SRG Blad. f aanbiedingei .ebben in de Ds zonde der vaderen. oho Courant! >ed( tuccet. dverleotiën kosten sleeMi| vooruitbetaling: a f 0.35, voor elke tuitend Donderdag 4 juni 1914. 13493. 53e Jaargang. behalve Zon en Buitenlandsch Nieuws. f en-quell bronwater. xe-ix-ws- ezx -^.d.-vertezxtxeTolsud. voox Groxxd-eu ezx Verschijnt dagelijks KENNISGEVING* DRANKWET. ater ronwater, Obaar. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. bekendmaking. FJEU1LLE1UM Feestdagen. - brandde 41) de omstandigheid gebruik wat hij doet XIII. de «ie inkman Zn., Gouda. komt om me t van handelen ia. van Nathan. GOUDSCHE COURANT. (Wordt vervolgd.) Dienselfden middag dat donkere wolken zich boven het slot sameppak- ton, zat Vollmar in de kamer van den geestelijke om dezen inlichtingen te vragen onttrekt het verblijf van den jongen graaf Ilardenberg. Wel- licht kon de geestelijke hem een vin gerwijzing geven, want hij had aan dacht genoeg geschonken aan don jongen graaf, toen deze nog hot rid dergoed Drakonstein bezat. In ieder geval t wilde hij eens weten, hoe geestelijke over de zaak dacht. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van GOUDA brengen ter Apen bare kennis, dat afschrift van het proces verbaal betreffende de herstem ming ter verkiezing van een lid van den Gemeenteraad in het eerste kies district dezer Gemeente is aangeplakt, alsmede «dat gelijk afschrift op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd, alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des voormid dag 10 tot des namiddags 1 uur. GOUDA, 4 Juni 1914. Burgemeester en Weth. voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. VAN HEUSDJö. ken wij geregeld tijdig nogen ontvangen van mcerten, vermakelijk* i deze dan in onaf ilden. V I niet, maar wel sneden de belegeraars de stad van allen watertoevoer af. Vervolgens werd aan do overheden en ongeveer 30 gendarmen vrije aftocht toegestaan, waarna zij ongedeerd te Durazzo aangekomen zijn. Engeland. De suffragettes aan het werk. Gisteren zijn weder te Londen ver scheidene wandaden door suffragettes bedreven. De jonge vrouw, die de schilderijen in de Doyé-gallery be schadigde, keerde zich met de kleine bijl, waarmede zij gewapend was, tegen dengeen, die haar arresteeren wilde, en verwondde hem ernstig. Een drie tal vrouwen hebben den gevangenis dokter buiten den Holloway-gevango- nis, waar eenige suffragettes gevangen zitten, opgewacht en hebben hem mot een zweep af geranseld. Twee andere suffragettes hebben de redacteuren van een tweetal te Belfast verschonende bladen aangevalleneen huis te Belfast brandde af, waarbij twee vrouwon gearresteerd werden, waarvan een in mannen-kleederen was. Frankrijk. Het procea-inevrouw Caillaux. De rechter van instructie Kastler heeft gisteren den verantwoordelijken redacteur van de Figaro, Quiutart, over de publicatie van het requisi toir in zake de aanklacht tegen mevr. Caillaux verhoord. Quintart ver klaarde niet te weten op welke wij ze de Figaro in bezit gekomen is van liet stuk; evenwel nam hij alle verantwoordelijkheid voor de open baarmaking daarvan op zich. W®rDEN OP REKENING) 1 BIJ TERUGGAAF VERSOS ER a 15 c t. I uw- en Woningtoea^ Onderstandscoflun. haakbord”, 8 u., Jaar Goudsche Zwemclib- >chaakbordu, 10 nar argad. Goudsche Voet- Nu, betaal dan dadelijk maar, ouwe, antwoordde Wagner, want ik kan doen wat u verlangt. U spot er toch niet mee, oude heer? Dan zal ik u vertrouwen. Na deze woorden ging hij aan hel naaste tafeltje zitten, zoodanig, dat hij schijnbaar alleen zat, maar door een wending van zijn hoofd zacht met de drie mannen kon spreken. In korte woorden deelde hij nu het plan mede, waarvan Golinski en Dora hem deelgenoot hadden gemaakt. De uitwerking die de woorden „vluchten... vandaag nog”, op mannen teweeggebracht, is niet te be schrijven. De oude Ehrentraut kon geen woord uitbrengen. Zoo hield de ellen deling dus den eed, dien hij had ge zworen! Zijn geliefd kind was be drogen, sedert maanden misleid, en de engel vermoedde niets kwaads en hing met afgodische liefde aan den man, die het plan koesterde een laag hartig, snood verraad jegens haar te plegen. Op dat oogenblik herinnerde Ehrentraut zich den jongen Max von BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda, brengen ter open bare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift van Gerrit van Vliet van beroep Arbeider wonende te Gouda, om ver lof voor den verkoop van alcohol houdenden draak, anderen .an sterken drank in de navolgende localiteitbenedenvoorlokaal van het perceel gelegen aan den Moordrecht- seben, Tiendewcg, aldaar. Binnen 2 weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van dit verlof schrif telijk bezwaren bij Burgemeester en Wet houders inbrengen. Gouda, den 3 Juni 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, R L. MARTENS. De Secretaris, J. VAN HEUSDE- op dacht ouden man zou hebben berouw over hierdoor De Scheepsramp. Veiligheid op Zee. Het snelle vergaan van' de Empress of Ireland doet wederom de vraag op den voorgrond treden, hoe hot met do veiligheid ter -zee gesteld is. Het is natuurlijk mogolijk, dat de Storstad met roekojooze snelheid ge varen heeft. Het feit, dat het Noor- sche kolenschip een stoot toebracht, waardoor de Empress binnen eenige minuten zonk, schijnt or op te wijzen, dat het op dat oogenblik een vaart had, welke ondec^ulke omstandighe den ongeoorloofd en strafbaar is. Daar over moet men de pitkomsten van het onderzoek afwachton. Wat de Empress betreft haar uitrusting en wijze van varen kunnen niet gelaakt worden. Beide voldeden te Tilburg. a M. fiELONJEJf) 148, Gouda. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem'franco per post.1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad„1.50 Idem franco per post„1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Mabkt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Groote“létters en“randen naar plaatsruimte^ ja, zoo moet het zijn, ga dan nu heen en laat hom gocn oogenblik onbe spied. Ik zal hier wachten tot 2 te halen, als het tijd En dan... wraak! zei Leopold en vertrok. Ik zal er niet lang genot hebben, mompelde de oude 2'. Gauw genoeg zullen ze mij naar hel kerkhof brengen en wat heeft de ou de Nathan dan nog? Een vochtig graf, meer niet. Daarvoor loeft men. Daarvoor zorgt men dag on nacht Ik geloof dat ik mijn leven anders had kunnen genieten, maar God heeft het zoo gewild en wat hij doet is welgedaan. bevel van den minister van oorlog hadden gedaan, is verder bewijs voor Essads schuld in deze niet noodig. beweerde verder, dat hij slechts vijf man als lijfwacht tot zijn beschikking had. Toen hij echter het alarmschot van uit zijn venster loste, verschenen plotseling zjjn overige 195 getrouwen.” Enz. s Ten slotte maakte de heer Von Trotha nog melding van de uitsteken de diensten, welke door de Hollandsohe ommeren worden bewezen. De toestand in Albanië. Naar de correspondent van de Matin te Durazzo meldt, heeft de aankomst aldaar van 700 Malissoren, deel uit makende van de 10.000 man, die Prenk Bib Do:1a te Alessio heeft bijeenge bracht, veel beroering gewekt. Deze gewapende macht toch versterkt wel is waar het garnizoen en draagt bil tot de verdediging van de stad, maar het is anderijds te vreezen, dat zij de gisting onder de opstandelingen zal doen toenemen. De correspondent had een onderhoud met Turkhan Pasja, na den Ministerraad op 1 dezer, waarbij de correspondent tot de conclusie kwam, dat Albanië wellicht aan den vooravond van een hardnekkigen bur geroorlog staat. De 700 Malissoren worden beschouwd als een eenvoudige politiemacht en zjjn gestold onder de bevelen van den Noderlandschon ko lonel Thomson, commandant van Du- razzo. De keuze van Thomson, zegt de corr., is uitstekend, maar de tegen woordigheid te Durazzo van zijn su- leneur in rang, generaal De Veer, is bijzonder hinderlijk, daar de generaal er moeilijk in berust niet tusschen- beiden te komen in de handelingen van kolonel Thomson, wiens geest van initiatief aldus verlamd, zoo niet ge heel tot niets herleid wordt. Het gelijktijdig aanwezig zijn van den ge neraal on den kolonel is iets onmo gelijks geworden, maar de Prins heeft in deze nog geen beslissing genomen, wat te betreuren valt, zegt de cor respondent. Aangaande de inname van Kroia wordt uit Durazzo nog het volgende gemeld: Nadat de opstandelingen de stad hadden aangevallen, trokken de aan den Vorst trouw