erda EEN? I ri2485. f 26.50, De zonde der vaderen. NGER naso. ,:TI Maandag 25 Mei 1914. sering behalve Zon en LI f narkt. I\ BORG. SCHIKVEBR sseltrapl, ’’I EL, naar nkel”. - 53e Jaargang. isii’ws- o2Sl -^-c3.“ve3rtezx,tïet)lsLc3. voox G-oixd-Su ezi. Oxxxs'txellscozx- Verscliijnt dagelijks ^Telefoon Interc. 82, Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. "a,i65.^ i,otr Bnitenlandsch Nieuws. -- iWIJlLLElUn ?8- 11.40 1» in beginsel aan-' op- I f? -i OVERT RH dellen. ■rdam. brief. 1.25 3.65 14.50 9.50 950 28.50 7-901 zegsman en UI ie Artikelen. !Crême, Vioferie-, «pel 45.— 1250 4.76 24.— GOIDSCHE COÜRANTT ealls geïnterviewd en deze heeft ;ezegd, dat de onderhandelaars ikelijk van meening waren ge- dat er negentig kansen op de- n 3150 n D JEOPATHIE. centrale Homoeop*- >ek van Dr. Wilfan» Leipzig. ge per briefkaart wof* n gratis boekjes ov« i toegezonden. liddeïen worden in te gelde flechjes afg> n, groot xrimpvrij, liueki «n f"-PRIJS VAN HET ABONNEMENT: I Per kwartaalf 1 25 f Idem franco per post1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad.,1.50 t Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. PRIJS DER AD VERTENTIEN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 B|j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 by vooruit* betalingelke regel meer 6 ets. Reclames f0.35 per regel. Gro<4|| letters en randen naar plaatsruimte. °’c 20. „Zwyg, anders laat ik u en al do uwen' gevangen nemenDe stem ming in Duraxzo is zeer vijandig jegens de Italianen, zelfs worden nieuwe betoogingen tegen hen voor bereid. Do tweehonderd Katholieke Malissoren zijn onder leiding van Ooatenrykscho priesters zeer plotseling in den tuin van het paleis binnen gedrongen, waar zij bivak koeren als welkome lijfwacht van den Vorst, niettegenstaande de Italiaansohe mn- trozen-compagnie nog ter bewaking van het paleis aan land is. De „Tri- buna” herhaalt, dat de kanonnen tegen het huis van Essad Pasja, afgevuurd werden door Oostenrykscho officieren. De toestand is zoo kritiek geworden» dat het Italiaansche gezantschap wa pens en munitie verdeelde onder de Italiaansche kolonie en allo Italianen in 't gezantschapsgebouw vereenigdo, omdat zij vreesden, dat hot gezantschap kon overvallen worden. Volkomen in donzelfden geest luiden de telegrammen aan de Giornale d’Italia. Volgens deze berichten tracht ten de Neaerlandsche officieren het Italiaansche element op alle mogoljjke manieren te provoceeron en te be strijden on tegen de Italiaansche be langen op te treden, in overeenstem ming met Oostemyk, dat in het ge heim intrigeert. Over het feit, dat Oostenrijk mede verantwoordelijk is voor do jongste gebeurtenissen, be staat geen twijfel. Do tegenwoordige toestand wordt alleen toogoschreven aan de „Oostenrijksch-Nederlandnchn partij”, die met voortdurende uitslui ting van do Italianen werkt en ten doel hoeft do gewapende interventie voor te bereiden tot voordeel van Oostenrjjk alleen. Do Italiaansche ko lonie eischt het onmiddellijk verwij deren van de Oostenrijksche officieren. In Durazzo heerscht een jegens Oos tenrijk vijandige beweging, die door de naar gold on eer dingende natio nalisten in de hand wordt gewerkt. Een telegram aan hot zelfde blad meldt, dat tusschen don Engolschun kolonel Philipps, den bevelhebber van het internationale detachement, en den Noderlandschoik majoor Kroon, een der organisatieskier Albanoesche gendarmerie, een eonllict is uitge broken. Duitschland. Het bloemen en planten geschenk van U. M. de Koningin aan den