Emka Lingeries. J. C. SIBBES, A. Pianohandel C. JI.1. Hdijki FaWikei 1 Wran (laai Knanftr" Verkoop van Piano's f A Bantzinger Dames Onderklceding RIJWIELHANDEL „STRUISVOGEL", Firma fl. VAN VLIET. tor Mms ii i Haemeaflikken Advertentiën Voorschotten Vichywater. i - P. WEIJ ER, Houtveiling ÜIjkS llööp8F8 Inschrijving GOUDA. F. A. DEK, ischgerechten iiMiunnuuiiiQ" JtiWuunlIllIo i WniUbgnstrullM-lH MOTORRIJWIELEN J. F- W. TURION. X-i in ocl z aadkoekezi Offieieele Berichten. vfl Wijd8tr.27-Telef.333. Kurken. Kranen Vliegenkappen. Monwenstrijk planken, Vliegenkasten- Strijkijzers. Gieters, enz. enz. Frans Joseph Bitterwater. r GOUDA, Ho-u/t-wêLxen., ROTTtHofrHHEMRt HUmtKtfliex IMtKffE UTRECHT^ Aambeien. GOUDA. heeft voorradig: Hemden, Pantalons, Nachthemden, Tailles, Strookrokken, Combinations. Hoogstraat 7, Apotheek Gouden Herl, P. BORG MAN en ZOON. Dr. P. J. Scbibvbbi Borgman, Apotheker. Mosseltrap t, Hotlerdam. Haematogen M- HAVËIM8WAAYZ0NEN EEN GEZELLIGE KAMER ONDENKBAAR Markt 18-197 Zondags gesloten, MTRIHMVOGGL-RUWjlELBN ajn solide, licht, elegant en goedkeu;. irt- di'veree ixiexlcexi.. acht tot avond* half zes onafge- I broken ran hoi». Na de Hollandaohe ambtenaar, die het Engelsche stelsel van den vrijen Zaterdagmiddag begeerde. Hij woont niet ver van zijn bnrean, dat om negen nar begint, om twaalf nnr een ander half nor pauze geeft en don om vjjf uur alnit. De Engelsohman beeft inderdaad een vrijen middag per week noodig, omdat hg anders nimmer in de gelegen heid is allerlei beslommeringen af te doen. Zondags heerscht bijna volslagen rast, geheel anders dan in ons luid. Waarom, zoo vragen wij, heeft de Nederlandsche ambtenaar een vrijen middag noodig? Enfin, wij zullen er ons niet dik oveg inSkei», maar wij willen niet na- én te verklaren dat wij heteenvondig verbijsterend vinden dat de ambtenaren de brutaliteit bezaten op een „Engel- schen" Zaterdagmiddag aan te drin- gen. Ze zullen zeggen, dat z overige vüf dagen nu een hall langer op bun stoel bljjven zitten. Dat dit thans geschiedt en de ambtenaren er genoegen meenemen, bewjjst dat die bureau-uren heusch wel langer konden zijn dan zjj waren. Bij de reorganisatie die een tweetal jaren geleden plaats had, werd de bureautijd algemeen op zes uur ge bracht. Vóór dien was deze op som mige ministeries niet meer dan vier en een half uur. Thans wordt de diensttgd op zes en een half uur ge bracht. Nu behoeft men toch niet te vragen wat een schandaal die vroegere menschen. Overigens zijn de Pinksterdagen in gepaste drukte verloopen. 't Zijn goede dagen geweest voor hen, die de uit gaanders hebben te voeden en te laven. Het seizoen is nu geopend. Buiten gewoon fraai is het niet ingezet, wat het weer betreft, doch wg verliezen nog volstrekt niet. Op Scheveningen heeft men reeds vele goede dagen gemaakt. Dat het zoo moge voortgaan. HAGENAAR. Voor moeders. Wat ia gelukkiger voor een moeder dan om haar kinderen gezond te zien opgroeien. Een ztvak en kwnnend kind doet de moeder steeds in de opgewekt, rig. Vaak doen -chii bureautijd was. Wg blijven volhouden, dat de bureautgd voor ambtenaren op acht uur daags moet worden gebracht. Het werk dat op de departementen wordt verricht, is niet zoo zenuw- gestel-siytend dat dit niet acht uur per dag is vol te houden. Er