AR ME. Alter pte Gracht 269‘ HAAG, r De zonde der vaderen. r -L mes. V ken wij geregeld tijdig nogen ontvangen v»> oncerten, vermak# deze dan in •f jlden. ISCHE op het Leven. N HAAG. 1 4 P No. 13490. en 000000.. teerste Blad, JFEUILLEiOft TAM1MAL» JAM de EESTZ. ELST BIJ A KMI E li. Feestdagen. Zaterdag 30 Mei 1014. 53e Jaargang. XT5.e“i3-"WS- ezx voer 0-o-a.d.a- err Wed.E.ALTEJ! Op zijn kop gezet. Dameskleediog. ieele of gedeelten luiten de stad aanhuil Telefoon interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Brieven uit de Hofstad, ccxxxrv. 4 Telefoon Interc. 82. snsverzekering togen bestaat uit drie I Ml de tijd daar- en uil voordeel Iscoffl» ant- 4 k. DE JONG Oosthaven 3L Dit nummer bladen. niet be- een hij partijen aan te sporen alles te ver mijden,*» wat hun krachten zou kun nen aantasten, aan hun samenwer king afbreuk doen.” We komen volgens te zes toch zou wil dan Mos zult ten door t»n gebruiken te laat ia. inkman AZn., Goud* I )OPS, Wijdstraat !l JEN. EVELD Lnz. ILING. net Electr. droging. •te Salon. alle soorten HAAS- sneltrein Dora, neer; bracht meer noodig. T haar, wat even bar ter vaststelling van hun program, vergaderden zij gezamen- u:- -.J en die een kennen. Zij legde haar heen en kuste ligt i maar dat doet l?l fiOTDOE COURANT. Verschijnt dagelijks behalve Zon- Paaut.ioo.on en vergoed. NAAM en ADRK& Gracht 269* HAAG. Dora naar vermetel sprak, kloeke vastberadenheid, die niets de van strijd Het Centrum acht wie had het anders verwacht het gesprokene op de vrijzinnige landdagen niet bijs ter belangrijk, maar vindt het aan den anderen kant toch nuttig een uit voerig artikel over ,,De Beteekenis der Vrijzinnige Landdagen” te schrij ven. Want ze ziet in die landdagen: een ernstige waarschuwing aan het adres der coalitiepartijen en laat zich aldus uit: En voor dien toestand rust do volle verantwoordelijkheid op haar, en zij daarin verandering hebben, roepen wij haar toe: A vous sieurs, les Anglais! En misschien dat •uw- en Woningtoetj g. Onderatandsc t „Ons Genoegen*)® rt le Regiment Hu* DGSTE WAAD- edragen AoonAocea, a Uouaa. i0 niet bedrogen hem uitkomt; hoewel hij mij al- hebzuchtig toeschijnt, houd 38) Juist werd de deur aan de andere zijde van de gang geopend en Frans uit zijn slui- mee in -3 een Schaakbord", 10 ergad. Goudsche Voet* er tegenover het onnatuurlijke ver bond, waarin Lohman en v. Vliet, Loeff en Passtoors, Aalberse en Berch van Heemstede als politiek gelijk gezinden zich 'opmaakten om geheel terug te keeren op den weg sinds 1848 betreden, een Comité van Verweer kwam want deze naam verdient de Concentratie in de eerste plaats. Zij ging toch niet op macht uit en het is wel de moeite waard er nog eens I aan te herinneren, dat waar haar vóór I de stembus verweten werd, dat ze uit- I ging op de verovering van hetregee- ringskastoel, haar na de Juni-stembus, toen mede het herstemmingsadvies van de Rechterzijde haar de gelegenheid ontnam de ministerportefeuilles te aanvaarden, van denzelfden kant bit ter werd verweten, dat ze dat regee- ringskasteel niet wilde betrekken. Maar dat Comité van Verweer is niet enkel afbrekerid maar ook op bouwend te werk te gaan, en heeft een program gegeven, waarin is neer gelegd op welke wijze oplossing zou kunnen worden gegeven aan de meest urgente politieke vraagstukken van den dag en voor den inhoud van dat program staat ieder lid van de Con centratie, en dat is te meer waard, nu er een ministerie achter de groene tafel zit welks program op vele punten met dat der drie