DE JONG'S MAUIERS-CftCflO Isnieuws. tn bussen en paLKJes- Binnep land. STATEN GENERAAL Gemengde Berichten. "ÜXslSEP6" te «H loe pen. Want~SWv de Langafraatsche niet gauw komt, zijt ge looffende veel eerder aan het station, dan wanneer ge blijft wachten. kerknieuws. Voetbal op Zondag. 405e STAATS LOTERIJ habkibbbichter POSTERIJEN BOEKAANKONDIGING. Laatste Berichten. Telegrafisch Weerbericht Officieele Prijscourant E f fe ctcnliandel le Amsterdam BI'ROERLIJKE STAND 4% aan de eischen, welke tegenwoordig worden gesteld. In dit opzicht ver schilt de ramp ten zeerste van de ca tastrofe der Titanic. Er waren genoeg ijeddingbooten aan boord. Verder was de Empress voorzien van een dubbelen draadloozen dienst en een onderzeesch «eintoestel. De Titanic drOng, ondanks waar schuwingen, in een streek met drijfijs. Maar de Empress of Ireland had ge stopt in den dikken mist en het schip was onbewegelijk toen het den doo- delijken stoot ontving. Afgezien van de kwestie omtrent de schuld van de Storstad, lag de oorzaak van het vergaan der Empress in het grootste gevaar, dat de zee oplevert, namelijk de mist. Deze is gevaarlijk in de open zee, maar nog oneindig veel gevaarlijker in betrekkelijk weinig uitgebreide watoren, als die van Sfc. Laurens. In zulk vaarwatar is de eenige veiligheidsmaatregel die, welke door kapitein Kendall genomen werd. Het was echter tevergeefs, omdat bet kolenschip deze maatregel niet had getroffen. t De ramp maakt het duidelijk, dat nieuwe en soherpe bepalingen betref fende het varen van schepen in mistige zeeën noodig zijn. Dat een schip aan een ramp als deze blootgesteld is, om dat een andór schip een lading kolen gaarne een dag of eenige uren eerder in do haven brengen wil, is een gevaar dat voorkomen behoort te worden, Bovenal blijkt echter uit dezecata- strofo, dat hot niet voldoende is voor plaats voor allen in de booten te zor gen, wanneer niet tegelijkertijd een lang drijf.vermogen van het schip zelf verzekerd is. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen getroffen waren, is do Empres in kor ten tijd gezonken. Hetgeen bewijst, dat de inrichtingen ter beperking van hot lek on behoud van het dryfver- mogen niet toereikend waren. Bij zoorampen kan men er op re kenen, dat door het overhellen van het Bchip tengevolge van het binnendrin gen van het wator, een deel der boo ten niot gebruikt kan worden. Het komt er dus, naar de rijkscommissaris Louran bij den zeeraad te Hamburg in oen Duitscb blad opmerkt, in de eerste plaats op aan, het drijfvermo- gen van het schip onder alle omstan digheden te bohoudon, om hulp van andero schepen te kunnen afwachten en noodseinen te geven. De DuitBcho scheepsbouw en do Duitsche rooderijen hebben dit, vol gons dezen deskundige, reeds ten volle erkend en bij bet bouwen van nieuwe schepen in aanmerking genomen. Bij den proeftocht van de nieuwe Ilapag- boot Vaterland had hij de uiterst zorg vuldige inrichtingen tegen gevaar van brand en botsing bewonderd. Bij deze gelegenheid werd do heer Louran gesterkt in zijn overtuiging, dat do onzinkbaarheid van het schip de grondslag van alle voorzorgsmaat regelen op zeo moet zijn. De laatste officieele schatting van het verlies aan menschonlevens bij de ramp is als volgtAantal opvarenden aan boord van do Empress of Ireland 14G7aantal der gereddon 444. Het getal der omgokomenen zou dus 1023 bedragen. Het is echter mogelijk, dat deze cijfers nog gewijzigd moeten worden. Naar men woot, waren er 160 offi cieren on leden van het Leger dos Heil» aan boord. Zij waren op weg nnar Londen nis gedelegeerden uit Canada voor het internationale con gres, dat den llon dezor door gene raal Bramwell Booth zal worden ge opend. De hoogste officier van het Heils leger in Canada, do heer Rees, die by de ramp is omgekomen, werd door een der leden van den staf van het Leger te Londen een der meest be leende en beminde personen genoemd van het Leger des Heils, waaraan hij niet alleen in Canada, maar ook in Zuid-Afrika en andero landen groote diensten bewezen heeft. Een van de treurigste gevallen is dat van een familie vat) negen per sonen, die allen moeten zijn omgeko men. Verder wordt gemeid, dat vier jonge meisjes, van 8, 6, 5, en 3 jaar, die door een oom naar Engeland wer den gtebracht) allen verdronken zijn. Eenvormige bepulingeii voor de binnenscheepvaart. Naar aanleiding van de in het ver slag der Staatscommissie voor het bin- neuechipperijbedrijf voorkomende «ou- luflie, luidende: „De Regeering stelle een onderzoek in naar de vraag of en naar de wijze waarop weilicht door vaststelling eener algemeene wettelijke regeling over het ge- neele Rijk eenvormigheid ware te brengen in de wijze van betonning, brug- en sluisverlichting en seinge- viug dit laatste ook bij de schip, bruggen met invoering o.a. van j*n seinvoorschrift bij beweegbare muggen met slechts één doorvaart- openmg heeft de minister van Waterstaat aan de prov. besturen doen opmerken, dat door de invoe ring van een eenvormig verlichtings- stelsel voor sluizen en bruggen in- en over de Rijkskanalen, reeds een Map m die richting is gedaan. De Minister vraagt tevens mede werking dat in den geest van den wn«li 1 uU8U,le,nefrge,<;gdeii wensch worde gehandeld, door bij het vaststel- 7a», reglementen voor vaarwegen en daarin gelegen kunstwerken, on de genoemde eenvormigheid te letten. De Minister wijst er verder on dat in vorenbedoeld verslag, ten aan- ZL?