MITS, IEISEL (3^-- Ji De zonde der vaderen. imes. Woensdag 27 Mei 1914. behalve Zon en jmniMu 4 SmobM* j 53e Jaargang* Feestdagen. JTüïTdïïh ”TïïvÏRTÏÏNTfO7~~ Telefoon Interc. 82. - -W No 12487. XTie-cu-ws- ezx ^-d.-xrexte^n.tie’bla.d. voor ezx Oxxxstxelc©3^- --Verscliiji/t dagelijks fff'I'A B (Tn ÏÏËMEN^T: 48. Gouda. 33- en Heeren Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Buitenlandsch Nieuws. leger der de «ATUMl men, VII. en (Wordt vervolgd.) L DK JONG Oosjhaven 31. ■UMWEB MltaadUMI op den drempel het volle licht villa in boudoir De vertrouwe- ...1.1,. J.t.U Van 1—5 gewone regels hiel bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 hij vooruit* betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. G rooie letters en randen naar plaatsruimte. de Zalm“ 8 u. Verg- a Maatschij. van Ng* •uw- en Woningto*» g. Onderst^ndsconö* kewwrj geregeld tijdig mogen ontvangen** oncerten, vermakaifk* i deae dan in oa* alden. ■inkman AZn., Gold* ,DEJ GOIIISIIIE COURANT Dienzeifden avond zat in de Mandol inata Dora Burghausen haar comfortabel ingericht b; tegenover Reichenau. T_ lijke toon van vroeger heewhte niet meer tuaechon hen. Er had een ver koeling plaats gehad, dat ook nu dui delijk te bemerken was, want opeen# sprong de bankier van zijn zetel op. Dat is dus het einde, sprak hij met gedempte stem. Nadat ik alles voor je opgeofferd hebt, vermogen en eer en positie, mulat ik door mijn vlucht de justitie vat op me heb gegeven, omdat ik een groot kapitaal meenam, dat aan mijn schi|ldeischers toebehoorde, nadat ik mijn gezin aan vertwijfeling heb ten prooi gelaten, nu het ten gronde is gericht, nu ver raadt ge mij, zet ge je hart op een ander on pijnigt mij door je koelheid terwijl je mijn liefde veracht! Dora lachte minachtend. Daarvoor zijn geen bewijzen, J I n h a nd el iig adresJ 4.UTEIT IN wilde worden. Ik weigerde dit. Toen ik hoorde, dat Essad tot Minis ter benoemd was, seinde ik den Vorst, dat hij den wolf niet tot hoeder van de schaapskooi zou maken. Overigens had Essad geen invloed meer. Dat het hom gelukte om een ge deelte der Albaneezen te bedriegen, komt, omdat deze arme duivels zijn, die hun land aan 'Grieken en Serven verloren hebben. Het verwondert mij, dat een deel der pers Essad als het slachtoffer van buitenlandsche intri gues voorstelt, en dat hij thans in vrijheid is, inplaats van terecht te staan. De vorst heeft slechte raadgevers gehadhij had op energieke wijze de zaak ten einde moeten brengen. Thans moeten alle Albaneezen zich om hem scharen.... Maar de Vorst moot ver trouwen hebben in het Albaneesche volk en onder het volk leven. Een Europeesche interventie zou ik ton zeerste betreuren, maar ik vrees, dat zij onvermijdelijk is. Ik keer naar Walona terug, waar men mij dringend heeft geroepen. Ik ben niet uit Alba nië gebannen maar toen ik begreep, dat do opoffering van mijn persoon het vaderland ten nutte kon strekken, heb ik mij opgeoffqrid. Thans keer ik terug en zal ik t den Vorst gaan, bereid om met hemttroor hot welzijn des lands samen te werken. Ik kan de verzekering geven, dat de groote meer derheid der Albaneezen vóór de hand having is van do door Europa gescha pen orde, daar zij streven naar de onafhankelijkheid van het land en naar een constitutionoolen regeerings- vorm. Veel nieuws leest men uit al dit gepraat niet, en veel vertrouwen in den persoon van Ismael Kemal krygt men er evenmin door. Uit Rome wordt d.d. 26 Mei ge