vrijzinnige partijen gelijkluidend is. Wel verre dus, dat de vrijzinnigen een bloc gevormd hebben om Rechts uit de Regeering te houden, staat de zaak juist andersom. In de 9’/2 jaar, die met korte onderbreking\de Coa litie het roerin handen had, heeft zij niet alleen laten zien, dat haar hoofd doel was Links van achter de groene tafel te weren, maar erger nog alle samenwerking met Links af te snijden, den politieken tegenstander maar te laten toepraten en hem, getuige de wijze waarop het Reglement van Orde werd veranderd, op tyrannieke wijze haar wil op te leggen. Zoo zullen dan ook de vrijzinnigen bijeen blijven, tot hun program is ver wezenlijkt, en m o e t e n bijeen blijven, zoolang de Rechterzijde een verbond van politiek gelijkgezinden versmaadt voor de winst die te behalen is met i demagogische kerkelijke leuzen. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1,25 Idem franco per post1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad.„1.50 Idem franco per post41.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31*, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. I ruimen, wat onze liefde tegenwerkt; al moest ik over lijken heen om mijn doel te bereiken. Mot bewondering zag den man, die zoo de ontzien zou, maakte indruk op jonge avontuurlijke vrouw, ■’5" jongs af aan *het leven als had loeren armen om zijn hals hem hartstochtelijk. Toen riep Golinski Wagner binnen en deelde het plan mee. Honderd gulden kan je er mee verdienen man! Twijfel je nog? Dat niet, antwoordde Wagner met een loerenoen blik naar het paar. Maar ik denkzullen ze mij niet met met vragen bestormen, als ik weer in het dorp terugkeer? En dan, die arme mevrouw op het slot... haar tranen vrees ik juist het meest. Hier bleef hij steken en haalde de schouders op, Wat gaan je de mevrouw "SrtI r maar mijn ge- r met moes- mocht; on Talma’s sociale voorzienin gen zouden hetzelfde schouwspel heb ben geleverd, als „de twee jakr, die hij te laat was”, volgens de Stan daard, nog tijd hadden gelaten naar een minder doctrinair theoreticus om te zien, en als de stembus niet reeds in hfit zicht ware geweest. En zelfs op onderwijsgebied was de Coalitie tot regeeren niet meer in staat; men leze daarover nog weer eens na wat dr. Woltjer in de Eerste Kamer gezegd heeft, en zijn bittere klachten, dat Heemskerk alle groote onderwijs vraagstukken maar liet liggen, Wat alleen wèl kon, dat was nu en dan zooals bij do M. U. L. O.-wet en het Bouwwctteke den nooit verzadigden toestaan een greep in de schatkist te doen, waarbij de hand die met goud gevuld werd straks schenner zou wor den van het onderwijs. En die politieke onmacht is aan de Rechterzijde dan ook zóó gevoeld, dat men weldra begreep, dat, wilde men de macht behouden, men tot allerlei concessies bereid zou moeten wezenr ook al raakten die de innigste over- tuiging. En die concessie-bereidheid heeft ons opgedrongon een stel sociale wet ten, waarvan toch niemand zal durven beweren, dat Rechts^ ze zou hebben aanvaard, wanneer ze Van een Linksch ministerie Waren gekamen. En ze zou ons, ware de uitspraak van de Juni- stembus anders geweest eene grond wetsherziening hebben gebracht in zoo reactionairen geest, dat ook hoog staande mannen van Rechts hunne bedenkingen daartegen niet hebben achterwege gehoudenze zou ons gegeven hebben eene allerverderfe- lijkste verhooging van het Tarief, die ook door de meerderheid ^an wat Rechts stond, getuige de samenstel ling van het Anti-Tariefwet-Comité, niet gewild werd. Daargelaten, dat