° ,lfi reglementeering van en de politie op de binnenscheepvaart, de wenschelijkheid wordt uitgespro ken van meerdere eenvormigiiaid voor hot geheete Rijk in de regie- menteenng der verschillende scheep, vaartwegen, met name der verschil lende daarop van toepassing zijnde verbodsbepalingen, waarbij zou zijn te overwogen of algemeene aanpas sing dor reglementen aan het Alge meen Reglement van politie voor ri- vitTSuf'** euz' ondor Imheer van het Kijk mogelijk ware. Onderwijs aan Prinses Juliana, 11.M. do Koningin heeft „nar de Standaard, meldt - aan den heer Jan Ligtharl, hoofd eener school ie a Mravenhage, het gevep van het onderwijs opgedragen, Jat Prinses Juliana eerlang zal hebben te ont vangen. De heer Ligthart moet die veroerende opdracht hebben aanvaard en het gemeentebestuur heeft, als het blad wel is ingelicht, hem het noo- d ge verlof gegeven om zijn functie f f. hootdonderwijzer tegelijkertijd te blijven waarnemen. TWEEDE KAMER. Klachten vnn Jules Rornain. he?r E®nlma„s hoe(t in verbam1 met de klachten van den heer Julee Komain over de door hem en ande ren op oen rois door ons land onder vonden bejegening de volgende vra gen gedaan 1. Zijn de klachten van den heer Jules Remain, over de bejegening door hem en eenige hem vergezel lende I-ranschen op een reis door ons land in April 1914 ondervonden, die door bemiddeling van den Fran- schen gezant tot do kennis van den Minister van Bultenlandsche Zaken Zijn gebracht, reeds aan don Minis- t VAn -'i'etitii> medegedeeld? Indien dit niet hot geval is, wil Minister van Justitie zich van sMten? °P d" hoogte doe" 2. Vindt de Minister in deze klach ten aanleiding om middelen te over wegen, waardoor dergelijke gebeur tenissen die als zij Inderdaad heb ben plaats gehad hoogst betreu renswaardig zijn, in de toekomst zoo veel mogelijk zullen kunnen worden voorkomen? De Minister vnn Justitie heeft hier op geantwoord, dat bedoelde klachten onder_ zijn aandacht zijn gebracht en op zijn last worden onderzocht^ on voorts dat na afloop van dat onder zoek en na kennisneming van de juis te toedracht der zaak zijnerzijds ern stig zai worden nagegaan, of er ter men aanwezig zijn om van justitie- wego tot het treffen van eenigerlei maatregel over te gaan. hem wel sympathiek in de gegeven omstandigheden niet in de wet be hoort. Later zal wel blijken dat de uitbreiding als daarin gewenscht noodzakelijk aaugebracht moet wor den. De heer van Nispen tot Se- vena'er, r.k., Nijmegen, wilde zoo scherp mogelijk zien vastgesteld de omvang van de werking der wet, teneinde rechtszekerheid te hebben. Spr. wilde eenerzijds verruiming der grenzen door steun te verleenen aan het amendement-Spiekman, anderzijds verklaarde hij zich tegen het derde- I amendoment-Nierstrasz, waarmede hij zich niet kan vereenigen, daar diens definitie van „havenarbeider" niet de zijne is. De heer van der Voort van Z ij p, a.r., wees er op dat thans on der de wet vallen vier categorieën van ondernemingen: le. de stuwa- dioorsoiulernemingen, die" uitsluitend stuwadoorsarbeid verrichten2e. die welke somtijds ook expeditiewerk ver- I richten; 3e. de expeditie-ondernemin- I gen, die soms stuwadoorsarbeid ver richten; 4e. de veemen, die expedi tiewerk verrichten, dat in verband staat met stuwadoorsarbeid. Waar over de arbeiders in deze ondernemin gen contréle wordt uitgeoefend, daar acht spr. het amendement-Spiekman overbodig. De heer Roodenburg, v.d., constateerde dat verruiming der wer kingssfeer ten opzichte van de vee- men noodzakelijk is. Spr. ondersteunt Spiek ma g®Hrne het amendement- De heer Eerdmans, u.l., juich te dit wetsontwerp toe, doch zou gaarne daarin juistere begripsbepa lingen zien opgenomen. Spr. detailleer de dit nader en verklaarde ten slotte in plaats van het woord „havenar beiders" gaarne „bootwerkers" te zien opgenomen. Spr. behield zich overigens zijn stem voor,, ook om trent het amendement-Spiekman. Ver betering in den toestand der bootwer kers verwacht spr. alleen van bete re arbeidsverdeling. De heer ter Laan, s.d., Rotter dam, acht het geheel onverschillig of de havenarbeider werkt op den wal of aan boord van een schip. Daarom ziet spr. in het amendement-Nierstrasz