Binnen land. STATEN GENERAAL Gemengde berichten. ;nge zonden. Ingezonden Mededeelingen. DEdONGS hoixandsch- Stadsnieuw KANTONGERECHT TE GOUDA lEZ'u.zxiSt. Laatste Berichten. BURGERLIJKE STAND. Telegrafisch Weerbericht Officieele Prijscourant EffectenbandelteAmsterdaui - - - - - ?1/8 21/ varen. Van Tsoegaroe bereikt men dan weer per spoor Tokio. De geheele reis van Moskou naar Tokio duurt op deze wijze slechts elf dagen. Belgie. Relletjes te Antwerpen. Sedert Vrijdagavond, zoo schrijft het „Handelsblad van Antwerpen" wordt in eene bioscoop in de Provin ciestraat eene kleine revue opgevoerd, geschreven door een Israëliet, die in een der tooneelen, zijne Poolsche stam- genooten voorstelt in een daglicht, dat ze bitter weinig vleiend moeten ge vonden hebben. Zaterdag reeds was heel de buurf, waar duizenden Israë lieten wonen, dan ook in rep en roer. Zaterdagavond werd er reeds fel ge protesteerd tegen het tooneel in quaes- tie en Zondagmorgen werd den lokaal- j houder eene deputatie gezonden, om hem te verzoeken dit tooneel voortaan weg te laten. De man gaf ten ant woord, dat alles zou geschrapt worden wat voor de Joden kwetsend kon zijn. Doch deze wilden de zekerheid heb- I ben en Zondagavond kwamen ze in I drommen opdagen de zaal was prop- I vol en buiten stonden er nog1 honder- I den, zoodat tusschen 7 uur en midder nacht de dienst van de tram letterlijk onderbroken was. En 'twas zoo wel revolutie binnen in de zaal als buiten op de straat. In de zaal waren de Israëlieten ge komen om te beletten dat de revue zou gespeeld worden, in geval het gewraakte tooneel er in bleef en men heeft er toen heftige tooneelen beleefd. De revue begint met een tooneel in de zaal en daarom verschijnt dan eerst de regisseur op het tooneel om te zeggen dat het stuk niet doorgaat, i omdat de spelers aan de modeziekte Igdenwaarop dan de vertolkers, die in de zaal zitten, als voorgewende toeschouwers, naar voren springen en zeggen dat zij zelf dan het stuk zullen I opvoeren. Nu hadden de Joden in de zaal heel dit tooneel totaal verkeerd begrepen; I zij meenden dat werkelijk de vertoo- I ning niet doorging en begonnen al I razend te juichenhun aanvoerder I sprong zelf op het tooneel, om victorie I te roepen, maar hij werd naar beneden I geworpen door de artisten en de revue I begon. Toen nu de man, die den Pool voor stelt, op het tooneel verscheen, begon het spel. Allen stonden op, fluitend, zingend, schreeuwend, zoodat men niets meer hoordenaar de artisten werd met rotto sinaasappels en be dorven eieren gegooid en stinkbollen, in de zaal platgetrapt, verwekten een onuitstaanbaren stank. De buitenstanders wilden met ge weld binnen om deel te nemen aan het gevechtook buiten waren er twee kampen die handgemeên geraakten en sterke politiemacht moest ontboden worden om' de overrompeling der zaal te voorkomen. Ten slotte trok de artist, die den Jood speelde, ten toppunt van woede zijn pruik en zijn valschen baard af, I wiep ze naar het publiek en vertrok. Dit herstelde nu min of meer de rust, maar het was middernacht eer de straten dier buurt hun gewonen aan blik terugkregen. Maandagavond hebben er tegenbe- toogingen plaats gehad. Deze liepen betrekkelijk kalm af, alleen kwam het I op straat tusschen voor en tegenstan- I ders nu en dan tot een kloppartij. Maandagmdrgen hebben al de I Poolsch-Israëlietische diamantslijpers werkende in een fabriek der Wipstraat, eigendom van den persoon, die ook eigenaar is van de bioscoop in de Provinciestraat, ten teeken van verzet, het werk gestaakt en de fabriek ver-' laten. Vrijzinnige Landdagen. De landdag in de Prov. Noord- Holland zal niet op Hemelvaartsdag, maar op den tweeden Pinksterdag wor den gehouden. In plaats van den heer Manassen, zal de heer F. M. Knobel, spreken. In de provincie Groningen zal Ap- pingedam de verzamelplaats zijn. In plaats van mr. Tydeman zal te Zwolle spreken mr. Th. H. De Meester. TWEEDE KAMER. Vergadering van 13 Mei. Voorzitter: Mr. H. Goeman Borgeeiu» Inkomstenbelasting. Voortgegaan werd met de behan deling van het Ontwerp-Inkomstenbe- laating. De Minister van Financiën, de heer Bertling, bracht de commissie van rapporteurs dank voor dit tus schen voorstel. De minister is vanoor- I deel dat juist* de registratie» gegevens bezit van waarde voor het berekenen I der aanslagen, sinds jaren verzameld uit de opgaven der successiebelas ting en de hypotheken. Voor de di recte. belastingen zou te veel tijd ver- I toren gaan bij het nazien van deze gegevens. Bij de registratie is het zg. knijp en piep-eysteem niet noodig. In 1911- I 1912 werd de aangifte vrijwillig ver hoogd met 22% millioen. Door de controle der registratie werd dit verhoogd tot 113 millioen. liet stelsel van spr. zal te verkiezen zijn, is minder omslachtig en eenvou diger van