ïo. 12480. Dinsdag 26 Mei 1914. 53e Jaargang. [JiTio-va.-ws- on. ^.d.-v-ertenti©*blsLd. voor G-ouda en Omstreken. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A,. EN ZOON. Telefoon Interc. 82. KËiWISUEVIXG. Buitenlandse^ Nieuws. AEllLL kllOS -De zonde der vaderen. Bmriea laaad_ twoe twoe GOMSÜIL COURANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Gefllnstreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Markt 31, bij onze Agenten, dén Boekhandel en de Postkantoren. f t .25 SO 1.50 190 Bureau 1' It IJ S l) KÏt A I) V EI)Fe nTiTn": Van 1—5 gvwone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—6 regels f 0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. iCHTINOfH WELKE O EVA AR, SCHADE Of HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vtn GOUDA. Gelet op de artt. 6 en 7 der UINDEK- IWET; I Brengen ter algemeene kennis, dat op [dl Secreterie ter visie lijn gelegd vertoeken I «et bijlagen yan: 1. de Directie der Koninklijke Stearine ntabriek Gouda" qm vergunning tot l|«t uitbreiden der fabriek, door het plaatsen ■van twee elcctrotnotoran, gekoppeld aan ■twee pompen, respectievelijk van 131/» en 10 P.K. in een der gebouwen in het perceel legen aan de Bieekerskade kadastraal jekend Sectie Vwo. 1282. f. De Directie der Koninklijke Stearine I Kaarsenfabriek /Gouda" om vergunning I tot uitbreiding /der zeepfabriek door het I plaatsen van feen electromotor groot 10 verdieping van het gebouw let perceel gelegen aan het Utraal bekend Sectie E staande Buurtje, 2024 A. J. ichrave, kleederbleeker, te I Gouda om' vergunning tot het uitbreiden I zijner Stpom-Wasseherij door vergrooting Jvan de tegenwoordige machinekamer en Kde vervanging daarin van do bestaande; óommachine van 20 P.K. door een van P.K., in de perceelen gelegen aan de jclekade Nos. 171 en 173, kadastraal [bekend Sectie A Mo, «034. Dat op Dinsdag den 9den Juni 1914, jet namiddags ten l'/i u*« op htt Raad huis gelegenheid ia om bezwaren legen de S" vraagde vergunning in te brengen en t gedurende drie dagen vóór dien dag I op de Secretarie der Gemeente van de ter sake ingekomen schrifturen kan worden I kennis genomen. u I I De aandacht wordt er op gevestigd, dat I volgens de bestaande jurisprudentie niet I tot beroep gerechtigd zijn zy, die niet over jeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor j het gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen teneinde hun be zwaren mondeling toe te lichten. Gouda, den 26 Mei 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R L. MARrENS. De Secretaris, f. VAN HEUSDE OoflTENBWJC-HoNöA HIJE. Franz Kossuth, f De afgevaardigde en oud-minister 1 van handel Franz Kossuth is te Boe dapest 72 jaar oud, /ove^^en. Franz von Kossuth und Udvard 34) Misschien bedrieg ik mij, misschien is Golinski niet de bezitter van het riddergoed Drakenstein. Hoe zóu. het ook mogelijk kunnen zijn, voor een half jaar zaten wij nog achter slot „en grendel! Maar dat is bijna onmo- ^gélijk... maaT ik heb toch 'zelf ook ondervonden, wat het toeval van een mensch kan maken; misschien is hij het toch wel. Nog vandaag wil ik gaan zien of Ik gelijk heb of niet. Na^leze alleenspraak trad de Vreem deling aan fyet venster en bemerkte dat de sneeuwstorm opgehouden had. iilj trok daarom zijn pelsjas aan en deelde den