de leuze zelve, waarop Rechts bijeen bleef, en vooral de wijze waarop ze in de Nederlandsche natie door eerste man nen van Rechts werd gebracht het separatisme, voor eene kleine natie het grootste gevaar, op schromelijke wijze in de hand werkte. Wij vragen of het wonder was, juis ter gezegd, of het niet de eerste plicht was van allen, die'het groote gevaar van dat alles inzagen, om naast elkaar te gaan staan ter verdediging van het voor allen eerste en hoogste goed Was het niet van zelf sprekend, dat Een drietal dagen heeft er, zooals te begrijpen valt, een meer dan ge wone drukte geheerscht in onze resi dentie. Het hooge bezoek, dat haar ten deel vjel heeft wel eens wat af wisseling gebracht in het eentonige van de Meimaand. Van het bezoek zelf zal ik u natuurlijk niets 'behoe ven te vertellen, want de kranten hebben dat alle tot in finesses gedaan. Bovendien week de rij der festivitei ten in geen enkel opzicht af van die welke gebruikelijk zijn bij dergelijke visites. Met een beetje handigheid weet men het alles zóó in te kleeden. dat het besté wordt voortgezet en de bezoekers geen anderen indruk kun nen krijgen dan van oen zeer f^paie en deftige stad. Zoo heeft men onder andere het slimmigheidje de bezoekers aanstonds van hot staatsspoorstasion dwars door het Haagscho Bosch to voeren alof dit do entrée is van do stad. Als dit zoo was zou ’t prachtig zijn. De hoofdlaan, hoewel van zijn schoonheid grootendeols ontdaan door de jongste stormen van 1912, maakt niettemin een grootschon indrukon middellijk daarop het Tournooiveld, de feëerieke Vijverberg, het zwaar be schermde Voorhout, do broodo on sta tige Parkstraat, het is als hot ware een opeenvolging van de allerbeste stadsgedeelten, terwijl het de bezoe kers wol zal ontgaan dat zij langs vreemdsoortige bochten door do stad ning. Hij haalde zijn beurs uit den zak en telde honderd gulden'in goudstuk ken op do tafel. Wagner’s oogen glin sterden met onheilspellenden glans. Hebzucht beheerschte dozen man ge heel en doodde in hem elk beter ge voel. Vroeger had hij een flinke boe renhofstede bezeten, maar dpor mis lukte speculaties was ’nj zoo achter uitgegaan. Nu dacht hij nog aan zijn vroegere welvaart on hoopte zoo te geraken tot het leven van vroeger. Hij ontzag geen middel om dit dool te bereiken. De aanblik van het goud deed hem vrede nemen met Golins- ki’s plan. Hij streek dus de goudstuk ken op en zeide tegen Golinski: Nu, vooruit dan maar, mijnheer morgenavond dan... om tien uur... maar geen minuut later, anders sta ik er niet voor in, dat wij op tijd te B. aankomen. De overeenkomst was getroffen en Wagner nam met een lachje afscheid. In de gang mompelde hij echter: Jawel, ik wil wel rijden, maar ik zal spoediger aan het einde zijn als jullie wel willen. Daarop telde hij de goudstukken nog eens over. Dat wordt een goed zaakje, hon derd gulden in handen, tweehonderd van den ouden heer uit de villa, dui zend van mevrouw op het slot. Jon gen, jongen, j wat een zaakje. (Wordt vervolgd.) Wagner je beste paarden voor zijn lichte sledo. Reeds bij het iifvallen van de duisternis komen wij hier en wachten met ons vertrek tot tien uur. Dan zullen wij niemand op den straat weg ontmoeten. We ken?" -.