Bi1a.x1.e3a.lga3.ci. Gemengde Berichten. Land- en Tuinbouw. Stadsnieuws. Telegrafisch Weerbericht Laatste Berichten. n'l. - - - Officieele Prijscourant n ïui-V, te Hildersheim geboren, bezocht hij eerst de bnrgerschool en vervolgens höt gymnasium aldaar. Zijn studenten tijd bracht de jonge theoloog in Beie ren door, en wel de eerste vier se mesters te Würzberg^ het vijfde te Munchen en het zesde weer in Würz- burg. Als lid van het Würzburger priesterseminarium ontving hij in 1880 de priesterwijding. Te "Würzburg behaalde hij met zijn dissertatie de onderscheiding summa cum laude, en promoveerde daarna als doctor in het kerkelijke recht te 1 Rome. Na in Hildesheim verschillende ker kelijke ambten te hebben bekleed, volgde hij dr. Sommerwerk na diens overlijden als bisschop op. Zijn benoeming tot prins-bisschop wordt voor de ontwikkeling der te genwoordige kerkelijke politiek van groote beteekenis geacht. Dr. Bert] moet namelijk als een voorstander van de Keulsche richting in het Centrum en de Christelijke vakvereenigin. beschouwd worden. In den zomer van 1912, toen de telegrammen van den paus aan de Berlijnsche vakafdeêlingen d«n strijd in het Katholieke kamp tot eeq uiterste brachten, heeft hij, naar bericht werd, in opdracht van de regeering des rijks pogingen tot bemiddeling gedaan, die te Rome met succes bekroond werden. Men kan dus zeggen, merkt de Kölnische Ztg. op, dat de onverzoen lijke strooming, welke gedurende de laatste levensjaren van kardinaal Kopp van Breslau nitging, thans definitief afgedamd is. De keuze bewijst verder, dat ook Rome vrede met de Keulsche richting gesloten heeft, en het laat zich aanzien, aat een periode van ernstige kerkelijke moeilijkheden daarmede haar einde nadert. legd aan den Minister van Buiten- landsche Zaken te Parijs, die daarin aanleiding heeft gevonden den Fran- schen gezant hier te lande daarmede in kennis te stellen. Naar de N. R. Crt. verneemt is deze klacht gesteld in handen van de jus titie. STATEN GENERAAL TWEEDE KAMEK. Vergadering van 28 Mei. Voorzitter: Mr. H. Goeman Borgesiua Stuwadoorswet. Met de algemeene beschouwingen werd voortgegaan. De heer van Nispen, r.k., be treurde het, dat het particulier initia tief zoo weinic heeft nitimriniit Nietalleen iL dat aan'Tpatroon* bij de «ettelijke regelingen zullen zoowei arbeiders als patroons eenig ideel ondervinden. M®?,, kee" hier te doen met een der moeilijkste quaesties van de moderne staatkunde, 5pr. zou gaarne bij de wetsontwerpen een toelichting zien van de te nemen maatregelen van bestuur. De heer Roodenburg, v.d., merkte op, hoe men bij dit wetsont werp heeft te maken met een afzon derlijke. regeling voor een onderdeel van het havenbedriif. Mr. P. J. Troelstra. Mr. P. J. Troelstra is Woensdag middag naar Zürich vertrokken, waar hij tot half September denkt te ver toeven. Gedurende zijn verblijf aldaar zou hij voornemens zijn, zijn werk ovi de portefeuille-quaestie te voltooie: Departementsambtenaren. Naar het Vaderl. verneemt, ligt het in het vóornemen der regeering te bepalen, dat de ambtenaren bij de departementen van algemeen bestuur voortaan op 65-jaiigen leeftijd den dienst zullen verlaten. Verder meldt het blad, dat bij de departementen van algemeen bestuur een nieuwe ziekteregeling is vastge steld. Bij ziekte zal door ambtenaren met 10-jarigen dienst 12 maanden vol sa laris genoten worden, daarna 12 maan den 2/3 van het salaris en vervolgens Va, tot het ontslag volgt. Voor amb tenaren met 18 dienstjaren zijn de cijfers respectievelijk 18 maanden vol, 18 maanden 2/3 en Va tot het ontslag. Tot bestuursleden van den Vrijzin- nig-Democratischen Bond, in de plaats van de heeren mr. H. Hovinga, H. J. Slissing, Herman Snijders en mr. J. H. Thiol, (allen aftredend en niet her kiesbaar) zijn benoemd de heeren prof. mr. Simon v. d. Aa, Groningen, A. j Kelderman, Deventer W. O. A. Kos- ter, Den Haag; H. Kraai, Winschoten. L o h - itan- vqn- havenbedrijf. Scherp ondef- tusschen den opzet van mi nister lalma en minister Treub ziet epr. met. De heer Schaper, s.d., ziet in de hervormingen van minister Treub in de wet-Talma niet veel goeds. Spri betreurde het optreden aldus van de< zen minister. Graag had spr. de con-, teren tie willen bijwonen van, den mU) nister met de werkgevers. Spr. hoopte dat de Kamer bij de' amendementen de wet veel krachtig ger zal maken. De heer de Savornin man, e.h., 'toegevende dat de den te Rotterdam zeer veel te schen overlaten, was van dat ondanks de voortreffelijkheid vakverenigingen, dit ontwerp het gevolg is van haar maeht. Man nen daarbuiten wenschen een betefd regeling Ie maken. Veel vereïhil ié er met in het ontwerp-Treub met dat JJ Talmtt' in tinsel kónten beide ontwerpen op hetzelfde