gevaar en acht dit nadeelig voor de I arbeiders. De Minister van Handel enz., de heer Treub, noemde dit artikel het lastigste van het ontwerp, wijl het bepaalt den omvang der wet, be nevens den omvang van de op over treding gestelde straffen. De bepaling van de grens is zeer moeilijk. De Minister nam het oej-ste amen- doment-NierstraszT over, daar het niet bedoeld is, uit te sluiten de werklie den werkzaam aan werktuigen, die met de hand bediend worden. De Minister besprak vervolgens de verschillende amendementen-Nierstrasz on het amendement-Spiekman en gaf daarna den heer Nierstrasz in over weging deze overige amendementen terug te nemen. Ook in het amende- mënt-Spiekman zag de Minister gaar ne een redactie-wijziging aangebracht. Na dupliek van de heeren N i e r - straez en Spiekman werden de amendementen ingetrokken of naai den wensch van den Minister gewijr zigd. Art. 1 werd daarna z.h.st. aan genomen. De vergadering werd verdaagd tot Uonderdagmorgen 11 uur. I toorbediende te Nijmegen, I morgen de stad verlaten met n,m I ming van ongeveer f 7000 ten deele van zijn patroons; eerst I dagmorgen werd, door zijn wa ven, de fraude ontdekt. 7?J§ vuurzee niet veel doen daarom werd telefonisch hulp gevraagd aan IJsel- I stein en aan Utrecht. Utrecht was enorm vlag met zijn materiaalmen zegt dat 20 minuten na de aanvrage, de automobielspuit van de Utrechtsche brandweer voor de brandende fabriek stond, om op den voet te worden gevolgd door een van de stoomspuiten. De brandweer was er eensdeels op I uit, om te blusschen, anderdeels om te verhoeden, dat 't woonhuis van de I familie Cocknijt, het nieuwe pakhuis en de andere olietanks zouden vlam vatten. Vooral moest het nieuwe pak huis, vol lijnzaad, worden gespaard. Het oude pakhuis grensde onmiddellijk aan het nieuwe, was daarvan alleen gescheiden door brandvrije muren en deuren de/vlammen sloegen echter zóó verwoed naar allen kant uit, dat op een gegeven oogenblik ook het nieuwe pakhuis begon te branden, l Dit begin wist men echter terstond te overwinnen, al eischte dit van de brand weer ook zeer groote inspanning en niet minder overleg, waar men om uitzetting van het lijnzaad en als' gevolg daarvan scheuring der muren te voorkomeu, zoo min mogelijk water wilde aanvoeren en dus met de uiterste behoedzaamheid het brandende punt moest localiseeren. Dit is schitterend mogen gelukken. Het nieuwe pakhuis, het woonhuis en twee olietanks heeft men volledig weten te sparen; de tank die in brand stond, toen het poote materiaal uit Utrecht kwam, heeft men rustig laten uitbranden, alleen zorgende dat het vuur zich nergens uitbreiden kon. Oude pakhuis machinegebouw, kantoren en derde olietank zijn geheel uitgebrand van de gebouwen ziet men niets meer dan de kale muren. De brand duurde ongeveer 10 uur. In de oliefabriek van N. V. „de Schie" aan de Westerkade te Schie dam, goraakte gisterenavond van «en der werklieden, zekeren De Koning het sloofje, dat doortrokken was van olie en vet, in brand. Toen de man zich opeens door vlammen omringd zag, sprong hy in het water van de Westerhaven, waar hij echter spoedig weer werd uitgehaald. Hij werd ver volgens naar het Ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is zeer ernstig. Kerkbrand te Streefkerk. De Gemeenteraad van Streefkerk heeft besloten, den onlangs afgebran- den toren in denzelfden stijl op te bonwen. (Ned.) Het Stbl. n°. 211 bevat het Kon. besluit van den 19den Mei, tot aan vulling vaü de Kon. besluiten betref fende do locale Rijkstelefoonnetten te Rhoden, Nijmegen, Lisse, Bergen op Zoom, Boskoop, Gorinchem, Lochom, Roosendaal (N.B.), Waalwijk, Zand- voort, Cuienburg, Harlingen, Heeren veen, Heerlen, Neuzen, Noordwyk bin nen, WinUrBwijk, Zierikzoe, Enkhui zen, Goes en Alphen (Z.H.), TWEEDE KAMER. Vergadering van 3 Juni. Voorzitter: Mr. H. Goeman Borgeeim Stuwadoorswet, (Vervolg.) De heer van R a a 11 e, v.d., ver- klaardo gaaruc voor de totstandko ming dezer wet zijn medewerking te willen verleenen. Spr. is het eens met den heer Roodenburg, dat on middellijk aan de grens van den be doelden kring economische verhou dingen bestaan, welko met die bin nen don kring weinig verschillen. Dat is het bezwaar van sociale rege- iingen als deze. Er zijn hier groote moeilijkheden Ie overwinnon, «ooals Püï <1° I"gediende amendementen blijkt. Eenerzijds is er een streven om de grenzen der wet te verbroeden, I anderzijds om deze te bekrimpen. Waai- we hier te doen hebben met een strafwet, meent Bpr. dal de be grippen zoo precies mogelijk worden geformuleerd. Spr. ging achtereen volgens na welke gevallen zich in hot Stuwadoorsbedrijf voordoen ©n waarschuwde ten slotte tegen het amendemeut-tSpiekinan, dat hoewel Fabrieksbrand te Jutfaas. Omtrent den brand te Jutfaas meldt men nader aan hel Utr. Dbl. In den vroegen