i 5 I 124S0 Maandag 18 Mei 1914. 53e Jaargang. 6 behalve Zon en i Ei .xxexxlazi^.. U I I De zonde der vaderen. h ezx -^d-"v-erteaa.txe‘blsLcL voor Q-o-clcLo- ezx Verschijrit dagelijke 1 Weerbericil iklijk MeterioloiJ e DE BILDT. meterstand 7764 J te stand 756.6 te V» ot den volgenden du. Prijscourant Telefoon Interc. 82. Buitenlandsch Nieuws. iiï f F FELlLLEl(h\ Feestdagèn. prusTer advërtentiêN: Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. ei'/,, 99’/. (Maand. Crt.) 76"/.. 31'/, 32 67*/,.l 49*/. 60’/,. 60*/, 256: 13’/. 185'/, 618 614 19C’/S Chin. 186 128 Ipantl 2'/, 7"/,. 97'/J 100’/J 6P/J 98*4 97*/, 100 on- 100 «POoo (Wordt vervolgd.) I 77*/, 81’.. 2*/, 2’/,, 98*/, 99 83’/, 88%. Rijksmiddelen. Blijkens het overzicht van de op- poor- Land. aats- iand. tfmij. pet. ation land. 94'/, 27’/, 166 4% Serie 3 pet. 1906 f 1.25 1.50 1.50 1.90 Jen lintei! Fonn- v. A. ïning 4and. Tele- 157 4% land, mies- Alg. pet. ün. relijke 3 pet. igvrije Iroad n. A. .and. I. 3 pet. Lpct. „Zee- te A. arine if. A. •ren. ïj.A. sischel 4 pet. Ipoor- 4 pet Emis. 1 pet. 4 pet. nland 5 pet. Lee- 5 pet. 1 pet. ehald 3 pet. USlCJ 49'/, 6P/J 63"/,, 23 77’/, 82’/k M'/, 88’,'h 82'/1|82% GUI INIIL COURANT. 145*/,| - KOERS. —3 pCt. litenlandsche staat* end, Culturen g®®“ lauw, petroleum ir stil, mynon idea- Het Nederl. Kankerinstituut. Het Vad. meldt, dat H. M. de Ko ningin-Moeder een gift van f 200 heeft doen toekomen aan het Haagsche Comité van het Nederl. Kankerinsti tuut. 257’/, 235 165 N.O. tot O. wij 'Og weer, iet, waniS 27’/, - 156*/, 148% 2*/, - LN DKN hl te AmslerdtJ EI 1914. Vorig» Koer». PROS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal 4 Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden C Markt 31, bij onze Agenten, Aand. ).v.A. l. ibouw d. Mijn- d. d. m. m In- w. A. E,pl. '.v.A. sp. G.AJ en. I raart-l 98*’/,, 70’/, la een oorlog, die door Griekenland een zijdig wordt gevoerd. Toen Dillon de opmerking maakte, dat de Grieksche Mininister-president Venizelos over de neutraliteit van Griekenland aan de mogendheden verzekeringen had gedaan, werd hem geantwoord, dat de feiten het anders uitwijzen en dat Grieksohe officieren, onder-officieren en soldaten aan den strijd in Epirus deelnemen. Dat zullen dan deserteurs zijn, merkte de Engel- sche journalist op. Dan zou het, ant woordde men, zeker de eerste maal in de' geschiedenis zijn, dat bij deze deserteurs ook zware kanonnen be hoor en. Door den correspondent wordt dan echter melding gemaakt van een tele gram van den Nederlandschen gene raal De Veer, luidende„Ik heb bericht ontvangen, dat overal de komitadjis versterkt zijn door gere gelde troepen in de uniform van het Grieksche leger. Deze uniformen wor den opgemerkt in de gevechten bij Sepo, Humlica en elders, en werden gedragen niet slechts door officieren, maar ook door onderofficieren en sol daten. Vele Grieken, die te Korea wer den gevangen genomen, verklaarden, dat Grieksche officieren aan het ge vecht in de stad hadden deelgeno men. „Gedurende de bezetting van het gebied door de Epiroten hebben de Grieksche autoriteiten toegostaan, dat benden werden gevormd en van ge schut en mitrailleurs werden voorzien. De inwoners van Peetam bevestigen, dat een Grieksch officier, Papi ge naamd, het dorp binnentrok met vijf tien Grieksche soldaten en dertig ko- mitadjes en dat hij onder bedreiging met den dood, twintig dorpsbewoners dwong zich bij zijn bende aan te sluiten. Amerika. De stakingsonlusten, die in Conlo- rado uitgebroken zijn, doch