gebleven over heden zich met 55 gendarmen, na een kort vuur-geveeht, in do vesting terug, waar zij belegerd werden. Tot een menw gevecht kwam het eohtor nog hol «oen zonde logen God, öm~dééö vrouw, die slechte liefde voor hem gevoelt, het hart to broken. Oh, mijn Esther, zij zal het niet overleven. Door smart overmeesterd liet de man zijn hoofd op de tafel rusten; do oude woekeraar met zijn stoonen hart schreide als oen kind. Toen hij zich weer oprichtte, glinsterden’ zijn oogen met onverzoenlijken haal. Deze haat was ook in Leopold s oogen op to tnerkon, doch de jonge man was voel kooibloodiger dan de grijze oude. Wij kunnen hem niet doodon, vader, antwoordde hij somber. Wij zoupen ons zalven aan de justitie overleveren om zijn ellendig leven wie zal Esther beschermen, als wij er niet meer zijn? Laten wij daarvan afzien! Ouzo wraak zal hom altijd vervolgen, waarheen hij ook gaat Als een bedelaar zullen wij hom bui- tenstooten op straat, en als hij zich voortliepen en zijn leven rekken wil dan zal hij over de hinderpalen val len, die we hem in den weg zullen ’«Wen- Van honger moet hij sterven, ais hij aan onze deur komt, zullen wij hem verdrijven en weer voortia- gen, tot hij weer wordt, wat hij ire- weest is. Als hij zoover is, zal de Pol>t*e goede spionnen a/m ons hob- hen. Dan sterft hij in het tuchthuis, en ellendiger kunnen wij hem op het oogenblik niet doen sterven 7iJ?’ oude knikfe nH'' hot hoofd ten toeken van instemming. Ja Amerika. Mexico. De vertegenwoordiger van generaal Carranza te Washington heeft ver klaard, ’dat de Unie moest bepalen, wie partij in bemiddeling zou kunnen zijn, en dat de bemiddelaars zelf daar toe niet bevoegd waren. Dezen zijn een andere meening toe gedaan en weigeren om Carranza toe te laten, behalve wanneer eerst een stilstand wordt ingewilligd. Naar gemeld wordt, heeft Carranza zich als voorloopig president van Mexico laten uittoepen en Saltillo als hoofdstad gekozen. De New-York He rald meent te weten, dat hij een on- verzoenlijke houding ten opzichte van de bemiddelaars van Niagara Falls aan neemt en daarin door generaal Villa wordt gesteund. Indien dit bericht bevestigd wordt, is het te verwachten, dat de bemid delaars op nieuwe moeilijkheden zullen stuiten. Huerta begunstigt het betrekken van de revolulitionairen in de onder- handelingen, is echter tegen de be noeming eener voorloopige regeering. Toch wil hij de verkiezingen van den president, het Congres en de staats- gouverneurs op den öen Juli vast stellen en zich verbinden, om dan voor den gekozen candidaat plaats te ma ken. De revolutionairen zullen het toe zicht op de verkiezingen in het niet door hen veroverde gebied hebben, terwijl de regeering datzelfde recht in de gebieden der rebellen zal hebben. Volgens de laatste berichten is gis teren op Huerta, toen hij in een auto een tocht door de stad maakte, door studenten een aanslag gepleegd. Huerta was vergezeld van een adju dant en op den terngkeer naar zijn Paleis toen plotseling aan beide ztfden de auto door studenten werd bestormd. de schuld van Essad pasja nog geen Verschillende schoten werden op den 1 1--44 in den aüto zittenden president en op diens adjudant afgevuurd. Zij bleven echter ongedeerd. Slechts de zijwan den van den auto werden vernield of beschadigd. Van de aanvallers werden vier studenten gearresteerd en terstond gefusilleerd. Mag men telegrammen uit Vera Cruz gelooven, dan heeft de echtge- noote van Huerta met vier harer zoons aan boord van het Duitsche stoonfschip Ypiranga Mexico reeds ver laten. Ondanks alle tegenspraak zou Huerta •eveneens zijn vlucht voorbereide/!. Hij zal in Mexico blijven tot c(e eerste aanvallen, der rebellen onder leiding van Villa op Mexico City beginnen. Door de post-autoriteiten van Blue- fields in'Nicaragua wordt den verza melaars van postzegels een curiositeit verschaft. In deze afgelegen streken is het reeds vaak voorgekomen, dat de voor raden van sommige postzegelsoorten Ilardenberg. Had ik hem toen verschoond, zuchtte hij; het landgoed heeft mijn arm kind geen zegen gebracht. Uit een vuile lederen brieventasch haalde Ehrentraut verscheidene bank noten te voorschijn en overhandigde ze aan den boer met de