kastelein mede, dat hij nu van plan was een wandeling tfe gaan maken in de omstreken. In de sneeuw? vroeg Schuier verbaasd. O, die deert mij niet, luidde bet antwoord en met een vriendelij- ken groet vMlet hij het huis en ging destaóat op. Dangzaam ging hij voort "op het ..smalle pad tusschen de opge hoopte sneeuw en schonk daarbij al ken akn huizen,» die hij passeer de, en het slot. dat bij goed kon was de zoon van Lodewijk Kossuth, den als nationale held vereerden lei der der Hongaarschen omwenteling, en werd goboren op 16 Novembór 1841. Hij volgde zijn vader in de verban ning en studeerde te Parijs en Londen voor ingenieur, als hoedanig hij» in Engeland en Italië werkzaam was, 0. a. bij het graven van den tunnel door den Mont Cenis. Later werd hy door de Italiaanscho regeering be noemd tot technisch commissaris der staatsspoorwegenen in 1887 werd hij directeur-generaal van 'n groote industrieele maatschappij. Toen zijn vader in 1894 overleden was keerde Kossuth naar Hongarije terug, waarna hij in 1895 in het Hon gaarse he parlement werd gekozen Hij werd de leider van de naar hem genoemde fractie der onafhankelijk heidspartij. Na do verkiezingen van 1906 vormde zijn partij met die van Justh de meerderheid. Dientengevolge werd hij onder het minister ie-Wekorle belast met de portefeuille van koop handel. Enjseland. Uit Balfron wopdt geseind t Toen een bewaker gistermorgen zijn ronde deed, ontdekte hij dat in den loop van den nacht eon poging was gedaan om de waterleiding van het water-ieservoir bij Katrine naar Glas gow te vernielen. Hij vond twee bom men, waarvan de lonten half afgebrand waren. Indien de aanslag gelukt was en de bommen ontploft zouden zijn, zou half-Glasgow van water ontbloot geweest zijn. In de nabijheid der bom men worden suffragette-geschriftep gevonden. Albanië. De toestand. Uit Durazzo wordt dd. 25 Moi ge seind Het agentschap Stefani meldtGis terenmorgen werd bekend, dat in de gevechten der vorige dagen 20 man werden gevangen genomen en 10 ge wond. De opstandelingen hgkben ook verschillende gevangenen geiftaakt, o. w. QonNederlandsch officier en de Roeméensche militaire attaché, Prins Stoördza. yi1 deiKTiacht kwam een Oosten ryflcsch-HonWirsch eskader van vijf torpedobootenyaan. Een van deze bracht een deel van jh) hier ter bescherming van het paleis aangekomen Maiissoren naar Medua. zien. De wolkon waren weggedreven en de zon .scheen bolder op de glinstoj rende sneeuw, dios.aU een wit kleed den grond bedekte. \Toen hij de laag ste huizen van het dorp bereikte, trof hem een schouwspel, dat hern oven dood stilstaan. Op een ruime, open plaats waren verscheidene jon gens en meisjes in de sneeuw aan het spelen. Bommigen waj*en aan het sleedie rijden, anderen levenion on derling een veldslag, waarbij sneeuw ballen afe projectielen dienst doden. Bij dit seuouwspel dacht hij aan zijn - eigen jeugd. Gelukkige kinds heid, dacht hij. Ge vliegt te spoedig voorbij en gij maakt te spoedig plaats voor den ernst des levens. Eep der oudere knapen ,had door een wenk zijn speelmakkers om zich hoon verzameld. Zeker bad hij oen nieuw spel voorgeslagen, want onder gelach en gejubel verdeelde zich de schare en ieder was bezig aan het ophoopea van een massa sneeuw. Langzamerhand kwam er vorm aan, het werd een hoofd, mot