Zondagmorgen is brand uitgebroken in de bekende fa briek van den heer Cockujjt. Zaterdag avond te 12 u. had do laatste man de fabrieksgebonwen verlaten en was alles veilig en wel afgesloten te zes nnr Zondagmorgen ontdekte men op de nabij-liggende brug over den IJsel, dat or in de fabriek ieta niet in den haak moest zijn, want rookwolken stegen boven het dak nit en een on heilspellende gloed verried dreigend gevaar. Even later stond de fabriek aan den straatweg in lichte laaie en sloegen de vlammen naar buiten. De brand bleek te woeden in het onde pakhuis, dus in den linkervleugel van de gebouwen; rochts op het fabrieks terrein, langs den IJssel, staat het groote, nieuwe pakhuis, links het onde pakhuis, het machinegebonw, kantoor, olietanks enz., terwijl in het midden tnsschen beide deelen zich het woonhuis van de familie Cockuijt be vindt. Toen men den brand ontdekte, zag men hèt vuur in hoofdzaak in den linkerhoek van het onde pakhuis, waar de vlammen met groote kracht oplaaiden. In verband met de omlig gende gebouwen was de toestand aan stonds zéér ernstig, want weldra stond 't geheele oude pakhnis is brand en was ieder oogenblik aantasting van de aangrenzende perceelen te dnchten. De brandweer van Jutfaas was gauw gealarmeerd, maar de eenvoudige hand spuit van het dorp kon tegenover deze Moordaanslag. Te Haarlem is, naar de O. H. Ct. mededeelt, gevankelijk binnengebracht R. v. d. H., nit Krommenie, die daar op de kermis een moordaanslag heeft gepleegd op een meisje, dpor haar met revolverschoten te verwonden. Kersen. De eerste kersen in de Betnwe zijn Dinsdag te Geldermilspn verkocht. Men besteedde naar schatting 5 a 6 cent per pond op het hout. I In deze streek heeft men een bui tengewoon goed gewas. Museum van Kunstnijverheid te Haarlem. Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem werd geduronde de maand Mei bezocht door 664 belangstellenden. Uit de aan het Musenm verbonden Boekerij werden 199 boek- en plaat werken naar verschillende plaatsen van ons land verzonden, terwijl de lessen der aan het Musenm verbonden School voor Kunstnijverheid door 163 vrouwelijke en mannelijke leerlingen werden bijgewoond. De inschrijving voor den nieuwen cursus der School die met 1 September 1914 begint is, van af 1 Juni geopend. Maandagavond zijn te Rotterdam twee jongens van 10 en 11 jaar in een boom geklommen om vogelnestjes nit te halen. Door het breken van een tak viel een van hen. In wond ig z*aar gekneusd werd hij opgenomen en naar het ziekenhuis vervoerd, waar hn gisternacht is overleden. In gezelschap van zijn meisje, zoo meidt de -N, Ct., heelt zekere K., kan- Gemoedelijke lui. Men schrijft aan de Tijd: Voor een paar jaar hJeft ia blad eens een aardig verhaal ga van een onzer Noord-Braban tramlijnen, waarop het nog aa moedelijk toeging, zóó zelfs, dat w> zekere gelegenheid, toen het gehaS trampersoneel bij een wisselplaat eens een ge^llig praatje ging ken met de bewoners eener boerde rij, een paar passagiers, die melds behandeling van een locomotief «n ook mei geld ophalen best vertrouwd waren, met den trein er vandoor gin. brachten. SPU' t0' eil"Hoel Hoe vriendschappelijk het nog o» sommige plaatsen gaan kan bleek de zer dagen nabij Tilburg. I„ de wik Hasselt loopen daar twee stoomtrain- lijnen, die van Breda-Oosterhout en die van de Langstraat in elkaar. Een der avondtreinen van Oosterhout km mende en die te Tilburg moet aan sluiten op den trein naar Venio mag den weg niet ten einde brengen of de ongeveer gelijk aan het verbin- dingspunt komende Langstraatsche trein moet voorbij wezen. Nu komt de Oosterhoutsche, die veel oponthoud had gehad, aanstoomen en daar de Langstraatsch© in geer/? velden 0f wegen te zien is, wordt de machine stop gezet en gaat men geduldig /vachten totdat de Langstraat arri veert. Het treinpersoneel bedenkt evenwel dat er wel eens passagiers kunnen Zijn, die naar Venio moeten en stelt deewege een onderzoek in en ia, daar moeten«t^velen naar Venio. „iNou, hiaar dan zou Hr-rr--ern8tig ra- Met zulk een vriendelijke waar schuwing doet men natuurlijk zijn voordeel Een groot aantal passa giers stapte uit en vervolgde den weg met de apostelpaarden. De blii- vers waren toen getuige van een vrooiijk tooneel. JVrrivem-de toch een veldwachter, een diender of zoo iets en knoopte een praatje aan met het wachtende trampersoneel. Al wachtende kwam 't van bot eene onderwerp op het ande re, en Spoedig was de oorzaak van net wachten het onderwerp van het gesprek. Maar nauwelijks had de dit- naar van Hermandad vernomen, dat men op den Langestraatschen trein Ww Xi? iï.'