nliandel I1 i HANSZi L12474. S b DtzoncLe der vaderen. i 1 'l F IERS Maandag 11 Mei 11114. behalve Zon- Feestdageu. en F SI BuitenlandschNieuws. .erxlaixca.. F SCBIKnn sseltrap ‘1 huize*, slefooa No. iMj. ■r 's middags, elon, Groenten, F 0.42. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Ttlefoon Interc. 82. 53e Jaargang. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. eopathie. centrale ek »*n Dr. •«ipïig. don worden. na STAM, Dir. en ge- ren de ii aam ranaf 19 Juli gS>- 1 t» Wordt vervolgd. Zal ik hem noemen? vroeg ver- van een te ren zich Hau ls ze is <k*n Tot A-^l 'Zelschappen om Kaas, Eieren, jonge had te I eindelijk door «km nachtelijk bezoek aan de lokalen, waar zich in den regel winkelmeisjes ophouden, in een café van de Parkgalerij gevonden en ge* arresteerd. De aangehoudene verklaarde Pierre Guilron te heeten on in 1886 te Cro- bat in en voegde er lore waarborgen, Neemt geiden in De Secolo-correspondent seint uit Aci Realo, dat de censuur hem verbiedt bijzonderheden over do vreeselijke ramp te berichten zeker is het echter, dat zich onder de puinhoopen nog zeer veel dooden en gewonden bevinden. De prefect van Catania is met een hulpbrigade naar Aci Reale vertrok ken, waarheen ook 200 tenten gezon- Italie. De aardbeving op Sicilië. In aansluiting op hetgeen over de ontzettende ramp, die Sicilië weder heeft geteisterd, is gepubliceerd, ver melden wij thans nog de nagekomen belichten. Te Aci Reale hebben Vrijdagavond tmschen 7 en 8 een drietal zeer hevige aardschokken verschillende kleine dor pen zoo goed als geheel verwoest. Linari werd geheel vernield. Onder de bewoners speelden zich ontzettende oneelen af. Een groot aantal ligt ider de puinhoopen bedolven. In geheel Italië heerscht groote on- jrostheid, daar de aardbeving doet Aken aan die van 1909, waarbij zoo veel personen om het leven kwamen. Volgens geruchten, welke Zaterdag ochtend te Rome in omloop waren, zou tegen middernacht een nieuwe hef tige aardschok waargenomen zijn. De berichten zijn zeer schaarsch, ten gevolge van de verkeersverstorin- Van de plaatsjes, die door do aard beving bijna geheel verwoest zijn, heeft Linari een bevolking van 700, San Venarina van 800 en Zavvarana van 6Ö0 zielen. Het plaatsje Bongiardo is eveneens bijna geheel verwoest. Volgens berichten uit Catania brak tijdens de aardbeving onder de gedeti neerden in de gevangenis een oproer uitzij verlangden in vrijheid te wor den gesteld. Het gelakte evenwel den ambtenaren met het toezicht belast, de rast te herstellen. De spoorlijn Messina-Catania is over een lengte van 700 meter verwoest. genwoordiger naar de conferentie zen den en tegelijk met zijn generaals den opmarsch naar de hoofdstad voortzetten. Huerta maakte zich en niet ten onrechte L gewone militaire bedrijvigheid rebelle deren, vlucht sidenf een /u Een flinke visch! klonk Plotseling achter hem en toen zich omkeerde, zag hij een net juard heer met een gr De heer groette •Antwoordde diens ondertusschÉn Nog nooit Su tat geboren te zijn. Hij was in bezit van 233 frs. In zijn kamer de Pelikaanstraat, vond men nog on geveer 500 frs. Hij Is ter beschik- kinn der justitie gesteld. J aan Koning Christiaan de orde van den go de niet de hoofdaan- de sta gelest, een verle- Engeland, De Koning en Koningin van Dene marken in Engeland. Zaterdag had in het Buckingham- paleiH te Londen een banket plaats ter eere van den Koning en de Ko