EISEL 1 UITS, ih a nd el, adres: 18» Gouda UTEIT IN en Heeren Pezende der vaderen. nes. IABLETTEN L Donderdag 14 Mei 1914. 53e Jaargang. as behalve Zon- Buitenlandsch Nieuws. no ra sooi bTDJL. A Telefoon Interc. 82.. MILITIE. FEUILLETON Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82.Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. MILITIE. i droging. WATUMU uit- de km an &7n. Goud 8 uur. Ledenvr nnonstrantsch Gv neente. en de 25) Niemand len stom tranen te i aan het een aan en it Electr. 5 Salon. ■11e soorten HAAR- I InMtM aat imiMtrta Handplsmark de indee- een der v- en Woningtal OnderstandscoiME zij en en het brandende minu- Men en - Zijn er - hand, vroeg G. Toen daarop worden bevorderd. i /*De ra^Gp^eJ?inff I Woc geschiktheid voor dén dienst, Dader hunne bemoeiingen, de Icetiring niet kan uitblijven. Gouda, den 14 Mei 1914. De Burgemeester voornoomd, R. L. MARTENS. van het gemeentebestuur in zake de kiezerslijsten en de uitreiking der stemkaarten. Zooals men weet meester reeds als z< genomen. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer,0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. nwrj geregeld tijdig ■gen ontvangen nu corton, vermakftl?»' loze dan in ouK i en. hnstem -- J Italië. De aardbeving. In een corresp. uit Rome aan de Tiigl. Rundschau worden de opgaven in de Italiaansche bladen omtrent den omvang van de aardbeving en het door haar veroorzaakte onheil, thans weer overdreven genoemd. Er zouden in de vier door den ram getroffen dorpen in het geheel „slechts 80 dooden zijn geteld en de materieele schade zou evenmin zeer groot zijn omdat er, behalve een paar kerken slechts arbeiderswoningen zijn vernield. Indien werkelijk mocht blyken^dat het aantal slachtoffers veel minder is dan tot dusver wordt aangenomen, zou dit natuurlijk een reden tot groote vreugde zijn ofschoon een aantal van 80 dooden, door een enkele aard schok, toch nog welletjes is. Wij herinneren er echter aan, dat de vorige maal, bij de ramp van Mes pina, de- eerste berichten in geenen- deele deden vermoeden hoe ontzettend groot het aantal slachtoffers later zou blijken. Het Schaakbord) )ring Vrijz. Stad* aelub. derwerping aan de meting of aan het geneeskundig onderzoek, wanneer een nieuw geneeskundig onderzoek plaats heeft of kan wor den aangevraagd, de gegevens betreffende ling bij de zeemilitie of bij korpsen van het leger, is vermeld op de publicatie, welke aan het gemeentehuis is aangeplakt. Inlichtingen daaromtrent worden dagelijks verstrekt ter Gemeente-Se- cretarie, afdeeling Militie. .Gouda, den 14 Mei 1914. V De Burgemeester voornoomd, X R. L. MARTENS. dikke gevoerde jas verwisseld stbof nu de rotstrappen af naar plaats van het gevaar. De heer! Onze heer! mompel den de boeren, en eerbiedig maakten zij plaats voor hem. Zij waren hun heer genegen; hij wtó niet zoo hoog moedig als de vorige, die zijn hon den meer achtte dan zijn boeren. Ook had Golinski bij eenige gelegenhe den bewijzen gegeven van zijn li chaamskracht en taaie vojjiarding, waardoor hij grooten indruk had ge maakt op de mannen van het dorp. Aan wien behoort het. huis? vroeg Golinski snel. Aan Thomas Wagner, antwoord den verscheidene stemmen. Zijn alle menschen uit het huis? luidde de tweede vraag. Ja, Wagner, zijn vrouw en de kinderen zijn hier! klonk het ant woord. Maar de oude, gekke vrouw is er nog in, riep Wagner zelf. Zij slaapt op den zolder, door haar moet de brand aangekomèn zijn; wij hebben tiaar vergeten toen\ we ons zelf redden. Dan is ze al gestikt, riepen del boeren. Nu, dat is geen ongeluk, ze was toch gek, de oude heks. geen ladders bij Golinski haastig. ,,ja” geantwoord werd éunie 8 u. Englid I. Irwin Brown. heeft de burge- lOcxÊnig ontslag Amerika. Mexico. Van de bemiddeling der drie repu blieken hoort men niets meer, terwijl de berichten uit Mexico over den strijd tusschen de rebellen en de regeerings- troepen schaarsch blijven en dit wei nige nieuws nog verward en tegen strijdig is. Ondanks de geruchten, dat presi dent Huerta van plan >zou zijn de, hoofdstad te ontruimen, schijnt het dat hij nog altijd stand houdt. De voorposten van het legerban generaal Maas nemen posities in dicht bij de vooruitgeschoven Amerikaansche be zettingstroepen, die