KG De zonde der vaderen. ZIJ f \o. 12489. Vrijdag 29 Mei 1914. 53e Jaargang. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Buitenlandsch Nieuws. MP EN 4 I F Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. ter onwatert baar. ÊWL1LLETUA XTieni-ws- ezx voor G-o-o.c1gl en behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Mop’(MERK teleüei Magazijn van WAAY ZONEN NCHM. CHT fluisterde f 1.25 1.50 1.50 1.90 en nu, kan Toen haar klok, wees p6rdt vervolgd.) IRTELBOER I gevonden, j lusteloos- fdpijn enz. per pakje j en wij geregeld tijdig ogen ontvangen van ncerten, vermake^jk- deze dan in om* den. ikinan A Zn., Gouda. PRIJS VAN HET ABONNEMENT? ‘Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. „Ons Genoegen8 le Regiment Hu- w- en Woningtoflh OnderstandscomiD. te Tilburg. M BELONJEJr 8, Gouda. opstandelingen hadden buitgemaakt. Een Duitsch majoör, die vrijwillig was meegegaan, moest de gendarmen met sabelhouwen in het gevecht drijven, "Wanneer niet op het laatste oogen- blik eenige Duitsche en Oostenrijksche militairen de benarde gendarmen te hulp waren gesneld, dan zou het slecht met hen geëindigd zijn. Om 5 uur verzocht de internationale commissie de staking der vijandelijk heden, hetgeen geschiedde. Uit Durazzo wordt dd. 28 Mei ge mind \l)e contröle-commissie begaf zich naar Tirana, ten einde met de op standelingen te onderhandelen, die evenals de rebellen van Kawaja een Mohammedaanschen Vorst verlangen. Naar verluidt, zal den 2en Juni te Sjiak een bijeenkomst plaats vinden van gedelegeerden van verschillende stammen, om de eischen aan de con tröle-commissie bekend te maken. De Oostenrijksche gezant heeft aan admiraal Tripari medegedeeld, dat het Oostenrijksch eskader, komende van Malta, zich naar Valona zal begeven, om vervolgens den 2en Juni voor korten tijd te Durazzo het anker te werpen. Te Weenen is men zeer bezorgd over het lot van Durazzo. De opstan delingen bevinden zich reeds op drie K.M. afstand der stad en hebben don weg naar Tirana bezet. Ieder gehucht in de omgeving van Durazzo is dooi de opstandelingen bezet en gelijkt een vesting. Bovendien weten de legeraarBj dat Durazzo zoo goed als onbeschermd is. Zij eischen de afzetting van den Vorst Von Wied en inwilliging hunner eischen. Uit Durazzo wordt gemeld, dat de contröle-commissie met haar onder- handelingen met de opstandelingen in Kawaja in zoover geslaagd is, dat deze zich met de toezeggingen door de commissie gedaan, voldaan ver klaarden, doch dat zij voor een alge meen© ontwapening een bespreking wilden houden met do vertegenwoor digers der overige, aan de opstandige beweging deelnemende streken. Wat aangaat de eischen betreffende een Mohammedaanschen Vorst, resp. het herstel der Turksche heerschappij, kon worden vastgestpld, dat wel is waar aantal fanatici dergelijke wenschen in j een nauwkeurig omschreven vorm hebben opgesteld doch dat de verkla- :haakbordu, 10 uur •gad. Goudsche Voet- Albanië. Volgens te Rome ontvangen tele grammen is de toestand in Durazzo uiterst zorgwekkend. Nieuwe scharen bewoners voegen zich bij de opstan delingen, die gereed zijn om den aan val op Durazzo te beginnen, wanneer niet hun eisch tot afzetting van Vorst Wilhelm wordt toegewilligd. Er hebben zich, naar uit Durazzo wordt gemeld, nieuwe benden ge vormd, onder leiding van een Der- wischzij bevinden zich bij Elbassan. Een der andere leiders is Arif-Hikmet. Tusschen Pekinje en Kawaja staan 700 man regeeringstrouwe troepen onder Begtasch. Men verwacht slechts van een Euro- peesche bemiddeling het herstel der normale verhoudingen. De toestand is zeer verscherpt en ernstig. Het gevecht bij Durazzo. De correspondent van het Berliner Tageblatt te Durazzo geeft een uit voerige beschrijving van de jongste gevechten om Durazzo. Eerst was door de gendarmerie de Rasbul, een hoogte bij den straatweg naar Tirana bezet. Later echter werd deze stelling zeer onvoorzichtiglijk prijs gegeven. De opstandige boeren hadden te verstaan gegeven, dat zij Vrijdag hun eischen te Durazzo zouden inleveren. En eerst toen men de aangekondigde boerendelegatie niet zag opdagen, werd men achterdochtig. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag werd toen weer een afdeeling gendarmen met twee machinegeweren en 120 Malissoren, in de richting van Tirana afgezonden. De Malissoren echter keerden op twee uur afstands van Durazzo, bij het dorp Schiak om, en lieten de GÓ gendarmen aan hun lot over. Dit werd onmid dellijk bij de opstandelingen bekend. Zij lokten de gendarmen in een hin derlaag en namen hen gevangen, met hun aanvoerder, de Hollandsche ka pitein Sar. Zaterdagavond werden weer twee afdeelingen gendarmen naar den Ras bul gezonden. De Hollandsche offi cieren hadden daarbij de door de bui- tenlandsche kolonie aangeboden hulp geweigerd. Na een marsch van drie kwartier, f werd de afdeeling van de hoogten rondom den Rasbul hevig beschoten, o.a. met de machinegeweren, welke de ringen der commissie zoowel te Du razzo Als in Tirana kalmeerend ge werkt hebben. De godsdienstige lei- c|ers in Tirana ondersteunden de be moeiingen der commissie met hun invloed. Aan de besprekingen tusschen de leiders der beweging uit de verschil lende landschappen, die aanstaande week zullen beginnen, zal ook de in ternationale contröle-commissie deel nemen. Dat zouden maar weinigen u durven nadoen, zei Wagner, liet ijs in het moer is niet overal te vertrou wen; hoe licht zoudt u... Jaja, het is goed, viel Dora in; breng mij maar boven. Zwijgend voldeed Wagner aan haar bevel. Hij lichtte haar met een lamp voor op een smalle trap op de bo venverdieping. Zij stonden in een lange gang, waarin verscheidene deu ren waren. Achter éón ervan hoorde Dora weenen en zuchten, afgewisseld door uitroepen die van smart getuig den. Is dat de waanzinnige? vropg Dora, zoo was zij vroeger toch niet. Ja, zei Wagner, zij is het. flk geloof, dat zij het niet lang meeX maken zal. Anders vloekte en raasde zij altijd in haar kamer en lachte soms zoo akelig, alsof zij van den duivel bezeten was. Maar van avond is zij geheel veranderd. Zij ligt op haar stroozak en schreit en zucht, dat de steenen er meelijden mee zou den krijgen. Daarbij babbelt ze niet meer zulke dwaze taal, als gewoon lijk; zij roept nu telkens: O, wat ben. ik ongelukkig, o wat voor leven heb ik toch! Ze zal het niet meer lang maken; en het is maar goed ook dat er een eind aan komt, want zij wordt mij zeer tot last. 37) Het is waar, vervolgde Dora, je hebt veel offers gebracht om mij te bezitten, maar dat lag niet aan mij, aan je hartstochten heb je eer welvaart ten offeï gebracht! Zie verblinde, hoe een vrouw zich 1 wreken. Je hebt mijn leven gestolen, maar ik geef je aan de wanhoop prijs. Arm en hulpeloos stoot ik je van mij. De ouderdom met zijn gebre ken laat zich niet lang meer wach ten en blijft er niets voor je over dan te bedelen om een aalmoes. Dan wil ik de eerste zijn, die een pen ning in je hoed werpt. Zoo staan uw kansen, heer von Reichenau! Waag het nu eens, tusschen mij en Golinski te treden. Zonder een antwoord af te wach ten, snelde zij weg. Als vernietigd zonk de bankier in een hoek van den divan neer. Hij zag in, dat hij in de macht dezer vrouw was. Het kwam er nu op aan, door een sluwen zet het spel in zijn Voor deel te doen eindigen. Hij behoefde niet te twijfelen, dat Dora van plan ▼as met Golinski te vluchten. Allee ton verwacht van Funston de beves tiging dezer mededeeling. Het schijnt, dat Huerta Mexico reeds verlaten heeft en naar Puerta-Mexico onderweg is. De „Vaterland”. Het nieuwe groote schip van de nHapag” is zijn thuisreis niet onder gunstige voorteekenen begonnen. Be halve toch het gebeurde bij de pier der Southern Pacific Cy., bevinden zich thans tachtig stewards aan boord in hechtenis, die wegens muiterij te Hamburg zullen terecht staan, daar zij tot staking hadden besloten. Het plan tot staking werd dadelijk na aan komst te New-York besproken. De stewards verlangden betere behande ling en hooger loon. Do ontevreden heid onder de stewards, stokers en tremmers was algemeen, maar op de in arrest gestelde tachtig mannen, ver bonden allen zich schriftelijk tot dienst tot aankomst te Hamburg. De politie van Hoboken was dan ook in grooten getale bij het vertrek van het schip aanwezig om de stakers direct in hech tenis te kunnen nemen wanneer zo aan land zouden willen gaan. De scheepsofficieren zijn met revolvers gewapend. Duitschland. De keizerlijke familie. Door het voorgenomen huwelijk van prins Oskar met gravin In a von