>s UB SCP r” I!l De zonde eter vaderen. kennisgeving. Verschijnt dagelijks en Telefoon Inters. 82. WEN Buitenludsch Nieuws. fjELZLLËTÖïT Telefoon Interc. 82. Dinsdag 12 Mei 1914. 53e Jaargang. behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. in «Ier zijn HINK niet te kennen WH» worden, aan (Wordt vervo] vond II BnMBM Ufl niet zijn Ia* dat we. »or- F en van de thans, i op. Den «teze ranie 81/» Verg»£- tands Credietbank- éunie 8 u. W* Irwin Brown- :man 4Zn., Go®’* Ook de gerodtte bewo- weg te waar hun kin- en zusters on- aardbevingscataatrophe, die nu de herinnering aan Mesei na nog zoo levendig is, alweer tie ongelukkige bevolking van Sicilië treft. Bij j&Ike rampen tast men in dit opzicht steeds geruimen tijd in duis ter, oiddat spoorwegen, tetegraphen, telephonen tegelijk met de huizen ver nield worden en de getroffen streek dus in de eerste dagen van de overi ge wereld is afgezonderd. De geteisterde plafctsen liggen ten Zuiden van Messina, tusschen Taor mina en Catania. De eerste en zwaarste schok deed zich Vrijdagavond voor. Zij werd onmiddeilijk gevolgd dooreenige lich tere schokken. Bij elkaar duurde de aardbeving toen enkele minuten. Zaterdagmorgen herhaalden zich de schokken. Een vreesehjke paniek maakte zich meester van de bevol king. In de dorpen rondom de stad Actreale werd de grootste verwoes ting aangericht. Lingra is zoo goed als geheel vernield en de geheoic be volking ligt onder de puinhoopen be dolven. Soldaten pogen met grooten heldenmoed, want bij eiken stap die zij doen bedreigt hun zelfs de dood door nieuwe instortingen, van onder de puinhoopen te redden, wat er nog te redden is. ners zijn niet te bewegen gaan van de ruines, dered, ouders, broer® der begraven liggen. Een correspondent dat dat Een •ER SLAVERNIJ »rk wordt to aM Swnllglit hot hou „Het Schatkbori" <1. Kie8veree«lp*l '*m«. «m, door en dear k*» te SanUgfet en voordeelisste <t Uw hnb doen v werk verlichtM. ■I 1 Fbankhuk. De herstemmingen. De henrtemmingen hebben plaats gehad en de uitkomst is, zooals ver wacht werd. De grootste winst is voof de geünifieerde socialisten, die thans met 35 man meer terugkeeren, dan in de vorige Kamer bezaten. De gennifieerde radicaal-socialisten hebben het waarschijnlijk aan hun stilzwijgend verbond met de geünifieerde socialisteri te danken, dat deze verkiezingen hun ten minste geen verlies hebben ge- i bracht. De fractie van Briand, die zich noe mende republiekeinsche socialisten ko men ten slotte met een verlies van vjjf stemmen uit de stembus. De kie ren zijn due blijkbaar niet zóó onder den invloed van Briand 's schitterendé pbrasen gekomen, als waarop deze matste waarschijnlijk had gerekend; Evenmin staan de „links Republikei- lUtCHTfNGtN WILKE GEVAAR, SCHADE OF HINDER RUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS m'GOUDA. Gelet op de artt. 6 en 7 der HINDER- WïTt v Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secret.'rie ter visie is gelegd een verzoek net bijlagen van A. J. C van Oorschot, t Gouda om vergunning tot plaatsing van 1 eiectromotoren, respectievelijk van 2 en 4 P.K., in xqne bergplaatsen voor visch es en dienende voor vischbemahng en ia beweging brenging eener ijselevator. op de perceelen gelegen aan den Ridder van Catsweg, achter ds panden Nos. 27-4» kadastraal bekend Sectie li Nos. 953 en 1047. Dat op Dinsdag den 26 Mei 1914, des namiddags ten l'/s «re °P het Raad- his gelegenheid is om bezwaren legen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter aake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht wordt er op gevestigd.dat volgens de beataande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet over eenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen teneinde hun be zwaren mondeling toe te lichten, Gouda, den i>n Mei 1914. Burgemeester eo Wethouders voomoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. VAN HEUSDE PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 125 Idem franco per post. f.