niets liever zou den .wenschen, dan op de stad Mexico aan te rukken. Te Washington heeft men daar niet zooveel zin in. Men laat de kastanjes door een ander uit het vuur halen en volgt met voldoening den opmarsch van de rebellen, in de hoop zich door hen bevrijd te zien van Huerta, zon der zelf oorlog te voeren. Barzini, de correspondent van de Corriere della Sera in Mexico City, die eerst had gemeend, dat een algéftleene patriot tische beweging tot een samenwerking tusschen regeeringstroepen en opstan delingen zou leiden, is daarvan terug gekomen. De rebellen zijn vast be sloten qp eigen hand voort te gaan en weigeren beslist de uitspraak der bemiddelaars te aanvaarden. In een interview verklaarde Huerta aan Barzini, dat Amerika thans de rebellen blijkbaar steunt en helpt, en zeide, dat te Gomez Palacio, uiardo en in andere stellingen meer dan 200 lijken van Amerikanen waren gevon den. Aan hun met bloed bevlekte kleeren werden knoopen met de num mers van Amerikaansche regimenten gevonden. Onder de dooden waren talrijke personen met een Amerikaan- schen naam, en verscheidene gekwet sten waren de Spaahsche taal niet machtig. Onder de bevolking der Mexicaan- sche hoofdstad neemt, volgens de New York Herald, de vrees toe, dat de benden van Zapata de stad zullen binnenrukken. Hoewel deze zich nog niet bereid toonen een bepaalden aan- en angst zagen de boeren hem na, toen hij behendig de ladder beklom, een venster intrapte en daardoor het brandende huis verdween. Vol ontzetting zagen de vier menschen op het balkon zijn handelingentoen hij in het brandende huis verdween, viel Esther buiten kennis in haar broe ders armen. Otek Dora was doodsbleek; kruiste haar armen op de borst staarde met wijd geopende oogen beVende lippen naar gebouw. Er verliepen eenige ten van folterende spanning, hoorde niets dan het knetteren loeien der vlammen, het kraken der balken en het luiden der brandklok. Daar verscheen plotseling oude, in lompen gehulde vrouw het venster. Met starenden blik over het gelaat hangende haren zag zij er schrikwekkend uit en zij werd nog spookachtiger in de haar om ringende vlammen. Een gillend ge lach klonk de menigte in de ooren; toen klom zij op het raamkozijn en begon tegen het dak op te klauteren. Maar Golinski volgde haar op den vod;, en ondanks haar slaan, schop pen en bijten, pakte hij haar beet en droeg haar onder zijn arm naar be neden om haar zacht in het gras te ^Zijn gelaat was door den rook ge- Zitting van den Keuringsraad. De BURGEMEESTER der Gemeen te GOUDA maakt bekend, dat de Keuringsraad voor de ingeschrevenen voor de militie, lichting 1915, dezer Gemeente zitting «al houden te Gou da in de Ambachtsavondschool op Woensdag t/m Zaterdag, den 17 t/m 20 Juni 1914, des voormiddag» te 9 u. Hetgeen behoort tot de taak van den Keuringsraad, wie voor den Keuringsraad moe ten verschijnen, wie niet voor den Keuringsraad behoeven te verschijnen, de strafbepalingen, welke zijn ge told op niet-verschijnen of niet-on- l verroerde zich, allen za- en stil. Esther poogde de drogen, die langs haar wan gen stroomden. Golinski’s wilde na tuur was bedwongen; hij begon deze vrouw als een hooger wezen te be schouwen. A^s zij vroeger zijn le venspad gekruist had, dacht hij, wat zou er dan veel anders zijn gewor den. Hij vermoeddè niet, hoe zij met 'haar engelachtig gelaat reeds in het rijk van den Booze was afgedwaald. De marmeren pendule op den schoorsteenmantel sloeg elf uur, toen men scheidde en een bediende den gasten een paar prachtig ingerichte kamers als nachtverblijf aanwees. Spoedig waren alle lichten op het sjot uitgedoofd en de bewoners van Drakenstein in diepe rust. Golinski alleen kon den slaap niet vatten. Hij wentelde zich op zijn bed heen en weer, zonder dat het hem gelukte, het beeld der schoone vrouw uit zijn ge dachten te verbannen. Hij had een voorgevoel dat zij een diep ingrij- dellijk vermoedde, dat Stralendorff de dader was, stelde de advocaat der gravin zich met hem in verbinding. Stralendorff verklaarde toen, dat hij de lieden kende die het dagboek in bezit haddendezen eischten echter 80.000 kronen als prijs voor de uit levering. Daarop liet de advocaat Stralendorff en de kamenier in hech tenis nemen. val