voorloo- pig door de aanwezigheid van bonds- troepen werden bedwongen, zullen nog een naspel hebben. Benige officieren, die zich niet heb ben bepaald tot herstel der órde, maar noodeloos hard zijn opgetreden, zullen nch voor den krijgsraad te Denver hebben te verantwoorden. Tegen den majoor Hamrock van de itaatsmilitic is een vervolging inge- gteld wegens brandstichting, moord, doodslag en diefstal. De beschuldi gingen tegen den majoor vonden oor- saak in het gevecht tusschen stakers en militie bij Ludlow, waarbij het tentenkamp der stakers in brand werd geschoten. Majoor Hamrock wordt beschuldigd dien brand opzettelijk te hebben veroorzaakt en ten gevolge daarvan ook den dood van twee vrouwen en elf kinderen. De majoor kan op die aanklacht ter dood veroordeeld worden. Albanië. De Albaneesche minister-president Turkan Pasja, die, gelijk gemeld, naar Weeiien vertrokken is, zal, naar thans jJriinitief wordt bericht, na Weenen ook Parijs, Londen, Berlijn en Peters burg bezoeken, ten einde met de Re- gwringen der groote mogenheden, hoofdzakolijk over de Eepirotische quaestie besprekingen te houden. Tur kan Pasja hoopt op deze wijze een afdoende regeling te kunnen treffen in zake dit vraagstuk, waardoor in Albanië de zoo noodige rust zal kun nen hersteld worden. De Grieken in Epirus. Bij de Albaneesche autoriteiten heerschte naar we reeds herhaaldelijk mededeelden groote ontstemming over het feit, dat de Grieksche geregelde troepen aan den opstand in Epirus deelnemen. De reis van Thurkan-pasja naar Rome en Weenen zou in verband staan met den wensch der Albaneesche regeering om in Europa den waren staat van zaken bekend te maken. Naar dr. Dillon, de bekende corres pondent van de Daily Telegraph meldt, zijn de Albaneesche autoriteiten van oordeel, dat men hier niet te doen heeft met rebellie, maar feitelijk met den zoo heftig op elkaar los, dat een ernstige botsing volgde. Vier jagers vielen van hun paard en werden ern stig gewond. Van een hunner is de toestand hopeloos. Rusland. De commissie voor onderwijs heeft als zijn besluit betreffende onderwijs voor Joden in Rusland kenbaar ge maakt, dat het bestaan van Joodsche scholen geen gevaar voor de Staat oplevert, en dat het oprichten van deze scholen wenschelijk is in groote steden, waar veel Joden wonen, daar men hen op die manier buiten de openbare inrichtingen van onderwijs kan houden. De commissie denkt geen verandering aan te brengen in de be staande Joodsche scholen. Uit de verslagen van verschillende universiteiten blijkt, dat het aantal plaatsen dat volgens de bepalingen voor Joden beschikbaar is, dit jaar zeer klein zal zijn. Aan sommige hooge scholen zullen in ’t geheel geen nieuwe Joodsche studenten ingeschreven kun nen worden, daar het maximum dat toegelaten wordt, reeds is bereikt. De stroom van Russische studenten naar de West-Europeesche Universiteiten -o t de.- over twee dagen naar Ame- I gen en spelen Gert. II. en lugen ister- Herziening ongevallenwet. Een adres in zake wijziging der Ongevallenwet is door prof. Korteweg aan den Minister van Landbouw, Han del en Nijverheid verzonden, waarin deze naar aanleiding van de door Z. Exc. toegezegde indiening van sociale wetsontwerpen, de aandacht van den Minister vraagt voor onge- wenschte gevolgen der Ongevallenwet van 1901, zooals die zich in een trage en slechte genezing^an ongevallen letsels gevoelen doet; Moogt gij er in slagen, aldus besluit volgens het Hbl. het adres, de wet te verbeteren lo. door bevordering van het dra