neer. De minister Treub, aan (het woord komende, bracht hulde laan minister Talma voor den arbeid, Wel ke hij voor dit ontwerp verrichttel Geenszins is de minister het eens mot jen heer Lofiman, als zou geen verschil bijna bestaan in de Tmt- werpen TalmaTreub. Zijn ©r toevWÜg^wijzigingen inge bracht, welgevallig aan de vrij-libera- lo politici, daaruit kan men afleiden dat de minister in practische zaken niet ver van hen afstaat. Onder vrij liberalen dwang, handelde spreker niet. In het doel van het ontwerp kwam geen verandering. Voorzichtig on asleidolijk zal *- werk moeten gi Als zoo iemand nu over eenigen tijd veroordeeld wordt wegens het verkoopen van zijn stem en zeven gulden armer aan betaalde proceskos ten in de boei wordt gestopt, wie is hiervan dan de schuld Men moest als landraadvoorzitter tn een dergelijk geval kunnen weige ren het request aan te nemen, te® einde den dessaman voor de nadeeli- ge gevolgen, malgré lui, te kunnen vrijwaren." Dubbele moord en zelfmoord. Men schrijft aan het N. v. d. D. v. N.-I.: Begin Februari heeft hier de Radja van het landbchap Naitimoe een dubbelen moord en vervolgens zelfmoord gepleegd. Ziehier de dessous van de zaak. De Radja was aanvankelijk gehuwd met een yrouw uit hel landschap La- kekoen, ook van „vorstelijken bloe de maar zond haar weer huis toe, en nam vervolgens 3 andere vrouwen van wie 2 uit zijn eigen rijk en 1 uit het landschap Lidah. Deze vMpuwen waren van gering* kom-af wAhalve er door het Neder- landsche Bestuur op aan gedrongen il omdat er kinderen wa- dat de IJadja zijn eer- zou terugriemen. T de Radja te Atapro^pée de belasting te tafelen [andschap, iwerd hel door mr aangezegd, dat I hij "van Vleesch vergiftiging Het gezin van den werkman P. P. te Goes, is na het eten van daar ter stede rauw gekocht gehakt, zoo onwel geworden, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. (Tol.) Inzake de meubelmakersstaking bij de firma's Pander en Raar te Leiden deelt het Leidsche Dagbl. mede, dat prof. Heeres aan deze firma's en aan de stakers zijn bemiddeling heeft aan geboden, welke beide partijen hebben aanvaard. pest, tot de hoofden waren, flja kwam echte* inmidd* er pradjperits naar z; zijn VroJ- sng de Rama aarts. Daar .er zijn vrop- bleken gezonden voeren. naar kampongs. a* B Jed 1? fraflja terug 3ljnTef?efcn intrek bii *J*familielid, jden Radja van Djiniloe. In udien (l faniiliekring stelde hij de vraag aan zijh temoekoe en aan een temoekoe *an Lidah, wat er vin zijn Kinderen worden moest. Dat het gou vernement hem zijn vrouwen had ont nomen vond hij flog ^00 heel erg met. Daar was wel omheen te ko men! Maar zijn hinderen, wat zou hun lot zijn? Ui Toen hierop door de tènekoe's dood- euk geantwoord werd: jorang renoe (koelies of deesa-lieden)jontstak de beroofde man zoo in Wprn, dat hij béide temoekoe 8 pardoes overhoop stak en daarna zichsjelf ook zwaar verwondde- D,e controleur, van éen en ander in kennis gesteld, trok| er met prad- joerits op uit. Op hen waagde de Radja toen ebhter eveneens een aan val, hetgeen gelijk stond met zelf moord, met één klewanghouw werd hij neergeslagen en gedood. indej-d Geen dec oevroedeft er zoude! nalzen uit en dd den in dè schrijft men De minister besi veranderingen, noodig waren gew< dat voor vaststellij tregelen door hi vers en arbeiders algemeene alleen raoeti gevallen en lijke bepalingen Na de 'rede van den minister, re pliceerde de heer Spiekman, s. waarna de vergadering werd verdaagd tot Vrijdag 11 uur. INDISCH JN1KUWS. uitvoerig de zijns inziens en oordeelde van beetuurs- steed8 werkge- gehoord. De zullen voorts i voor concrete rusten op wette- aclat- Tweede 'Kamer. In de vergadering der afdeelingen van de Tweede Kamer zullen Dinsdag 2 Juni des namiddags te twee uren worden onderzocht de volgende wets ontwerpen Suppletoire Indische begrooting voor 1914 betreffende hervorming van het korps inlandsche schepelingen wijzi ging van de Octrooiwet 1910; rente loos voorschot voor aanleg en exploi tatie van een zijtak NieuwveenTer Aar (Papenveer) van spoorweglijnen in de Haarlemmermeer en omgeving overlegging aan het Hoog Militair Gerechtshof van de notulen van het verhandelde door de krijgsraden in raadkamersuppletoire begrooting van Financiën voor 1913 betreffende voor schotten uit 's Rijks schatkistnatu ralisatie van L. Meyer en 9 anderen onteigening voor het verbreeden van een deel van den dorpsweg te Beets alsmede de raming van de voor de Tweede Kamer benoodigde uitgaven in 1915. Onheusche bejegening van vreemdelingen. van .het Uit de rechtzaal. De juridische medewerker N. v.d. D. v. I. schreef: „Een inlander verschijnt voor den landraad voorzitter en biedt dezeneen request aan, waaruit blijkt, dat hij een