administratie. Uitbreiding van personeel zal zeer béperkt worden. De heer Pat ij n, u.l., repliceerde. Het gewijzigde amendement der com missie van rapporteurs werd daarna z.h.st. aangenomen. Alzoo wordt de aanslagregeling in hoofdzaak opgedragen aan het dienst vak der directe belastingen in samen werking met dat der registratie, in het belang van de juistheid der aan- QI a tran Artt. 3948 werden goedgekeurd. ar*' stelde de heer d e Meester, u.l., voor in te voegen het volgende: Bij gebreke van de I volgens de bepalingenvereischte aan gifte wordt de belasting verhoogd met 25 ten honderd. Spr. verdedigde dit voorstel, othdat een strafbedreiging vaak de eenige manier is om vele ontduikingen te gen te gaan. De minister vond deze bepaling gevaarlijk, eveneens de heeren Tydie- man en Vliegen. I Het amendement werd daarna Ver worpen. De artt. 49—55 werden goedge keurd. Bij art. 56 wenschte de heer Knobel, v.l., een kleine verbete- I ring waar in een zin staat: ,,4an den man" te veranderen in „vanAen man of van de vrouw." De heer Beumer, a.r., had daér- tegen principieele bezwaren, ftldius zou de vropw gelijk gesteld wénjpn met den man. Zijn er niet gefcrta? mannen, vroeg spr.? Hebben de'ïyóu- wen recht op een benoemingr 3br. meent van niet en acht de vroUw >óok niet geschikt. De heer Schaper, s.d., noemt deze opvatting zeer antiek. De heer Beumer doet alsof de vrouw nog be trokken moet worden in het openba re leven, maar spr. wijst erop! dat dit allang is geschied. De Minister heeft in de voorgestelde wijziging geen enkel bezwaar, heeft in commis sies meermalen naast dames gezeten, die in geen enkel opzicht omctei deden in ijver, noch capaciteit voor de man nen. Het amendement werd daarna aan genomen met tewn 19 stemmen. Vervolgens wedden artt .56—63 aangenomen. De vergadering werd daarna ver daagd tot Donderdag 11% uur. Te Hengelo zijn de rijksveldwacht en de politie een dievenbende op het spoor gekomen, diejn de beide laat ste jaren tal van diefstallen heeft ge- Ëleegd. Het zijnde fabrieksarbeiders S., die in óJT gevangenis te Gro ningen zit en ifeds bekend heeft, H. J. A. K. en J. W., die beiden naar Duitschland zgn gevlucht en vrouw en kinderen hebben achtergelaten. Tal van voorwerpen, alsrijwielen, rijwiellantaarns, waschgoed enz. wer- I den in beslag genomen, terwijl bg de I woningen der laatstgemelde verdach ten vele overblijfselen van konijnen, kippen en eenden zijn opgegraven. (N. R. Crt.) Gakt de bevolking van Zeeland achteruit In de Middelburgsche Courant vin- den wij melding gemaakt van het ver ontrustende verschijnsel, dat in niet minder dan 84 van de 109 Zeeuwsche gemeenten zich in 1913 minder per sonen vestigden, dan er uit vertrokken. In het geheel kwamen er 13.404 per sonen en vertrokken er 15.504, diis uit dien hoofde een vermindering van 2100 zielen. De achteruitgang van het totaal cijfer wordt gelukkig nog verhoed door het overschot der geboorten boven de sterfte, dat in 1913 3462 bedroeg, zoo dat de bevolking met 1361 zielen vooruit ging, wat echter op haar totaal cijfer van 237.508 zeer weinig is. Middelburg bijv. verloor door meer vertrek dan vestiging 269, Vlissingen 446, Zierikzee 130 zielen, de meesten trokken wel naar Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. En het meest verontrustende is nog, dat deze ver mindering reeds sinds jaren constant vermeerdert. Diefstal van f9000. Aangaande den diefstal van f9000 op het .kantoor der firma Van, Es Co. te Rotterdam, schrijft hët Rott. Nwbl. nog Het vermoeden, dat B. volgens een vooraf beraamd plan te werk ging, vindt grond in de omstandigheid, dat hg wist dat Maandagmorgen die f 9000 op het kantoor der firma P. A. v. Es Co. gebracht zouden worden. Hij kwam naar men ons verder mee deelde dien morgen op het kantoor met de rechterhand in een doek, gaf voor zich geblesseerd te hebben, waar door hij niet kon schrijven en ver zocht aan het loket te mogen dienst doen. B. en zijn vriend V. hadden elkaar leeren kennen op een assurantiekan toor aan de Boompjes, waar zij gelijk tijdig in betrekking waren. Daar heeft Bertus V. ook eens iels uitgehaald en toen ging B. met hem mede. De familie' van V. heeft destijds denkpa troon, den heer v. W. de geleden schade ivergoed, zoodat er toen geen justitie An gemengd is. Buiten verantwoordelijkheid der Red. De Bal biërs en Kappers-bewé^ijig. M. dfj) R. Met onderstaande 'tje plaat- UEd. m(j ten tzeeJwe ver- sen zul plichten Hoe heb, tol oplossini arbeideij een Col Wat to^j O ver A beiders K actie vld kaéperdjl zaielijkh loon, vqr ook in G den veitt bed ik er'al ove^ na gedacht lh kan ik maar géén gpede vinden, met welk recm de l in Goud|) willen oprienten lp. Scheer-'jen HaarsnijsMpn. 