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad1 50 Idem franco per post 1.90 Abonnementen worden -dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Mabkt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. landstreek te verlaten, en nu scheen ze voor hem in een paradijs hcrschu pen. De toekomst scheen hem oen too- verslot in het midden van het meer, aan de zijde van deze vrouw scheen allee hem inogelijk. Ook di^Mk’e, teugellooss karakter had einonlji zijn ideaal gevonden, zooals ieder menech dat éénmaal in zijn leven ontmoet. H<k> weinig ge lukkigen zijn er, die' hun óleaal kun nen boeien en vasthouden! De moes te menschee komen bedrogen uit bij de ontdekking, dat zij een bedriege- lijke gestalte in de armen sluiten. Het ideaal is de fata morgana van het tnenschelijk leven. VIII. S3) ,®r ontbreekt nog maar aan, heet "-oor, vervolgde Dora, dat u in vol- ’apenrusting op het balkon ver- •taijnt, om den aanvoerder der vijan* ®eB tot een tweegevecht uit te dagen. - Het zou er slechts op aanko- om welken prijs er moet geetre- worden, antwoordde Golinski. A*8 die prijs een echoone vrouw was 10,1 ik mij niet lang bedenken! koe galant! riep Dora ^®d; doch zij was overtuigd, man werkelijk riddermoed «©«^verachting bezat. v»jf minuten landde men aan anderen oever. Golinski beschreef paar den weg,,'dien het volgen en beloofde op hun terug- koumu te zullen wachten. Hij had tijd zei hij; ze konden dus op JD» gemak de villa bezichtigen. Toen «whenau en Dora uit het gezicht verdwenen waren, liep de eigenaar ra" Drakenstein onrustig langs den ZTT heen OT weer- Die vrouw had een geheelen ommekeer te- w’*Kgebracht. Het was zonderling: *oo even had hij sterk verlangd deze Een correspondent van de Secolo beschrijft eemge wanhoojfttefereeten, welko hij zag op de plek, iwaar een- maart Linera stond. Dicht bij de puin hoop van een huisje vond hij pen grijsaard van 73 jaar, die wezenloos van smart op een hoop steunen zpt. Met bevende stem vertelde hij den correspondent, hoe hij zich op het oogenblik van het ongeluk, in de keuken van hun huisje -bevond. Plot seling, zonder dal eeuig toeken op ‘t naderende gevaar wees, stortte hot dak boven hunne hoofdep in. Terwijl hij als door een Wonder geepaard bleef, werd zijn vrouw door do puin hoopen bedolven. Een eind verder «fas een troep soldaten bezig, met het wegruimen van een ingestorten muur, waaron der een vijftiental kinderen bedolven tsaren. De ongelukkige kleinen wa rm op die plek aan het spelen, toeft deJaardschok plaats had. Zes ver minkte lijkjes warsn reeds te voor schijn gebracht en een groep doods bleeks mannen en vrouwen stond te wachten, tot ook de andere lijkjes zouden zijn gevonden Op een eenza me plek vond bij een vrouw, die met bloedende vingers stamen weg- tramlijn, kon hij zijn verkiitenissen gestand doen. Zoo niet, danX^as ook de koopsom van de bouwterreinen zoo goed als verloren en kon hij do opgenomen sommetf niet terugbeta- len. De eerstvolgende dagen waren dus beslissend voor Reichenau en ook voor Dora, die haar lot aan het zij ne had verbonden. Om echter in het ergste geval niet geheel van middelen beroofd te zijn, had de bankier het voornemen, de villa Mandolinata” o> Dora’s naam te koopen. gepUafet ambtenaar heeft Daarheen wilde bet paar vluchten en dan leven van