gen van eigen risico en het dragen van risico in kleine groepen 2o. door bevordering van werkver schaffing als geneesmiddel 3o. door verhooging van het gezag van den geneesheer. Evenals in de de burgerpraktijk het groot nut van den specialist-hoelkundige bij heel kundige ongevallen algemeen erkend is, moge, door eenige meerdere beper king van de keuze van den geneesheer in de ongevallenpraktijk, ook daar de specialist meer naar voren komen. Niet alleen zal dan de genezing op zichzelf reeds sneller en beter geschie den en ziekenhuisvgrpleging in de grootere centra regel worden, maar ook zal de specialist-heelkundige meer leiding geven dan thans de aigomeen- geneeskundige en met meer gezag den getroffene tot hervatting van den arbeid voeren. Ook hier zal kennis macht blijken. Te Honkong is een hevige pest epidemie uitgebroken, on ook in de provincie Kwantsoeng in Zuid-China moet deze ziekte groote verwoestin gen aanrichten. Men heeft daar getracht de ratten door vergiftiging te verdelgen, maar die poging .liep op mislukking uit, ten gevolge van de snelle voortplanting der ratten in dichtbevolkte Chineesche steden, waar die dieren in den af val van levensmiddelen, die er overal op straat ligt, volop voedsel vinden. rika vertrok. Zoo vinden wij hem dan den laatsten avond van zijn ver blijf in Europa terug in „De Licht toren.” Zijn tweehonderd mark, waarvan hij slechts weinig had uitgegeven, droeg hij in een loeren zakje op de borst; slechts weinig kleine muntstuk ken had hij in zijn beurs, liet onge luk had hem voorzichtig gemaakt. Ook zijn gelaat had verandering ondergaan. Een blonde, volle baard bedekte het onderste gedeelte ervan, wat hem een meer mannelijk aanzien gaf. Zijn haar was niet meer door den friseur in orde gebracht, maar hing in wanorde om zijn hoofd. Max had zijn bescheiden avond maal gebruikt en zat nu bij een glas grog stil bij de kachel, zonder zich te bekommeren om het gejoel en de drukte der andere gasten. Daar klonken lichte voetstappen op de keldertrap en twee jonge meisjes van zoowat achttien en twintig jaar, kwamen onder geleide van een oud wijf binnen. Ruw gelach en veel ge schreeuw begroette hen. Daar komen de Zweedsche nach tegalen, riep Peter hen tegemoet. En John Bohne wenkte de oude om na derbij te komen. De Condor is binnengekomen, oude, fluisterde hij. De jongens zul len geld als water meebrengen. De meisjes moeten den heelen nacht.zin- het moet hier vroo- fiscus gunstig verloopenmet ruim l‘/j millioen gld. is de opbrengst van deze maand,- die van de overeen komstige maand van verleden jaar vooruit. Hiertoe hebben in hoofdzaak de, als altoos wisselvallige baten der successierechten het hare bijgedragen, en wel met niet minder dan ruim ‘2.174.000 gld. Ware dit derhalve niet het geval geweest, het totaal-generaal zou niet zoo gunstig hebben kunnen zijn. Want behoudens een viertal an dere middelen, die een avans vermel den, wijzen alle overige meer of min der beduidende verlagingen in op brengst aan. De middelen die zich beter verhielden zijn ditmaal geweest: de Bedrijfsbelasting met ruim 8 mille, geslacht met bgna 9 mille, Posterijen met ruim 16 mille en Telegrafen en Telefonen met ongeveer 7’/i mille. Wijn bracht iets meer op, bijna 1200 gld- Doch voor het overige is April 1914 bij April 1913 ten achter gebleven de Grondbelasting ongeveer 105.000 gld., Personeel bijna 10.000 gld., Ver- gensbelasting circa 196.000 gld., zoodat het totaal der Directe belastingen dit maal bjjna 303.000 gld. lager is. De