vordering wenscht in te stellen tegen zijn loerah, ten einde dien loe- rah te veroordeelen om aan hem te betalen een bedrag van f 150. Dat had de loerah daags voor zijn ver kiezing als zoodanig aan hem be loofd, indien hij tot loerah der desso zou worden verkozen. De president deelde den man mee, dat het in alle opzichten beter voor hem zou zijn dit request niet in te dienen, omdat vooreerst een dergelijk ke vordering, zelfs indien de loerah eischers opgave zou bevestigen, niet voor toewijzing vatbaar zou zijn, aangezien de schuldoorzaak eene on zedelijke was. Terwijl verder bij in diening van het request de land raadvoorzitter verplicht was de zaak handen der politie te stellen, daar eischer zich door het verkoopen van zijn stem had schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Dit alles werd den man door president enkele malen medegedeeld Uit Endeh, Floree aan het Soer. Hbld.: De patrouillecommandant op Adoe- nara rapporteert het volgende „In den nacht van 15 op 16 Maart werd gedurende *ca. 4 minuten een aardbeving waargenomen; het water in de Straat Boleng was woelig. Di rect verband houdende met bovenge noemd verschijnsel, zij 't navolgende medegedeeld: Inwoners van kampong Lama Hela offeren na iedere aardbeving kippen en eieren aan Ili Boleng; de hoe veelheid kippen i„ Lama Hela ia ter te klein om steeds aan dat gebruik te kunnen voldoen. Daarom trok de bevolking van La- ma Hela heden er op uit om kippen en eieren in de omliggende kampongs waaronder Lama Laka te verzame len. De deelnemers, een vijftigtal mannen, waren reeds bewapend met oorlogslansen, een tiental, de overi gen met pijl en boog. Volgens mededeeling der kampong, hoofden van Lama Laka en BolenÈ, bevestigd door het hoofd van kam- pong Lama Hela, komen dergelijke tochten jaarlijks meermalen voor, naar gelang van het aantal aardbe- vingen. Slechts de inwoners van den kampong Lama Hela Uit een geheime Raadszitting. Men schrijft aan De Tijd In oen der provinciale hoofdsteden van onfs land werd onlangs op ver zoek van een der Raadsleden de open bare Raadsvergadering Veranderd een men gesloten denren. Bedoeld Raadslid is van zijn vak steenkol^nhandelaar en leverde vroe ger steenkolen aan de gemeente. Toen hij echtmr tot vroede vader gepromo veerd ntóest hij van verdere leverantie aan de gemeente afzien. Zoover had h;j waarschijnlijk niet nagedacht, toen bij zich candidaat liet stellen. Een zijnet concurrenten was pieter genoeg om in zijn plaats te treden niet als vroede-rAder, maar alsfsteen- kolwlqVèrahoiertjian de gemeende. Dat gipfe h<jm aan h|t hart èh hij middelen om zijacon^nrrqnt hel tje^e lichten. HS méénde ditr ter te knnnen dden fcn als Ri hijn mede-Raadsteden in een gi zitting iets te vertollen over dt tijken vdn zijn concurrent by di rpntie van steenkolen aan dp genji Del openbare perj/aderifig Wel 1 een mot. gesloten di wijzen vak het kapitool ko: welke geheimzinnige dingef volgen. jSTeer dan twinti: ten zich eiikele ■eentimeto: respeolievf gezichten dri richting vpn het jongste dat doze geheimb zitjmg had verlana De deuren waren «gesloten, het pl bliek was weg en allés op veilig. En nu, zoo heide de voorzitter, ik het woord aan den heer X. W jEn deze begon met te zeggen, dal hij 'groote dingen te ontsluieren had m het belhng dei gemeqnte. De steen kolen, die tegenwoordig aaq de ge meente werden geleverd, waren niet comme-il-faut. Het was namelijk be kend, dat de nieuwe leverancier, die in zijn plaats getreden was, de steen kolen vermengde met een zeer zeei slechte qualiteit. Dat moest uit zijt voorgoed en de Raad moest er voor waken, dat zijn wijsheid niet op derge lijke onbeschaamde manier werd schande gemaakt. Toen hij uitgesproken was, vond de voorzitter de besehuldiging toch wel kras en wilde ze zoo maar niet voetstoots aannemen zonder bewijzen Enkele raadsleden sloten zich hier bij aan en wenschten eveneens de be schuldiging met bewijzen gestaafd te zien. Hier werd een blaam geworpen op het toezicht van gemeentewege de leveranties. X. werd verontwaardigd over het feit, dat men hem niet op zijn woord geloofde. Bewijzen Bewijzen Ja, be wijzen kan ik, dat de leverancier de kolen voor de gemeente vermengt met een zeer slechte qualiteit, want, mijne heerenik heb het vroeger zelf ook altijd gedaan I Men zegt, dat X. zelf aanvankelijk nog niet precies snapte, waarom er plots zooveel jolijt kwam onder zijn confraters. Thans weet hij het, zegt men. 6 proeven genomen met den bliksemafleider. Zooals men het de taak van den bliksem de bliksem tot zieh te trekken en™, dan naar veiliger oorden te geleid. De aantrekkingskracht van den bli semafleider wordt verhoogd door» aantal fijne puntjes. Onlangs hK men gevonden, dat radium, dat luchtlaag