ningin van Denemarken, waaraan 132 gasten deelnamen, waaronder de le den der Koninklijke familie, de Mi nisters, het corps diplomatique verschillende bijzondere personen. Koning George en Koning Chris tiaan wisselden hartelijke dronke», waarin zij de hoop uitspraken, dal de beide landen, die reeds door vriend schapsbanden verbonden zijn, op handels- en sociaal gebied wer aaneen zullen sluiten. Voor het banket schonk Koning George P ir ’V» wiul.n <i .L.. la. Kouaeband. De BURGEMEESTER van GOUDA; Gelet op art. 33 al. 2 der Kieswet Brengt ter openbare kennis, dat de met redenen omkleede beslissing van hst Gemeentebestuur op de ingekomen verzoeken .om verbetering van de Kie- anlijst in haar geheel op de Secre tarie der Gemeente voor een ieder ter image is nedergelegd, en in afschrift togen betaling der kosten verkrijgbaar iteld. uda, den 9 Mei 1914. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer,0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruin^ (.oi nscii hoi k t v i PRIJS VAN HET MÜTnNÏÏmTnT? P» kwartaal f 1 25 Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad1 50 Idem franco per post Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau- Markt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. - - u zien, jnaar achter ligt mijn boot; ik wat u den weg om bespaart. U is zeer vriendelijk, antwoord de bejaarde heer. Dankbaar nemen wij uw aanbod a4n! Nietwaar, Dora? De dame knikte toestemmend en haar blik rustte eenige oogenblikkep op Golinski’s flink, bruin gelaat. Toen deze een eindje verderop zijn boot losmaakte, wisselde Reichenau en Dora, want die waren het vluch tig eenige woorden. Zal ik hem mijn waren noemen? vroeg de handelsraad. Waarom ntet? t Nu ja, voor latere vergeet niet, dat wij de koopen om een tijdlang onbekend teruggetrokken te L.c„, gewelddadige scheiding van mijn fa milie mocht plaafe hebben. Mocht? Je spreekt er net van, o’f de scheiding nog niet vaststaat. Je voelt zeker spijtover do bdoft- je mij hebt gedaan? Maar zeg chenau, eenvoudig Reichenau, is een heel gewone naam en gee^ aanleiding tot onderzoek. Sedert verscheiden dagen was de politie op het spoor van een persoon van Italiaansche nationaliteit, die verdacht was in Brussel handel in meisjes te drijven. Aan de meisjw. die hij wilde aan werven, beloofde hij betrekkingen tegen maandelijksche salarissen van 3 A 500 fr. In den loop der nasporingen vond de politieofficier verscheidene 4 meisjes terug, wien de werver’ voorgesteid, hem naar Milaan vergezellen. De man werd officier, bij een i van de er ont- Bilgh. Een der voornaamste banken Gent is het tooned geweest van zonderlingen paniek. .Sedert eenigen tijd hadden er meer of minder vage geruchten do ronde gedaan betreffende de Banque centra le gantoise, nog niet lang geleden opgericht. Men beweerde, dat het een filiaal was eener Antwerpsche firma en uit moeilijkheden, waarin deze firma zou verkeeren, besloot men, dat er voor het vermeende filiaal ge lijksoortige moeilijkheden bestonden. Een plaatselijk blad sprak in be dekte bewoordingen van een dreigen den krach van drie millioen. Het zinspeelde op een faling van een handelaar der stad, faling trouwens van een veel minder' hoog cijfer. Men i. i Amerika. Mexico en de Ver. Staten. Hoewel president Wilson, naar de New-Yorksche Tribune weet mee te deelen, nog altijd optimistisch denkt over den afloop der bemiddeling, zyn de Amerikaansche