te doen, vinden toch bijna dagelijks strooptochten in de buitenwijken plaats. Te Vera Cruz zijn vluchtelin gen uit de stad Mexico aangekomen, onder wie zich eenige Amerikanen en een honderdtal Franschen en Engel- schen bevonden. Zij vertelden, dat van de Engelsche inwoners van Mexico er slechts weinig vertrokken zijn, en dat de Britten en de Franschen zich .op zelfverdediging voorbereiden. In enkele woningen zijn wapens, munitie en levensmiddelen opgetast en de organisatie van deze toebereidselen is in hoofdzaak in han den der Britten. Oostenrijk-Hongarije. Van een Gravin, een Baron en een Kamenier. Gisteren begon te Weenen het straf proces* tegen baron Heinrich Stralen dorff. Hij wordt beschuldigd van chan tage, gepleegd op gravin Vera Ester- hazy. De gravin die sedert anderhalf jaar in een hotel te Weenen woont, bezit een groot vermogen. Haar familie beweert echter, dat zij niet in staat is dit zelf te beheeren en probeert thans haar onder curateele te stellen. Sedert jaren houdt de gravin een dagboek, waarin, naar beweerd wordt, vele dingen staan opgeteekend, waar van haar familie tegen haar zou kun- I nen gebruik maken-; ter adstructie van den eisch om haar onder curateele te doen stellen. Dit dagboek nu bleek in Februari jl. uit de kamer der gravin te zijn weggenomen. Onmiddellijk werd vermoed, dat ba ron Stralendorff de dief moest; zijn. Deze is van aanzienlijke familie, doch is aan lager wal geraakt, en leefde, naar in de acte van beschuldiging wordt uiteengezet in den laatsten tijd j van het geld, dat hij ontving van i vrouwen met wie hij in intieme relatie had gestaan. Kort na de aankomst der gravin te i Weenen, kwam hij in haar hotel en zocht hij zich bij haar in te dringen. De gravin wilde echter niets met hem te maken hebben. Toen maakte hij kennis met haar kanienier, Emma Böjti genaamd. Stralendorff toonde groote belang stelling voor het dagboek der gravin en de kamenier bracht het hem dikwijls. Op 23 Februari verdween het boek uit een gesloten kast van, de gravin. Daar, zooals gemeld is, men onmid- DE JOfiG Oosthavon 31.1 taM« Mar FMoHa nw I GOUDSCHE COLRA \T PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad,1.50 Idem franco per post,1.90 Abonnementen worden -dagelijks aangenomen aan onS Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. o, die hun stem- nspannen roemen ibletten, als de rming tegen ver stem. Zij worden len wegens hun ;enschappen ge-, den betuigen del ing daarvan. Tl le Apotheken en fl- 0,60. Depot te ’oops, Wijdstr. 29 Keuring van Mi lit iep licjitigen. De BURGEMEESTER van GOUDA, Gevolg gevende aan een namens den Minister van Binnenlandsche Za ken tot hem gericht verzoek; Brengt ter kennis van belangheb benden, dat er blijkens bij voornoem den Minister ingekomen ambtsberich ten personen zijn, wier praktijken o. a. daarin bestaan, dat zij voorspiege len in staat te zijn, tegen betaling van eene som gelds, de afkeuring voor den dienst der militie te verkrijgen; waarschuwt de militieplichtigen dezer Gemeente voor bovenbedoelde praktijken onder verwijzing naar ar tikel 206 van het Wetboek v. Straf recht, onder meer inhoudende: Met gevangenisstraf van ten hoog ste twee jaren wordt gestraft: lo. hij, die zich opzettelijk voor den dienst bij de militie ongeschikt maakt of laat maken; 2o. hij die een ander op diens ver zoek opzettelijk voor dien dienst on geschikt maakt. Indien het laatste geval het feit den dood ten gevolge heeft, wordt gevan genisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd; vestigt er voorts hunne aandacht op: dat door de bemoeiingen van de hiervoren bedoelde personen de af keuring in geen enkel opzicht kan j - raadpleging dier personen jftil Wte anders dan noodelooze kosten ^roorzaken, omdat bij werkelijke on geschiktheid voor dén dienst, ook af« Japan. Het Marine-schandaal. In verband met de veelbesproken gevallen van corruptie bij de marine, zijn admiraal Jamamoto, ox-minister van marine, bij de reserve geplaatst en schout-bij-nacht Takarabe, eveneens gewezen minister van marine op wacht geld gesteld. Het besluit daartoe werd genomen, nadat graaf Okoema, de minister president zich naar het Paleis had begeven, om den Keizer rapport uit te brengen over het resultaat van