geleidend maakt, nog bek voor dit doel geschikt is. Radii dwingt den bliksem tot zich Men heeft de proef genomen a, een bliksemafleider, waarin on ea koperen buis van 3,5 M. hoogte ring van kleine puntjes en daaronè een koperen ring van 250 mM.dooh snee werd aangebracht. Rondom dei koperen ring liep een bandje, 28 mi breed en gevormd door 2 milligram radiumbromide. Om regen en terarnh- tuursvei-andering beter te kunnen Sr. staan moest hij electrolytisch neerk slagen worden. Zoowel in hetlabora tonnm als ra de Vrije rustige atmosfeer bleek deze bliksemafleider succes hebben Wanneer op een afstand van i M. een kleine electrostatiscfci machine van 5 cM. vonklengt» wetd jezet, gaf een electrometer, aange- u??1 de buis van den bliksem afleider, 350 volt aan. i Gistermorgen om halfgijf 'ïs hat stoomschip Graf Khuen Hedervary in den Nieuwen Waterwee door vier sleep booten vlot gebracht en opge sleept naar Rotterdam. Een verstandig beslui# In het jongste numnler van het orgaan der Vereeniging tot vereen voudiging van onze .schrijftaal vinden wij, aldus schrijft j;Het Volk", in de lijst van nieuw toegetreden leden ook den naam vdp dep heer<ij. Korve*, prroridipsem|pts-scht>9l0pziflner te Hel- •r'i u01^ be»o|ming door - - offeren, de an- dere kampongs offeren niet. I Gisteravond brak brand uit in den De kepala kampong van Lama La- I winkel van gramofoons van M. van eind0W schaviel mihhiaI 1 i n Achterberg, staande aan de Hoogstraat vnnr Ha Hnm- r tr I 6 Schiedam. De brand schijnt in den kippen, een vergoXig welkf I aangekomen en veyoor- de in woners van laatstgenoemden kam pong nooit gaven. Het recht van den sterkste was hiervan de oorzaak. Lama Hela is een kampong, gelegen nabij de grens van 't landschap Adoe- para en het kakanschap Tanah Bo- Jeng, en verdedigde vroeger Adoöna- ra tegen invallen van Tanah Boleng. In verband roet mogelijke rustver storingen werd Lama Hela verboden oorlogslansen mede te nomen bij het inkoopen van benoodigdheden voor offerandes. De betrokken hoofden werd mede gedeeld, dat - zaakte den eigenaar heel wat schade. De brandweer was den brand spoedig meester. vrg In het veerhuis van den heer Tim mermans te Gorinchem is een natuur wonder te zien. Een groote zwarte kip zit daar voortdurend op zes katjes van 8 da gen oud. Zoodra de poesjes ter wereld kwamen, heeft zich de kip bescher- mend daarop neergezet, juist of het kuikens zijn. De moeder-kat wordt door de kip lof fnf linna I11 Door den Franschman Romain, die met familie per auto een tocht heeft i - gemaakt door Nederland en op dezen dteksTheïhaaïr doort?en tocht te Harderwijk op onheusche wijze De man w H d eChter; door de bevolking is bejegend is eon -1™^-"JAd 6' Z1*! rapport van zijn bevindingen overge- luou^uuwiu r - de civi<? gezaghebber de UUU1 uo jup en toen hij blijk gaf geen geloof te I fwestle der schadevergoeding zal op- zelfs niet tot haar jongen toegelaten slaan aan de woorden van een „blan- ,OSSftn ^AWr vsI vr„ da", dien hij blijkbaar niet vertrouw- porteur alsdan de zaak mededeel en. werd aangenomen en betaalde moedig f 7 proceskosten. goed-1 w to va'" au'orlteit binnen Nn en dan moet de kip met ge- kort te Wae Wérang komt, zal rap- weid weggenomen worden, opdat de oude kat haar jongen zogen kan. (N. Gor. Crt,) De radium-bliksemafleider. Te Parijs zijn dezer dagen nog eens ,s.? e* nieW<fekal| pers was, wijl hij een brjefje M,taalfouten aan eei> onderwijzer gesejjrevel had. """"It T f 3 Een rattertplaag.^ Vn,dei? Laö?6nd«ki ^>v0n Alk- maJr (de bekende tuinbouwstreek in Noord-Holland), hadden d. tereeni. gingen langen tijd eefl premie gesteld op het dooden van ratten. Enkels maanden geleden heeft men daarmee opgehouden. Maar dit wreekt ziel thans op schrikbareMe wijze. D» koolplanten vooral hebben erg te la den van deze schadelijke dierenop sommige akkers is deilhelft van het gewas vernield. Het is te verwachten dat de tninbouwveree|iglngen 'weet spoedig zullen overgaan tot het in voeren van een verdelgingsmaatregel. (Hbl.) Nooit vertoond I Woensdagavond bracht hetChriste- lijk fanfarecorps „Looft den Heer" te Hmzum aan den heer W. Sinninghe Damste, arts aldaar, een serenade ter eere van diens jonggeborene. (Lw, Ct.) i da|i te laat te Plymouth j, „h! benoeming door Mn- Min had tthdat Kaap Tace ge- nmlstdt ]Iqe|nskerk jjbet n|kpnpt van j passejerd was, een zop uitgestrekt ijs tocht in de Noordzee maakt en heden terugverwacht wordt, bevindt zich naar de N.' Crt. [meldt buiten de état-major eea medepassagier, die niet tot de marine behoort, de zoon van den Saltan van Soerakarta majoor Pan- neran Ngabehi, die, zooals bekend, reeds geruimen tijd hier te lande ver toeft en wien de luitenant ter zee 2e U, Voüte lot geleide dient op zijn