invoerrechten gaven een vermindering aan van 61.000 gld. De suiker-accyns bracht bijna 42.000 gld. minder op, het gedistilleerd bijna 32.000 gld., zout 9000 gld., bieren ruim 35000 gld., waardoor dit totaal met ruim 109.000 gld. terugging. Van de Indirecte Belastingen zijn zegelrechten met ruim 15.000 gld. la ger op de balans vertegenwoordigd, registratierechten met 116.000 gld, hypotheekrechten met ongeveer 8(X)0 gld. Tbch is, dank zij de successie rechten, dit totaal, gelijk gezegd, met ruim 2.174.000 gld. in avans. Van de afzonderlijke middelen heb ben domeinen bijna 8 mille minder opgebracht, en loodsgelden ongeveer 9 mille. De overige verschillen leggen geen overwegend gewicht in de schaal. Zij nog vermeld, dat de opbrengst van den accijns op suiker in de laat ste 3 maanden ongeveer 31000 gld. minder is geweest, dan in het over eenkomstig tijdvak van verleden jaar nl. 6.234.463 gld. tegen 6.265.577 gld. in 1913. Inmiddels is het totaal-generaal van de opbrengst der middelen over de eerste vier maanden van dit jaar circa 3.678.000 gld. bij de correspondeerende maanden van het vorige jaar vooruit, waartoe dan de afgeloopen maand bent het brood niet waard, dat je eet, jij «lang... Zeker waren er nog liefelijker na men gereed, maar een gerumoer van juichen, schreeuwen, zingen en vloe ken, dat aan den ingang van den kel der klonk, trok huur opmerkzaamheid zoozeer, dat zij de weerspannige Ma rie voor een oogenblik geheel vergat. Hoera, daar zijn zei riep Peter uit en sloeg op de tafel, dat de glazen rinkelden. Daar komen de jongens van de Condor, hoera! Acht zware mannen in nieuwe kleo ding met breedgerande hoeden, gou den kettingen, gouden ringen met schitterende steenen, kwamen joelend den kelder binnen, en werden om ringd door de overige gasten en har- teiijk verwelkomd. Hoera, hoera voor de brave jongens van de Condor, schreeuwde Peter Beil en hoera! schreeuwden alle aanwezigen hem na, dat het ge welf er van dreunde. Breng ons grog, ouwe rot, riep een der binnenkomende gasten. We waren dikwijls genoeg in gevaar om koud water met zout te moeten drin ken, laat ons nu eens zwemmen in heet water met rum! Ja, vooruit, dat willen wij ook, schreeuwden allen. dreigt dus nog* tóe te nemen. Spanje. De Spaansche zeeliedenstaking. Aangaande de zeeliedenstaking in de haven van Barcelona wordt van daar gemeld, dat door de reeders voor de keuze gesteld, den dienst te her vatten of de schepen to verlaten, alle kapiteins, officieren, onachinistep en matrozen besloten aan land te gaan. De Spaansche' gezant te Londen heeft do agenten der Spaansche scheepvaartmaatschappijen te New castle bericht, dat de Engelsche Re geering het gebruik aan boord van de Spaansche stoombooten heeft ver boden van Engelsche officieren, ma chinisten of matrozen, zoolang de huidige staking duurt. Bijgevolg zul len de Spaansche booten, die in En gelsche havens liggen, ten gevolge van de huidige staking, niet mogen ver trekken met hun Engelsch personeel. Frankrijk. Ernstig manoeuvre-ongeluk in Frankrijk. Op het excercitie-terrein to Evreux, in het departement Euro, heeft Vrij dag een ernstig ongeluk plaats gehad. Twee eskadrons van het 7e regiment bereden jagers hielden daar een ma- noeuvre-oefening. Het eene eskadron zou een aanval ondernemen op een batterij, welke door het andere zou verdedigd worden. Beide troepen ren- lijk toegaan, hoor; >het zal jou ook geen windeioren leggen. De vrouw knikte «i antwoordde: - Allee zou wel goed gaan, ale Marie haar mond mzar wilde open