Duitschen Keizer. De N. Crt. ontving uit Berlyn, d.d. steken. De vreemdeling knikte haar vriendelijk toe en zeide: Kom, zeg nu maar wat ge be doelt’ Wij zijn onder ons en van mij zal niemand iets vernemen. Juffrouw Schuier zag eons voor zichtig rond of iemand haar soms zou kunnen hooren. Toen fluisterde zo: Men praat eYvan, dat de jonge vrouw en haar broeder ik weet niet of bet wel waar is van Jo den afkomstig zijn. Het schijnt dan ook bijna wel zoo, want zoolang ze op het slot wonen, hebben ze- hier nog geen voet in de kerk gezet. Ook de .geestelijke is nog geen enkelen Zondag ten eten gevraagd, zooals t toch altijd gebruikelijk is geweest. Maar het mag wezen, zooals het wil, het zijn toch brave en goede men- schen. Ik wenachte wel, dat de jon ge, schoone vrouw door haar man niet zoo aan alle kanten bedro Daar bleef ze weer in haar woor den steken, trommelde op de tafel en zag zeer diepdenkend naar het tafel kleed, alsof iets zeer gewichtigs er op te- lezen stond. Thans werd de vreem deling opmerkzamer; hij at echter be daard door en vroeg niet meer. Hij begreep wel, dat juffrouw Schuier toch geen geheimen kon bewaren en het hem wel dadelijk zeggen zou. H«< moefet haar tóch van het hart. Ja, ja, zuchtte zij dan ook na een poosje, de wereld is slecht en de mannen zijn allen monsters. Rusland. Nieuw goudland. De spöorweglijn door het Amoer- gebied nadert haar voltooiing en wordt jMefrchijnlijk nog dezen zomer in gebruik genomen. Door den, aanleg der lyn is een uit gestrekt gebied bereikbaar gemaakt. Het land, dat ten deele grenst aan de tóne van het eeuwige ijs, is zoo rik aan goud, dat in Petersburg en Moskou zich thans reeds een groote echare avonturiers gereed maakt, in het Amoergebied goud te gaan zoeken. Het leven is er echter gevaarlijk genoeg. Het klimaat is moordend. Bovendien zijn moord en doodslag aan de orde van den dag. Het gebeurt niet zelden, dat kleine kolonies geheel uitgemoord worden. De winters zijn in Aóê’s N. O.-hoek bijna niet te over leven, en zomers is de hitte van dien aard, dat alle flora verschroeit en één vonkje voldoende is, om uitgestrekte wouden weg te branden. Voor land bouw is het terrein ten eenen male ongeschikt. Het zal daarom een goud- 'land eerste klas worden. Het vorige jaar leverde het gebied 20 millioen roebel goud. Een ander product is de Amoer- mbn, de s.g. Keta, die uit den Stillen Oceaan daarheen komt om kuit te schieten. Aan de oevers van de rivier ligt de visch voor het scheppen. De roode keta-kaviaar, die ter plaatse betaald wordt met 2 cent per pond, brengt in Petersburg minstens 30 cent op. Ook de visscherij zal na voltooiing der spoorlijn zich eerst goed kunnen ontwikkelen en kan millioenen brengen. 2.75 i 9.50 7.50 2.75 0.35 3.65 n 2350 n 1850 n D «3) Dat zij nu eens flink uit mocht babbelen, dat was koren op haar mo- .*®n» zij babbelde graag over den heer van het dorp. Er werd zooveel van hem verteld. De jonge mevrouw, zoo vertelde de waardin, was een engel va'‘ goedheid voor de armen en de in het dorp. Waar nood was, klopte zij aan en bracht zij hulp, ge woonlijk vergezeld door haar broer. Dikwijls liet zij koffie, suiker, rijst, warme kleeren of ondergoed onder de armen uitdeelen en’ iederen Zaterdag hield men op het slot open tafel, al waar de behoeftigen vrij konden aan- e$«n. Bij verscheidene zieken had zij halve nachten gewaakt pn door haar broeder had zij een apotheek laten inrichten, waaruit ieder koste loos medicijnen kon halen. En die broeder is een halve dokter; hij heeft nhjn min