É' ,li0htte in W! „Wablief? Die is allang gepasseerd". Toen ging het dadelijk voort naar lilburg, waar de voetgangers reeds waren aangekomen en werkelijk de» I gekregen6 ,e pakk®n hadden Na afloop van het Maandag teKrui- ningen gehouden muziekfeest is ze- kero K. uit Wemeldinge door een milicien uit het garnizoen te Middel burg met oen bajonet vrij ernstig in de borst verwond. De dader word gearresteerd. n. Ct. Een bewoner van Rijnsburg heeft des nachts twee kunsttanden inge- slikt, die in zijn keel zijn blijven steken en door een gevaarlijke ope ratie moeeten worden verwijderd. Zija toestand is thans bevredigend. De kerkeraad van de Ned. Herv. gem, te Alphen heeft geweigffu de nieuwe lidmaten in te schrijven, die te Oudshoorn (de Ned. Herv. kerk aldaar is modern) zijn bevestigd. J Deze lidmaten hebben naar aanlei ding van die weigering, een klacht ingediend bij het bestnnr van de Clas sis Leiden. (Nederl.) Wijlen de heer L. Pot te Elshont j heeft vermaakt, vrij van snccessiereoh- J. ten aan de N. H. Gemeente te Nieuw- Lekkerland een groot gedeelte van zijn I onroerende goederen aldaar, al zijn onroerend goed te Groot Ammers en een som van f57.000 onder verplich- ting tot het stichten van een kerkge bouw met [consistorie te Elshout, het inrichten van (een huis tot pastori©i het aankoopen van een orgel, van twee zilveren nachtmaalserviezen en van twee zilveren doopbekkens. Aen de Vereenigingen tot Stichting -* en instandhouding van scholen met den Bijbel te Nieuw-Lekkerland en te Elshout ieder f 4000. Aan de Zondagsschool te Nieuw- Lekkerland f 2000. Tot erfgenamen van zijn nalaten schap heeft hy benoemd de diaconie der N. H. Gemeente te Nienw-Lek- kerland, de Weesinrichting te Neer* bosch en de Vereeniging tot bevorde- ring van $e Inwendige Zendingte Doetinchem. GOUDA, 4 Juni. life lag van de her stemming. I is voor de vrijzinnigen "verloren gegaan. stemmen meerderheid heeft iwrzijde de overwinning be- get aantal uitgebrachte stem- 954 van de 1019 kiezers, doet van deze herstemming zeer ig gemaakt. Wanneer de «hare zieken van het g1©- HBuiijvers worden afgetrokken, •m zagen zelfs een r.k. kiezer op ,Jt0ei naar het stadhuis dragen, dfo stem uit te gaan brengen blijkt dat er slechts 5 van de ireohtigden niet aan de stern- hebben deelgenomen, it den uitslag, die de rechterzijde met eigen krachten heeft kunnen Oiien, blijkt, dat er hier een be- jgjfeog aantal kiezers zijn, die zich door drogredenen bij den neus hebben lata armen; dat er bovendien onder dektaflts zijn, die wèl, vrijzinnig heo- ten doch dio inderdaad meer eigen- nalig zijn, die hun stem uitbrengen tiet op den eandidaat, tot yten zij „eh in politiek opzicht verwant ge- voeta, doch op den poiitieken t«- gewtonder of wel hun stembiljet on geldig maken. Wij mill® »ver dezeu uitslag, waar door een vrijzinnige raadszetel vor luren is B0gaan' ni€t veel zeggen. Alleen dit: de rechterzijde, die altijd too a&eerig wil zijn van de sociaal democraten, heeft er ditmaal haar foordeel in gezien om in een etrooi- liljet, uitgaande van de R.K. Kies \weeniging, lonk jee te geven aan de roode kiezers. Van roomsch-katholie- ke, antirevolutionaire en sociaal-de mocratische zijde zijn het de per soon en de bekwaamheden van den heer van Rijn van Alkemade geweest, die tot mikpunt in dezen verkiezings strijd hebben gediend. Het veelbespro ken „fietshok" heeft opgeld gedaan! 't Is inderdaad betreurenswaardig dat zulk een klein gedoe een verkie zing beheerscht. De rechterzijde heeft gewonnen, maar de eandidaat, die op deze wijze in den Raad komt, en tot wiens aan beveling in strooibiljet en rephtsche pers alleen is kunnen worden bijge bracht, rlat hij in Gouda is geboren, Aat zijpa naam is Vingerling en (lal hij is antirevolutionair, wete flat het op hem uitgebrachte stemmencijfer is verkregen op een wijze, die niet de onze zou kunnen zijn. Aangehouden. Door de politie is alhier een vrouw aangehouden, die gesignaleerd, i stond om 7 dagen hechtenis te on- J (lergaan. De aangehoudene is over I gebracht naar het Huis van Bewa I ring té Rotterdam. Tweede Orgelbespeling. Bij ie tweede orgelbespeling door den heer J. H. B. Spaanderman, in de I proote of St.-Janskerk op Dinsdag I 9 Juni a.s. des avonds te 8 uur, zal 1 welwillend medewerking worden ver- I leend door mej. Betsy Falies (mezzo- I lopraanl den Haag. j Het programma bevat werken o.a. «n Bach, Hèlndel, Homilius, Ilaydn, I Mendelssohn en Thomas. Kamer van Arbeid. Naar wij vernemen zal de verkiezing tan leden van de Kamer van Arbeid ▼oor de Bouwbedrijven alhier plaats hebben op Maandag 6 Juli en de her stemming op Maandag 13 Juli, des iiiddags van 12 tot 3 uur en des avonds pin 7 tot 9 uur. voor de Provinciale Staten en 1121 voor den Gemeenteraad. In het vorig jaar bedroegen deze cijfers respectieve- lijk 1202, 1192 en 1103. WaddmxveenReeds iB door ruim 1280 ingezetenen alhier geteekend op het adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, inzake een spoorweg verbinding* tnsschen GoudaWad- di