wordt op alle kantoren veel meer ingespannen gewerkt, .omdat op alle kantoren de contróle werkt, terwgl deze op de rijks bureaus ontbreekt. De belangrijkheid van oen afdeeling wordt op doze bn reaux afgemeten naar do hoeveelheid personeel die er zit, terwgl de eoHn* kantoren de maatstaf met in de hoeveelheid personeel, maar in de hoeveelheid werk wordt gezocht. Doch genoeg van de ambtenaren. Wjj zijn alleen benieuwd of ze nu soms wel wat anders zullen vragen. In Pargs aan de groote instelling de „Credit Lyonnais" begint de bureau tgd 's Ifaandagsmorgens een half uur eerder dan de andere dagen van de'l week. Zullen de ambtenaren nu soms den „Franschen" Maandagochtend gaan vragen?? Wy twgfelen er wel wat aan. En de reden van dat half uurtje is juist dat de heeren Maan dags als ze Zondags „gerust" hadden zoo verschrikkelijk veel te laat kwa men. Nu wordt de Zondagsrust voor de ambtenaren er een van anderhalven dag, Zullen zg nu dat half uurtje niet noodig hebben? In den Dierentuin woedt de voor- jaarskermis. Sedert de offioieele ker mis in den Haag is afgeschaft, is er een officieuse ontstaan op particulier terrein. De verwoede liefhebbers voor caroussel en oake-walk-brng, tobogan en poffertjes kunnen jaarlgks hun woede koelen. Ons trekken deze schoone vermaken niet aan en wy begrgpen niet hoe men hier ter stede, waar men ten opziohte van vermaak en vermakelykheid een Van verfijning Senzenden smaak heeft, nog zoodot lust is op de primitieve en laag-bfi- den-grondsche pretjes van een ono- hollandsche kermis. Toch trekt jaar-in jaar-nit deze offi. oieuze kermis honderden en honderden Voorjaarsfeest heet het heel deftig en nadrukkelgk verzocht de directie van den dieVentuin de pers vooral het woord kermis niet te gebruiken. Van „kermis" j2 nt men das niot te willen grootste zorg en angst leven. Veel meer kinderen dan oppervlakki moed wordt, lijden aan nier* en aandoeningenin vele gevallen wor den deze kwalen overgeërfd en tenzij zg behoorlijk behandeld worden, valt hee soms moeilijk haar te genezen. Een der meest bekende verschijn selen van nier-en blaaszwakte bg kin deren is bedwateren. Ook gedurende den dag heeft het kind dikwijls moeite om de urine op te houden. Het voelt zich niet sterk prikkelbaar en hangerig. Vi zich ook andere verschijnselen voor als pgn in den rug en buik, hoofd- pijn, enz. 45 Foster's Rugpyn Nieren Pillen kun nen veilig door kinderen gebr worden volgens degebruiksaanwgz die iedere doos vergezelt. Spoedig ge een merkbare verbetering in den gezondheidstoestand en de opgewekt- ioid van het kind kunnen opmerken, en tal van dankbare moeders spraken hare tevredenheid over de werking van dit geneesmiddel uit. Te Gouda verkrggb. bn de hh. S. van Loon, v.h. Wolff A Co., Westhaven 11, en Ant. Coops, Wydstr. 29. Toezending richiedt franco na ontv. v. postwissel f 1.75 Ivoor één, of flO.