studiereis. De Javaansche hoofdofficier, tevens adjudant i. b. d. van den gouverneui- generaal, had vergunning verkregen, vergezeld van genoemden zeeofficier, dit zeereisje mee te maken en ver toefde aan boord als gast van den commandant van dit oorlogsschip. Het reuzenstoomschip de „Maure- tania" heeft weer in gevaar verkeerd om met een ijsberg in botsing te ko men. De ijsbergen drijven weer ver zuidelijk af eu dat is vooral in dezen tijd van het jaar met de zware misten aan de kusten van Newfoundland een groot gevaar. Dat heeft fle „Royal Edward', een schip van de Canadian Northern Line ondervonden. Dit is beschadigd ii dezelfde omstandigheden die den ondergang van de „Titanio" ten gevolge hadden. Een draadloos telegram van den ge zagvoerder verzonden .op ongeveer 110 mij'lett oostelijk vaif Kaap Race meldt, dat* het schip mei een grooten ijsberg in|(b(itsing kwgm, in een zeer dichten mist. De voorsteven is be- Bchadigd. /Gelukkig echter was er geqn gevaar eriri zou het alleen noodig zijn het schipl;'te dokken. De „Royal Ed ward", die op 19 Mjei Montreal ver- Het meÊ !700 passagiers voor Avon- moath i| er dus goed afgekomen. De i stoomboot „Anctenia" van deCunard- vljjn heejft evppdeusijd, ontmoet 1 kwai_ - Min had öhdat Kaap Tace gi veldti en Velé ijsberéen ontmoet, d~at gedtfr^qde zestien Uren de machines vatt hel schip waren stop gezet. gekende bekroningen uiterst moeielijk zal maken, j Aan de |Tederlandsche afdeeling werd dag en f nacht doorgewerkt, zoo dat die een der weinige was, die bij de opening geheel j Men schrijft uit Harkema-Opeinde (Friesland) „Wee den wolf, die staat in kwaad gerucht 1" Zoo is 't ook met de bewoners hier, De veelvuldige vecht- en snijpartijen door de jongeren dezer streek in de laatste maanden gehouden, hebben 'n algemeene vrees voor deze omgeving^1 doen ontstaan. Men vreest met reden den straatweg door dit dorp op Zon en feestdagen te passeeren, want de ondervinding heeft geleerd, dat dit zelfs in een rijtuig niet zonder gevaar is. Het dorp en zijn bewoners zijn berucht en gevreesd. Hemelvaartsdag, toen de bond van Christelijke fanfare corpsen te Augustinusga een uitvoe ring gaf, kwamen er van 't Zuiden weinige bezoekers. Men durfde niet door de Hamsterheide. Die er nog kwamen, maakten een omweg over Surhuisterveen en Surhuizum." Gisterenmiddag stortte de Griek- sche matroos Achillea Kasanida bij het dichtleggen der luiken voorover in het laadruim van het Grieksche stoom- chip „Hyradios", liggende in de Maas haven te Rotterdam. Met de stoom fluit werd assistentie gevraagd en ver scheen terstond ter plaatse de motor boot van de Ned. Ver. E. H. b. O. Met het ziekenraam systeem-De Mooy werd de zwaar gekwetste aan dek ge bracht en aan het Willemsplein aan wal gebracht, om vervolgens per raderbrancard van E. H. b. O. naar het ziekenhuis gebracht te worden. De Griek had zware kneuzingen aan verschillende ribben en ruggegraat be komen. Aan boord van het pantserschip Heemskerk" dat een tweedaagschen Mishandeling van een kind. i Tefïtotterdam heelt teTecht gestaan 11 K. Vij arbeider te Stellendam en diens echtgioote, beiden 1 veroordepld door de rechtbank te Rotterdam tot 3 mnd. gevangenisstraf wegéns mishandeling van één kind van yier jaren, dat hun tbr verzorging Was toevertrouwd. De kleine weM in Januari door de echtelieden nftakt in een baalzak gestopt, in een schuür neergelegd op een stikdonkere plek, in de koudeen tocht. Toen het kind zich bevuild had, stopte de eerste beklaagde het naakt in een kuip met koud wateren daarnd weer in den baalzak en werd het vervolgens weer in de schuur neergelegd. Bovendien is hun ten laste gelegd, dat de stumperd door hen met de vuist geslagen is en tegen den grond gesmeten werd, .zoodat een genees kundige later 25 verwonde plekken op het lichaampje vond. Beide beklaagden werden door den president op het beestachtige van hun handeling gewezen. De advocaat- generaal achtte de opgelegde straf veel te licht en vroeg oplegging van 6 maanden gevangenisstraf aan ieder der beklaagden. In de Ned. Herv. Gem. te Amster dam circuleert onder de lidmaten een adres aan den Kerkeraad, waarin zijn aandacht wordt gevestigd op enkele jelegenheden, zoo op de gewijzigde yerhouding van fie massa tegenover de Kerk, die steeds meer van haren nvloed op het volksleven inboet en, laar gemeend wordt, ook niet in staat is dien te herwinnen, zoolang zij haar verk op de tot nu toe gevolgde wijze roortzet. Het lage percentage der te boek taande lidrpaten, die eenigszins gere geld ter kerk gaan, de in verhouding ;eringe opbrengst van collecten, het ileine aantal huwelijken, waarbij men qog op kerkelijke inzegening prijs stelt je in den] gegoeden burgerstand en| ji de lioogere kringen