seindEssad Pasja is.gisterenavond plotseling weer naar Napels terugge keerd. Of deze terugkeer met een mogelijke terugroeping naar Durazzo in verband staat, is nog onzeker. De toestand. Naar via Rome uit de Albaneesche hoofdstad wordt gemeld, is de vorige nacht kalm voorbijgegaan. Volgens opdracht van den Vorst zouden zijn beide kinderen van de „Misurata” morgens aan land komen. De Oos- tenrijksche vice-admiraal heeft den Italiaanschon vice-admiraal persoonlijk zichto van T verdwijnen van graaf Max. Hij verklaarde Golinski nu, dat de reden van zijn reis naar Draken- etein eigenlijk was, om het spoor van den jongen graaf te zoeken. Dus yge blijft zeker voor ©eni gen tijd jfier? vroeg Golinski. Het spreekt van zelf, flat ge dien tijd mijn gast zijt. Ik heb reeds in de dorpsher berg mijn intrek genomen, antwoord de Vollmar. Golinski riep den bediende en gaf hom bevel, de bagage van den heer uit de herberg te halen en op het slot te brengen. Toen bracht hij Voll mar bij Esther. De jonge vrouw was verheugd, een vriend van haar man te loeren kennen. Weldra werd zij zoo geboeid door zijn onderhoudend en leerrijk gesprek, dat zij zich veel goeds voorspelde van zijn invloed op haar man, wiens goed humeur in den laatstee tijd veel te wenseben over liet. Ook I^eopold was spoedig met den nieuwen huisgenoot ingenomen, en - nam levendig deel aan het ge sprek, dat zich gedurende den maal tijd ontspon en dat daarna ook werd voortgezet. Alleen Golinski was er niet bij met zijn hoofd, en Vollmar bemerkte dat hij gejaagd en verstrooid was. Bij alles wat hij deed of sprak, toonde hij een koortsachtige gejaagd heid; soms wist hij niet eens, wat hij even te voren gezegd had. Vollmar dacht onwillekeurig aan na een Noorwegen. Onderzoek op Spitsbergen. Een Noorsche expeditie, die onder den geoloog Hoel in de zuidelijke itreken van den IJsfjord werkzaam wast heeft belangrijke resultaten be reikt door het maken van schetsen ▼oor oen topografische kaart, op een schaal van 150.000. Hierdoor zal men voor den eersten keer een kaart op de grootste schaal van onbewoonde gebieden der aarde verkrijgen, die des te meer waarde bezit, omdat Spitsbergen een klassiek land voor de studie van vraagstukken betreffende ijs is. Door den Noorschen geleerde word verder een geologisch onderzoek ge daan, dat het mogelijk maakt, op de zelfde groote schaal een geologische kaart van het gebied te ontwerpen. Albanië. Essad Pasja. Zondag heeft de corresp. van een Fransch blad te Napels Essad Pasja geïnterviewd. Essad verklaarde, dat hij van de geheele zaak niets begreep, omdat hij met den Vorst op den besten voet stond, en hom relfs zeer genegen was. Hij zou den vorst dan ook geen moeilijkheden in den weg leggen. De Vorst is jong, verstandig en ontwik keld, volgens Essad, maar hij kent zijn vak nog niet. Toen de corresp. melding maakte van ’t gerucht, dat Essad, in strijd met den wil van den Vorst, tegen de Epiroten wilde oprukken antwoord de hij nDat is een dwaling. Ik heb met medeweten van den Vorst soldaten uitgerust. Wij hadden zelfs afgespro ken, dat de Vorst als het oogenblik daarvoor aangebroken was, te paard zou stijgen om zich met mij aan het hoofd der troepen te stellen. Dat wij nog niet uitgerukt zijn, lag alleen daaraan dat onze soldaten nog niet voldoende uitgerust waren.” „De Italianen meenen”, zei toen de correspondent, „dat zij door de Oosten rijkers om den tuin zijn geleid.” „Dat is een dwaling”, antwoordde Essad. „De Vorst raadpleegt nooit iemand en dat is misschien zijn onge- luk, want gij ziet wat het resultaat is geweest. Albanië is in opstand. De zes verscheen verlichte kamer en viel op zijn gelaat. Golinski!