— voor zes doozen. Eischt de echte Foster's Rugpyn Nieren Pil len, weigert elke doos, die niet voor zien is van nevon- ms staand handelsmerk. richiedt franoo na f 1.76 Jvoor weten; moet het heeten. Nu feest is er, maar helaas van een soort dat wg liever uit onze koninklyke residentie zagen verdwgnen. Ander feest is het dat op den twee den Pinksterdag op Scheveningen wordt gevierd. Daar wordt het afscheid gevierd van al de vaders en zoons die dezer dagen ter haringvangst zullen I volledige ambulance-uitrustingen uittrekken. Eigenaardig dat zoo'n ver- I De bedoeling ie dit personeel mede slapt soort kermis zich juist op dezen belaste,, niet de taak van opleiding Steun voor de Pestbestryding ld Nederlandech-IndlC. Stadgonootent Door het Eere-Cotnité, dat zich onder de ilooge bescherming vani K.ll. den i'rlns der Nederlanden, Hertog van Mecktenburg, gevormd heelt lot stounvcrleening aan het Nederlandsche itoodc Kruis tut uit zending van verplegend personeel en materieel naar de peststreken in Ne- dorlamhsch-lndie, is het volgend roud- Bchrljven verzonden: Landgehootenl De Vereeniging van Ambtenaren bij hot UinnenlandBch bestuur tu Ne- derlandsch-lndtii, gevestigd te 'e Ore venhago, besloot in hare algemoene vergadering van DO» Maart jl. te trachten in Nederland eeoe beweging op touw te zetten om hulp te vorlce. non bij de pcstbeelrijdlng in Neder landech-lndib en den Minister van Kolouibn te vragen, of, en zoo ja, in welken vorm, zoodanige huip zou kunnen worden verleead. Dezelfde vraag werd, onder aanbieding van hulp en steun ongeveer tegelijkertijd tut den Minister gericht door bet Hoofdcomitó van de yereeu. „Het Nederlandsche Koode Kruis", tlgd te 's Gravenhage. De Minister van Koloniën verklaar de zich, onder betuiging zijner volle sympathie met de gedane aanbiedin gen, bereid telegraphisch met den Gouverneur-Generaal van Nederfandsch ltnliê in overleg Ie treden omtrent de ter zake te volgen gedragslijn en hei eindresultaat van dit tetegraphiaoh overleg is geweest, dat de Gouver- neur-Ueneraai verklaard heeft het zeer op prijs te zullen stellen, indien door particuliere iusschenkontsi Java zouden kunnen worden uitge zonden verplegend personeel benevens dag weet te handhaven. Hier ia het echter nog te begrgpen omdat de Scheveningen zeer gehecht zgn aan hun traditie. Vry goed weer heeft het feest van de Pintaterblauwen begunstigd. 1 Westland is weer geheel leeggeloopen naar den Haag er heeft er zijn hart opgehaald aan het atrand. Ook die traditie blgft gehandhaafd. Men zegt dit het op den tweeden Pinkzterdzg als uitgestorven ia op de Westlandzcbe dorpen, omdat op dien dag al het jon gere goed zich naar Scheveningen be geeft. De Hagenaars big ven dan maar van de badolaats weg. Het is toch bij uitstek de#dag van de dagjes- en vorming vau oen meer uitgebreid goed geschooid inlandsch verplegend personeel, waaraan op dit oogenblik groote behoefte bestaat en dat in uit- gebreiden kring hulp en steun aal kunnen verleeneti in de door de pest geteisterde streken. In kennis gesteld sljnde met het door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië uitgesproken ver langen, besloten de Vereenlgingen v. Ambtenaren hij het Binnenl. Bestuur in Nederl.