toenemende fienswijze,|om de kinderen niet te lhten dooien of belijdenis te doen jgen«ijn, vreezen adressanten, sjymptQmeri( van afval, die reeds be- qenkeljjjserl afmetingen gaan aanne- rpen. Zij gelooven, dat de Kerk te genover zitóhzelve en de grootsche taak, welke hellJHoofd der Gemeente haar heeftt (Jpgëlegd, verplicht is, te doe: wat in 'h3w vermogen is om deze ont- bindóndelfpvloeden tegen te gaan en het vferlojran terrein te herwiqnen. Als mMelen geven zij daartoe aaiVi Het meer in aanraking komen van de Gemeente met hare ambtsdragers meer cöntjact tusschen Kerkeraad en Gemeenie; een meer' omlijnde ei krachtig doorgevoerde wijkorganisatie; verbeteriüg j van het catechetisch on derricht. jj (Stand.) De. Talma beroepen. Het kiescollege der Ned. Herv. G< meen te te Bennebroek, heeft in zijn verg. uit1] het 3-tal predikanten ds. Böeke tq-Uockdorp ds. Snethlage te Heemskerk en ds. Talma te 's Graven- hage, beroepen ds. A. S. Talma, oud- Minister van Landbouw. (O. H. Crt.) Internationale Tuinbouwtentoon stelling te St.-Petersburg. Dinsdag is te St. Petersburg de internationale Tuinbouwtentoonstel ling geopend. Ons land wordt daar vertegenwoordigd door drie centra, de bollenstreek, het Westland en Aals meer. Men heeft daarheen gezonden 3000 seringentakken, 3000 rozen, Ja panscbe lelies, alsmede vele soorten Bier- en bloembeesters. Omtrent deze tentoonstelling schrijft men nog aan de N. R. Ct.: Als leden van de jury zijn uit derland aanwezig de heeren J. G. Ballego uit Leiden, C. Blauw uit Bos koop, J. K. Budda uit Utrecht, Groenewegen uit Boskoop, Hartiieb uit Rottterdam, Ernst H. Krelage uit Haarlem, J. C. M. Mensing uit Aals meer, Poolman Móói uit Haarlem, W. de Ruyter uit Noord wijk, jhr. mr. Van Doorn uit Den Haag, C. van Lennep uit Den Haag, Van der Mei uit Noordwijk, JVan Spronsen uit Naaldwijk, Van Waveren uit Hillegom Van Zanten uit Hillegom, M. H. Velders uit Den Haag, Veldhuizen uit Hillegom en E. Th. Witte uit Leiden. Voorgesteld werd als eere-vice- president jhr. mr. Van Doorn, voor zitter van den Tuinbouwraad, die bij acclamatie als zoodanig werd verkozen. Hoewel er met zeer veel kracht werd gewerkt, was de tentoonstelling op den dag der beoordeeling zoo slecht gereed, dat het aan de verschillende secties werd overgelaten, wanneer zij haar werkzaamheden zullen aanvan gen, wat eon juist overzicht der toe- KEKKNIEfTWS. In de examen-commissie welke të Gravenhage zal zitting houden zijn i.a. benoemd tot ondervoorzitter de heer D. Boswijk, schoolopziener in het district Gouda en J. Postma school opziener in het arrondissement Gouda. De Heer P. W. Vrijlandt te Moor drecht, leerjing van de Orgelklasse voor meergevorderden aan de Stads-Muziek- school alhier is benoemd tot Organist bij de Ned. Herv. Gemeente te Moor drecht, inplaats van den heer W. K. van Zutphen, die als zoodanig ont slag heeft genomen. GOUDA, 29 Mei. De Herstemming voor den Gemeenteraad. Hedenavond heeft in de zaal ^Kunst- min" der sociëteit „Ons Genoegen" een gecombineerde ledenvergadering plaats van de Vrijzinnige Kies vereen ging „Gouda" en de Vrijzinnige Stu die- en PropTgandaclub in verband met de herstemming in district I op Woensdag 3 Juni a.s. De vegadering vangt aan te 8 uur. Ondeugdelijk vleesch. Door de politie is aangehouden een man, die ondeugdelijk vleesch ver voerde, hetwelk door den keurmeester was afgekeurd. Procesverbaal is opgemaakt. Kiesvereeniging „Kerkelijk Beheer en In de gisterenavond in de bovenzaal van „Het Schaakbord" gehouden ver gadering der kiesvereeniging „Ker kelijk Beheer en Kiescollege" werden ter uitbreiding van het aantal bestuurs leden tot 10, in verband met de be moeiingen dezer kiesvereeniging ook inzake het kiescollege, tot bestuurs leden benoemd de heeren R. L. Mar tens, Dr. A. van IJsendijk en W. de Mol. In de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer H. JNedi horst Sr., werd gekozen de heer H. J. Nederhorst. Het O. M. bij het Gerechtshof ii Den Haag, requireerde bekrachtiging van 'sHofs verstekarrest waarbij J. H. K., paardenkoopman alhier, wegens mishandeling werd veroordeeld tot maanden Examen-commissie Hoofdacte. Bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken is bepaald, dat het schriftelijk gedeelte van het examen ter verkrijging van de akte van. bekwaamheid als hoofdonderwijzer of hoofdonderwijzeres, voor het jaar 1914 zal plaats op 30 Juni; dat de mondelinge examens zullen aanvangen op 15 Juli, en dat de com mission, met het afnemen van deze examens belast, zitting zullen houden te Breda, Arnhem, 's-Gravenhage, Amsterdam, Zwolle en Groningen. Bioscoop „Gouda Vooruit". In de Bioscoop „Gouda Vooruit" loopt vanaf hedenavond Jben pracht film, getiteld „Spartacus, de Zwaard