ramp, ar men en beenen- Om bet hoofd werd een hoofddoek geslagen, ingestoken stroohalmen verbeeldden de ha rep on stukjes kolen de oogen. De eene arm was dreigend opgeheven, de andere hield een stok vast. Eindelijk bond een der meisjes haar schort om «Je pop als een jfrok en nu was uit het geheel een oude vrouw le herkennen In de Italiaansche school is een wachtpost ingericht, onder bevel van Italiaansche zeeofficieren. Gisterenmorgen begaf de Vorst zich alleen, Vergezeld door den hofmaar schalk Yon Trotka, den officier Ek- rem-bei (en twee bedienden, naar de voorposten. Hij inspecteerde de ver sterkingen. Langs den geheelen terug weg weijden hem ovaties gebracht. Na ednige onderhandelingen heb ben de opstandelingen hun gevange nen enj do gevangenen uitgeleverd. Zij werjaen met auto's naar Durazzo gebracht. Turknan-pasja is gisteren aan boord van een Oostenrijkoche torpedoboot teruggekeerd. De stad was gisterenavond kalm. Een jander telegram uit Duraz&o dd. 25 Mei meldt De (opstandelingerf eischen ontzag voor pun godsdienst en herstel der Mohaipmedaansche heerschappij, on dat het land hetzy aan Turkije .hetzy aan Europa wordt teruggegeven. De piodorlandsche officieren hadden, met h|et oog op ernstige gebeurtenis sen, nun geld aan den Italiaanschen gezani overhandigd. Het feit der in vrijheidstelling van de gijzelaars heeft eon groot gevoel van verlichting ver oorzaakt. Ambulances naar Java. Tet voldoening aan het verlangen van Jen gouverneur-generaal van Ne derlandsch- Indië, zal het hoofdcomité van het Nederl. Rood® Kruis 4 bulances uitzenden, ieder uit feén hoofdverpleegster en verpleegsters, voorzien van de volle- di gel uitrustingen vooreen gemakkelijk vervoerbaar veldhospitaal en een tent woning. Zij zullen tovens dionen om inlapdsch verplegend personeel op te leiden. lie ambulances I en II zyn reeds samengesteld en zullen met bet stoom schip Kawi vertrekken, waartoe zy Dinsdag 23 Juni a.s. des morgens met denl trein van 9 u. 36 min. uit den Uaig naar Marseille zullen vertrek ken om daar op de Kawi scheep 'te gaan. De samenstelling is als volgt Ambulance I: M. C. J. Beerstecher, hoofdverpleegsterA. Zwart en J. Bujja, verpleegster!. mbulance IIJ. Vermaas, hoof ri pe kinderbn vormden nu een wij nkring ei» zongen: (lekke gravin! gekke gravin, is je. slot? waar is je geld! In deij maun! In de nuum! 'at kwam den vreemdelJrfg\ raad pbtig voor en daarom wild© hij J een der groote knapen vragen, .t djit beteek ende, toen de gjhoele Juit elkaar vloog en achj-eeu- wfend W bowl» ia vluchtte. Spoedig wiet liipsjaarvan «te oorztfak en tege lijkertijd de verklaring. Uil oen dor oedigHio hutten kwatn een oude vj-ouw aangeslopen, die een poo.fl i» Ito had staan kijken. Zij hief d rei - d den stok op, die V*ar tot steun diende en een vloed *vttn seheldwoor- In kwam uit de tandelooeen mond. (it was voor de kinderen bet toeken r den algemseneu vlucht. - Daar komt ze! daar komt ze! jen cenigen, zij zal ons slaan en ekaen. 