geheel genezen, zonder ook ®aar een cent ervoor aan te nemen. Hij doet alles uit christelijke liefde lot zijn naasten...dat wil zeggen... ®hri«t«lijke... ik wou zeggen... ik meende... waardin bleef in haar woorden lange telegrammen uit Durazzo, die een interessant, maar zoer onvrien delijk licht werpen op de toestanden aldaar. De „Tribuna” schildert de ge vaarlijke situatie, die door de, gelijk het blad zegt, „goed georganiseerde samenzwering tusschen de Albaneesche nationalisten, de Oosten rij ksche agenten en de Nederlandsche officieren” ont staan ia. De Oostenrijkers gedragen zich thans als waren zij heer on meester van Albanië. Hot is dringend noodzakelijk, dat Italië onmiddellijk een onderzoek eischt omtrent de hou ding der Nederlandsche officieren, die zich schuldig maken «tegenover de Italianen aan ongehoorde willekeur en groote arrogantie. De commandant der Nederlanders zei 'gisteren ktot een lid van de Italiaansche^- kolonie schap^ Diizljcste /mevrouw bemerkt niets vqn iMgc</ er tusachen haar man en_\do zwurtoogige dame voor valt, /ïnaar de mensehen in het dorp hebben de oogen open on lat^n zich niets wijsmaken. De kruik gaat zoo lang te water tot hij barst. Op «en góden dag gaan die twee er samen van door. De lieve, goede mevrouw zal haar oogen blind hullen, en die heer met do gouden bril zal vloeken en jammeren. En zij zullen geen van beiden kunnen begrijpen, hoe ze zoo doof en zoo blind hebben kunnen zijn, ’t Is jammer, ’t is jammer. Misschien zie je de zaken wel een beetje te donker in. Er wordt zoo gauw wat gezegd, lieve juffrouw, en soms is er niets van waar. Ik be doel niet dat u zoo iets zoüdt verzin nen, maar u hebt het toch niet zelf gezien, met uw eigen oogen en dus hebt u het ook weer uit de tweede hand. Dat is waar. Maar.:. Welnu, ik ken uw niet, ging de vreemdeling voort, ik-zou denken... Neen, mijnheer, nu moet ik toch de partij opnamen van Hendrik Wen dol, den rijknecht van onzen hoer antwoordde de ^waardin een beetje misnoegd, wat die ons vertelt is al tijd waar. Daar durf ik op te zwo ren. En die oude Habermaijer, de portier van de villa „Mandolinata”, die zwijgt als het gr Maarhij is Amerika. De conferentie. De berichten, die over de werkzaam heden der bemiddelingsconferentie te Niagara Falls inkomen, zijn zoo uit- eenloopend en tegenstrijdig, dat het vrijwel onmogelijk is om zich een «enigszins duidelijk beeld te vormen, van wat er eigenlijk plaats vindt. Volgens een dezer berichten zou Huerta wel aan zijn vertegenwoordi gers verklaard hebben, dat hij desnoods bereid was om af te treden, maar de Mexicaansche gedelegeerden zouden hebben geweigerd deze mededeeliug particulieren tuin van den Keizer staan daartegen de scharlakenroode tulpen nog in vollen bloei. Het is de „scar let beauty” die omgeven door de „Henner” en „Milet” zoo geplant zijn, dat wanneer de keizer onder de scha duw van een groote parasol, aan de uit een tuinhuisje naar buiten gebrachte schrijftafel zit, zijn blik op deze bloe men rusten moet. Het standbeeld van de keizerin is door Darwintulpen om geven, terwijl er nog enkele afzonder lijke groopen tulpen zijn, waaronder de karmijnkleurige prinses Juliana de aandacht trekt. In de gemengde perken zal wetldra de Eremurus haar slanke stengels vol witte en roso bloemen hebben, terwijl de Delphiniums hun schitterend blau we bloemen ontplooien, de Gladiolus en Dahlia tot zelfs ver in September hun bloemen zullen dragen. Ook de prachtexemplaren van Ne- derlandsche rhododendrons, die op de meest