vechter". In indrukwekkende beelden wordt deze groote historische film uit t tijdperk van 73—71 vóór Chr. een episode uitgewerkt, waaraan dat tijdperk zoo rijk is. het eerste gedeelte treedt de consul van Rome, Grassus, als tri iphator op. De Thraciërs zijn door m verslagen en in zijn legerscha- voert hij den Prins der Thra ciërs, Spartaeus, en diens zuster Ida- mede. Spartaeus wordt ingedeeld bij de zwaardvechters, Idamis wordt slavin van Grassus' dochter Emilie, die haar echter als een zuster wil beschouwen. Aan het Hof van Gras sus is een hoveling Noricus, die Emi lie liefheeft. Zij echter koestert, na de eerste ontmoeting met den broeder van Idamis, liefde voor den herculi- schen prins Spartaeus. In talrijke beelden komt 4e ontzaggelijke kracht van den prins uit, die steeds in de zwaardgevechten als overwinnaar naar voren komt. Een nachtelijke ontmoeting heeft plaats tusschen Spar taeus en Emili© en deze wordt spied door den jaloerschen Noricus. Deze neemt zich voor zich te zullen wreken. In volgende tafereelen uit dit Ro- einsch glorie(ijdperk zien wij een zwaardgevecht I in Grassus' paleis. Grassus gebiedt daarbij Spartaeus te yechten met Armoricus, een Thracisch wapenbroeder, die Idamis bemint. Spartaeus weigert en als gevolg daar van ontstaat ben tumult, waarbij Spar taeus het zwaard trekkend de zwaard vechters tot opstand roept voor hun vrijheid. Prachtige beelden volgen, wanneer de vrijheidskreet wordt aan geheven in Rome's straten en de gladiatoren zich rusteij fiot de^ .strijd, en al wat slaaf is tot den strijd mede oproe pen. De strijd ontbrandt in de Appe- nijnen. Het Romeinsche leger wordt verslageu, en Grassus wordt gevangen genomen, doch hem wordt door Sparta eus het leven geschonken. Spartaeus komt als legeraanvoerder in triomf in Rome terug. Het eind van het verhaal is de wraakneming van Noricus op Spar- tacu©. Met Spartaeus' wapen laat Noricus door individuen Grassua dooden en werpt zoodoende vorder» king op Spartaeus. Deze wordt als den schuldige beschouwd en valt als offer in de arena ten prooi aan de leeuwen. Maar Noricus ontgaat zijn straf niet. Zijn misdadig© bedoeling is door Emilie ontdekt en wanneer zij mededeeling daarvan doet, is het wel te laat om Spartaeus nog te redden, doch Noricus ondergaat dan hetzelfde lot. Het is een aangrijpend verhaal uit het Romeinsche tijdperk, dat op mees terlijke wijze in beeld is gebracht en uitnemend wordt geprojecteerd en ver klaard. Het programma bevat verder als actualiteit Het Deensche Koningspaar hier te lande, welke film bijzonder aantrekkelijk is. De Bioscoop „Gouda Vooruit" zal ongetwijfeld een druk bezoek kunnen verwachten. Boskoop. De door verschillende jonge dames alhier gehouden straat verkoop van de bekende „hoefijzertjes" heeft in deze gemeente opgebracht de som van f270.— Het in deze gemeente gecircu leerd hebbende adres aan de T.weede Kamer der Staten Generaal, houdende verzoek om eene spoedige totstand koming van de spoorwegverbinding Gouda- W addinxvëen-Boskoop-Alphen wel te willen bevorderen, is door bij na 1900 meerderjarige ingezetenen geteekend. De heer W. Boon, onder wijzer met hoofdacte alhier, slaagde bij het onderzoek vanwege den school raad voor het diploma en voor de aanteekeningen van Chr. nationaal en Geref. schoolonderwijs. Oudewater. In de "Woensdag ge houden raadsvergadering was een ver zoek' ingekomen van A. J. Beukers om een stuk gemeentegrond groot 380 M2. te mogen koopen, teneinde daarop 3 woonhuizen te bouwen. Daar het kadasternummer 2898 aan het kadaster te Rotterdam niet bekend was, kon tot den verkoop niet worden besloten. Zekere J. H. die bij het opruimen van een puntdijk voor een riool in de haven alhier do behulpzame hand bood, werd voor zijn hulpvaardigheid met een nat pak beloond. Een plank willende aanvatten schoot hij plotseling voorover te watèr, waar uit hij werd gered. JSHeuwerker/c a d Usel. Ds. Ba telaan alhier is beroepen naar1 Oud- Beijerland, (2e predikantsplaats). Capelle a/d IJsel. De heer N. Heukels, hoofd der Chr. school, gaat Vrijdag het Chr. onderwijs op 65-ja- rigen leeftijd verlaten en zich metter woon te Rijswijk vestigen. Ktimpen ajd Lek. C. Veen, werjfzaam op de werf der firma gebr. B. Pot, kwam in de smederij te val len, waardoor hij op een gloeiend stuk ijzer terecht kwam en zich deerlijk brandde. Geneeskundige hulp werd verleend door dokter W. Mars. het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 774.4 te Horta, laagste stand 741.7 te Seydisf- jord. Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige N. tot W. wind, zwaarbewolkt met tijdelijke opklaring, wellicht eenige regenbuien, zelfde temperatuur. GROENTEN VEILING. 