BAMID Sb llllllllllllllllllllllllllllllllllll A. BRINKMAN ZOON EXCELSIOR BB0NGAS1 ALLE SOORTEN Adverteert in dit Blad. De Electrische Drukkerij van HALFW/ITT levert vlug en tot billijke prijzen C. SMITS, Schoenh a nd el; Dienstaanbiedingen hebben in de MEUBELMAKERIJ en STOIIEEH I) E ID.J SUNLIBHT Mej. de Wed, E. Alter 269a Gedempte Gracht 269' LAMPEN KOKO HAAR BRÓNGAS 247*. De zonde der1 DE ZUID-HOLLANDSCHE Dames. Goudsche Courant tteedt tnccet. Brokkenhuis r SUUKHll Advertentiën. VERVANGEN -A.C3-EXTID-A- LOOPT UW KAM WEG MET UW A HAAR?, Maatschappij van Verzekering op het Leven, HEEBENGRACHT 12 - DEN HAAG. WIELRIJDERS(STEIIS) verlangt du van Owen leverancier BALT a. BE jong is bij N. MESSING, Peperstraat 94. Mevr. Mr. Iz. Molenaar- DEN HAAG, geeft de HOOGSTE WAAR DE voor Gedragen Heeren- en Dameskleeding. Mej.de Wed,E. ALTER M. RAVENSWAAYZONEN GORINCHEM. P r’ Uw Lichaam Maatschappelijk Kapitaal f i.OOOOOO.-. ■W De Maatschappij sluit, alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën. Vrijgevige voorwaarden. NIEUWE PHILIPS Telefoon Interc. Bnitenlandsch N FELILLh Kleiweg 48, Gouda* Wie wil prachtig licht hebbed Jb, KOOIJ Kz, WIERINGERWAARD. BOOGLAMPEN '7' DEPOTHOUDERS: gekomen, ii HANDELSDRUKWERK. OEN. DEPÓT HANN. GUMMIWERKE „EXCELSIOR” FRED.PLE1N 29 Telef. Interc. 5518 N. AMSTERDAM 14 Mei. Soc. de Réunie 8 u. EngW- Lecture Rev. I. Irwin Brown- Haarwasschen met Electr. droging. Aparte Salon. Levering van alle soorten HAAK WERKEN. Coiffeur. Oosthaven 31. g*** Deze advertentie kosten slechts bij vooruitbetaling: 16 regels f 0.35, voor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau (i( Vei Een solied adres voor COMPLETE AMEUBLEMENTEN in eiken gewenschten stijl en elke houtsoort. Eerste Klas Werk Levering onder garantie. Reparatiën aan alle meubelen, netjes en billijk. Beleefd aanbevelend, N. HESSING. fl komt U halverwege tegemoet, 11 M doet al het werk In de helft van den tijd en voor de he. ft der kosten, die U aan groene zeep zou uitgeven. Sunlight maakt, dat Uw goed niet lijdt, Uw handen niet ruw worden en Uw leven geen slavernij ia. De volstrekte zuiverheid van Sunlight maakt haar alleen Voor Geldmand. Hnu IIIKD1III1, InHt Heden overleed te Baarn onze geliefde schoonzuster geb. Vbbboom Soumaih. de Wed. E. M. v. d. BREGGEN- Moi.KNAAH. J. J. A. MONTIJN. A. S. MONTIJN-Molbnaab. Gouda, 14 Mei 1914. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Gouda Schoonhoven Krimpen, a.d. IJssel Zegwaard ANTON COOPS, Wijdstraat 29 A. v. ZESSEN. A. GROENEVELD Enz. A. OOSTERLING. -- Koopt geheele of gedeelte n van Inboedels. Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden. Brieyen worden vergoed. Let s. v. p. op JOJLJf en ADRES-. 269’ Ged. Gracht 2694 Men wordt verzocht op ’t MERK te letten uit het Magazijn van Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half en een Ned. ons met veriftelding van Nom- Imer en Prijs, voorzien van I nevenstaand Merk, vol gens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geeerde orders aan- bij tijds te zuiveren van opgehoopte onreine stoffen voorkomt vele ziekten. Het beste en goedkoopste middel hier voor zijn de Laxeerpillen van Apothe ker BOOM. Deze pillen zuiveren het bloed, verwijderen alle vuile stoffén, verdrijven overtollige Gal en Slijm en bevorderen den stoelgang. Prijs per' doosje 25 en 50 cent. 16 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF Co.; te Rot terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. J Dames I Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s.v.p. denken om het Brokkenhuis. Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel. n°. 