nx veenBoskoopAlphen Vanwege het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie te 's Graven- hage is gisteren aanbesteed het ver sterken, onderhouden en uitbreiden van de telephoonlijn langs den Staats spoorweg DordrechtLage Zwaluwe en bijspannen van draden aan de telephoonlijn RotterdamZwaluwe eenige inschrijver P. van den Berg, alhier voor f 5326. Varkenswagön te water Gouderak. Gisteren goraakte hier de met biggen geladen wagen van den vrachtrijder J. van den .Heuvel te Reenwijk, door het schrikken van het paard van de in werking zijnde korenmolen, van den dijk te water. Het paard sprong over de heg en rolde met wagen en varkens den IJsel in. De voerman sprong er nog bijtijds af, zoodat deze voor ongelukken en een nat pak gespaard bleef. De biggen zwommen, zoodra ze het nat voelaen, naar den kant en klauterden direct op den vasten wal. Het paard ploeterde in het water, totdat het door een paar dijkwerkers, die daar met een boot waren, werd losgesneden, waarna het. naar den te- genoverliggenden oever zwom en te Moordrecht heel bedaard aan wal stapte, waar het werd gegrepen. Dit voorval gaf "Wel stoornis aan de reis van den vrachtrijder, wiens wagen bovendien nog al werd be schadigd. De Reinigingsdienst. t Door het Gemeentebestuur alhier is oe heer G. A. de Monyé, directeur der Geröeentereiniging te Zutfen uit- roodigd advies uit te brengen over eventneele kosten van een gemeen- Iwinigingsdienst hier ter stede. I Zooals bekend, eindigt het contract den tegenWoordigen uitvoerder ▼M :lden reinigingsdienst met 31 DflC. a.B. Gedeputeerde Staten hebben aan H. M. de Koningin ter vernietiging ▼oorgedragen het besluit van de Ge- Oeenteraad van Aarlanderveen, hou- j dende een verordening, waarin ver- Men werd het voetbalspel op Zondag beoefenen, als zijnde strijdig met wet. Boskoop. Op uitnoodiging van het Hoofdcomité welk ten doel heeft de oprichting van een Quatre-Bfas-mo- t nament, heeft zich alhier onder voor- I «tterechap van den heer Burgemeester E oene commissie gevormd welke zal *~ichten voor bovenstaand doel gelden te brengen. De op 25 Mei jl. van kracht worden kiezerslijst vermeldt 1206 i voor de Tweede Kamer, 1204 6a° Ki: Trekking v. Donderdag 4 Juni. No. 7704, 16674 en 19630 |ieder f 1000. 1094, 1993, 8048, 8622, 8813. 13789, 17084 en 18918 ieder f 400. 1797, 4689, 7778, 11332,12096 en 20439 ieder f 200. 146, 478, 7124, 12764, 12820, 13722, 14953, 18601, 18996, 19799, 19846, 20487 en 20S74 ieder f 100. Prijzen van f 70. KM 289 BSO 00 .99 614 <5 68 7W SI» 886 51 1US 1688 98 1722 1930 13 2072 77 2102 2171 2501 37 2664 «71 78 9806 8018 71 8115 8205 84B8 67 8588 8620 82 55 8728 26 S88 ilSHlUW^SU 4157 4616 47 4855 90 4926 82 54 5172 5266 5802 11 5422 5509 66® 10 44 67 5781 5865 66 fïioo'oo 6162 0227 6806 78 6031 6726 68 05 6808 87 10 7028 36 7178 7280 7816 7465 7521 40 84 7604 5 49 80 7796 SüKJi?» 80 56 8648 »m 8880 56 06 8906 48 I 9017 80 0112 9002 80 9472 9524 46 0008 10088 10649 06 10860 11008 11168 11221 11404 72 11576 11805 50 11912 122S1 12323 48 60 00 12482 12610 12757 12905 80 04 i 18000 30 13175 13388 18540 18670 13757 18814 10 41 18900 I 14006 24 78 142U 14884 90 14580 75 14637 64 86 14820 immm 16161 15283 99 16892 15459 15532 84 86 15 luTlS6 1 16269 76 96 16651 16660 16748 99 16674 I STSS lm 1867. 16782 48 IteïVi 19154 19296 19384 19» 19621 24 68 90 99 mIRmW 47 20460 83 20520 57 20707 64 93660 70 90 20966 Klasse 10a° Ljjst No. 921 f 70 DJ. niet. Gouda. 4 iMi 1914 GRANENPrijshoudend met kalme I stemming. TarweZeeuwsche 9-25 9-5° I mindere dito 8.85 A ^D9.!5* kende 8.50 i 8.75. I'oWer 8 -- I 4 8.50. Rogge óeeuwsche 7 »S j ;.5o. Polder 6. o 4 6.75. Bulten landsche per 70 kilo 6 'S 6 5° Gerat: Winter 5 71 S- ^omer 5-35 a 6.10 Chevalier 6.254/ 6.75 Buitenl. voergerat per 65 kilo 5,— 4 5-5°- Haver per H.L. 4 5°4-7°J Per 100 kilo 8.25 4 8 600 Hennep zaad Buitenlandache per 50 Kilo1 6 25 4 6 50. Kanariezaad 19.— 4 ao. p. H.l. Karwijaaad per 50 Kilo - 4 Koolzaad 13 4 14.— per H L. Erwten Kookerwten 10 50 h r,o 75. Buitenlandache voererwten per 80 Kilo 7 50 4/7-75 Boonenbruine boonen 14.5» a f '5-— ",tte b°°"en fPaardenboonen 8.25 a 875. Duivenboonen 8.50 A 9 Mais per 100 Kilo Amerikaansche Mixed 8.— A 8.85. Kleine ronde 7.75 4' f 8.25. j Veemarkt. Melkvee redel. aanvoer I handel en prijzen langzaam. Vette varkens, redel. aanvoer, handel I gewoon, 21 A 24 ct. per half K.G. I Biggen voor Engeland, redel. aanvoer. I handel gewoon 21 A 23 ct. per half K.G. Magere Biggen, goede aanvoer, handel j matig 1.60 A 1.90 per week. Vette Schapen, weinig aanvoer, handel vrijwel 28.— A 34 Lammeren, redel. aanvoer. Handel vrij wel 12.a 17. Nuchtere Kalveren, redel. aanvoer, han del vlug, 12.— A 18. Graskalveren, geen aanvoer, Fok.kalveren 20.A 36. Eieren redel. aanvoer, handel vlug, ir 100 stuks, 4,— tot 4,80. Kaas, aangevoerd 146 partijen, handel zeer vlug. ie kwal. 3a.