schilderachtige doelen van hot park aangebracht zijn, zullen eon lang durig en waardig getuigenis van No- derlandsche kweekkunst zijn. Het Nederlandsche bloemongeschenk waardoor H. M. do Koningin ook de roem van den Nodörlandschen tuin bouw sterk bevordert heeft, is zoo gekozen, dat van de eerste crocuseon in Maart tot de laatste dahlias in Sep tember, steeds oen doel in bloei staat. Een schooner terrein dan het park te Potsdam kan men zich hiervoor moeilijk denken. Albanië. Aan het Berl. Tagobl. wordt hot volgende uit Rome geseind: „De Italiaansche bladen publiceeron aan de bemiddelaars over te brengen. Omtrent de besprekingen werd ge zegd, dat er weinig succes van te ver wachten was. e Volgens andere berichten staan de kansen op welslagen der bemiddeling daarentegen zeer gunstig. Een mede werker Aran de New-York Herald heeft de Brapiliaansche gedelegeerde te Nia gara hem aanvi weesi honderd waren, dat de onderhande- lingen tot niets zouden leiden, terwijl hetj thans onder de bemiddelaars vast staat, dat de kans op succes buiten gewoon groot is. Tevens vernam de correspondent, dat de gedelegeerden dor drie Zuid- Amerikaansche republieken een sche ma van hun bemiddelingsvoorstellen hebben voorgelegd aan de andere ge delegeerden en dat de Amerikaansche met die voorstellen zeer ingenomen waren en aan de regeering te Was hington tot aanneming geadviseerd hebben, terwijl ook de Mexicaansche afgevaardigden ze in beginsel aan vaardden. Hoewel het plan geheim wordt ge houden, weet de correspondent toch den hoofdinhoud mede te deelen. Volgens de voorstellen zou in Mexico een voorloopige regeering optreden, gevormd uit de verschillende partijen, die elkander thans de macht betwis ten, zoodat generaal Hucrta dan na tuurlijk het bewind zou moeten op geven. Later zouden dan de verkie zingen voor een definitieve regeering kunnen plaats vinden. Ijsbergen. De kapitein van het Vrijdag te New- York aangekomen stoomschip der Cunardlijn Mauretania, verklaart, dat zijn schip bij den laatsten overtocht ternauwernood aan vernieling door de ijsbergen ontkomen is. Door den mist werden deze te laat ontdekt. Op het laatste oogenblik kon nog het be vel worden gegeven achteruit te stoo- men, toch ging de boeg van het schip nog rakelings langs de ijsbergen, die slechts zeer weinig boven het water uitstaken. 22 Mei de volgende bijzondere corres pondentie Heden is de Nederlandsche gezant baron "Gevers en zijn .echtgenoote tot een dejeuner bij den Keizer en Kei zerin te Potsdam uitgenoodigd, waar bij aan de gasten de gelegenheid ge boden zal worden den buitengewoon schoonen bloei van het bloemenge- schenk van H. M. de Koningin in oogenschouw te nemen. Men zal zich herinneren, dat toen H. M. de Ko ningin in het voorjaar van 1913 den Keizer in den Taunus ontmoette, zij op het idee kwam aan keizer Wilhelm een uitgezocht geschenk van Neder landsche planten en bloemen aan te bieden. De uitvoering geschiedde door de heeren E. H. Krelage te Haarlem, J. H. van Nes te Boskoop en J. G. Bal- ligo te Leiden, terwyl behalve deze drie firma’s o.a. nog de heeren B. Ruys te Dedemsvaart en W. Reessen te Aalsmeer daarvoor leveranties de den. De belangstelling voor het bloe- mengeschenk van de Nederlandsche Koningin, dat in zijn verscheidenheid van kleuren en bloemen aan het park voor het keizerlijk paleis te Potsdam een bijzonder cachet geeft, was gedu rende dit voorjaar door eenige be richten in de Berlijnsche bladen bij zonder groot geworden. Trouwens do Nederlandsche bloemen zijn het