* riep de bezoeker. Theodoor! klonk het van de lippen des anderen, die bijna geloof de een spook te zien. De .makkers uit het tuchthuis te R. hadden elkaar herkend. Hoe waren de toestanden voor hen veranderd se dert kun scheiding! Vollmar verbrak het eerst het stilzwijgen. Ge schijnt fortuin te hebben ge maakt, zei hij. Uw geheele omgeving getuigt van rijkdom. Reken er op, dat ik over onze vroegere kennisma king zal zwijgen. Ik ben ook geluk kig geweest; Jk heb een goede be trekking gevonden en een onver wachte erfenis gekregen; dus hebt ge niets te vreezen. Daar heb ik geen oogenblik aan gedacht! antwoordde Golinflki, die nu eerst van zijn verbazing was bekomen. Wees ▼Telkom, waarde, ou de vriend! Hij stak Vollmar de hand toe en noodigde hem plaats te nemen op de sofa. Daarop schelde hij en beval den bediende wijn te brengen. Toen de Bourgogne in de glazen parelde, gaveh zij elkaar verslag van hun we dervaren. Nadat Golinski openhartig zaan Vollmar verteld had, hoe hij het riddergoed in eigendom had gekre gen, verdween hij den laatste alle vermoeden van een misdaad ten op- j medegedeeld, dat hij besloten hoeft matrozen aan lan*d te zotten, ten einde gemeenschappelijk met do Italiaansche matrozen een veiligheidsdienst voor de Vorstelijke familie te doen op zich nomen. Ongeveer 50 Albaneesche gen darmen zijn gisteren aan boord van een Oostenrijkschen torpedo voor Du razzo aangekomen. Over hetgeen de Minister van Bui- tenlandscho Zaken der Donau-monar- chie in do Oostenrijkscho delegatie betreffondo don toestand in Albanië heeft medegedeeld, wordt aan uit voeriger telegrammen nog hot vol gende ontleend De Donau-monarchio en Italië, stride Berchold, zijn daarom overeengekomen zich zoo min mogelyk in de Albaneesche aangelegenheden te mengen, omdat zij het beginsel willen tot uiting doen komen, om oen zelf standige Albanië te scheppen en do inrichting van den Staat zooveel mo gelijk aan do nationale Rogeering willen overlaten. Wanneer echter door bijzondere omstandigheden ook hot nemen van bijzondere maatregelen vereischt wordt, dan geschiedt dit op grond van algeheele overeenstemming met Italië. Dit is ook met betrekking tot de voorloopige veiligheidsmaatre gelen bij do jongste gebeurtenissen bet geval geweest, die in een landing van een afdeeling matrozen bestond, I alsmede daarin dat twee kruisers en oenige klei nero schepen dor Oosten- I rijksch-Hongaarscho oorlogsvloot voor Durazzo zyn gaan liggon. Ongetwijfeld maakt hot jongste Albaneesche Staats bewind thans een ernstig oogenblik dooraan do oplossing der moeilijk heden zal de Oostenrijkscho Regoering haar volle aandacht wydon. Naar uit Weenen verder wordt ge meld, wordt in diplomatieke kringen aldaar, de toestand in Albanië niet gunstig beoordeeld, on wordt de Vorst, don bynaam van „Wilhelm den dra ler” gegeven. Do Vorst, zoo wordt gezegd, heeft verzuimd in den tijd van zijn aanwezigheid in Albanië om aan stonds militaire kaders te vormen, waartoe hij gomakkelijker in staat zou geweest zijn, om zich de noodige macht te verschaffen togen mogelyke crisis. De Vorst schijnt bovendien niet de persoonlijkheid to zyn, die tegen een zoodanige crisis als thans plaats heeft, opgewassen is. Hij hoeft zich bij de Zaterdag