5 is het geval, in den lapte voeren de ar- |n veifschillende vakken een j>r loonwverhooging.Ook de bu barbiers hebbende nodd- Bid iqp?iefi, verhooging van >r hufi arbeid te eisöhen, zoo ouda. Op een daartoe gehoq- jadering, 5 Maart 1.1. werd met algemeene stemmen besloten tot tariefsverhoopng over te gaan, in} gaande 1 Mèï d. v. en de zaken in 4 klassen verdepld. i) Mhar wat gebeuiè jnu De l"te en 2do klas zakén hebben 1 Mei hunne nieuwe tarieveii ingekeerd, en naar ik vernam met succes. D|>ph de 3de en 4de klasse zaken borden tegengewerkt, en zelfs bëdreigd toet h4 oprichten van een Cdöp. Scheersaty#. Wie had kun nen vermoeden, dat ij just van die men- chen, die zelf ook gaarne hun loon zagen verhoogd, en jiefst nog wel met 1 a 2 cent per uur, de tegenwerking1' komt Dus hier gaat de stryd van arbeiders tegen arbeiders en juist tegen die arbeiders, dip als werkgevers heb ben hun klanten, en die door de wet- gèving wel de lasten worden opge legd, maar niet profiteeren van de lusten, dat wil zeggen, niet door de wet beschermd worden. Nu wil men de menschen wel wijs maken, dat de barbiers nietbehooren gerangschikt te worden onder de ar beiders, doch wie op de openbare ver gadering is geweest 4 Mei 1.1., zal er wel anders over denken. (Zie verslag Goudsche Courant 5 Mei.). Volgens mijn meening hebben de barbiers zelf ook wel eenige schuld van het niet slagen der actie. Indien zij niet zoo kleinzielig waren en bang voor klanten verlies, (wat toch énkel maar denkbeeldig is) en de invoering van het nieuwe tarief op wat korter termijn hadden genomen, dan had het moeten slagen. Maar nu dat gesteld was op 1 Mei, nu hadden de tegen standers al den tijd om maatregelen te nemen, om het zooveel mogelijk tegen te gaan. Nu echter ,is het zeer moeilijk de nieuwe tarieven in te voe ren, als tegeiykertijd een zaak wordt geopend waar de oude tarieven ge handhaafd blijven. Ik geloof echter vast en zeker, dat een Coöp. Soheer- salon in Gouda geen recht van be staan heeft. Die zal evengoed als in andere plaatsen, zelfs wel grootere als Gouda, van zeer korten duur zijn. En wat is dan het gevolg De menschen die zijn overgeloopen, hebben nogwel zooveel schaamtegevoel, dat zij niet meer naar hun vroegeren barbier te ruggaan, waar zij al zooveel jaren geweftst zijn, en er zich als 't ware thuis gevoelden. Dus dan maar blijven, alhoewel noodgedwongen, in de Coöp. Scheersalon, die natnurlgk dan voor eigen rekening wordt voortgezet, door den z g. chef. Dat is dan ook het eenige goed wat de arbeiders ge daan hebben, iemand aan een zaakje geholpen, niaar, ten koste van ver schillende barbiers, die, de een wat meer als de ander, klantën verspeeld hebben. En dan is het nog maar een halve broodwinning. Het 2de gevolg is dan natuurlük toch tariefsverhooging. Neen arbeiders van Gouda, laat het niet zoover komen, dat er een derge lijke zaak tot stand komt het zou werkelijk geen sieraad voor Gouda zijn, zooals ik eens heb hooren zeggen. Beter zou het wezen een voorbeeld aan Leiden te nemen. Toen daar de ZWITSCRSCHE CHOCOLADE Tabletten. Rollen.Doozen kappers en barbiers een actie op touw zetten, voor de 9 uur-sluiting en allen daar voor gevonden waren, was er één collega, dip zich op 't laatste moment terugtrok, op hoop eenige klanten te •winnen, van zijn collega's. Doch hg had buiten den waard gerekend. In plaats dat bij het publiek mee had, kreeg hg het tegen. Men dreigde hem met boycot, er werd* door het publiek 's avdnds gepost, en het einde was óók 9 uur sluiten. Zoo moet het ook gaan met de tarief-acïie in Gouda, omdat het óók is een rechtvaardige eisch^jzelfs al zouden de 3do klas zaken het tarief verhoogen van 5 op 7*/2 j cent Wat dan nu, dóór bangmakerij en kleingeestigheid op 6 cent gebracht is. Laten alle arbeiders van Gouda hpt door de voormannen van alle politieke richtingen gegeven advies volgen dopr geen hinderpalen in den weg te leg gen aan de alleszins billijke tariefactie' I der kappers ep barbiers. UI 9* m* beleefden dank, I P01 Geriemde plaatsruimte^ j| Hopgabhtend, l j F| J. jkENS, C. iffeur. Boskoop, m Me$j 1914. i J GOUDA, 14 M. Eipde|amencom|ijs4i6 H H.'s. 6j.c^ in tfaats, van .ben |ieer J. W. dj Voort,J die om-jtgezóndheidsredelnen heeft 'gemèertd tfT moeten bedanken als lictt der 3è Eindexaiiiencomifaiiïie, is benoemd di hejr A. Spëyer, lea^ar aan dej Rijks H. EL'S, alhier. W\ Societeif „On^ Genoegen". \]J Maandag 25 Mei a.s. zal in de Mal der Societei,t „Ons Genoegen" Lain ledenvergadering worden gehouEn, waarin aan de orde komenRekening en Verantwoording van den penning meester over het Societeitsjaar 1913- 1914 en herbenoeming van twee Com missarissen der Sociëteit inplaats van de heeren C. van Veen Azn. en A. Steensma, die aan de beurt van aftre ding en herkiesbaar zgn. Het Brokkenhuis. De Secretaris van het Brokkenhuis zendt ons het volgend verslag van die inrichting over het jaar 1913 Mocht onze