het kapitaal, dal Reichenau als „ijzeren reserve” aan Dora had ter hand gesteld. Zij wa ren overeengekomen, dat bij misluk king van het plan Reichenau niet naar zijn gezin zou terugkeeren; ge lukte het, dan zoü hij Rechts enkele dagen gaan om eenige zaken te rege len, en dan voor altijd bij Dora te- rugkomen. Jlet paar stond voor de crisis en nam daarom met overleg de noodige maatregelen om in het erg ste geval niét geheel verloren te zijn. Ik weet niet, of wij wel ver- stand ig gedaan hebben met zoo dadelijk op deze ontdekkingsreis kennis te maken met een onzer buren. Het waa toch eigenlijk odb voornemen om af gezonderd te leven on ons verkeer zoo veel mogelijk te beperken. Het staat ofte vrij elk oogen blik het verkeer af te breken, begten staat. Reichenaiu koop besloten en Dor* stemde mao in. Reeds den volgenden zou hij door beiniddditig van den koop sluiten. Zij deelden d«n portier mede en beioofcten hem in dienst te zullen houden. Nu-oamon zij <(jon' terugtocht aan, en si^Nen weldra aan den oever van Het meer, waar Golinski hen begroette en vroeg hoe de villa hun bevallen was. En hij k<tn zijn vreugde haast niet verbergen, toen hij vernam dat Reichenau vast tot den koop be sloten was. 8 uur. monstrantsch U*’ icente. !i wij geregeld gen ontvang»’* wrten,TOrm«k<* leze dan *7 an. nen de groep van Briand'b mede standers Barthou er gunstig voor zij verliezen 4 zetels. Andere fracties, wier leden meer aan hun zetels dan aan hun beginse len gehecht bleken, als de Republie keinsche socialisten (fractie Augag- neur), en de radico-socialisten komen er ook al niet schitterend afde eersten verliezen 8, de tweede 5 zetels. De radicalen verliezen 15. en de revolutionnaire socialisten winnen één. Van de partijen der rechterzijde winnen de conservatieven 9, de Action- liberale 2 zetels. De progressisten daarentegen verliezen er 14. Ook hier blijken dus de kiezers de voorkeur fe hebben gegeven aan die partijen, welke openlijk voor hun reactionnaire beginselen uitkomen, boven lieden als de progressisten die, in naam vrijzin nig en republikeinsch, in werkelijk heid de reactie dienen. Treinroovers, Bij aankomst van den trein te Tunis, die de reizigers en de mail uit Frank rijk overbracht, vonden de treinbe- ambten in een coupé eerste klasse een overjas en een stok, die met bloed bevuild waren. Op den grond lagen bloedvlekkenin de overjas werden papieren gevonden met den naam van den Russischen en Noorweegschen consul te Tunis, Batt. Bij het afzoeken van het spoorwegtraject, werd voorbn Tindsja op ongeveer 25 Kilom. afstand van Biserte, het lijk gevonden, dat een revolverschot onder den linker slaap had en met biped beloopen oogen. Koffer en handbagage waren verdwe nen. Waarschijnlijk is dus de consul het slachtoffer van een treinroof ge worden. In zijn coupé ifloet een jong- mensch van ongeveer 25 jaar zich be vonden hebben. Engeland. De reis van den Koning en de Koningin van Denemarken. Gisteravond had te Londen een schitterende voorstelling in de Opera plaats ter eere van den Koning en de Koningin van Denemarken. Behalve de leden der Koninklijke familie en hun gevolg waren de leden van het diplomatieke korps, hoogwaard igheids- bekleekers. hooge officieren en wel bekende personen tegenwoordig. Italië. De aardbeving. Nog is de omvang ruimde. Op zijn vraag wat zij daar (feed, antwoordde zij met gesmoorde slem: „Geef mij mijn dochtertje terug, zij ligt hier onder.’’ en zonder op te zien, ging zij weer voort met het verwijderen van steenen. Een lichtpunt bij al deze verschrik- ,king is, dat de hevigste aard schok ken plaats hadden op het oogenblik, waarop do mannelijke bevolking dar dorpen zich niet in de huizen be vond, doch op het land werkzaam was. Verreweg het grootste aantal slachtoffers bestaat dan ook uit vrou wen en kinderen Overal rijn de gen gescheurd en verzakt, zijn spo< wegtunneia ingestort, zijn telegraaf telefoonpalen omvergeworpen. Het aantal slachtoffers ia nog te begroeten. In Linera allow 50, in Giarre 20 dooden geteld. Rusland. Manifest van de Gevangenen i Katorga-centrale te Orel. Aan het Russische Volk, De strijd van het RutMitK'he het en do Voor te worth men geslagen, of zelfs iu het cachot zet! Voorts wilde Um»u, van hot eten, enz. Den Ken Mei. don Oen dag van <le 1 worden 2 gevangenendie bepaalden tijd zaten, zen militaire welke ook te- bad. Nog in 1912, den 21eu Juli, werden 10 gevangenen, die men uit >S< hltMaelberg hierheen gcstuunl had, verechrikkolkjk geslagen, s Nachts na het appèl, toen ze al te bed waren, kwamen de opzichters bij ben in de kamers, Ixmden ze, «topten hun prop pen in den mond um hun hc< schreeu wen te beletten, smeten im daarna op de steenen vloer, en sloegen ze met hun vuisten. Een van hen, Timosjete- kin, heeft men den rug gebroken, den matroos honoep werd het trom- melvltee gescheurd. Mou zou dikke boeken kunnen vullen als men alle martelingen wilde vertellen, dio 1208 hier werden gelodeu. Mon moet een hartvan steen heb ben om niet to sidderen bij het zien van de gevangenen, die lang in deze gevangenis ge woest zijn, om niet te rillen bij hot hooren van hun voor stellingen der feiten. Op het troïtski- kerkhof, de begraafplaats der gevan genen, zijn bendereten graven dter on^Mukkigen-doodgemartêldon, en tot xellmoord gtxlreveijen; stille gatuigan van de gruwelen, welke hier gebeur den en nog gebeuren. Wij spreken niet zonder bewijzen. Wij hebben veel feiten, doch zullen niet alles noe men, maar alleen de meest schreeu wende gebeurteniaeen uil de kronie* kon der Orelscho kalorga-centrale aan balen Den 17en Januari 1213 werd ge kneveld en afgeranseid Serg Sjaraf- sof, vroeger werkman te Brjansk. Op 30 April begonnen 50 mensehen een hongerstaking in een afzonderlijke at- dooling 'ter gevangenis. Zij wilden nUa meer gemarteld en grelagvn wor den en afschaffing van de begroelingsforiiiule, geuovor de laagste beambten worden geeischt, zooals het opslaan bij komen van oen gevangenis-knechl het gezondheid - toowmuicheu bij ontmoeting met de opzichters, verzuim^ van dit laatste .1-r -ia- i.. «schot ge inen, verboten ng oen "nvl, <lus hongerstaking, voor on- in bewustoloo- toestand naar hot ziekenhuis ver voerd. Dienzelfden dag gaf de direc teur der stakers zijn woord, men ze niet meer zou slaan, en hij zelf op alles zou letten, deel hunner verzoeken werd ingewil- ligd, en de hongerstaking hield Maar den volgenden dag, den 1 Mei, werden M menschen van afdeeling verwijderd Radtenchenko, Filippenko, Kosmolosski, Medjaniv. Powelitza, Kozjrtmikof, t'hartsownl kof on Petrosion). Zij werden eerst' Gedurende dit gesprek waren zij aan «mi muur gekomen, die do villa nxjt haaf tuin aan allo zijden omring de. Het gebouwtje had twee verdie pingen en slechts vijf venster» in den voorgevel. To<^ maakte het tmï- neben do omringende vrurhtboouuvj een vrteiMtelijken indruk. Op het gohïiii der bel aan hel hek kwam een oude portier open doen en nadat bij bet doel van hun bezoek vernomen had, leidde hij ften iti do .villa fond- Van binnen voldeed hot gebouw nlrt minder dan van buiten- Tapijterf, kleeden, meubelen, gordij nen, d<> eetzaal, do salon, slaapka mer, keuken en tuin, alles was in den was tot den er dag Hoen dit (■Olim IE COURANT. .Qk PRIJS Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 J