-i— mijn berekening dan ongeveer uur. in B. aan. De sneeuw ligt voeten hoog, zei Golinski, maar dat doet er niet toe, wij moeten om zes uur in B. zijn om den sneltrein naar Polen lef treffen, die om 7 uur stilhoudt aan het station, en je weet ik heb reeds belangrijke sommen in Peterburg ge deponeerd. Wij moeten en wij zullen den van 7 uur halen, besliste al vallen de paarden er bij als ze ons naar ons geluk ge- hebben, hebben wij ze niet Maar nog iets: stel je in Wagner een onbeperkt vertrouwen Frans? Och wel ja, ’t is een boer, die bemoeit zich niet met andermans zaken zoolang hij er voordeel uit trekt Ik hoop dat met hem uit’r leen maar hebzuenug loescmjni, uouu ik hem toch ook voor gevaarlijk... Als hij eens verraad pleegde... Dan was zijn lot beslist! woordde Golinski met een dreigend gebaar. Zeg, lieveling, je weet wel, dat ik allee uit den weg voor niet verre meer is. Indien het gelukken mocht tot vrede te komen op onderwijsgebied -r em naar wij vernamen is er geen enkele reden om daaraan te ’wanhopep zal do eenige band die in werkelijkheid Rechts bindt, verbroken zijn. Even redige Vertegenwoordiging zal daar naast coaliseering bij stembus, die nooit zonder eenig bezwaar is, overbodig maken. En wij wagen de veronderstelling, dat Het Centrum ^t verschiet toch wel niet met al te veel beklemdheid tegemoet zal zien. Eene Coalitie toen die het noodig maakt, dat zooals op de laatste jaarvergadering der K |- tholieke kiesvereenigingen geschiedde d^stem die om Algemeen Kies rechtvraagt, kunstmatig wordt ge smoord, kan ook haar moeilijk naar den zin zijn, ten wtnsteals Het Centrum nog is, zooals ze vroeger was. (Het Vaderland) Zelden zagen wij de feiten zoo op hun kop gezet als in deze passage Hoe toch staat de zaak? Nadat er bij de Kieewet-Tak en evenzeer onder het minis terie-Roöil- van Houten, samenwerking geweest was tusschen de democraten van Links en Rechts, gebaseerd op ge meenschappelijke politieke desiderata, hebben dr. Kuyper en dr. Schaepman een gansch nieuwe politieke formatie voorbereid, waarbij het bindingscetment voor al wat Rechts stond, moest zijn: de erkenning van Gods geopenbaard Woord ook voor ons Staatsleven. Die formatie is gelukt en bracht ons ih 1901 het ministerie-Kuyper, dat niet alleen- onmachtig bleek om ook maar één der speciale antirevolutionaire wenschen in onze wetgeving te ver wezenlijken en dat bij zijn heengaan zelfs uit de verte niet was toegeko men aan de vervulling van zijn hoofdbelofte: Een pensioen voor den ouden arbeider. Als dan ook niet toen reeds vol doende bleek, dat de leuze zelve, waar op de Coalitie tot stand kwam, tot volslagen politieke onmacht doemde, kwam dat door de Schoolwet waarmee alle partijen van Rechts natuurlijk con amore konden meegaan. Zooals dan ook een verbond van Rechts om den strijd voor de bijzondere school uit te vechten alleen zin zou hebben gehad. Die politieke onmacht bleek echter voor gansch den lande onder het mi- nisterie-Heemskerk. In de Grondwets commissie met den premier aan het hoofd kon de Coalitie hot zelfs niet eens worden over de formuleering van art. 80, en zij, die zoo lange jaren ach en wee hadden geroepen over de snoodheid van het blanco-artikel, kwa men. in strijd met alle politieke wel voegelijkheid, met een hyper-blanco- artikel. Op sociaal gebied liet de Bakkerswet zien, hoe hopeloos verdeeld de gecoa- liseerde partijen waren over de vraag hoever de Staatsinmenging gaan Golinski trad naar buiten. - Eindelijk! klonk het mond en haar in zijn armen tend, trok hij haar met zich mee de kleine kamer, waarin slechts paar stoelen, een tafeltje en een kast stonden. Kom je eindelijk! Ik dacht eerst, dat er iets gebeurd was, een ontdekking of zoo iets! Hartstochtelijk omhelsde hij en kuste haar lippen, 1 telijk werd beantwoord. Ik weet het niet, zei