Voorzitter bij de eerste vergadering in 1913, n.l. in die van I 14 Jan. er op wijzen, dat na dereor ganisatie van het Bestuur van het Brokkenhuis de laatste maanden van 1913 vrij gunstig waren geweest voor het Brokkenhuis en er den wensch aan toevoegen, dat die gunstiger toe stand ook ik 1913 zou bestendigd blij ven, het is ons een aangename taak te kunnen constateeren, dat die wensch niet is 'beschaamd geworden. Het rondzenden van een circulaire en het benoemen van een dames-co mité voor propaganda hebben daartoe veel bijgedragen. Als eerste gevolg is dan ook, dat de schuldenlast aanmer kelijk verminderde, ja zelfs het uitzicht bestaat, dat die in 1914 geheel zal ge delgd worden, dank zij de schenking van aandeelen, die door sommigen zijn rrnfinnn In de Commissie had sleohts ver andering plaats door het bedanken van den heer Vingerling in wiens plaats de heer P. Begeer werd benoemd. Ten gevolge van drukke werkzaamheden bedankte de heer J. van Eijk als pen ningmeester en werd vervangen door den Heer Grootendorst. Met dankbaarheid moet herinnerd worden aan den stenn van de pers, die steeds onze advertentiën gratis plaatste. Hen grootsten dank zij echter gebracht aan dat deel der Goudsche Burgerij, dat door het afstaan van kleeding schoeisel, dekking,' *enz. onze pogingen om door het Brokkenhuis velen ten zegen te zijn, zoo krachtig hebben ge steund. Moge in 1914 blijken, dateengroo- ter deel onzer Burgerij overtuigd wordt van het vele goede, dat ons Brokken- hms in Gonda verpreidt, en ons, door het afstaan van al wat zij wenschen af te danken, willen steunen in ons streven. Arbeidsovereenkomst in de Bouwvakken. Gisterenavond is door de Patroons-1 vareeniging hier ter stede - dering gehouden, waarin tot invoering van een nienwe overeenkomst. Nadat in een vorige ver besloten was tot niet-invoeruii een collectief arbeidscontract zijn in het nienwe contract de' v-' bepalingen vastgelegd, waarop troons met de werklieden in handeling kunnen treden Artikel 1. De arbeider verbindt in dienst van den werkgever wer1- te zijn als en alle%erkzaam te verrichten dié hem door of naam den werkgever in zijn ondernemj zuilen worden opgedragen. Art. 2. De werkgever verbind zich voor dien arbeid als loon nit t> betalen cents per uur. Art. 3. De dageljjksche tarbeMmii zal niet langer bedragen din Uj~ terwijl des Zaterdags zal worde» ml ëindigU om £5b uur. Art. 4. Bij gebleken noodzakelSfc I beid, ter beoordeeling van den wart gever, zal de arbeider ook bnilea degelijkschen werktijd en op Zoi- en erkend Christelijke feestdagen arbeid verrichten. Voor arbeid, verricht tilsschen 7m 10 our 's avonds zal he( loon worden verhoogd met 25°/„. Voor nachtwerk, d. i. voor arbeid verricht tusschen 10 nnr 's avonds en 6 nnr 's morgens, zal het loon worden verhoogd met 50%. Voor arbeid op Zondag' en op de daarmede gelijk gestelde erkendd Christelijke feestdagen/, zal.;, het loon worden verhoogd met 100°/.. Art. 6. Geen loon 'js verschuldigd voor den tijd, geduréhde welkende arbeider den bedongen arbeid niet heeft verridht, zöbdat de arbeider o|i zijn aanspmak óp het loon verliest, wanneer hfi tengevolgé van de ib arl.jl63SyD etitfi) vad bet B. W( güntjpmde, gevalleji verfiinderd is gé weeët aijn|; arbeid ia vefrichten. tl Art. 6. Bij sttyfy;- ofl aangenoméij werk ontvangt de werknemer weké-J I ftijks minstens het 'loon! gelijkstaande^ met hetgeen doorgei) arbeider in £et-1 delfde tijdsverloop I zou 'zijn verdiend I met werken £er uurloonil Art. 7. De opzeggingstermijn zal' voor beide partijen gelijk üijn en zal één dag bevatten. Art. 8. De uitbetaling van hetloou zal des Zaterdags geschieden. Als minimum k>on vobr bekwa-» me metselaars zal Warden betaald SM cents per uur en vóór opperlieden In cents per uur. Naar wg vernemen zal bet korè Koninklijke Nederlhndsche Scheith schutters nit Rotterdam Zondag sa een marsoh maken van Rotterdam naar Gouda, begeleid door haar mu ziekkorps. De afmarsch zal plaats vinden vanaf de Beurs te Rotterdam, omstreeks half 9. De Scherpschnthfft zullen dan ongeveer 1 uur alhier aa#% komen en met de muziek een manoh door de stad maken. Na een oogenblik rust in cafi „Tivoli", keeren zg weer te 2.46 naar Rotterdam terug. Dinsdagavond zijn, naar ons wordt gemeld, in het „Blauwe Kruis" aan de 9 deelnemers van den cursus van bet Ned. Roode Kruis het diploma van geoefendheid uitgereikt in hst transport van gewonden. Ieder der gediplomeerden ontving een insigne en een verbandtrommaM voor eerste hulp bg ongelukken. Een artiptieke reclame. De Koninklgke Stearine Kaarsen fabriek Gouda heeft een kunstwerk uitgegeven, bestaande uit; drie porte feuilles, elk inhoudende 12 reprodootiëfl naar origineele etsen van Rembrandt uit de collectie van het Rijks Pren tenkabinet, verzameld en van beschrij- I venden