bladen nagenoeg eenstemmig de meening toegedaan, dat de in het werk gestelde pogingen tot een mislukking moeten leiden. Zelfs de World, die tot nog toe steeds vol geestdrift was over het voorstel der Amerikaansche republieken, is thans neerslachtig geworden. De Sun meldt overigens, dat presi dent Wilson het vlag-saluut niet in discussie zal laten brengen, omdat de Amerikaansche eer zulk een saluut beslist verlangt. Jules Hedeman, de Matin-correspondent schrijft daarom trent uit Washington, dat debeleedi- ging, de vlag der Unie aangedaan, een nationale eerezaak is en dat derhalve geen enkele mogendheid betreffende dat punt als bemiddelaar kan optreden. Wordt deze quaestie uitgeschakeld, dhn blijft er niet veel over ter bemid deling, daar de regeling der binnen- landsche verhoudingen in Mexico toch wegens de weigering van Carranza niet besproken ka^ worden. Eerst hebben de vertegenwoordigers der drie republieken, naar we reeds meldden, den rebellenleider doen weten, dat als hij weigerde de vijandelijkheden gedurende de conferentie te staken, het niet noodig zou zijn, dat hij er zich liet vertegenwoordigen/ Daarna hebben dezelfde bemiddelaars zoo bericht Hedeman den generaal me degedeeld, dat zij den lóen dezer te Niagara Falls op do Canadeeeehe grens zullen bijeenkomen en dat het hun zeer aangenaam zou zijn, als hij een vertegenwoordiger zond. Er is hun blijkbaar veel aan legen, dat Caranza niet buiten bemiddeling blijft, en zij stellen langer den eisch, dat voerder der opstandelingen king der vijandelijkheden Carranza kan zich dus zich er over, dat hij de schoone een diensj kon bewijzen. Maar toevallig kan ik u wel uit de verlegenheid hel pen en uw weg aanmerkelijk verkor ten. Villa „Mandolinata” ligt aan den anderen oever van het meer. Van hieruit kunt u het gebouwtje niet gindsche wilgen zal u over varen, het meer* heen ongerust over de buiten- i, die met grootér snelheid na- dan hij kon verwachten. De der aanhangers van den pre- uit de hoofdstad heeft reeds invang genomen. meldden reeds, dat de rebellen lun andere veroveringen zich ook vanySan Luiz Protosi hebben mees- ter/gemaakt. Mazatlan, de belangrijk- st<y havenplaats aan de westkust van Mexico, moet ook door hen ingeno- men zijn. Zij rukken thans op Sal tillo en Zacatecas aan en hopen bin nen enkele dagen Tampico bereikt te hebben. Op grond van hun successen denken zij bij den verderén opmarsch haar de hoofdstad geen ernstigen te genstand moer te zullen ontmoeten. geloofde dat er sprake was Banque centrale gantoise en stond een ongelootelijke paniek. Honderden kleine inleggers drongen zich voor de loketten de Bank en er was daar zulk stooten en dringen, dat zes politie agenten de orde moesten handhaven. De Bank betaalde van den ochtend tot den avond en voldeed al het op gevraagde. De Nationale Vftuk en de bankhuizen der stad stelden zich te barer beschikking, voor het geval de paniek zich mocht uitbreiden lot de groote inleggers. Deze echter, be ter ingelicht dan de kleinen, roerden zich niet. Thans is alles weer in orde en lacht men om den doorgestane^ angel. Frankrijk. De Parijsche Matin” is er achter gekomen, ofschoon de grootste heimhouding betracht wordt door de P. T. T., dat de Fransche posterijen binnen ren maand tijde voor 50.000 francs is bestolen, door het ui (beta len van die som op valsche wissels. Die postwissels onderscheiden zich in niets van de echte en alle