te Durazzo ontstane paniek geheel door Italiaansche invloeden laten behoerschen en hieraan is het toe te schryven, dat hij zich door zijn do dame mot de gitzwarte oogen, en hetgeen de waardin or van verteld had. Zouden Golinski‘s gedachten bij haar vertoeven? Hij merkte ook op, dat haar naam niet door zijn vrouw genoemd werd, terwijl zij toch zulk oen drukken omgang hadden. Voll mar besloot zijn oogen goed tKgo- brulken om achter hot geheim' telu*/ men, dat hier moest bestaan. Vorstelijke familie loopt zelfs gevaar”. I „Gij hebt den Vorst beloofd zonder zijn goedkeuring, niet naar Albanië terug te keeren. Maar als hij nu ont troond wordt?” „Ja”, antwoordde Essad lachend, „dan zou de afspraak niet meer gelden.” En hij vervolgde„De Prins is niet heelemaal te veroordeelen. Hij heeft moed betoond door den troon van Albanië te aanvaarden. Bij ons was nog alles te doen, wij hadden geen leger en geen geld. Met de organisa tie van het leger waren wij bezig en het het geld dat ons beloofd was, is nog uitgebleven. Het was niet gemak kelijk om bij dien stand van zaken te regeeren. Maar deze periode van onze geschiedenis zal spoedig uit zijn.” „Wilt gij daarmede zeggen, dat gij weldra weder naar Albanië zult terug- keeren.” De slimme Albanees liep echter niet in den val en antwoordde: „De Vorst heeft mij bij mijn vertrek goede reis en goede gezondheid toegewenscht. Ik zal mij wel wachten onrhem kwaad toe te wenschen. Het dient echter ge zegd, dat hij mij onrechtvaardig heeft behandeld en onrechtvaardigheid brengt nooit geluk.” Ismael Kemal. Nu de Ster van Essad voorloo- pig is ondergegaan, ryst die van zijn tegenstander Ismael Kemal weer ter kimme. Zondag is hij plotseling weer te Triest opgedoken en heeft zich toen tegenover een redacteur van het blad „II Piccolo” als volgt uitgelaten. „Ik heb mij, toen ik hoorde welke keer de gebeurtenissen in mijn vader land hadden genomen, onmiddellijk met mijn 2oon hierheen begeven, om daarna naar Walona te gaan. Naar mijn meening staat de abso lute meerderheid van het Albaneesche volk aau de zijde van óen Vorst en begroet zij met grootef vreugde de verwijdering van Essad, dio uit eigen belang van buitenlanders tegen zijn vaderland geageerd heeft. Het oproer dat thans in het land woedt, werd door Essad in vereeni- ging met Turksche zendelingen ont ketend. Essad is een valschaard, hij heeft mij duizendmaal verraden, sedert wij zijn begonnen samen te werken. Eens bood hij mij aan, zes millioen 8net hem te deelen, wanneer ik voor bnitenlandschon invloed toegankelijk met Electr. droging, irte Salon. n alle soorten HA Aft 35) Hoe zij heette en wie zij was, wist de waard niet en evenmin of zij een christin of een heiden was. In een gesticht wilde hij haar niet breugen voor die paar jaar die zij nog te le ven had. Moer hoorde hij niet uit den mond van den kastelein; of hij er mee te vroden was of niet, hij moest er ge noegen mee nemen. Na de koffie ging hij in zijn kamer, las, schreef eenige brieven en verliet bij de invallende duisternis het huis. Hij richtte zijn schreden naar het slot en werd aan het voorportaal door een bediende ontvangen. Ik wensch den heer Golinski te spreken, zei hij. De bediende, wien de voorname heer ontzag inboezemde, verzocht hem, binnen te komen, geleidde hem in een net ingerichte kamer en vroeg beleefd, wien hij moest aandienen. Mijn naam is... nu zeg maar, dat het een oude bekende is. De bediende ging heen en korte