tekst, voorzien onder leiding van J. Philip van der Keilen Den., Ambtenaar bij het Prentenkabinet. I Deze kunstuitgave wordt door de Kaarsenfabriek Gouda onder het be- reik gesteld van de afnemers tikelen dier fabriek en doet wgze dienst als een reclame zonder artistiek gehalte. In het kunat* werk zelf is bij de uitvoering vermeden, wat ook maar op een reclame-uitgave zou wgsem Niets herinnert daaraan. Juist daarom zal dit een aansporing zgn voor d« tallooze gebruikers der Kaarsenfabriek artikelen om de bons, welke 6jj de artikelen zgn verpakt, zuinig te be waren tot er 60 bijeen zgn, omdat daarvoor een portefeuille kan wordenv verkregen. De drie portefeuilles hebben een verschillende inhoud. De eerste bevat Rembrandt, Bgbelsche voorstellingen de tweedeRembrandt, Portretten derde: Landsohappen. de Diréctie der Kon. Stearine fabriek Gouda is gekomen tot ve van dit kostbare kunst en wij in het bg de porte2 ons toegezonden prospectus de grootste Meesters der Schil- van de Primitieven tot de wii behoort wel Rembrandt. Het werk van dezen voornamen kunste- uit het Nederland van de 17° eenw dat verspreid iB over de musea en particuliere verzamelingen van Europa en Amerika, is en zal altgd blijven een voorwerp van groote be wondering van eiken kunstkenner, van eiken kunstliefhebber. Naast de gchilderstukken, waarvan men er ver scheidene vindt in het Rgksmuseum te Amsterdam, maakte Rembrandt ruim een 300-tal etsen, waaronder on geveer 70 bgbelsche voo&tellingen en 26 landschappen, de overige portretten en talrijke Studiebladen. De prgzen, die etsen van Rem brandt, voord in den laatsten tijd, nu de vereering van deizen kunstenaar steeds toeneemt, opbrengen, zijn dik- wnls zeer hoog en het verwerven van eeö afdruk van een origineele plaat ligt dan ook sleóhts binnen het bereik van enkelen. „Een bezoek aan 's Rijks prenten kabinet te Amsterdam, waar zich een sohitterende verzameling van etsen| van Renfbrandt bevindt, bracht ons op het dankbeeld, het publiek en on der hen spéciaal de afnemers van onze artikelen ïnj de gelegenheid "te stellen, van enkele dezer etsén zorgvuldig uit- gevoerdetjj reproduction te verkrijgën. „Dezejfeproductiëiïop enkele uit zonderingen na van dezelfde grootte als de polspronkeiykje etsen, zijn zeer ftfaai ukgevoerd ep vormen met elkaar een kaEtbare collectie, die onze afne mers zonder eqnige1 kosten in eigen-' dom kénnen vëjrkrijgenl" Uit het bovenstaande blijkt dat hier 1 een uitgave wordt geboden, welite de grootste appreciatie (verdient. Ddprde kunstlievendheid dep Directie vain de Kaarsenfabriek Gouda is hetmogelgk gewpeslj een belangrijk aantal etsen van Rembrandt dooy uitnemende re- productie te brengen onder de groote massh, die wanneer een uitgever dit kunstwerk zou hebben ondernomen, door de groote kosten, die daaraan zgni f Jerbonden, daarvan verstoken zou zgn jgebleven. Na een- rustige beschouwing van dit kunstwerk komen W|' daarop nog terug. Morgen wordt een aanvang gemaakt k" de werkzaamheden'van den bouw het bankgebouw voor den heer V. de Mol aan de Markt. Het heiwerk daarvoor zal door de N.V. v/h. H. J. Nederhorst electrisch ««mhieden. De palen voor de gelei ding werden hedenmiddag reeds op de Markt geplaatst. de hedenmorgen gehouden vei ling in het café het schaakbord, ten overstaan van Notaris G. Vos van een Bonwmanswoning onder Waddinxveen is in bod gebracht Perceel 1, de Bouwmanswoning met 41 Hectaren Wei- en Bouwland voor f61000.- Perceel 2. 3 B.A. 75 Aren Weiland voor f 7600.—. Perceel 3. 3 H.A. 75 Aren Weiland voor f8000.—. Perceel 4. 3 H.A. 75 Aren Weiland voor f9200.—. ^derswoning met grond voor Eén perceel water voor f 20. Een incidentje. Vanmorgen heeft bij de werkzahm- ïr ®!L_aan aMalteering van de gehad 6611 ^nc^en^ plaats fjjJpórtg, die het eene gedeelte v&n de Hoogstraat met het andere ver wond, werd door de werklieden, die wr plaatse waar die brug lag, moesten sj|n, Weggenomen, teneinde te kun- Wn voortgaan. Daar dit blijkbaar niet e bedoeling was -van den gemeente- oouwmeester, moest deze brug op- nieuw worden geplaatst en als gevolg -arvan onstond een incidentje. Een der werklieden werd gelast zich «n het werk te verwgderen, waar- de anderen geep genoegen na- n en mede den arbeid neerlegden. IjM heeft echter ipaar heel kort gOTOrd; dé werklieden hebben allen ■jKwflig het werk hervat, zoodat de J**2aamheden geen stagnatie heb- "on ondervonden. mf*08*°0P- lp de gehouden alge- 8 Jer8adering der Boskoopsche mgbouwvereeniging zgn herkozen OhJntrede?de leden: de heeren P. ^Oédt en J. Groenewegen. werd aan de gemeente f 3nnnmVOOrSCkot aan te vra£en* i **19000.voor den bouw van arbeiderswoningen Waddinxveen. In de vergadering van den gemeenteraad te houden op Vrijdag 15 jMei 1914, des namiddags te 7V, uren, zullen de navolgende on derwerpen