— A 34.—. 2de kwal. 29.— A 31.—. Zwaardere 36.A Noordhollandsche a Boter matige aanvoer. Handel vlug. Goeboter 1,30 A 1.36. Weiboter./ 1.15 A i.ao. Postkantoor te Gouda, Lijst van do aan dit kantoor ter post bezorgde brieven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helft der maand Mei niet zijn kunnen worden uitgereikt. Namen der Plaatsen van geadresseerden. bestemming. Binnenland. Brieven. Bosch, D. van den Ermelo. Hulik Gouda. Vrede, van de Vlissingen Briefkaarten. Does, Joh. Hilversum. Eenige, Bertha de Erkel, C. J. van A'dam. Kwant, Mej. A. R'dam Lange, de Lugt, Gerritje v. d. r Buitenland Brieven. Ouden, P. J. van den Mannheim. Nota. Aan de afzenders wordt aan bevolen hun naam en adres op de stukken te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden. De Directeur van het Post en Telegraafkantoor HERMANS. Bij de Hollandia-Drukkerij te Baarn zijn de volgende brochures versche nen „Onze Koloniën" serie I no. 7. i Denkbeelden der inlanders van onzen Indischen Archipel omtrent het ont staan van Ziekten, dóór Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan. Onze Groote Meestersfserie ,no. 3, Rembrandt door J. D. O. van Dok- kum. TWEEDE KAMER. Vergadering van heden Stuwadoorswet. Wegens onvoltalligheid wordt 'de vergadering tot half twaalf nnr ver daagd. Op dat uur wordt de vergadering geopend. De heer van Raai te (n.l.) ver dedigt de invoeging van een artikel bepalende dat de wet alleen zal gel den in die havens waar 's jaarlijks min stens 20 zeeschepen worden gelost. De arbeiders die in de kleine havens het bootwerkersbedrijf uiteefenen, zijn niet van beroep bootwerkers. De slechte toestanden komen dan ook niet voor. Voor hen is de wet feitelijk niet gemaakt en dus is het beter hen er ook aan te onttrekken. De heer van Nispen (r.k. Nij megen) bestrijdt het amendement. 10e zitting duurt voort) Russische handelsplannen. Petersburg, 3 Juni. Nadat te Je- katerinodar en Rostof a/d. Don ver schillende conferenties waren gehou den, hebben de vertegenwoordigers van de Rijksbank en het ministorie van handel besloten onmiddellijk te begin nen mot den bouw van 68 elevators in het Don-gebied en het noorden van den Kaukasus met een totale capaci teit van 30 tot 40 millioen poed. Drama op zee Petersburg, 4 JuniTe Kief heeft men een vreeselijke ontdekking ge daan. Aan boord van het uit Tchernij goff binnen gekomen schip „Schory had de equipage zich reeds verbaasd dat de hut van den kapitein gesloten bleef ook na herhaald kloppen. Men besloot de deur te forceeren, doch wie schetst de verbazing der equipage toen men inplaats van den kapitein op de vloer een zieltogend meisje vond Zij werd naar het hospitaal vervoerd en ligt daar zwaar ziek,} waarschijnlijk tengevolge van uitgestane angst. Zij kon vertellen dat de kapitein door de kajuitspoort in zee was gevallen. Ove rigens herinnerde zij zich niets. Hoe 't meisje op het schip is gekomen, was voor de equipage een raadsel. Geheimzinnige rijke bedelaar. Brussel, 4 Juni. Gisteravond werd hier een bedelaar aangebonden, die allerarmelijkst gekleed op de boulevard bedelde en door zijn ongelukkige wijze van doen alleen medelijden opwekte. Hy werd door een agent meegenomen en toen bleek bij onderzoek op het politiebureau; dat de man niet gebrek kig was doch wel leefde alsof hy aan de grootste armoede ten prooi was. In een voeringzak in zijn pantalon vond men echter een groote som gelds en verschillende bankbiljetten. Hij wilde geen enkele inlichting geven nog zijn herkomst meedeelen. Tot razernij gedreven. Dinant, 4 Juni. Te Mesmil heeft een stukadoor zijn vrouw aangevallen, die aan het houthakken was. Zy heeft zich toen met de bijl ver dedigd en de man twee zware slagen op het hoofd toegebracht -zoodat de man eerst een oor werd afgeslagen en vervolgens den schedel werd gespleten De man was onmiddellijk dood. De vrouw was zoo buiten zich zelf geraakt dat zij de te hulp schietende buren eveneens jwmviel. De vrouw is ter bewaring gesteld. Mevr. Caillaux. Parijs, 4 Juni. Het procee tegen mevr. Caillaux zal 20 Juli in open bare behandeling komen. De Vorst van Albanië. Boekarest, 4 Juni. Koning Carol van Rumenië zal bij de mogendheden een verzoek doen om steun voor den Prins von Wied als vorst van Al banië. Parijs, 4 Juni. Fransche bladen en daaronder vooral de „Petit l'arisien' die in den regel in regeeringszaken goed is ingelicht, geeft als haar mee rling te kennen, dat de mogendheden don Vorst van Albanië steun zullen onthouden. Hot blad meent dat naar een Mohamedaan al» troonopvolger wordt gezocht. Ned. torpedo vloot op reis. Een Nederlandsche torpedoflottieljo zal dezen ^omer in verschillende West- Europoesche havens oen bezoek bren gen. Twee spelende kinderen zijn gister avond te Schiedam ongemerkt te wa tor geraakt en verdronken. Vanmorgen werden hun lijkjes op- gevischt. 