poos hoorde men zware voet- ■tappen in de gang. De heer des hui- PRIJS VAN Per kwartaal f 125 Idem franco per post„1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad..150 Idem franco per post,1.90 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: f- Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. overijlde inscheping gecompromitteerd heeft. Niet de eerzucht alleen onï een dynastie te stichten, is toereikend, deze moot ook door eon v/isten en zelfstandigen wil worden gesteund. Rusland. Ketel gesprongen. Van do in de haven te Libau lig gende torpedoboot „Progranitsjink” is do ketel gesprongen, waarbij eon luite- nant-ingenieur on 4 matrozen brand wonden bekwamen en naar hot hospi taal vervoerd worden. DniTSCHLAND. De Groothertog van Mecklenburg Strelitz. Volgens het, te Nou-Strolitz, bulle tin van Dinsdag betreffende don go- zondheidstoostan’d van den Groothen tog, was do lichaamstemperatuur s’avonds 40 gr., dos morgens 37,1, do polsslag 88. liet tot zich nemen van voedsel on do krachten zijn betrekko- lyk*zeer goed. De onthullingen van dr. Liebknecht. Do sociaal-democratische Rijksdag- afgovaar ligde dr, Liobkneont pu bliceert in do „Vorwilrts” onder'den titel„Potpourri vom Titebohacher” nieuwe onthullingen over don handel in titels, en ordeteekenen. Liebknecht drukt daarby weder een brief van wylen generaal Von Lindenau af, waarin deze verklaart 1W00 Mk. to weinig ontvangen te hebben ten be hoeve zijner bemoeiingen om aan eon jong Berlijnech geneesheer don titel van professor en aan een koopman dien van „handelsraad” te verschaffen. Ton slotte deelt dr. Liebknecht oen tarief mode, dat voor hot verkrijgen van ordetcokoncn en titels bestaat on wel tegen deze prijzen Orde Roode Adelaar 4o klasse voor personen met een doctorstitel 8000 Mk voor personen zonder doctorstitel 12.000 Mk. „Kommer- zienrat” voor Pruisenlangs den gewonen weg (met inachtneming dor gebruikelijke instanties) 50.000 Mk.; lang» spood-wog (met vermij ding dier instanties) 60.000 Mk. Voor Hessen, .Baden, Coburg enz. komt de prijs ongeveer 10.000 Mk. lager. Pruisisch „Lammissionsrat”: 25.000 Mk. waarbij men tot 20.000 kan afdingen. Pruisisch professor, s voor geneesheeron, kunstenaars enz.: 25000 Mk. In Coburg on de andere antwoordde ze kalm, zing loch niet altijd hetzelfde bedje, het wordt zoo vervelend op den duur. Reichenau h gelaat werd donker rood en woedend riep hij uit: En dat waag je mij te zeggen? Wil je bewijzen bobben! Ik kan ze bij dozijnen 4even. Donk je dat ik blind benen niet weet, welke blikken er gewiMweld worden? En dat eeuwi ge handdrukken en dat aanataron? Denk je dat mij do HarnenkoinHten to taal onbekend zijn? Ik ben goddank nog niet zoo onnoozel al« de vrouw van dien schurk, die zich door jelui beiden laat misleiden on bedriegen. Zeg het liever rondukl! Wil je «oins vluchten? VergG» je dan niet; want van nu af bewaak ik je schreden en je zult te weten komen, wat iemand vermag, die tot vertwijfeling gebracht is. Als je aan mijn waakzaamheid ontsnapt, vervolg ik je nog en als ik je dan eenmaal vindt..,/;. Een ding vergegt. mijn waar- de! yiel Dora In de rede. Kijk eens even hie^ en donk daar eens over na... 5 Daarbij nain zij een courant van oen tafeltje, sloeg dlo open en weoa (len bankier op een afbeelding van hem zelf met eenige regels druks er onder. Een bevel tot aanhouding, riojs Reichenau verschrikt uit.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1