worden behandeld: 1. Versing der vergadering van den 7den April j.l.2. Mededeeling van ingekomen strikken3. Kohier wegens schoolgelden over de maagd April j.l. 4. Benoeming van een onderwijzer aan de openbare lagere school aan de Brug. Voorgedragen worden de hh.G. Bot te Groot-AmmeFsW. M. J. Burger te Moordrecht en L. H. Diepenhorst te Ameide; 5. Af- en overschrgving begrooting dienst 1913. In de meubelfabriek der Gebrs. Notenboom aan het Noordeinde alhier, sprong gistermiddag de gasmotor met vervaarlgken knal uiteen,. De ruiten in de werkplaats werden verbrijzeld, persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Oqrzaak is vermoedelijk niet zuiver gasmengsel. j Aar landerijen. In de gisteren igehouden!/ raadsvergadering werd, ten- ieinde uityoering te kunnen geven aan jhet vastgestelde uitbreidingsplan van ■de bebouivde kom, besloten tot aan koop varil 17.24.63 H.A. weiland met boerderij,fin eigendom toebehoorende Jaan de heeren prof. dr. D. A. de jjpng te Leiden en D. Bakker, burge- ineeste'r Jie Capelie a/d. IJssel vodr 56,000* (N. R. Crt.) ik ATBEKICHTEN. {I uouda, 14 Mei 1914. GRANÈ|jGoed prijshoudend, li Tqrwe j(f|Zeeuwsche 9^5 k 9.50 mindere dito 8.75 i 9.—. Afwij kende ,8.25 <L «.50. Polder 7.75 f 8.^5. Rogge Zeegwsche 6.7s k f 7.50. ^Polder 6.50 k f 6.75. Buiten- I4ndsche per 70 kilo 6.— a 6 50 Gerst; Wuifer 5.60 a 6.25. Zomer 5.50 k fl 9.—. Chevalier 6.25 4/6.75 Buitenl. vjbergerst per 65 kilo 5,— k 5.50. Ijsver per H.L. 4 40 k 4.60. Per 100 kilo 8.25 k 8 50. Hennep zaad Builenlandsche per 50 Kilo ƒ6 25 k f 6 50.jKanariezaad 19.kf 20.—. p. H,L. Karwijzaad per 50 Kilo 13 50 k f 14.5W Koolzaad 13 f 14.— per HL. Erwten: Kookerwten 10 k f 10.50. Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 7.25 k f 7.50 Boonenbruine boonen 13.k 14.50 ritte boonen !8.— k 20,— Paardenboonen 8.25 a ƒ875. Duivenboonen J 8.50 k f 9 M*is per 100 Kilo Amorikaansche Mixed f g,kr f 8.85. Kleine robde 7.75 f 8.25. Veemarkt. Melkvee goede aanvoer handel langzaam prijzen vooruitgaande. Vette varkens, redel. aanvoer, handel gewoon, 20 23 ct. per half K.G. Biggen voor Engeland, goede aanvoer, handel matig 22 k 23^1 ct. per half K.G. Magere Biggen, goede aanroer, handel vrijwel 1.50 k f 1.80 per week. Vette Schapen, weinig aanvoer, handel gewoon 27.— k f 35 Lammeren, groote aanvoer. Handel red., ia.— a 17.—. Nuchtere Kalveren, goede aanvoer, han. del vrijwel 10.— k S 16. Graskalveren, geen aanvoer, Fokkalveren 18.k 36 Eieren ruimen aanvoer, handel vlug, per 100 stuks, 3,50 tot 4,25. Kaas, aangevoerd 158 partijen, handel vrijwel. ie kwal. 30.— it 3»-—ade kwaL 27.— k 29 Zwaardere 33.a Noordhollandsche a Boter matige aanvoer. Handel gewoon. Goeboter 1.25 i.3°- Weiboter 1.it ƒ115* Uitspraken van 11 Mei 1914. Als hoofd eener onderneming niet een arbeidslijst hebben ophangen, C. J. te Waddinxveen 2 maal f 1 subs. maal 1 d. Wegens als bestuurder eener on derneming niet in het bezit zijn van eene arbeidskaart L. v. d. W. te Waddinxveen f 1 subs. 1 d. Wegens op snoek visschen tusschen 16 Maart en 3 April en te kleine visch vervoeren H. H. te Gouua 2 maal f 7.50 subs. 2 maal 5 d. Wegens niet in het bezit zijn van een nummerbewijs als geleider van een hondenkar J. v. d. W. te Reeu- wijk en W. de G. te Gouderak f 1 subs. 1 dag. Wegens in de Gouwe mert zijn boot te hard varen, K. S. te Boskoop f 10 subs. 4 d. -f- f 25 subs. 10 d.; W. K. te Amsterdam en J. T. te Haar lem ieder f 10 subs. 4 d.; J. D. te Haarlem f40 suhe. 10 d.; A. W. v. B. te Rotterdam f 20 subs. 10 d. Wegens in de Gouwe op verboden plaats aanleggen G. L. te Goudetrak f 3 subs. 2 d. Wegens 's nachts fietsen zonder licht, D. S.; C. S.; M. 8.; E. H. te Gouda; J. P. te Boskoop; J. v. R. J. v. d. L. te Zevenhuizen; A. te Waddinxveen; W. W. v. D. te Gouderak, ieder f 1 subs. 1 d. Wegens te Gouda op straat voet ballen P. v. d. L. te Gouda 3 mod. voorw. tuchtschool; P. A. L. te Gouda f 3 subs. 4 weken tuchtschool, A. M. W. te Gouda f 1 subs. 1 wei tuchtschool. Wegens te Gouda zitten op zijn hondenkar I. M. N. te Stolwijk f 0.50 subs. 1 week tuchtschool. Wegens fietsen op een trottoir J. M. S. te Gouda f 0.50 subs. 1 week tuchtschool. Wegens fietsen op een wandelpad in plantsoen A. R. te Gouda f 1 suba. 1 dag; Wegens de Groenëndaal in draf berijden A. G. de B. te Gouda f 1 subs. 1 dag. Wegens idem de Kuiperstraat f 0.50 subs. 1 dag. Wegens vuil in het water werpen M. B. te Gouda f 0.50 subs. 1 d. Wegens venten zonder -vergunning H. W. G. woonplaats onüjkend f 1 subs. 1 d. Wegens onreinheid verrichten op den openbaren weg A. D. te Gouda f 1.50 subs. 1 d. Wegens te Waddinxveen niet stap voets naast zijn hondenkar gaan A. A. D. te Waddinxveen f 1 subs. 1 d. Wegens op den openbaren weg een voertuig onbeheerd laten staan M. H. en P. v. V. te Waddinxveen f 