27. Aaltjé van Veen, oud 72 j. weduwe van W. van Wilgen. 29. Jan Tennis van der Heijden, ond 1 maand. van het Koninklijk Mèteriologisch Instituut te,DEn$ILDT. Hoogste barometerstand 773.6 te Horta, laagste stand 749.8 te Hapa- randa. Verwachting tot den volgendon dag Zwakke tot matige veranderlijke wind, later uit N. richting, gedeelte lijk bewolkt, weinig of geen regen, overdag iets koeler. VAN DEN 4 JUNI 1914. - Koer» van heiifti Vorige Koer». 775/„ 81% 89 89"/,li 82% 35% GOUDA. GEBOREN3 Juni. JohanneB, öuders C. Brons en A. den Bleeker GETROUWD3 Juni. J. Gerritsen en A. Vlasman. M. C. Bol en 0. M. van Reeden. P. P. Barneveld en R. G. Verboom. - P. Verkerk en A. van der Wal. A. F. van den Oever en D. Verkerk. OVERLEDEN2 Juni. Arie Poot 23 m. Albertus Vèrmeulen, 3 w. -— 3. Alida Houthoff 66 j. Cornelia ten Brummeler 61 j. BOSKOOP. GEBOREN: Adriaan, ouders C. Oosterwijk en C. van der Spek. Jacoba Catharina, ouders G. Kersber gen en J. C. van Elswijk. Albertus Hendrikus, ouders B. Geers en M. van den Broek. Marinus, ouders F. Treuren en E. Molenaar. Adrianus, ouders A. van Bergen en B. M. Joha. Willem, onders P. Spijker en M. van Laar Cornelis Johannes, ouders A. van Vliet en M. 0. Klaverveld. Johan Willem, ouders D. J. Derksen en C. M. de Groot. GEHUWD: A. J. Straver enC. A van Leeuwen. G. Groen in 't Woud en J. M. van*"Es. OVERLEDEN: A. J. Vreeburg, 4 j, W. J. van der Laan, lj. G J. Vergeer, 7 m. C. Akerboom, 1 j. J. de Kooter, 71 j. echtgenoot van M. Merver. WADDINXVEEN. GEBOREN20 Mei. Hendrik Si mon, onders D. A. Piltekere en M Groen. 21. Antonia Geertrmda, onders K. Schelling en P. J. van der Sterre. Jan Andries, onders J.Al berts en M. A. van der-Wal. 22. Pieter, ouders W. Hoogerdijk en M. Dullemeijer. Willem, ouders J. Rupke en J. H. van der Geur. 25 Willem, ouders R.Boekhout en M den Hartog. 30. Johannes Hen drikus Maria, ouders I. J. Doeleman en C. M. de Ruijter. Hendrikus, ouders H. van der Zijden. 31. Adriana, onders A. Noorlander en A, Marclianij. Plenn Adrianus, ouders A. Rijlaarsdam en B. Kok. GEHUWD: 26 Mei. J. Galama en M. Moons. 27. H. J. Campfens te Oeltgenspiaat en C. J. Streenand. 3 Jnni. M. A. G. Binnendijk te Gouda en A. van 'tWout. J. Stoute te Leiden en M. Drost. OVERLEDEN: 22 Mei.Level.aan- geg. kind van W. Hoogerdijk en M. Dullemeger. 25. Johannis Matheus. Moons, oud 57 j. echtgen. van L, Boef. Klasina Johanna Hendriks, ond 52 j. echtgen. van J. W. F.pker 49'/, 50% 68'/,. 63% ©%6 23 00% 01% Staatslceuingen. Ned. Cert. Werkelijke Schuld 3 pot. 77% Oostenr. Belastingvrije Kronenrente 4 pet. 81 '/2 Port. Obl. 3de Serie Amort. Schuld 3 pet. 61 Russische Obl. 1906 5 pot. 99 ld. Obl. (Gr. Russische Spw.mij) 1898 4 pet. 86% ld. Obl. (Nicolai Spoor weg) 1867-69 4 pet. 88"/, ld. Obligatie 6e Emis. sie 4 pet. 82 Japan. Obl. 1899 4 pot. 89'/, Mexico Ail. Binnenland Obl. 5 pet. 34 Brazilië. Funding Lee ning 5 pet. 99% d. Obl. 1899 4 pet. 70 Venezuela Dipl. Schuld 1905 3 pet. 56 U>uk en Crediet-lnstel Iingen. Fed. Bankaandeelen Indnitr. Ondernemingen American Car Foun dry Comp. 0. v. A. Id. Smolting Refining Co. Cort. v. Aand. Anglo American Tele graph Cy. Cert. V. A. U. S. Steel Corp. Ctert. v. Gew. Aand. Hol. Credlet lus lei I- en Cultuur Ondernemingen Handelsver. „Amster dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aand. Ned, Handel-Mi). C.v.A. nynbouw nyneu. „Katahoen" Mijnbouw Mjj. Gew. Aand. Redjang Lobong, Mijn bouw Mij. Aand. Great Cobar Aand. Petroleum-Ondern. Dordsche Petroleum In dustrie Mij. Gew. A. Kon. Nod.Mij.totExpl. v. Petr. Bronn. C.v.A. Shell" The Transp. Trad. Oy. C. v. G. A. ■Stbccpvaurt nl(Jen. Ned.-Am. Stoomvaart-j Mij. Aand. Stoomvaart-Mij. „Zee land" Preferentie A.| Int Mercantile Marine Cy. afgest. Pref. A. rulmk-Ondernemingen Bindjey Tabak Mij. A. Diversen. Maxwel Land Gpant Cert. v. Aand. Peruvian Corporation Lim. Cert. v. Aand, 8% spoorwegen. Holl. IJzeren Spoor wegmij. Aand. 100 Mij. t. ICxpl. v. Staats spoorwegen Aand. 1026/ Zuid-Italiaan. Spwmij. Serie A-H Obl. 3 pet. 6l7/ffi W arschan-W oenen Spoorwegmij. Aand. dito dito Act. de Jouiss- Amerika. Atchison Alg. Hypb, Obl. 4 pet. 98'/,6 Erie Spoorweg-Mij. Gew. Aand. 28 Union Pacific Railroad Cy. Cert. v. gew. A. 156% Wabash Gew. Aand. 1% Pbemieleenisoks Amster.damAand.3pot. 100% 6 Hongarije. Theiss-Re- gulirnngs-Ges. 4 pet. 146'/ GELDKOERS. Prolongatie '2pCt. Nat. en Bnitenl. Staatsf. vaster, Culturen geen omzet, Tabakken zwak, Petroleum lusteloos, wol «enige ver betering, Rubbers stil, Mijnen geen omzet. 235 233 14% 165 4% 185;% 621 15Ö 193% 99 233 W% 187% 022 193 2% 99 2'/. 8'/,, 100 103 61 Vu 9915/n, 2»% 150%

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2