-Indlë en het Nederlandsche Roode Kruis over te gaan tot de vor ming van een Comité tot steunverlee- ning aan het Nederlandsche Roode Kruis tot uitzending van verplegend personeel en materieel naar de peet streken in Nederlandsch-Indië, welk Comité zich gewend heeft tot de dergeteekenden met bet verzoek dewerking te willen verleen en ter reiking van het door dit Comité oogde doet De ondêrgeteekenden hebben geaarzeld aan dat verzoek gevolg te geven. Voor het eeret einde one stuur op Java gevestigd ie, wordt de bevolking in yen-schillende streken van dit eiland geteisterd door de verschrikkingen van de pestziekte. Van Regeeringswege Wordt geld noch moeite.gespaard om die ziekte te be strijden, althans binnen zoo eng mo gelijke grenzen te beperken. En nu gebleken ie, dat naast de Regeerings- nutp, gelegenheid bestaat voor, en prijs gesteld wordt op, hulp van par ticuliere zijde, nu is naar het oordeel van undergeteekenden het „ogenblik gekomen, dat het Nederlamkiche votk toonen kan (Si tonnen moet bezield te zijn met warm medegevoel voor on ze zoo zwaar bezochte mede-onderda nen van het Nederlandsche Rijk in 't Verre Oosten. Met vol vertrouwen wenden deon- dorgeteokenden zich dan ook tot hun ne tandgeuoeten met het dringend verzoek om door milde bijdragen te willen medewerken tot het welslagen van de zoo sympathieke plannen van het bovengenoemd Comité. Het Eere-Comité, JT. Cromer, Oud-Minister van Ko lonten, Old van de te Kamer der r»aum-Generaal, Voorzitter; s. i'. y teegnen, Cros,dein van de Kamer Kooph. en Fabrieken te Amsterdam, E. i". de Monehy itzn., President y. d. Kantor van Koophandel en ia- orleken te Rotterdam, Ouder-Voorzit ters; 1'. J. van Haren iNomau, Uir. van de Nederl.-Indteche Handelsbank te Amsterdam, Penningmeester. O. J K. van Aalst, Pres. van de Nedorl Handelsmaatschappij te Amsterdam; Prol. Or. P. D, Chantepte delabans- saije, Algeui. Voorz. van de Kon Academie v. Wetenschappen te Hei den; Jhr. S. van Oitters, Commissa ris der Koningin in Gelderland te Arnhem; dr. J. L. (Jluijseuacr, Voor zitter van den Raad van beheer v. d. Nod.-Indische Spoorwegmaatschappij, te s Gravenhage; A. E. Dinger, jji- rocteur der intern. Credlet- en Han- delsvereeu. „Rotterdam" te Rotter dam; Mr. H. J. Dijckmeeeter, Com missaris der Koulngie in Zeeland, te Middelburg, Mr. C. C. Geertsema, Commissaris der Koningin in Gro ningen ie Groningen; Mr. 11. Goeman bergenias, Voorz. van de Tweede Ka mer der Statw-Generaal Ie 's Graven hage; mr. P. A. V. Baron van Ha rinxma thoe Stouten, Comm. der Ko niagin in Frteztand te Leeuwarden J, b. ,yau Iieutsz, Oud Gouverneur- Generaal van Ned.-lndië, te Amster dam; Jhr. Mr. A. P. C. van Karne- beek, Minister van Staat te 's Gra venhage; Jhr. Mr. Dr. H. A. v. Kar- oeboek, burgemeester van 's Graven hage te '0 Gravenhage; O. S. Knott- nerus, Dlr.-v.d. Ned,-Indische Gasmij. te Rotterdam; Dr. A. Kuyper, Minis ter van Staat te 'e Graveuhago; Mr Dr. W. F. van Leeuwen, Commis saris der Koningin in de proy. N.- Holiand te Haarlem; Mr. J. Lint horst Homan, Commissaris der Ko ningin in Drenthe te Assen; Jhr. H. Loudon, Directeur der Koninklijke Ned. Mij. tot expi. van Petroleum bronnen te 's Gravongage; Jhr. L. P. D. Op ten Noort, Voorz. en Ge delegeerde van den Raad van beet. der Kon. Pakketvaartmij. te Amster dam; Mr. L. J. Plemp van Duive- innd, Voorz. van de Ned. Journalis tenkrlng te 's Gravenhage; Jhr. S. M. S. do Ranltz, Grootmoester van het Huis van H.M. de Koningin-Moe der te 's-Gravenhage; Mr. A. F. L. Graaf van Rechteren Limpurg Alme lo, Commissaris der Koningin in Overijeel te Zwolle; Jhr. Mr. J. Ro ell, Vloe-Pres. van den Raad v. Stale te 'a Gravenhage; Jhr. Mr. Dr. A. Roefl, Burgemeester van Amsterdam te Amsterdam; W. Rooeeboom, Oud- Gouverneur-Generaal van Ned.