1 subs, ld.; M. v. L. te Gouda f0.50 subs. 1 week tuchtschool. Wegens nachtelijk burengerucht A. C. D. -en J. P. H. te Gouda ieder f 3 subs. 2 d. Wogens dieren noodeloos pijnlijk vervoeren P. K. te Gouda f 15 subs. 3 dagen. Wegens openbare dronkenschap K. O. te Gouda f subs, ld.; P. H. te Gouda f 10 subs. 3 d. Idem bij 2e herhaling H. J. D. te Rotterdam 7 dagen hechtenis. Strafzitting v&n 13 Mei 1914. Vervolg. Opnieuw diende de zaak tegen A. R., J. P. A., J. T. S., C. B. en H. E., alhier, wegens het ten ver koop in voorragd hebben van stuk ken van de N.V. „De Tijdgeest",, waarvoor geen vergunning tot hef houden eener loterij was aangevraagd. Als getuige was gedagvaard de heer M. Iburg, directeur van de N. V. „De Tijdgeest" te Hillegersbarg. Deze verklaarde dat de obligaties in zijn geheel worden verkocht, doch dat ook termijnbetaling plaats heeft, zooals dat ook op de obligaties is vermeld, Die termijnbetaling gebeurt zeer dikwijls. De coupons mogen niet afzonderlijk worden verkocht. De ambtenaar handhaafde zijn ge stelden eisch f 10.— boete. subs. 10 dagen hechtenis. Uitspraak 27 Me! a.s'. V" Te snel varen in de Gouwe. Thans stond terecht de kapitein van de Stoomboot-Mij. „de Volharding", W. L. K., die geverbaliseerd was we gens te snel varen in de Gouwe. De ambtenaar O. M. wees op deze bij herhaling gepleegde overtreding en eischte f 20 boete, subs. 10 dagen. Beklaagde had zijn verdediging op schrift gesteld en las die voor. Daaruit bleek dat bekl. 3 maal was gecontroleerd. De overtreding waar het hier om gaat, is die van 18 Mrt. 1914, toen geconstateerd werd dat hij 250 meter per minuut voer. Bekl. wees er op, dat het toen stormweer was en dat, indien hij niet met een snelheid, die hii niet juist wist te be palen, gevaren^ had, de boot aan la ger wal zou zijn geraakt door de kracht van den wind. Bekl. wees op het bezwaarlijke van te voldoen aan de verordening, die voorschrijft 180 meter per minuut. Er moet rekening worden gehouden met de weersge steldheid om daarnaar de vaart te re gelen. Het komt daardoor voor dat de snelheid zelfs te groot is, indien de machine maar half werkt. Een juiste bepaling van de snelheid door de machine teweeggebracht, verklaar de bekl. wel mogelijk, doch niet wan neer die snelheid wordt vermeerderd of verminjjtard naar gelang van de meer of minder krachtige voor- of tegenwind. Een groote factor is bo vendien nog dat de booten ter bevei liging van de gemeerd liggende hout vlotten en schuiten een geringere snelheid aannemen bij het passeeien daarvan, dan die welke is toegestaan. Wordt gevaren met de snelheid in de verordening- genoemd, dan is het zéker, dat, de vlotten mogen dan vastliggen, ze tooh losraken. De snel heid, die op deze gedeelten, uit wel willendheid door de kapiteins wordt aangenomen, moet natuurlijk worden verhoogd op de vrije gedeelten, waar niemand, volgens de aan bekl. gege ven verklaring door den provincia len ingenieur, er eenigen hinder van kan ondervinden, omdat de kapiteins gehouden zijn aan de dienstregeling. De booten moeten correspondeeren op de treinen, waardoor de reizigers steeds geneigd zijn tot sneller varen aan te zetten, opdat de trein, kan worden gebaald. Vroeger dan den aangegeven tijd komen de booten nAmmer aan, zoodat van te snel va ren op het geheele traject geen spra ke is. Bekl. kan het niet billijk vin den, dat waar de kapiteins aan de eene zijde blijk geven van welwillend heid ten opzichte van dat gedeelte van de vaart, waar zij schade zou den kunnen aanrichten, dat dan op de andere gedeelten, waar niemand overlast ondervinden kan, contröle wordt uitgeoetend op de snelheid en procesverbaal daarna volgt. Teneinde een snellere verbinding te krijgen met Boskoop stellen de ge meenten Gouda, Waddinxveen en Bos koop groote sommen beschikbaar voor een spoor en nu de stoomboot tracht zijn aangegeven tijd van aan komst te halen, o%te kunnen cor respondeeren op den spoordienst, nu volgt bekeuring. Bekl. beroept zich op 't oordeel v. d. pro vine, ingenieur en van den hoofdopzichter van den wa terstaat alhier, die dezer dagen (qei\ speciale tocht hebben gemaakt op deze vaart, in verband met de in 2 maanden door de politie gedane 10 bekeuringen. Bekl. bracht nog in 't midden dat hem ter oore is gekomen dat voor elk verbaal premie wordt uitgeloofd. Bekl. meent dat dit aan leiding kon geven tot het niet aan nemen van een neutraal standpunt in deze. Bekl. verzocht teu slotte vrijspraak of oplegging eener geringe boete. Na deze uiteenzetting werd de be handeling dezer zaak 14 dagen ver/ daagd, ten einde den provincialen in genieur en den heer huibers als ge tuigen te hooren. Een zelfde zaak tegen Joh. v. d. P., kapitein van de Volharding werd mede 14 dagen uitgesteld. Geëischt werd verder: Tegen W. H. alhier, die met een hondenwagen