zijn conferentie met den minister van marine, admiraal Joshino. Van heden af zal wekelijks een ex- prestrein loopen van Moskou naar Wladiwostock met doorgaande rijtui gen. De trein komt Zaterdag te Wla diwostock aan en correspondeert daar met de stoombooten die op Tsoegaroe schroeid en gescheurd; een neerval lende balk had hem een wonde het hoofd toegebracht, waaruit bloed stroomde. Jubelend omringden de boeren hun heer, die zijn leven had gewaagd voor een oude, waanzinnige vrouw. Ook de brand nam een gunstiger Wending want een weldadige regen kwam de boeren te hulp en binnen enkele uren was het vuur geheel uitgedoofd. Go linski was naar het slot toegesneld; schreiend viel Esther hem om den hals en Dora schonk hem een hand druk, die van een vurigen blik ver gezeld ging. Ook Reichenau en Leo pold prezen zijn moed en vastbera denheid. Spoedig begaf men zich ech ter weer ter ruste, daar de gasten stellig weer den volgenden morgen zouden afreizen. Het slot was een kwartier later weer in het duister ge huld en ditmaal werd de slaap der bewoners niet meer gestpord. Het was ongeveer tien uur, toen de gasten en de familie aan het ont bijt zaten. Natuurlijk liep het ge sprek bijna uitsluitend over het ge beurde van den afgeloopen nacht. En Golinski moest tot in bijzonderheden, een beschrijving geven van zijn stout moedige®. tocht, waarnaar allen mot gespannen aandacht luisterd Frankrijk. Voorschriften voor luchtvaart. De minister van ’■oorlog heeft een dekreet uitgevaardigd, waarbij aan aviateurs en commandanten van be stuurbare luchtschepen wordt voorge schreven, hoe zij zich in de nabijheid der Oostelijke grenzen hebben te ge dragen. De luchtschippers moeten zich zoo ver mogelijk van de grenzen ver wijderd houden, ten einde noodlandin gen op vreemd gebied te vermijden. Wanneer zij in een nevel geraken, moeten zij onmiddellijk landen, zonder van richting te veranderen. De be stuurders van vrije ballons moeten zorgen, dat zij op minstens drie kilo meter van de grenzen kunnen dalen. Omtrent het stembus-bedrog tijdens de herstemmingen te Rrjssel wordt nog gemeld, dat het bedrog heeft plaats gehad ten voordeele van den zoon van den reactionnairen burge meester Delesalle. De vier personen, die in verband met deze zaak in hechtenis zijn geno men, zijn typographen. Zij hebben thans bekend, dat zij voor den jongen Delasalle hebben gewerkt. Artikel 33 van de Kieswet bedreigt dergelijke handelingen met een gevan genisstraf van zes maanden tot twee jaar en een geldboete van 200 tot 2000 fres. De afgevaardigden voor het Noor- der parlement Delory en Ghesquière hebben bij de justitie een klacht in gediend tegen den burgemeester van Rijssel. Hierbij verklaren zij, dat het feit, dat medeleden van een geestelijke broederschap van leeken in het bezit zijn gevonden Van meerdere stemkaar ten, wijst op bedriegelijke handelingen voorstellen, hoe dat zou moeten plaats hebben. Met haar tegenwoordig leven scheen zij niet tevreden te zijn; het scheen hem ook onmogelijk toe, dat zij haar echtgenoot, die minstens ‘20 jaar ouder was dan zij, liefhad. Als zij echter niets voor Reichenau ge voelde, wie kon hem dan verzekeren dat haar klaagtonen niet een derden persoon golden? Bij deze gedachte kon hij het niet langer in bed uit houden: hij stond op, kleedde zich en schoot een zijden slaaprok aan. Op de teenen sloop hij uit de ka mer in het salon en wilde juist de vleugeldeuren openen, om op het bal kon te gaan, toen h ijiets zag, dat hem bijna van schrik deed verstij ven. Uit een der laatste huizen vfin het dorp stegen dikke, zwarte rook wolken, waartusschen groote vlam- irien langs het dak opflikkeren. Brand! riep Golinski met een donderende stem naar beneden en tegelijkertijd klonk de hoorn vAn den torenwachter. Brand! Brand! klonk het door de straten en bliksemsnel plantte deze kreet zich voort en wekte de bewo ners van het dorp uit den slaap. Ook op het slot werd het levendig. Esther Leopold, Reichenau en Dora stonden op het balkon en zagen hoe de vlammen meer en meer om zich heen grepen en het gevaar voor de om- Wordt vervolgd.) nni waren op verschillende plaatsen ge hot gebouw te zetten. Met verbazing zou niet

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1