-Indlë te 's Gravenhage; Jhr. Mr. O. L. M 11. Ruys de Beerenbrouok, Commis saris der Koningin in Limbui-g te Maastricht; W. Ruys, Dir. der Rot- terdamsche Lloyd te Rotterdam; Jhr Mr. A. F. de Savornin Lobman, Mi- niater van Staat te 's Gravenhage Mr, F. D. Graaf Schlmmelpenninck, Commissaris der Koningin in de pro vincie Utrecht te Utrecht; J. E. N. Baron Sirtemavao GrovesHns, Groot meester van het Huie van H.M. de Koningin, ie 's Gnvenhdge; D. W. Stork, industrieel te Hengelo; E. C. Baron Swesrte de Landas Wyborgh, Commissaris der Koningin in Zuid- Holland te 'a Gravenhage; C. A. den T«, Dir. der Stoomv.-Mij. „Neder land", te Amsterdam; Mr. C. Th. F Thurkow, Dir. der N.-I. Cultuuron- dernemingen te 'a Gravenhage; Mr. G. Vissering, President van de Bank te Amsterdam; Mr. A. Baron van Voorst tot Voorst, Com missaris der Koningin in N.-Brabant te 's Hertogenhosch; J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst, Voorz. v. d. Eerste Ksmer der Staten-Generaal te Arnhem; Jhr. C. H. A. van d. Wijek Oud-Gouvemeur-Goneraal v. Ned.- Indie te 'a-Gravenhage; Mr. A. R. Zimmerman, Bnrgemeeeter van Rot terdam, te Rotterdam. kar bevordering van het doet van het Comité, nebben oudergeteeaemleu, door het Uoeld der Gemeente daar toe uitgeueodigd, zich in commissie gesteld «1 doen zg thans een beroep op de oftervaardigheid van hun stao- genooten tot het verteenen van daad- werketijkeu steun. Overtuigd van den wenBch van een iegelijk om het zijne, hoe gering dan ook, bij te dragen tot leniging van het onnoemelijk leed en li; waardoor een deel der bevolking' onze overzeeeche gewesten getroiieu wordt, stellen zg zich voor in den loop der volgende week eene aigemee- ne collecte te doen houden en ver trouwen zg, dat door het scbe van ruime giften ook onze Gemeente zal toonen de belangen te willen die- 1 van Nederiandsche-lndib en van de lijdende menschheid aldaar. Het Plaatselijk Comité te Gouda, I. A. VAN RIJN VAN ALKEMADE Oud-Keeident, Mej. N. J. SCHELLING, Secretaresse Vrouwen-Comité Koode Kruis. Dr. B. G. J. EVERS, Bestuurslid idem. C. J. M. KROON, Lid vau het Uoofdhestuur-Pen niugmeester der Zuid-Holland sche Vereen. „Het Groene Kruis Gouda, 4 Juni 1914. GEVONDEN VOORWERPEN. Op eiken werkdag, des voormid dag, tusschen 10 en 12 uur zyn aan het bnrean van politie alhier inlichtingen te bekomen omtrent* de navolgende aldaar gedeponeerde gevonden voor werpen; 1 boe sleutels, ©en khiderporteinon- naie met inhoud, zes sleutels, ceintuur, een ring met sleuteltjes, R K. gebedenboekje, kinderhalsketting, een gewicht en een notitieboekje. Voorts zijn te bevragen: Een portemounaie met inhoud bij J. Cattel Keizerstraat 28; idem bij N. de Jong Bockenbergstraat 34; id. bij W. Wever Kleiweg 50; idem bij Bekkem Bosch weg 11; idem bij B. Duinettee Markt 46; idem bij v. Driel Markt 66; idem bij A. Oudenaarden) Stoofsteeg 20; idem bij A. de Gruil, Boelekade 91; idem bij Beer Keizer, straat; idetn bij F. Teeuwen Gouwe idewi bij Koetsier Moordr. Var- laat 3; idem bij Massaar Nieuwe Ha ven 252; idem bij Idenburg Klei- wegstraat 16; een huissleutel bij N. v. d. Burg, Raam 202; rozenkrans in étui by T. C. Fortuin R. v. Cats- weg 9; rozenkrans bij Nijhnis Nieu we haven 38; idem bij M. Bunnik, Vest 51; idem bij M. de Jong