rots plateau. In de rotsen was een trap uitgehouwen, die naar het lager ge legen dorpje voerde, dat tot de heer lijkheid behoorde. Ver strekten zich akkers on weiden uit en daarachter een woud van dennen en eiken, dal door een prachtig meer werd be speeld. Op het balkon van het slot stonden drie personen, op den mor gen van den dag, dat graaf Ilarden- berg met Vollmar het *~~J gennaakt. Wij hebben hen reeds vroeger in een geheel andere omgeving loeren kennen, nl. in de Radenstraat. Het waren Golinski. en Esther en Ixso- pold, de kinderen van den woekeraar Ehrentraut. Vóór eenlge uren Leopold uit B. aangekomen; bosch inrijden om te loeren galop- peeren naast Sultan. Jo moet man eens zien, Leopold Hij beter to paard dan iemand die van kindsbeen af gedaan heeft bij gaat uit jagen en visschcn. moet met hem Dat zal je veel genoegen fen I Hij kan met hij lust heeft, maar mij niet zal bijhouden. Maar... koffie al binnen gebracht, ik naar het meer gaan om te visschen. zie je! Esther stond op en keek over de ruiten van de balkondeur, om te zien of de koffie gereed stond. Van wien dit ook is uitgegaan, God vergeve hem de zonde, die hij daar door begaan heeft. Op zekeren dag vond ik de woning ledig. Een brief aan mijn adres bevatte deze regelen: „Ik weet alles en ""''t heid terug. Ik zal je moeten. Mijn hart is w ik zal leven. Leef jij gelukkig vergeet mij.” Dit is alles wat mij overbleef. Die woorden staan in mijn hart gegrifd. Ik neem ze mee in mijn graf. Ge begrijpt, waarde vriend, hoe ik alles deed om haar te ontdekken. maar vruchteloos. Eerst twee jaren later berichtte een van mijn vertrouwden, dat in het armenziekenhuis een vrouw dat der verlorene overeenkwam. Zij had een meisje van twee nagelaten. De doode kon natuurlijk geen inlichtingen meer geven kind was ook niet meer 1c Twee jaren daarna verliet ik den staatsdienst. Ik kon niet langer le ven in die stad, waar ik zooveel hartzeer geleden had. Als reden voor mijn aanvrage om ontslag voerde ik overspanning van zenuwen afin. Het werd mij dan ook eervol verleenA Toen vestigde ik mi) te B. Mijn huwelijk was ongelukkig-, mijn vrouw deed zelfs geen poging om mijn hart te winnen; wij leeMen voor het nog van de wereld goed met elkaar. Het ongelukkige kind uit deze echt F R IJSDE HAD VE H T ENT I E N: Van 1—5 gewone regels niet bewysnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 by vooruit betaling. elke regel meer 6 ets. Reclames f0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. 90) ontv*në m’j met open armen als «tijd. Zij vermoedde dus niets. Dag bladen las zij niet en zij ging met Neniand om-, hoe zou zij dus op de gedachte komen, dat ik haar bedro- g®a had. Ik had mij Voorgenomen haar allee te zeggen. Maar toen haar engelengelaat zag, ontzonk J01! den moed en ik ging onverrich- terzake heen. Maar één ding had ik web gedaan. Tot nu toe had zij geen geschenken willen aannemen, maar •Uee afgewezen, omdat zij den schijn wilde hebben, dat haar liefde ^®ald werd. Toen echter nam zij 66,1 kostbaren ring aan. Niet om dc waarde deed zij het, maar omdat er haar in gevlochten was. Voor wie ons vader en moeder noemen zal ze glimlachend, toen ze hem aan «aar vinger schoof. Nog eenige we- duurde die dubbelzinnige ver- wudmg; toen volgde de onverwach- on&nooping. Wie haar kennis gnf *u ons huwelijk, weet ik niet. Ik - dat de verat zijn toevlucht genomen tot een uiterste en middel om ons te scheiden. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks M1BKT 31, liij 0,lzfi Agenten, den Bblgie. In de provincie Henegouwen, vooral naar het centrum toe, noemt de indus- •trieele crisis een steeds ernstiger as pect »«n. Onder de werklieden van verschei den fabrieken kwam het in het begin van deze week tot een gedeeltelijke linking. In vele pletterijen zal men niet meer dan drie dagen per week erbeiden, en men voorziet, dat te be ginnen met 15 Mei verscheiden fabrie ken tot nader order moeten worden •eeloten. De directeuren der kolenmijnen van Henegouwen zullen te Brussel bijeen komen, teneinde de quaestie te over wegen of het niet aangewezen zou zijn, het bedrijf verscheiden dagen in de week stop te zetten. In Brussel wordt de oprichting van een nieuw Katholiek Vlaamsch dag blad voorbereid, dat uitgegeven zal worden door de Action Cat holique, en dat gedrukt zal worden in de groote druUerij van de Sociétó Anonyme i d’Imprimerie in de Rue du Ruisseau. Brussel krijgt hiermee z’n vierde ‘Vlaamsch dagblad. Düitschland. L De staking der voerlieden en trans- «ortarbeiders te Dortmund neemt een I èeigend karakter aan. In verschillende deelen der stad is het reeds tot on lusten gekomen. Ongeveer 30 stakers vielen een wagen van een expediteurs- firma aan, mishandelden de koetsiers en spanden de paarden uit. Op het Steinplein kwam het tot samenscho lingen. Do menigte nam tegen de po litie een dreigende houding aan, zoo dat de agenten de sabel trokken. Verscheide inhechtenisnemingen had den plaats. Het gebouw der firma Hemsoth, een bekende expeditiefirma, werd met steenen gebombardeerdook werden uit de menigte revolverschoten gelost. Tot instandhouding van het goederenvervoer per trein zijn beamb ten en politieagenten ter bescherming toegevoegd. Naar verluidt zullen gen darmen worden ontboden. Eergisteravond kwam ’t weer tot samenscholingen. De straten in de na bijheid van de Steinplatz waren door politie af gezet. Amerika. Mexico en de Vereenigde Staten. Opnieuw hebben Amerikaansche vluchtelingen, die uit Vera Uruz te New ïork zijn aangekomen, verhalen gedaan van onmenachelijkheden, waarvan zij m Mexico getuigen wa ren. V illa en Carranza kunnen al leen nog maar op de trouw hunner gedemoraliseerde benden rekenen, wanneer zij alle misdaden en boeven streken, door hen gepleegd, door de vingers zien. Zoo werd hel huis van een Duiischer overvallen, de vader en do moeder gebonden eu de doch ter voor hun oogen mishandeld, len slotte werd de vader doodgemarteld en de dochter bewusteloos wegge- sieept. meer werd van het op den rijtoertje had

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1