woorden: Hier is het derde deel van de som; de rest zal ik betalen, als wij hen ontmaskerd hebben» Maar hoe zullen wij daarbij te werk gaan? vroeg Leopold, die door opwinding een zware hoestbui kreeg. Reichenau sloeg voor, hen aan het meer af te wachten; Wagner moest daar de paarden laten stilstaaji en het verdere zou zich dan van zelf wel vinden. De hoofdzaak was toch hen op heeterdaad te betrappen, opdat loochenen niet mogelijk zou zijn. Maar de oude Ehrentraut schudde be denkelijk het hoofd. Wij mogen het zoover niet la ten komen, zei hij, en zijn oogen fon kelden van haat. De lieden in het dorp zouden kunnen toesnellen. Ik wil hem vóór mij hebben; ik wil hem in de valsche oogen zien en hem, vragen: „waar is je eed! je eed! je eed!" Afgemat hield de oude een oogen blik stil. Wagner trad onwillekeurig een schrede terug; hij ijsde van den man, in wiens vervallen lichaam een gloeiende ziel woonde. Deze grijs aard oefende een zekere heerschappij PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. op raakten en door voorloopige zegels I moesten worden vervangen. Onlangs was nu de voorraad l’/gl Centavos-zegols uitgeput. Goede raad was duur. Maar ten slotte kwamen de schrandere post ambtenaren van dezen Midden-Ameri- kaanschen Staat, dit al herhaaldelijk hun geschiktheid voor ©onwinstgevende behandeling der postzakken getoond hadden, op het denkbeeld, de 3 Cen- tavos-postzegels, waarvan voldoende hoeveelheden voorhanden waren, van ambtswege te laten halveeren on elk afzonderlijk stuk als voorloopig l’/a Centavos-zegel uit te geven. De uitgifte van deze zonderlinge, postzegels geschiedde tegen het eijade van April en zal intusschen wel weer gestaakt zijn. Dientengevolge schijnt dit gehal veerde Nicaragua-zegeï bestemd, om zeer snel tot de groote zeldzaamheden te worden gerekend. Albanië. Essad "Pasja. De heer van Trotha hofmaarschalk en vertrouwensman van vorst Wilhelm, heeft zich weer tot de pers gewend, ditmaal om zijn meening over Essad pasja te zeggen. In de Kreuz-Zeituung publiceert hij daaromtrent het volgende „Wanneer beweq/jd wordt, dat voor \ssaa pasja nog geen bewijzen voorhanden zijn, dan kan deze bewering tegenover de feiten geen stand houden. Eens heeft Essad nagelaten de vorst de noodige machtsmiddelen te ver schaffen. Hij heeft de aanwerwing der militie niet alleen op laksche wijzen bedreven, doch deze zelfs verhinderd. Hij heeft verder vijf Turksche officie ren ontvangen en met hen onderhan deld, dezelfden, die thans do leiders der opstandelingen zijn. Ja hij heeft zelfs tegenover den vorst do aanwe zigheid dezer officieren ten sterkste ontkend, ofschoon hij hen in zijn huis verborgen had, gelijk later werd aangetoond. Verder heeft Essad het door Oosten rijk verschafte moderne geschut s nachts met muildieren naar Tirana laten brengen. Hij ontkende echter evenzeer tegenover den vorst' dat hij dit had bevolen of zelfs had goedge keurd. Daar echter Essad’s eigen lie den de kanonnen hadden ver voerd en verklaarden, dat zij dit op zijn omgeving uit. De bankier bij zich zelven, dat hij dien niót gaarne tot vijand en Wagner kreeg bijna r zijn mededeelingon, om dat hierdoor de haal van Ehren traut tot een uitbarsting zou komen. Maar de listige boer maakte nu toch van de omstandigheid gebruik en door het goud van den man verleid, zei hij na een poos: Ik ben maar een eenvoudige boer en kan hier g<*n rntul geven, maar het beste zou zijn, de vogete in het nest te overvallen, donk ik. Bij het invallen van de duiaternm zouden die twee bij mij aan huis ko- men en samen den nacht af wachten. Het begint tegenwoordig om vier uur donker te worden. Kom dus om vier uur bij mij, ik zal u zoodanig ver borgen, dat go alles kunt hoeren en op het rechte oogenblik komt ge dan te voorschijn, alsof ge uit den grond verrijst. Deze voorslag is beter dan de mijne! verklaarde Reichenau. Hij is heel goed, bevestigde Nathan. n Na nog eenig overleg ging Reiche nau huiswaarts; ook Wagner verwij derde zich, zoodot de oude Ehren traut met Leopold overbleef. Langen tijd zaten zij zwijgend tegenover el- kaar. Toen «prak de oude met vaste 8t°T. Hij moet sterven, Leopold! Is 1 aan

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1