Raam 302; idem bij N. van Duren Var kenmarkt 16; idem bij A. Beaumont Stoofsteeg 28;, een handtaschje bij F. Lens, Spieringstraat 57; kinderhand schoen bij Vw d. Spelt Wilhelmina- straat 32; kinderportemonnaia met inhoud bij J. de Koode Regenteese- plantsoen 8y idem bij Verkleij Vest 6; heipaal bij A. Verwaal 3e Kade 26; 2 bank van leening-briefjes bij Zuidveld Achter de Vischmarkt 25; pakje thee bij M. Appel Groeneweg 21; boodschappenboekje bij J. van Velzen Gouwe 8; jockeypet bij N Kulik Nieuwehaven 39; zilveren speld bij P. de Bruin Wijdepoort 20; etui met 'potlooden bij I. IJssel de Schep per Rotterdamsche dijk 11; 2 kettin gen van roode koralen en een nicke- len ketting bij Koeraans Markt 7; band van een wiel bij Muis Spoor straat 4; armband hij J. Kok Boe lekade 235; zilveren ringetje bij Jon geneel Raam 191; fatntasiebroche bi, J. de Jong Gouwe 195; kompas bii J. A. Wiezer Baanstiaat 33; doosje met drukknoopjes bij M. van Leeu wen Veerstal 104; knipmes bij K. Nieuwveid Nieuwe Haven 167; zwar te Hchoeltaeeh met b peken bij D. Guikes Kuiperstraat 2; wagenmoer bij C. Verhart Nteuwsteeg 6; hon den riem bij G. Rietveld IJasellaan 75; sponzendoos en griffeikoker bij T. van Vliet Groenendaal 1; broche bij Binnendijk Spieringstraat 5; id. bij D. v. Werkhooven Veerstal 1; idem bij H. Akkerman P. C. Both- ytraat 78; keeshond bij D. Meijer, 'rapiersteeg 40; R. K. Kerkboekje »ij Boegheim Groenendaaf 14; da- horloge bij J. N. de Groot Naai- erstraat 27; zilveren idem bij B. Ver- Boomgaardstraat 99; idem bij Fret» Boskoop; lot paarden- loterij bij A. Slootjes Kuiperstraat 37; idem in de Weesinrichttng Spie ringstraat; fantasieketting bij Lange- raar Raam 134; boek bij J. v. d. Bosch weg 25; fantasiearmbapd- je bij Hamerslag Groeneweg 19; 2 .ij M. v. d. Broek Lem- bij C. v. d. aardrijks kunde bij. Jv van Let Groenendaal 82; botsr by P. Rond Zeugstraat aafer bij M. A. Gats v. Be» verninghiaaa 14; duimstok bij F. v. d. Koel wijk Bockenbergstr&at 20; een Wj A. van Dam Zeug straat 94; m ider8tuk van een oorbel letje bij J. L Janknecht Pr. Hen drikstraat 60;, brik by H. v. d. End Gouwe 20% j^ngenBmuts bij Teeu- u I naocirsiag vjroenewe§ "r- I gewichten bij M. v. d. Broe J F* huisteeg 38; rijwielpomp bi J- E Klip Kattenalngel 24; Wek, siraai 11; pouooa gaardstraat 23; i bij Pj Hooimsjjer 111; R.K. vragei wen Gouwe 169; metalen kruis 1830-'31 bij Zuidam, Raam 370: metaal bij S. Nieremeijer 4e Kade jockeypet bij T. Woudenberg H straat 47; potlood bij P. Hornis zilveren halsk Pr* ito. Runge Gouwe 111; zilveren peltje bijD. de Wolf KarnemelkiL 26; zakmes bij H. A. Zuidam Boek- kade 120; heerenstrik bij Mej. A Leef lang Groeneweg 39; borduur- schaartje bij A. Broer Gouwe 166; zilveren klnderarmband bij T. de Jong Raam 288; teekenlap, naaldet en zijden bij J. W. v. d. Kaa Hes renstraat 26; zakje erwten bij H. Ak- kerman P. C. Bothstraat 78; hoora van een motorrijwiel bij Smits Ach ter de Vischmarkt lc twee strooke» kant bij Gez. Etman Fluw. Singel een hondje en een net van een damesrijwiel bij B. J. Boer Heeren* straat 81; zilveren kinderarmband bij de Graaf Wachtelstraat; lederen ceintuur bij A. van Zetten Raan 47; en gevonden in September 1913 op het tentoonstellingsterrein alhier een halve gouden-rijder, te bevragen bij