Bas»- sewitz, blijven thans slechts twee kin deren van den Keizer ongehuwd, na melijk prins Adalbert, een oudere, en prins Joachim, een jongere broeder van prins Oskar. De oudste zoon, de kroonprins, die met Cecilia, hertogin van Mecklenburg, getrouwd is, heeft vier kinderen. De volgenden zoon, Eitel Friedrich, is sedert 1906 gehuwd met Sophie Char lotte, hertogin van Oldenburg. De vierde zoon, prins August Wilhelm, die op prins Adalbert volgt, is gehuwd met prinses Alexandra Victoria van Sleeswijk-Holstein, die hem een zoon heeft geschonken. Dan komen prins Oskar en prins Joachim en ten slotte het jongste kind, prinses Victoria Louisa, die verleden jaar, met hertog Ernst August van Brunswijk in den echt trad. Dr. Adolf Bertram, sedert 27 Maart 1906 bisschop van Hildesheim, is door het domkapittel van Breslau gekozen tot opvolger van kardinaal Kopp. In 1859 als zoon van een koopman trad binnen. Het huis dat Dora Burghausen be trad, behoorde aan een man, dien wij reeds kennen. Aan Wagner, die bij den brand zijn huisje verloren had, behoorde thans dit toe. Sedert maan den reeds kwamen de gelieven in het voorkamertje bijeen en smeedden daar de plannen om hun ketenen te verbreken, om voor altijd met elkaar vereenigd te zijn. Wagner voer daar niet kwaad bij; de diensten, die hij die twee bewees, werden met klin kend goed betaald, waarbij zijn stil zwijgen het meest in aanmerking ge nomen werd. Hij ontving Dora steeds in het voorhuis en fluisterde haar toe: J Mijnheer wacht u reeds moer dan een half uur; hij wilde u eerst tegemoet gaan, want hij vreesde, dat u bij dien hoogen sneeuwval niet zoo goed vooruit zou kunnen. Haha, ik ben natuurlijk over het ijs gekomen! Rusland. Een scheepsongeluk. Zeven jongelieden uit de voorname Peterburgsche kringen deden gisteren een tocht mot een jacht van de acade mische jachtclub in de Finscho golf. Door den hevigen wind kantelde het jacht. De opvarenden klemden zich aan het omgeslagen schip vast en hiel den zich zoo den geheelen nacht bo ven water. Vanmorgen werden zes van hen echter door de golven weg geslagen, alleen de.zövende kon door visschers worden gered. Frankrijk. Sneeuw in Mei. Opnieuw wordt in verschillende stre ken van Frankrijk gewag gemaakt van een sterken sneeuwval. In de omstre ken van Aurillac ligt de sneeuw 15 centimeter hoog en iheerscht in de geheele streek een hevige koude. Ook te IJssingeaux is een dikke sneeuw laag gevallen en is aanzienlijke schade aangericht. Uit andere streken wordt eveneens zware sneeuwval gemeld, en is het te veld staand gewas geheel daaronder bedolven, waarbij voor aan merkelijke schade wordt gevreesd. Ook in de Vogezen wordt een sterke sneeuwval gemeld, waarbij de tempe ratuur tot het vriespunt is gedaald. Een krach. Te Parijs is het bankiershuis de Neufville gesprongen. Omtrent dit opzienbarend faillisse ment van het Parijsche bankiershuis wordt gemeld, dat de arrestatie van de baronnen Henry en Robert de Neuf ville, het rechtstreeksche gevolg was, van het gerechterlijk onderzoek naar de balans ingesteld. Dit onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat de beide firmanten zich reeds gedurende ll/2 jaar, tot dekking van reusachtige aan de beurs verloren bedragen, aan de hun toevertrouwde effecten van cliënten vergrepen hebben. Zij hebben ging zij op de divan liggen en sloot de oogen. Aan de diepe, regelmatige ademhaling bemerkte men, dat de schoone vrouw ingeslapen was. Na ongeveer een uur of drie geslapen te hebben werd zij wakker, raadpleeg de haar horloge en de klok beiden, wierp een mantel om, trok de kap over het hoofd, draaide de lamp uit en sloop zachtjes naar buiten. Met onderzoekenden blik zag zij naar de iwu» ‘vensters der villa... alles was don-’ ’de deur, die niet gesloten was ker. Het is nu gevaarBjker dan het vroeger was, mompelde zij. Hij zal mij bespieden en al mijn gangen na gaan. Enfin, vandaag nog wat stout moedigheid en voorspoed, en morgen de wijde wereld weer in. O, hoe ver lang ik naar dat oogenblik. Zoo in zichzelf sprekend, was zij aan het tuinhek gekomen, opende het en snelde met vluggen, vasten tred voort. De nacht was koud en helder; de sneeuw glinsterde als een zee van briljanten en de maan wierp een too- verachtig licht op de witte ylakte. Om den koristen weg te Volgen, liep Dora over het ijs, waarmede het meer bedekt was. Hier en daarj was het wel niet geheel betrouwbaar meer, maar zij was dien weg al meer ge gaan en vermeed dus zorgvuldig de gevaarlijke plaatsen. Toen zij den anderen oever bereikt had, ging zij langs den zoom van het GOUDSCHE COURANT. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer f 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte; zich daarbij ook nog aan andere be driegerijen op groote schaal schuldig gemaakthet bedrag der schulden be loopt, naar gemeld, 13 a lömillioen. Het oude, tot dusver zeer geziene ban kiershuis, had verscheidene jaren ge leden reusachtige sommen met Ame- rikaansche zaken verdiend doch werkte sedert V/2 jaar met ontzaglijke ver liezen op de Parijsche, New-Yorksche en Londensche beurzen. In het begin van dezen maand, toen de firma in moeilijkheden geraakte werd nog de hoop gekoesterd, dat zij de noodige hulp zou vinden om zich op de been te kunden houden, waarover van ver scheidene kanten steun ondervonden werd. Toen echter uit het onderzoek der boeken bleek, dat in plaats van enkel ongelukkige speculaties, ook strafbare feiten plaats gehad hadden, werd de zaak aangegeven, met het gevolg dat beide firmanten gisteren gearresteerd werden. Griekenland. Uit Samos wordt gemeld, dat twee dagen geleden een aantal vrouwen uit de gemeente Marthokampos op leven dige wijze hebben geprotesteerd tegen een belasting op graan, meel en an dere voedingsmiddelen. Zij Wiebben dit gedaan in een vergadering die ten slotte door de politie werd ontbonden. Ook te Vathy hadden stormachtige tooneelen plaats wegens de opwinding der bewoners over de manier, waarop door de ambtenaren de belastingen worden geïnd. Men eischte, dat de inning der be lastingen voorloopig zou worden ge staakt. De regeering zond aan de autori teiten bevelen, ten einde aan dezen eisoh te gemoet te komen. Amerika. Mexico. De toestand. Het stoomschip Bavaria bracht na genoeg 2 millioen patronen te Puerto Mexico aan land, alsmede 3000 rollen prikkeldraad voor de federalisten, die daarover zeer verheugd zijn. Verder gelooft men, dat de Ypi- ranza een heele lading van oorlogs materiaal loste. Van verschillende zijden wordt ge meld, dat Huerta zich bereid heeft verklaard, het presidentschap neer te leggen en zich uit de politiek terug te trekken. De Regeering te Washing- bosch verder en na een kwartier la gen de eerste huizen van hot dorp voor haan. Geen enkel huw was verlicht, geen enkel geluid trof haar oor. Alleen uit het bovenste venstertje van een armoedig huisje straalde het schijn sel van een lamp, dat door Dora be groet werd met een stille vreugde zij wist nu, dat Golinski haar daar reeds wachtte. Weldra stond zij voor s en droeg daar blijk van. Voor eenige da gen had zij ook haar gezelschapsjuf frouw Hilda Welsch met een rijk ge schenk naar huis laten gaan. Het viel hem ook in, dat Dora brieven van Hoen had ontvangen; waar schijnlijk wilde zij de villa verkoo- pen, daar had zij volgens de koop akte recht toe. Reichenau dacht er over, Golinski's vrouw met het drei gend gevaar bekend te maken. De vrees voor een ontijdige ont dekking hield hem daarvan terug. Het doelmatigste scheen hem toe zich met Leopold te verstaan. Een trek van triumfeerende sluwheid vertoon de zich op het gelaat van den ban kier, toen hij opstond van den divan. Nog ben je me niet te slim geweest fluisterde hij met een dreigend ge baar naar de deur, waarachter Dora verdwenen was het zal nu blijken wie de sterkste is! Dora zat aan haar ebbenhouten schrijftafel in haar kabinet en had juist oen brief gereed. Met een glim lach las zij hem nog eens over. Hij heeft niet anders gewild en het is dus zijn eigen schuld, mompel de zij, en sloot het couvert. Hij wordt mij tot een last en moet maar aan kant gezet wbrden en dat is het ze kerste middel. stak zij den brief tusschen japon, wierp een blik op de die reeds middernacht aan- en zei: Nog te vroeg. Daarop ze THEEËN worden everd in verzegelde as van vijf, twee en udf en een Ned. ons ■ermelding van Nom- m Prijs, voorzien van astaand Merk, vol de Wet gedeponeerd. ;h tot de uitvoering geeerde orders aan- l lend, j J, C. BIJL, IREEBAART Lz. I

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1