stem pels on hand teek en in gen waren op voortreffelijke wijze nagemaakt. De postadministratie kan haar beambten dan ook niets verwijten, daar zelfs een uitstekend vakman moeite heeft de valsche postwissels van echte te onderscheiden. Pas door dehalfmaap- delijksche verificatie der kassen word het bedrog ontdekt en toen was ruig een langdurig en nauwkeurig onder zoek noodig om uit te maken, welke de nagemaakte postwissels waren. het hij be- daipo achter zich en Golinski groet, maar keek ‘n scherp de dame aan. -uad hij in zulk een schoon 8**at gestaard. Was zij deechtgenoo- •*v"n haar geleider? Was zij zijn dochter? Wat kwamen die twee aan den oever van het meer doen, waar OoHnski nog niet anders.dan visschers "d aangetroffen! Hij behoefde, echter niet lang in onwetendheid te verkeeren, want de ■eer gaf hem de Volgende inlichting: Wij komen zoo rechtstreeks van spoorwegstation en hebben het rtjhrtg aan den ingang van bet bosch achtergelaten, om te voet do villa ^**»dolinata” op te zoeken. Maar ik gaioof, dat wij den weg kwijt zijn, w*nt de koetsier sprak van geen r toen hij ons den weg beschreef. In ieder geval is u ver van •n goeden weg afgedwaald, antwoord- Golinski. In stilte verheugde hij Niet alleen postwissels zijn ver- valscht, maar <le falsa rissen hebben tevens allerlei identifies!iepapieren na gemaakt, die zij noodig hadden, daar zij wel begrijpen, dat men hun g«v*n wissels, ten bedrage van 200 tot 300 francs zou uitbetalen, op vertoon van een briefomslag. Dat is echter alles, wat men weet, want aangaande de bedriegers zei ven tast men nog in het dikste duister. Het wordt echter waarschijnlijk ge acht, dat men hier te doen hoeft met een internationale bende oplichters, waaronder denkelijk voorname Bel gen, maar men koestert niet de min ste hoop de schelmen ooit in handen te krijgen. Mnd. Ct. Mag ik u verzoeken, hierheen te willen komen? riep Golinski, die in de boot aan het roer stond. Van deze plaats moeten wij afvaren! Alvorens In te stappen, stelde bankier zich voor met de woorden: Laat ik mc eerst even voorstel len! Mijn naam is Reichenau, en op Dora wijzend, mijn vrouw. Wij zijn voornemens de villa Mandolinata” in oogenschouw te nemen en ze te koopen als ze ons bevalt. Met de bevalligheid, een man van de wereld eigen, boog Golinski, stel de zich eveneens voor, aan toe: Dan worden wij misschien bu ren. Ik ben de eigenaar van het rid dergoed. Als we midden op het meer zijn, zult u mijn kasteel kunnen zien, dat op de rotsen staat. Na deze woorden, bood hij Dora de hand om haar bij het instappen be hulpzaam te zijn. Haar kleine, in handschoenen gestoken hand rustte 1 daarbij eenige oogenblikken in de zij ne. Vergiste hij zich of was het toe val? Hij meende dat zijn zacht druk ken werd beantwoord. Nadat ook de handelsraad had plaats genomen, stak Golinski af en pijlsnel bewoog i zich de lichte boot over het spiegel gladde meer. Hier is het schoon! riep Dora uit.’ Deze vreedzame stilte in de na tuur, die eenzaamheid zijn dubbel wel dadig, Ms men pas bet drukke leven Vrijzinnige Concentratie. Hemelvaartsdag a.i. zal hot Vrijzin nige Concentratio-Comitó oen betoo- ging organiseeren, zoorIr in do genchie- denis der Vryzinnigo propaganda nog niet bekend is. In alle 11 provinciën zal op dien dag oen landdag georga niseerd worden, waar van allo Vrij zinnige fracties een lid zoo mogelyk eon Kamerlid, het woord zal voeren. Te dien einde is in iedere provincie eon comité gevormd, dat do voorbe reiding ter hand genomen heeft. Wij kunnen thans reeds eon lystder sprekers publieoeren. Op don landdag to Hoerenvoen zul len net woord voeren de hoeren J. B. Ament, mr. H. P. Marchant on F. .1. W. Drion. Op dion to Voendam do heoron dr. I. H. J. Vos, E. M. Teenstra on F. M. Knobel. Te Assen de heoronmr. Smeengo, Van Ravestoin, en W. Boissovain. Te Zwolle do hoeren N(r. M. M. Schim van der Loeff, Zolveldor en mr. Tydeman. Vormoodeliik te Winterswijk de hoe ren prof. Eerdmans, Von Saher on dr. W. W. v. d. Moulen. Te Utrecht do hoeren prof. G. Van Hamol, Th. M. Ketelaar en mr. dr. J. H. W. Q. Tor Spil. Te Enkhuizen de heoron Do Jong (Kamerlid), Frans Netsehor en D. Ma nassen. Te Vlaardingon <le hoeren Mr. E. E. Van Raalte, Oudt en W. Graadt van Roggen. t Te Breda de heoron Mr. Th. H. De Meenter, Jacques Wolleman en mr. H. W. C. De Jong. Te Maastricht do poerenOtto, mr. Is in (teze <»nig<wirig^rrk\J.ijK pracijtjge, r«mahfft^e schoonheid.... En zo<> Htii! Hebreu we hier ook teiegrnatyerbhttHTfg tnet het spoor- wegstjUWn? Golinski antwoordde hielop ont kennend, waarmede Rei<-henau In zijn schik schoen. Een, poosje werd het gesprok gestaakt en hoorde imm al- Iren de regelmatige riemslagen in het water. Van tijd tot tijd ontmoetten de oogen van Dora on Golinski elkaar, doch slechts voor een oogenblik. Bei den gevoelden dat zij elkander be hoorden, al mocht hun karakter ver schillen. Golinski verbrak het stilzwijgen on zeide: Zie daarheen, dan kunt u mijn slot bekijken. Een kreet van bewondering ont snapte aan do lippen van bof paar. Inderdaad de aanblik van het slot Draken stein was hoogst romantisch vanuit het midden van het meer ge zien. Men voelt zich in den tijd der ridder- en minnezangers teruggevoord merkte Dora op. Die burcht daar op de' rotsen is onneembaar, uit honder- den vuurmonden kan hij dood en ver derf in he< rond slingeren. perbriaftiH,.- 8rati’ Z toegezondan. iddelen worden ak gelde fla.chja 4^, tension. LieM ««f ijsopgave ondtf No- dit Blad. en het gewoel ontvloden is. O, die eenzaamheid kan ook een last worden! sprak Goliuski ala zijn meening uit. Daarbij dacht hij onwillekeurig aan zijn vrouw en eon gevoel Vriin toorn kwam in hem op'. Met welk recht had zij hem de vrij heid afgekocht en hem den gouden ring aan den vinger geschoven, die nu iets aan die schoone vrouw ver- rtel Kent u de villa Mandolipala stoorde Reichenau hem in zijn over peinzing Hebt u soms nadere omgang gehad mot den vorigen eigenaar Ik ben nooit in de villa ge weest, antwoordde Golinski, maar ik kom er zeer dikwijls langs. Het ren kleine, lieve woning. U weet ker wel, dat de villa gebouwd’ voor de zangeres A.,‘die haar naam van Mandolinata” gaf. voor een paar jaren bewoonde zij de villa, die toen in eigendom overging aan ren geleerde, een oud, kaalhoof dig heertje. J»a, jyist, dat was professor Ge- sekius, een beroemd natuuronderzoe ker, voegde Dora er aan toe. Hij is kort geleden naar Egyp te vertrokken om natuuronderzofflein- .gen te doen en heeft toen den agent Hoen last gegeven om do villa te verknopen. Ik hoop dat de villa en de In richting ervan ons mogen bevallen, liet Reichenau er op volgen, want er gevallen. En villa willen 1 leven, wanneer de gewelddadigs B<'hei'ijj^^an v er koopen om de belofte, die Rei- Dat geeft UTK( rij

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1