29 Mei 1914. Veiling Houtmansgracht 4 uur. Postelein van f 0,09 tot f 0,11. Peen van f 0,05 tot f 0,08. Rabarber van f 3,tot f 5, Kropsla van f 1.50, tot 0. Bloemkool van f 0.10 tot f 0.15. Geele Komkommers van 7 tot 15 cent per stuk, 2e soort 4 tot 8 cent. Peulen 25 cent per pond. TWEEDE KAMER Vergadering van heden Stuwadoorswet. De behandeling van de Stuwadoors wet wordt voortgezet. De heer Spiekman, s.d., be strijdt enkele punten uit de rede van den minister. Hij beroept zich daar bij op brochures, dpor minister Treub vroeger geschreven, om aan te too- non dat deze als minister er andere meeningen op nahoudt dan vroeger Voorts wijst hij op Lloyd George, die in het landbouwbedrijf een be drijfsregeling en loonsbepalingen voor schreef. Ten slotte gaat hij na hoe de coalitie ter rechterzijde buiten de Kamer niet medewerkt aan de tot standkoming van deze wet. (De zitting duurt voort) Te New York heeft een vreeselijke storm gewoed, waardoor 7 personen zijn gedood. Ook in Spanje hoerschen hevige stormen. Een ontslagen matroos heoft in de haven van Toulon een aanslag pleegd op een marine-kapitein en dien doodelijk Ontzettende Scheepsramp. Een Trans-Atlantische stoomer vergaan. Op 30 mijlen ten oosten van Father- point bij Canada is in de afgeloopen nacht het stoomschip „Empress of Ireland" vergaan. Er bevonden zich aan boord een bemanning van 200 koppen en ver moedelijk 1400 passagiers. Deze transatlantische stoomer, be- hoorende tot de Canada-line, kwam in botsing met een kolenboot, waar van de naam nog niet bekend is. Beide schepen zonken vrijwel on middellijk. Telegrammen uit Quebec melden, dat de „Empress of Ireland" draadloos seinde dat het schip zinkende Toen een regeeringsvaartuig wilde antwoorden was geen verbinding meer tÖTe^ftemousku zijn 350 schip breukelingen aangebracht. Het aan tal omgekomenen is waarschijnlijk 600. Aanvankelijk werd gedacht een botsing met een ijsberg, gebleken is, dat de oorzaak was de aanvaring met een kolenboot. Het schip is ongeveer 5 jaar leden gebouwd. go- Nader wordt geseind: Tp Rimousky zijn 420 schipbreu kelingen aangebracht, meest vrou wen en kinderen, velen in ellendigen toestand. De Kapitein Kendall is gered. Ge vreesd wordt dat ÏOOU personen zijn omgekomen. Het schip had aan boord 90 le klasse250 2e klasseen 650 tus- schendekpassagiers benevens 432 leden van de bemanning. Men zegt dat ook enkele Holland- sche families aan boord zijn. Vorige Koers. «toer» van heden 77'/, 819/k, 813/* 61 99,5/ie 85'%: 853/s 88'/, 82'7,e 77'/, 33'/, 86 '/s 70 997a 55'/, 50 307,6 64'/, 64'/,6 23'/, 23'/, 62";,, 62 '254 263 VAN DEN Effectenhandel le Amsterdam 28 MEI 1914. Maui.lt'tiiiiiiri'ii Ned. Cert. Werkelijke Schuld 3 pet. Oostenr. Belastingvrije Kronenrente 4 pet. Port. Obl. 3de Serie Amort. Schuld 3 pet. Russische Obl. 1906 5 pet. Id. Obl. (Gr. Russische Spw.mij) 1898 4 pet. Id. Obl. (Nicolai Spoor weg) 1867-69 4 pet. Id. Obligatie 6e Emis. sie 4 pet. Japan. Obl. 1899 4 pet. Mexico Afl. Binnenland Obl. 5 pet. Brazilië. Funding Lee ning 5 pet. Obl. 1899 4 pet. Venezuela Dipl. Schuld 1905 3 pet. Bank en Crediet-lnstcl lingen. Fed. Bankaandeelen (ndustr. Ondernemingen American Car Foun dry Comp. C. Id. Smelting Refining Co. Cort. v. Aand. Anglo American Tele graph Cy. Cert. v. A. U. S. Steel Corp. Cert. Gew. Aand. Kol. Crediet Instel 1. en Cultuur Ondernemingen Handelsver. „Amster dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aand, Ned. Handel-Mij.C.v.A. Mijnbouw Mijnen. „Katahoen" Mijnbouw Mij. Gew. Aand. Redjang Lebong, Mijn bouw Mij. Aand. Great Cobar Aand. Petroleum-Ondern. Dordsche Petroleum In dustrie Mij. Gew. A. Kon. Ned.Mij.totExpl. v. Petr. Bronn. C.v. A. Shell" The Transp. Trad. Cy. C. v. G. A. Scheepvaart mijen. Ned.-Am. Stoomvaart- Mij. Aand. Stoomvaart-Mij. „Zee land" Preferentie A. Int Mercantile Marino Cy. afgest. Pref. A. Tabak-Ondernemingen Bindjey Tabak Mij. A- Diversen. Maxwel Land Gpant Cert. v. Aand. Peruvian Corporation Lim. Cert. v. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzeren Spoor wegmij. Aand. Mij. t. Expl. v. Staats spoorwegen Aand. Zuid-Italiaan. Spwmij. Serie A-H Öbl. 3 pet. Warschau-Weenen Spoorwogmij.' Aand. dito dito Act. do Jouiss- Amerika. Atchison Alg. Hypb. Obl. 4 pet. Erie Spoorweg-Mij. Gew. Aand. Union Pacific Railroad Cy. Cert. v. gew. A. Wabash Gew. Aand. Pebmieleeninoen Amsterdam Aand, 3 pet. Hongarije. Theiss-Re- gulirungs-Ges. 4 pet. GELDKOERS. Prolongatie 22 pCt. Nat. en Buitenl. Staatsfondsen vast, Tabakken beter, Petroleum lager, weinig omzet, Rubbers beter, Mijnen prijshoudend. 233 14 155 187 632 2"/,, 98'/: 7'/. 99'/, 1025/[ 01V, 14 47.0 624 192 3 98'/, 87/« 99 7. 987, 98'/,6 39'/, 29 1567, 1577, 17, ioo7„ 100 146'/, 146

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2