Ber- lijnsche publiek maar al te zeer be kend, hoewel het in zijn parken lang niet altijd de schoonste producten te zien krijgt. Ook als snijbloemen komen ze met den Nederlandschen morgen- trein hier aan de markt, waaronder be halve de tulpen en hyacinten, tegen woordig ook de seringen van Aals meer oen bijzondere reputatie genieten. In een kort intervieuw van de heeren E. H. Krelage en J. H. van Nes, aan wien het Woensdag vergund was hot geschenk in bloei te kunnen bekijken, vernam ik de volgende bijzonder heden. Voor het paleis bevindt zich een groote slinger vuurroode Darwintulpen, ongeveer 15000 in getal en een groot perk roze Darwintulpen die in schoone kleurenharmonie zijn met de eveneens uit Nederland gekomen schitterend oranjeroode Azalia Mollis, waarbij de kogel vormige Buscus het geheole effect verhoogt. Als rand langs het bordes van het paleis loopt een reeks van gele tulpen. De bloei van al deze tulpen begint natuurlijk op het oogenblik reeds zyn einde te naderen. In den En toen haar gaat fotar met m glimlach bedankte voor het compli ment, voegde zij er aan toe: Nu, ja, ik meen de meeaten; er zijn n^buurlijk uitzonderingen. Mijn man ziet ook liever mooie meisjce dan leelijke. Ik ben er dan ook niet zeker van dat. hij na zijn trouwen, alleen mij maar heeft gekuxt; maar, goeie Hemel, als ik achter die stre ken kwam... Bij die gedachte werd de waardin rood van kwaadheid. Tot zijn geluk waa haar man echter juist bezig bij de paarden in den stal, anders had hij hoi ongetwijfoM er van lange ge kregen. Nu, en behoort do heer v# hei dorp dan ook tot de alechteien? vroeg de gast, terwijl hij een eigaar op stak, houdt hij dan niet van zijn vrouw? t In het begin schoon het wel too; wij zagen hen dikwijls namen uitrijden of wandelingen doen door hot do>rp of op het meer in do boot rondvaren Iedereen had plezier in dat paar en dacht: die twee hooren hij elkaar en hebben elkaar innig liet. Maar sedert die dame met haar zwarte oogen de vlll» ..Mandolinata” betrokken heeft, is hot of de duivel er mee speelt. De heer heeft alleen oogen en ooren voor haar. Dag aan dag bezoekt hij de villa aan ’t meer of hei geselschap van de villa komt op hei slot. Del Is me den vriend- peetoom van mijn jong»rto on daarom vertelt hij ons wel eons wat. Zoo we ten wij nu ook, hoe( diet de zaken daar «toni en daaróm durf ik te be weren, <lat het tussehen mijnbeer «o- die dame niet is zooals het hoort. En daarmee uit... wel bekome u de maaltijd! Zal ik de koffie bren gen, mijnheer? Zander antwoord af te wachten, ging juffrouw Schuier haastig heen, een beetje verontwaardigd, dat haar gast haar niet direct geloofd had. Haar gast bleef zwijgend zitten, en steumie zich met de ham! hel hoofd: Golinski; dien naam heb ik al eens meer gehoord. Maar waar? Het is roede maanden geleden, dal ik dUsn naam toen gehoord heb. Golins- kl? Wat duivel? Hij is het... Als juffrouw Schuier haar gast op dat oogenblik had kunnen zien, dan zou ze zeker opgeschrikt zijn dóór de verandering van zijn gelaat. Hij was doodsbleek geworden, zijn oogen stonden somber en dreigend. Welaan, Ik moet zdcerbeid heb ben, mompelde hij ópstaande. Ik moet zekerheid hebben tot eiken prijs. Al» hij het’s werkelijk is, kon ik het eer ste spoor al gevonden hcblien van de verdwijning van graaf Max. Zou hier soms een misdaad in het zijn? Daar zijn naam in de zaak noemd i^,* is -het niet onmogelijk. Wordt vervolgd. 9.50 7.10 1.25 2.75 1.35 6.60 L20 13.76 UTRECHT;

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1