Elke regel meerO.tO nJT drip Achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee iterekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van I5 regels f0.35 by vooruit* betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames ‘f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. uw Reichenau en Dora wandelden Iub- en,:-schen do boomea voort. Zij apratai over de toekomst. Binnen eentge. da gen zou er ren beslissing genomen worden tan aanzien van het plan van dan huizenbouw en den paardralrem. De bankier rekende er met zekerheid op, dat hem zwarigheden zouden worden in den weg gelegd. Volgt»» het gevoelen van Reichenau moest de zaak tot stand komen; hij had daar om aanmerkelijke geldsommen op£» nomen om het materiaal en de te be- bouwenSBWeinen in eigendom te krij gen. MiWte de speculatie, dan was hij geruïneerd. Alleen als hij twee millloen ontving van den kooper der w volk om bevrijd le worden van het juk der alleenheerschappij eischt groote offers. De regeenng heeft e«J groot aantal galgen, luilraiIleuses, bajo- netten, eu gevangenissen tot haar be schikking. Om met het jaar 190.» te beginne: Duizenden werden opg& hangen, tienduizenden doodgeschoten, doodgeslagen en door verschillende middelen gemarteld. Hierover werd in couranten, telegrammen eu regee- riogsberichten geschreven. Waarom wordt er niet geschreven over de beeslachtige martelingen, waaraan Me gevangenen in de Katorga-gevango- nitwen zijn blootgesteld?Waarom weet men hiervan zoo weinig? De regee- ring beschermt zorgvuldig haar ijve rigste dienaren, die hun heMendaifen in het duister dor cd Ion verrichten, en do dikke muren on ijzeren gren dels dempen het schreeuwen en ker men der arme gepijnigde gevange nen. De katorga-centrale te Orel staat vooraan in de nj der kalorga- gevangenlssen, die bekend zijn om hun echt inuuisilie-regimo. Niet voor niets stuurt het hoofdbureau van de gevangenissen, do dwangarbeiders van alle kanten van Rusland „ter verbetering” naar deze gev&ngwdn Vanaf 1908 werd ieder transport, dat de gevangenis binnenkwam, ge marteld. De gevangenen werden naakt uitgekleed, en genoodzaakt, een rij van opzichters door te gaan, die hen met vuisten, met gummistokken en sleutels op het bloots lijf sloegen. Na zoo'n ontvangst sloeg men de gevan genen iederen dag, waar men zo vin den kon: in de cellen, op de binnen plaats, in de werkkamers, in het Dora. Overigerl^hebben wij niets te vroezen. In de laatste dagen vind ik dat' je over het plan erg twijfelt. Is er dan vrees, dat het mislukken kan Ik hoop het niet, antwoordde do bankier. Maar Ik begrijp 't loch niet, wie in deze aangelegenheid mij tegen werkt ,en mijn concurrent uit Londen, dien Thomson, voortrekt, 't Is Inderdaad opmerkelijk, maar ik ontmoette hier en daar zwarigheden, die ik 'niet verwacht had. Eenhoog- mij steeds berichten gezonden, natuurlijk tegen betaling in goud. Nu heeft hij mij onder het zegel der geheimhouding medegedeeld, dat de president door graaf Hardenberg tegen mij is ingo- 'nomen. Daar kan ik slechts ééu ver klaring voor vinden: de graaf wert, wat er in jouw huis met zijn zoon gebeurd is, en daarbij is mijn naam genoemd; vandaar dat hij tegen mij Is... Apropos, weet menreeds, waar de jong» graaf heen gegaan is Men beweert, dat hij naar Arm»- ‘rika is gegaan, antwoordde Dora. En anderen meenen hem in de residentie gezien te hebben. Maar wat gaat dat ons ei gen lijk aan. Het zou toch een schandaal zijn als- zoo’n jongen een onderneming als deze in duigen zon werpe.n Wij moeten op allee voorbereid zijn! antwoordde Reichenau schou derophalend.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1