'De vreemdeling trad nu nader om heter te kutfnen toe- luisteren. Galgengebroed, krHschfte «le ou- met heeeche stem. Ik zal je laten wie ik ben. Een gravin laat (ich niet beleedigen. Zij hebben alles eggeetolen, maar de graaf, mijn jan, zal de politie op jo afzenden, espuis! De vorst leeft, hij Jeeft! Hij niet dood, kop af, kóp af, ik ben van... haha... Iiaar dogen stonden «dar en dof, haar verballen gelaat werd door zo- vorploegster E. Veenstra en J. Hulst, verpleogstors. (N. R. Crt.) Pers-incident. In de Maandagcourant vonden wij melding gemaakt van eon onaango- name bejegening, Zaterdag tot twoe- maal toe ovorkomen aan oen verslag gever van dat blad en 3 andere jour nalisten. Zij waren voornemens don tocht naar Voorburg Zoetermeer Ber- kel 1 Uilegers borg enz., mee te ma ken. Toen zij echter zich met verlof van den hoofdcommissaris achter den stoet (dio door twee politie-inspecteur» in auto werd gesloten) hadden bege ven, kwam Minister Treub op hen too en verzekerde, dat- het don wensch der Koningin was, dat er geen ver tegenwoordigers van de pers zouden meegaan. Onmiddellijk daarop vertrok do stoet, en terwijl de journalisten meereden en onderling nog aan 't be raadslagen waren wat te doen, Het de secretaris der Koningin, «ie hoer Van Geen, zijn auto stilhouden, wenkte de beide poli tie-inspecteurs en tei wijl deze zich naast de pers-auto posteerden, verzekerde hii, dat do Koningin n ver boden" bad de pers moo to laten gaan. De journalisten hebben zich toen aan den jLoninküjken wensch, hoewel noode, onderworpen. Des namiddags, toen de Vorstelijke zou uitryden, kwam or een andere verrassing. Terwijl de journalisten wachtten op het vertrek van den stoet om mee te hun nl. namens den bur- jhr. mr. «Ir. Van Karnebeek, gegeven, met don peVs-suto a 150 M. achter den stoet te blijven. De journaliston konden zich daaraan echter niet honden, cm do eenvondige reden, dat do pers-auto na de bere den politie kwani, dio den stoet sloot, en wanneer zij 100 M. daarachter had moeten blijven, zou zij direct door het publiek van den stoet zijn afgesloten-. M^. Troelitra en de Bond van Nederl. Onderwijzers. Vóór. dó conferentie van socialis tische onderwijzers bondsleden heeft Mr. Troelstra een drietal artikelen in „Het Volk" geschreven. Naar aanleiding daarvan schry'ft „De Bode", het orgaan van»den Bond van Ned. Onderwijzers, thans onder den titel „Paus Troelstra" het vol- nuwtrekklngón bew«>gen en c«n akelig lachen ging den vreemdeling door merg Cn been. Een vreem<ia«jortige wannziij. dacht hij- f let ongelukkige wbepaei In mimchieü nooit het dorp uit g«^ weoHt en leeft nu in den waan gra vin t© zijn. Hoe zou het arme menoch die gedachte in het hoofd gekregen hebben. Terwijl hij hierover dacht, kwani er <*fn krachtig gebouwd man uit een der button te voorcchijn.^oo dra de waanzinnig© hem zag, ¥roniji^ zij angatig ineen. Hé„ Lize kom hier, gebood hij. De oude draalde en koek «Ion toe schouwer if meek end aan, a IhjJ zij om hulp vrooU. Hoede te vorm^pd zij bem met groote nieuwsgierigheid aan gezien. Nti, gauy wat! riep «le boer. Of moet dó stok het je loeren. Oogenblikkelijk gehoorzaamde zij en kwam naar hem toe. Hij greep haar niw aan on trok baar mee. Do kinderen hadden van verre toegezien en koorden nu juichend naar hun speelplaat» terug. - Nu zal -je gauw muziek hooi® bij Wagnor, zeiden enkelen. Mf Onwillekeurig was de heer die twee mensch on gevolgd, zij gingen een nederig huis binnen en weldra vernam bij jammertonen, die te ken nen gaven, dat er daar in huia een menach getuchtigd werX. 5 Met bewogen gemoed l keerde „Aan den vooravond oener confe