A. A. Leeflang Houtenstraat 7. Gouda, 3 Juni 1914. De Commissaris van Politie, BERTHEUX. MI zeer late vooriaren kan men hiermee tot het eind der maand doorgaan. Op In den Tuin. Verschillendé werkzaamheden wis selen thans in den tuin elkander af: 't is zaaien en planten, wieden, dunnen, en gieten, enz. Ja, 't wieden, hoe ver velend het zg, mag niet worden ver zuimd. Uitdunnen en wieden mag men .nooit te lang uitatellenwacht men te lang met het laatste, dan is het onkruid te wortelvast geworden, men trekt het dan af, niet uit, en zoo doende schiet het weldra weer welig opwordt het eerste op de lange baan geschoven, dan doen de jonge naast elkaar staande planten elkaar veel kwaad. In de eerste helft dezer maand (Juni) zaait of poot men voor dezooveelste maalkropsla, kervel, wortels, pojte- lein, augurken en komkommers, voorts boonenkruid en veldsla, stok- en stam- sla en snijboonen. Ook in de 2e helft zaait men postelein en veldsla en poot men nog stamboonen, terwgl men dan ook het zaad van late andijvie aan den grond kan toevertrouwen. Tus schen dó aardappels begint men met boerenkool te planten. Wie een yol- l end jhar „molsla" wil* hebben, zaak aartoe de hondsbloemen in dezi maand. Veel valt er thans te verplanten:' slnitkool, kapperkool, savovekool, do reeds vermelae boerenkool, late bloem kool en Brosselsohe spruitkool. Met den 24en houdt men gewoonlgk op met het steken der asperges alleen in jonge bedden doet men vroeger met steken te eindtjpn. De vinternienbedden worden in deze maand ichoon gewied, een weinig losgemaakt tussohen de planten, en daarna matig vastgerold of getrapt. Tegen het eind van Jnni kan men reedt enkele toekrniden, welke ge droogd moeten worden, beginnen te oogsten, zooalsboonekruid, rosmarijn, na regenachtig weer Bnoeil dezen tgd de palm en de Asters, violieren en andem planton, welke men nn wen te verplanten, worden op de daarvo bestemde perken gebracht. Hen nog éénjarige planten zaaien Bal;: mien, Clarkia's Collinaia bicolor. Po: tnlacca grandiflora e.a. Tweejarige overblgvende planten knnnen het t is deze maand gezaaid worden knnnen dan flink geworteld zijn t den winter. Bol en knolgewz welke uitgebloeid zgn, en wel bladeren roede geel zgn gewon worden nn opgenomen en gedn Van vele rozenHaand-, Bonr Theerozen, enz. kan men nemen. Voor den zomersnoei van den •tok is het nn de rechte tgdi witte soorten, daarna de blanj In late voorjaren mag men de werking evenwel tot het begin Ie maand uitstellen. De j ken worden in 't begin dezer i voor de 2e maal gednnd, de reeds stane jonge scheuten met zachte b nden, waarbg men t de kale plekken in de leib vullen, en de zuigers weggesnei echter te dicht bghet 0 hout te komen. Hen zorge, dat de jr ziken, abrikozen en vooral de druives, niet te zeer aan de felle zon bloot gesteld zgn. Er ie dos thans in een vrg groot»* tuin geregeld werk te vinden, j veel moet acht worden Boven spraken we over t alleen op de bedden, maar" ook aangeb tracht Westhaven. Apotheker. Geboren NELLY, Dochter van in kleine bedragen beschikbaar voor solide gezinnen zonder borg en geen kosten vooruit bg inschrijving be grafenisfonds. Inlichtingen L, PENNINO Lz„ RIDDERKERK E 38. Telefoon H. I. .Ambacht n». fi. Apotheker, GOUWE 135. Ondergetekende zal ten overstaan van den Déurwaarder F. H, SWAM voor en op het terrein van de Wed. V. VLIET, Café en Uitspanning aan dQ Karnemelksloot te op Woensdag 10 Juni, des 's morgens ten 10 uur verkoopen, een groote partij bestaande in VIO e*-' ep Knpdeelcn, Platen, Schotten, Déurtfi, Ratnen enz. enz, alles afkomstig van in slooping zijnde kapitale Heerenhuizen aan de Woaterliaven en Veerkade te Rotter dam. Daags te voren genummerd te zien. Zegt het voort. 