doen; maar die meid bezorgt mij niets anders dan schade, Zoowaar ik juf frouw Damecke heet Tegelijk vloog er een terugstooten- de glimlach over het gelaat van juffrouw Darnecke, die zelf te oud geworden was voor de „kgnst” en daarom jonge meisje* willens of on willens bezigde voor haar „ambulan te concerten.” Wat, wil die heks niet zingen? Ja, denk eens aan, dat ondank bare schepsel, «dat ik van de straat heb opgeraapt, ze wil niet zingen! Ja, de meid wil niet zingen... Dat heb.je nou voor je -menschlievend- heid. Twee maanden geef ik. haar den kost en goed onderricht... en kijk eens wat een mooi kleed ik haar ge- geven heb om er tod* maar wat van te maken... Het meisje dat deze woorden gold stond nu schuw en foeh troteeh bij de kachel, terwijl haar lotgenoot van zoowat denzelfden Wrftijd, tusschen de joelende zeelieden hfd plaats geno men en hun onbeeefcofte galanterien zich liet welgevallen. Max beschouwde net belangstelling het meisje in zijn nabijheid, dat met haar groote, grijze oogen de omge ving eens opnam. arme schep- dagflijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 B^r*e achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit- betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. ra Groote letters en randen naar plaatsruimte. brengst der middelen over dc maand April jl. is deze wederom voor den sei was opgepronkt met een nauwgv)- regeu kleed van roode stof, en had eenige bloemen in haar rijke, blonde lokken. Doch in haar fiji.besneden gelaat was door de jeugdige trekken heen een stil verdriet te lezen. Tn de laatste weken had Max zoo veel armoede en ellende loeren ken nen, dat zijn gevoel armelijk ver stompt was voor het leed van ande ren. Dit schuwe, zwijgende meisje, dat op deze plaats in het geheel .niet thuis hoorde, scheen hem nu evenwel zijn eigen verdriet geheel te doen vergeten en boezemde hem medelijden in. Juffrouw Darnecke naderde het arme kind en met een kwaadaardigen blik en op brutalen toon, snauwde zij: Je wilt dus niet zingen, on dankbare medd? Dan zal je honger lijden ook! Dat wil ik wel, als ik maai niet meer behoef te zingen. Dit even trotsche als bedaarde ant woord bracht juffrouw Darnecke hee- lemaal buiten zich zelf van drift; zij greep den mageren arm van het meis je en klemde hem in haar knokige hand als tusschen een schroef, maar geen kreet van smart ontsnapte haar lippen. Kijk eens naar Wande, riep ’t woedende wijf uit. Die komt wel goed weg; ze heeft ook verstand om met de mannen om te gaan en ze brengt me ook geld thuis... maar jij... jij 28) Zoo handelde de man, die hem de tweehonderd mark thans toestuurde, en die vroeger van zijn vader zoo veel gastvrijheid en veel goedheid had genoten! Wat was er dan van ande ren te verwachten? Max,, die twee dagen hongerig en vermoeid in de straten had rondgozworven, ging in e®n nederige restauratie om de eischen zijner maag te bevredigen. Toen ging hij o Verleggen, en kwam tot het be- 8luh dat het ’t beste was de Oude Wereld te verlaten en in de Nieuwe trachten vooruit te kopen. Wat had hij in Europa nog te hopen. Zijn vader kon nog lang leven en daarom was van dien kant geen hulp te ver wachten. Was het dan niet beter, dat hij 2|jn schande verborg in een afgele gen oord van Amerika? Wellicht ge lukte het hem daar bevordering te m*ken; men trok daar altijd Dultsche emcieren vooï*. Hij was dus vast besloten en voerde onverwijld zijn voornemen uit. Te Hamburg vernam hij, dat boot eerst

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1