178, en onze beambte zal halen, wat U wilt missen. De Commissie W. GOL, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voorz. B. D. GROOTENDORST, Pen. Commissarissen: Mr. M. M. SCHIM v./d. LOEFF, (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M. v. EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (Secr.) Directeur: Mr. J. W. KONING. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren U. BOUFmCKSTHH, Haven te Schoonhoven, en Ij. C. l.iFBBKR, JVeethaven te Honda. KOKO DOET HET HAAR GROEIEN. GAAT HET UITVALLEN TEGEN. VERSTERKT DE WORTELS. 26r Zoo was ik dc ttvkuiuvu, vertelde hi kende rook kwam mij moet zoodat ik er ov I te keeren. Maar onwil jk voorwaarts en vom klink van een deur. 1 jVan een kamer, waart slaapt, dacht ik. Daan de klink en kwam d< opening door een verl weinig rook was. Ik I kdijk in ©en zolderk venster. Overal zag il perkte niets. Maar on o® ik öen waanzinnig door merg en been gi koud van. Maar oc geestkracht terug .De 'dwarsbalk gehurkt. II *1. maar verloor daai wicht en viel voorove rige was spoediger o] *k- Ik naar de den stiet. Ik vervolgde ha venster en bracht haa in veiligheid. Golinski zweeg en jr-PRIJS Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zon Idem franco per post. Abonnementen word Markt 31bij .onze J België. Een wreedaard. Tegen een vonnis, dat jaar dwangarbeid veroorde den gewezen officier de macht in Congo, Hippo, beroep aangeteekend en d( thans door den hoogerei Congo behandeld. Nader wordt het volgei Martin, geboortig van luitenant bij het Belgisch hij dienst nam in Gong sektor-overste te Diloli, tngeesche grens en teven aldaar der openbare macl Uit het verslag, opg< raadsheer Rollin zou blijkf zich schuldig maakte aan j die alle denkbeeld overtr In 1912 zou hij binnen e niet minder dan 17 perso vrouwen en kinderen, om ’t leven brengen. Het verslag somt een op, door Martin bedreve In April 1912 gaat keurig over tot de aai een stamhoofd en van lingen. De negers slag boeien te verbreken en j nemen. - -Martin- stuurt qm ze in hechtenis te n f ^Ingehaald, worden ze f tn aan een koord vastgeb Eohiet ze allen neer met pistool. Een weinig later wor kleurlingen door Marti liet ze bp een eenzame f waar hij ze zelf neerscb Kort daarop gaf Mai “I het stamhoofd Makata, en een knaap te dooc werden in ver gevorder ontbinding ontdekt doe sche‘ prospektors. Ee wordt ingesteld en M last zich hiermede. Hij maakt een valsch op, eggend dat die vr< dood tgdens een gevecl Een onderzoek wees zonder de minste reden geven de vrouwen te d Verder bleek dat M expedities op touw zet zekere stamhoofden ti P brandde gansche dorp zekeren dag een stan HELDER ALS KRISTAL. BEVAT GEEN KLEURSTOF. OLIE OF VET. VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHU KOOP HIT VANDAAG VAN UW DROGIST OF COIFFEUR. PRIJS: FT. 0.75, fl. 1.60. en fl. 3.00 per flacon. AlUon Vertegenwoordiger» N. en Z. Holland, Utrecht, Zeeland. N. Brabant en Limburg. M.T. v/h HBNBI IANDKU, Haarangracht n, Amatardam. deze dan ia Electr -Dr. A, Brinkman AZh-, öo«i] Eenig adres: j SPECIALITEIT JU Fijn Dames- en Heeren SCHOEISEL Hg wende zich tot JAC. KOOIJ Kj. puttenboorder te Wieringerwaardi die zich gaarne belast met het instal* leeren van Reeds jaren lang is dit werk dot» ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd. Begrootingen kosteloos. Aanbevelend, U zult toed doen door “KOKO" te gaan gebruiken 1 voor het to laat is. 18 Mei, Bovenzaal Het Sch&akbjJ 8 u., Vergadering Vrijz. Stw en Propagandaclub. 19- Mei. *s Avonds 8 uur. Lei gadering Remonstrantse formeerde Gemeente. 8 Juni, Geb. Bouw- en Wonii 2 uur, Verg. Onderstand „Armenzorg”. Beleefd verzoekenwij geit mededeelhg te mogen onti vergaderingen, concerten, V( heden enz,, cm agenda te vermelden. 68 DEN HAAG. geicnikt wasschen linnen en J. C. BIJL, voorheen J. BREEBAART Lz. voor net van kostbaar X fijne kant.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3