op het klinkerpad van de Kattensingel had gereden f 2 boe te, subs. 1 dag hechtenis. Tegen A. de J., die op zijn fiets rijdende op de Raam, had toegelaten dat zijn broertje mede op het rijwiel sprong f 3 subs. 2 dagen. Daar in de dagvaarding sprake was van de Willemsteeg en niet van de Raam, zooals bekl. beweerde, werd, deze zaak 14 dagen aangehouden om den verbalisant te hooren. Tegen L. de W., te Zevenhuizen, die in de Ringvaart van den Alexan- dergolder had gezeild, wetend dat dit onder de gemeente Nieuwerkerk ver boden was, f 0.50 boete, subs. 1 d. Tegen J. v. te Boskoop, die hier in een grasperk had geloopen f 0.50 boete subs. 1 d. In de zaak tegen J. H. P„ wier kind niet naar school was geweest, naar bekl. zeide, volgens ziekte van het hoofd, werd 14 dagen verdaagd, teneinde dr. P. J. A. Levedag als getuige te hooren. In de andere zaken werd verstek verleend. Uitspraken 27 Mei a.s. Mejuffrouw Jacoba v. d. Pas, de bekende danseres, is dezer dagen in den „Cercle des Annales" te Straats burg opgetreden en heeft er blijkens de ter plaatse verschijnende bladen grooten bijval geoogst. In het „Journal d'Alsace-Lorraine" wordt verklaard, dat zg in strengen stijl en tevens met froote bevalligheid danste en mede, oor de harmonie, die zij ten toon spreidde een onvergetelijk schouwspel te genieten gaf. Het succes te Straats burg maakte, dat mejuffrouw v. d. Pas en hare zuster ook een uitnoodi- ging voor den Cercle te Mülhausen ontvingen. Ook hier zijn de danseres sen hartelijke toejuichingen ten deel gevallen. De „Express" deelt mede, dat de danseres Van der Pas bij haar dansen een betooverende gratie en charme toonde. De Eerste Kamer heeft heden zon der hoofdei, st. aangenomen het w.o. tot heffing van opcenten op de ver mogens-, bedrijfs- en inkomstenbelas tingen. De Tweede Kamer heeft heden bij de behandeling van art. 67 van de Inkomstenbelasting door aanneming Van het amendement-de Savornin Loh- man beslist dat degene die een aan gifte gedaan heeft alleen dan heeft zfijn boeken te overleg,'gen, wanneer hij volgens het wetboek van koophandel verplicht is boek te houden. Rome, 14 Mei. De Etna werkt. Men, verwacht een uitbarsting. In de Abruzzen is een lichte aardschok waargenomen. GOUDA. GEROREN: 12 Mei. Claüina Wil- belmina, ouders W. Groenaweg en 0. van Dam. 13. Johanna, ouders H. Borst en E. van der Laan. GEHUWD13 Mei. J.J. Nelerhoff en K. C. Boot. J. D. Burger cn E. van der La&n. A. Signer en S. W. Leeflang. OVERLEDEN: 12 Mei. C. J. de Groot, 19 j. KEEUWIJK. GEBOREN:: A,vgatha Alida, ouders J. Sevenhovut en C. Perridon. van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 770.6 te Holyhead, laagste stand 742.4 te Sey- disfjord. Verwachting tot den volgenden dag: Zwakke tot matige N.W. tot W. wind, meest zwaarbewolkt, later weer kans op regenbuien, zelfde tempera tuur. VAN DEN 14 MEI 1914. Staatsieenineen. Ned. Cert. Werkelijke Schuld 3 pet. lostenr. Belastingvrije Kronenrente 4 pet. Port. Obl. 3de Serie Amort. Schuld 3 pet, Russische Obl. 1906 5 pet. Id. Obl. (Gr. Russische Spw.mij) 1898 4 pet. ld. Obl. (Nicolai Spoor weg) 1867-69 4 pet ld. Obligatie 6e Emis. 8ie 4 pet. Japan. Obl. 1899 4 pet. Mexico Afl. Binnenland Obl. 6 pet. Brazilië. Funding Lee ning 5 pot. d. Obl. 1889 4 pet. 1905 3 p« Bank- en Credlet-Insti llngen. Fed. Bankaandeelen (ndustr. Ondernemingen American Car Foun dry Comp. C. v. A. I. Smelting Refining €o. Cert. v. Aand. Anglo American Tele graph Cy. Cert. v. A. U. S. Steel Corp. Cert. v. Gew. Aand. Kol. Crediet lnstell. en Cultuur Ondernei Handels ver. „A dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aand. Ned. Handel-Mg.C.v.A. Mijnbouw Ketahoen" Mijnbouv Mij. Gew. Aand. Redjang Lebong, Mijn bouw Mij. Aand. Great Cobar Aand. Petroleum-Ondern. lordsche Petroleum In dustrie Mij. Gew. A. Scheepvaart H(jen. Ned.Am. Stoomvaart- Mij. Aand. Stoomvaart-Mij. land" Preferente A Int. Mercantile Ma Cy. afgest. Pref. Tabak-Ondernemingen. Bindjey Tabak h Diversen. Maxwel Land Cert. v, Aand. Peruvian Corpoi Lip. Cert. v. Spoorwegen Holl. IJzeren Spoor- wegmij. Aand. Mij. t. Expl. v. spoorwegen Zuid-Italiaan. Spwmij Serie A-H Obl. 3 Warschau-Weenen Hypb. ObJ. Erie Spooru Gew. Aand. Wabash Gew. Aa Premieieeuin ?en. Amsterdam Aand. 3j Hongarije. Tneiss-J GELDKOERS. Prolongatie 3 pCt. Nationale Staatsfondsen stil, Cultu ren geen omzet, Tabakken lusteloos, Petroleum willig, Rubbers stil, Mijnen stil. Vorige Koers. Koers van heden 78 77"/,, 82% 82% 61 V,6 99 83'%, 88 83% 89 82 76% 76% 31 31% 98% 70% 98'%, 64%, 67%, 48'/, 48 61%, 62 23 22% 58% 58% f 258 228 165 258 230 13% 13% 15b 4% 166 4% 186% 185'/, 612 618 196% 187 128 2% 2% 102 100 2% 7'/, 96% 97 100% 61 61%, 94'/, - 27% 96 96'/, 27»/ 1 155»/ 155 99'/ 146'/ 100

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2