Golinski, terwijl hij Dora den mantel van de schouders nam. Het is of ik inwendig gewaarschuwd word, om van hier te gaan. Het is,of wij op een kruit mijn staan, die elk oogenblik dreigt te springen. Wij moeten er een eind aan maken! Dat moeten wij ook, morgen reeds, antwoordde Dora. Het is tus schen Reichenau en mij tot stormachtig onderhoud gekomen, heeft onze verhouding geraden. Duivels, dat is vroeg. O, ik vrees hem niet; ik heb reeds een strik voor hem gereed. Je weet, dat hij gezocht wordt, wegens bedrog en verduistering; er is een bevel tot aanhouding tegen hem uit gevaardigd en alle overheden zijn verplicht hem in verzekerde bewaring te nemen. Zie dezen brief, ik heb ’m zelf overgeleverd. Sprakeloos staarde Golinski de de monische vrouw aan, die met een duivelsche wreedheid alle hindernis sen, die haar liefde in den weg ston den, wist op te ruimen. Maar Dora deed ook niets half. Dezen brief, hernam ze, moet je rijknecht Wendel morgen vroeg naar het station brengen; dan kunnen morgenavond de ambtenaren van de justitie hier zijn en hem arresteeren. Dan is Reichenau meteen onschade lijk gemaakt. Wendel zal in de vroegte weg rijden, antwoordde Golinski en stak den brief in zijn zak. Dora nam nu plaats naast Golins ki en begon: Laten wij nu het plan voor on ze vlucht vaststellen, want morgen nacht moet het uitgevoerd worden. Je bent toch vast besloten? Liever met Dora sterven dan met Esther leven, luidde xijn ant woord, waarvoor hij beloond4 werd met een hartstochtelijke omhelzing. Luister nu eens, wat ik bedacht heb, fluisterde Dora. Morgen spant Zij vinden de Concentratie, ten spijt van alle inwendige verdeeld heid, onverzettelijk en onVerzoen- lijk vereenigd tegenover zich. Het Linker „bloc” is niet ge spleten voor zoover het de Rech terzijde bestrijden en in de minder heid houden wil. Daarop komt ten slotte alles aan en daarmee moet onzerzijds reke ning worden gehouden. Van nieuwe partij-formatie, van verschuiving in de samenstelling der politieke verhoudingen hoort men niet meer reppen. -Rechts moet men van de groene tafel verwijderd worden gehouden en Links moet ook in de Eerste Kamer zijn macht zooveel mogelijk versterken. Daartoe willen conservatieve en radicale vrijzinnigen één lijn trek ken, de volgelingen van Tydeman, Patijn en Marchant één weg gaan, terwijl de socialisten zich reeds be reid hebben verklaard de noodige hulp te leveren, zelfs bij eer ste stemming een hulp, die, wanneer de nood aan den max komt, wel niet zal worden afgewe zen. Verleden jaar vergaderden de drie vrijzinnige groepen gelijktijdig Thans v 2’ om bij hun kiezers den moed het leven er in te houden. Het is de ,,bloc”-politiek enkel volgehouden, maar ook vestigd en verscherpt. Men tracht te verduurzamen wat in 1913 slechts min of meer tijde lijk kon schijnen. De oorlogsverklaring aan Rechts krijgt een permanent karakter. En reeds dit optreden alleen zou voldoende wezen, om de Coalitie- PRIJS DER AD VERTENTI JsN: Van l—5 gewone regels mePbewijsnunimer. f 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames, f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. o J tranen van die aan, viel Dora toornig in. Zwijg maar als ze je wat vragen, en denk toch aan het geld, dat er mee te verdienen is! Jawel, mevrouw, ïium»_ weten, antwoordde de boer terlijk nagebootste onschuld. Voor den duivel! Je gewéten? riep Golinski uit. Nu dan krijg je tweehonderd gulden als je het doet, de helft daarvan dadelijk op afreke-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1