22 Aanbevelend, Corns. J. Oosterwyk. Opslagplaats: Ridderstraat M, bil Eiectr. Station te ROTTERDAM. Efl VOCHT» J8, zooals bekend, dat mondwater, hetwelk de oorzaak van bet bederf der W tanden beslist tegengaat. Wie het echte Qdol geregeld gebruikt, past de, volgens onze hedendaagsche Wetenschap, best denkbare ver- zorging ^an mond en tanden toe. Men wachte zfch voor namaakOnder den naam Odol worden tatójke minderwaardige, ja dikwijls zelfi schadelijke namaaksels in doozen en fleaschen verkocht. Daarvoor zij man op zgn hoede. Hst echte mondwater Odol wortft alleen in Flacons verkocht, als ldssne ftanm 40 tl., groote flacon (toereikend mor maanden) f t— Vraagt bsschrlivlng Q D# Jtambetemmmtf van Apothe- her PÜil geneest spoedig m- en uitwendige, bloedende en blinde Aam- UÓien. Hei jeuken bedaart spoedig. Prijs per potje 50 cfc. 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTOM COOPS, Fa. WOLFF A Co.te Ro4- terdambg E. VAM BAKTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. van nieuwe leerlingen voor den CURSUS 1914—1915. op WOENSDAG, 10 Juni, de. namiddags van l'/i3Vt nor aan hst schoolgebouw (Lange Tiendeweg). De Directeur, Db. S. S. HOOGSTRA. LANGE TIENDEWEG 27, Teleph. 313, Versche Aardbeziën, Perziken, Blauwe Druiven, Tafelperen, Tafelappelen, Bananen, Tomaten, Sinaasappelen, enz. Aanbevelend. Apotheker. Westhaven. HOMOEOPATHIE. Depót dor oentrale Homoeopa- tische apotheek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig. Op aanvrage per briefkaart wor den franco en gratis boekjes over homflk^athie toegezonden. Do geneesmiddelen worden in te Leipzig verzegelde fleschjes afge leverd. 30 op welke wijze ook toebereid, verkrijgen een onvergelijkelijke smakelijkheid door M a g g is Ar o mi. Men wordt veriochl op 't MERK to lellen nxï HST Hi«*zror va» gobinchem. Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf, luiee en een Half en een Ned. one met vermelding van Nom- mer en Prys, voorzien van nevenstaand Herk, vol gens d.Wetgedoponeord. Zich tot de uitvoering van getorde orders aan- «bevelend, J. C. BIJL, voorhoen J. BREEBAART Lz. zonder Meubelen van ROTTERDAM. 15 Telef. Interc. 5012. PrH»coMr«nt ORATIS ROTTERDAM in prijzen van af f 125 j 165180 j 250 j 285 en hooger waaronder bekende 1» klas fabrikaten welke onder garantie worden verkooht. v. Oldebarneveldstrant 71 Telef. 9906. HET ADRES VOOR In alle prijzen. Prima afwkrklng en Prijswaardige kwaliteiten. COMPLETE BEPAK ATIE-IN RICHTING, Eraaillecren, Nlkkclfn. Onze nienwo geïllustreerde prjjsoourant wordt U op aanvrage gratis toegezonden. Beleefd eanbeveiond, OPGERICHT 1FM. Voedert »w Foo met de outeere murwe merk .Ster" en W li, en BOVABOOXKKHtHCUBM merk WW,, Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Kere-IHploma Partje 1900, Negen Gouden Medaiile*.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2