rentie door sociaal-democratische bondsleden belegd', beeft Troelstra sich opnieuw aan een ongehoorde en hoogst onbehoorlijke inmenging schuldig g«i- maakt. Wii begrijpen niet hoe de rodactio van riet Volk er zich toe heeft kun nen leenon om zoo te breken met allo fatsoenlijke journalistieke gebrui ken. Zij heeft daarby de tactiek van Het Handelsblad verre overtroffen. Wij protesteeren met allo kracht tegen uit aanmatigend optreden van Troelstra. Ook al zou hy de verstan digste dingen fiebben gezegd, dan kwam zulk optreden nog niet to pas, Het doel der conferentie zou tot een bespotting worden gemaakt, indion degenen die haar biiwonen, zich door Troelstra's geschrijf lieten inlluon- ceeren. Wanneer hij door dit geestelyk ad- viseurtje spelen allen invloed op do onderwijzers verliest on ay zich on willig van d(in mau afwenden, die hen als onmondige kinderen «lonkt to kun nen behandelen, heeft hy dit aan zich zelf te danken." Het Utog ralimuo. Men echrijll uil Zwolle aau „Het Centrum»11 Op tien laahdou eaiwiUMVotKl Voor «ie leden der hl.-Auguaiiauavureeui- gum alhier, hield de Eorw. Adviaour kapeiauii M. P. van S« haik, op ver zoek der loden eeiie verhandoiiug over het Intograiisine. Om het a« tueeie be lang der zaak laten wij hier <«en verslag volgen. le. Wat l» lulogralistiie.-' Een imam dien Mouunlgeii zichzelveu gA«g«»ven hebben. Zij zijn eu willen zijn an dera dan imiteren Waarin verschillen zij dan van an der» Katholieken? En wiilwj zij ver- schillen? a. Wat zeggen zij zelf, dak zij zijn m willen? b. Wal bljjkt uit de hftJgfTr «l«t zij in werkelijkheid zijn? a. Zelf zeggsm zij/i integraal, d. i. geheel en al Katholiek te zijn, «Je g«-~ heclo Katholieke leer le aanvaarden. Wie dus heel Katholiek wil zlju, moet integraal Katholiek zijn. Een waar- heub als oen koe. Dit zegt immers, ieder Katholiek; do katholieke leer is een aaneengesloten geheel. Waarom dan in onzen tijd «tien naam gekozen? Omdat zooveten zeggen zij niet geheel Katholiek zijn, en zich wel zóó noemen. Om ons tot ons land te bepalen, beweren zij, dat er on. maar dri® maar naar do herberg terug. Z n lust t«)t wandelen was hem geiu«l v«*r- gaun. De kastelein bracht hem /«-If de koffie en blwrf op zijn verzoek bij tenu zitten. Ecu lekkere sigaar muak- torichulcr spraakzaam, zoodat ih bezoeker wel«Jra voor den «lag kon komen met de vraag: hoe hel eigen lijk met die waanzinnige vrouw ge legen was. 8«"fauier wist «laar even wel niet veel van t© vertellen. VVag- iicr woonde eerst «en jaar of vijf in »et dorp, bij bad het buisje wet mm «tuk bouwgrond gek«j«ht cn kwam imH vrouw' en kinderen >uit een ver af gelogen/u a mist reekToen w'w «io waanzinmig© Lize reeds bij hem. Zij hohoojtlo niet tot Wagners^ bliKilver- wanten, mnjir Utf h bad hij zeker alle reden om haar te onderhouden. Hij stond nl. als brand gierig bekend on zou het zeker niet voor niets doen. De geestelijke had Wagner al eens gevraagd, tot welken godsdienst do vrouw bohooKio, "wie zij was, on of nirt beter zou zijn dat de vrouw ln een gesticht werd geplaatst. Dan antwoordde Wagner kort en onvrien delijk, «lat de oude oen armo vrouw was, die hij op straat ha«i opgeno men, omdat zij doodziek was, bij baar hereto was haar 'Verdt&nd weg. Wordt veWolgd.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1