Witte Bioscooi „HET ItLEEKERTJE" Gebroeders RIJKEN k DE LANGE DE PHONOLA, Algemeens Patroons ver eeelging «!DEüP05T:5IBAR Mijn Iteclame Rijwiel f28.50 C. SMI TS, SCHOEISEI louses. HET VERDWENEN KIN» WOLFF 4 C*. IÉPIID3 ÉlOfrijlifita l.p. mapii ii mmli rsrk 14S0.-. Fotografisch-Atelier W. J. v. ZANEN, Mppli ii iprd, PuM n OM. COÜRAIT r, Blachtf ords Kal vermeel Rilwielmagazijn H voor Dames en Kinderen. Rotterdam Kleiweg. De Brulflseliait Echtelijke leven van Patachon. Kina de Vrfj Haemoferrin Drogisterij Westhaven 11, MET ZËEPËXTRACT Men zij dus op zijn' hoede. Alom verkrijgbaar. Stoom-Zeeppoederfabriek Scbeepmakersbaven 29/Rotterdam. 155 Gedempte Binnenrotte IFX-AJbTO'S ROTTERDAM "VX-ETTGEEX-S Telefoon. Xs^texooxruaanarLeial 2533. WcNrwell Rijwielen ilji sul, sitrljjk n Ir h prijs. ADR. DE GROOT. Kleiweg 7», GOUDA. TE b»-OTTJXA~ Het Bestaar van bovengenoemde Vereenigiag brengt ter kennis dat op de ledenvergadering met algemeene stemmen is besloten tot het zenden van kalfjaar- lljksche rekeningen en verzoekt de mede werking van de cliëntöle door spoedige afdoeiing. HET BESTUUR. MaaisehappIJ vaar Hasihnlzen. H.H. Veehouders I! JUTiAwl, Eluabetbdw&rsstraat ROTTERDAM. Korte Pannekoekstraat 9a, b en c, ROTTERDAM, Telefoon 8870. SANATOQEN F. A. DEK, Schoenhandel Kleiweg 48. Gouda. Fijn Dame»* en Beam Tweede Blad. KENNISGEVING. Imt ra biphiDdel n FMti. %'t ons (forfoment. B-alten laxxd. STATEN GENERAAL Buitenlandscb Nieuws. VKfiAMVAN DMimAAD jêl Mantelcostumes Japonnen Rokken Blouses Kinderjurken In WMCB-Stoff«N In WoH«a-Stoff«a In ZI|4*N«StoM«N In bMitcHfewooN groot* ktiM. Zwarte Mantels! Pope Üne-Man telsl Covertcoat-Mantels la zoor groot» vorscholdoahold. Good paaiende confectie 'ook voor zeer corpol lente Dames in groote| Keuze MË elegante Hoogstraat 347-349 hoek Sc Spul 6-8-10, Vu VRIJDAG 5 tot DONDER. DAG 12 JUNJ of de NACHTELUKE OAST, in twee deelen en vele prachtige tafe- reelen. Groot is de spanning en boei ende inhoud van deze film; treffend is het moederlijden als men haar kind ontrooft, maar ongeëvenaard is het om te zien wat een moeder doen kan uit liefde voor haar kind. 0.m. de vermakelijke Comedie: Hoogst komisch is het: Verder nog vele prachtfilms, -i- ZOMERPRIJZEN. rl DOOR ALLEEN TE WASSCHEN Met do minste moeite maakt dit de wasch blinkend helder, het goed lijdt hoegenaamd niet en worden zelfs de teerste kleuren niet aangetast. Alle bijtende gèweldmiddelen zijn van zelf sprekend, schadelijk voor het goed en doet dit lang voor den tyd verslijten. 75 van Stelnway Son», Bechstein, Erard, Julius BIQthner, Pleijel, Orotrlan, Stelnweg Nachf., Knake, O. Adam, F. Adam, Mann It Co., KnSchel, Rönlach Eigen Fabrikaat, 102 Het PIANOSPEELAPPARAAT (ook ingebouwd In vleugel, en pianino'.) met art.isten rollen, stelt iedereen in staat muxikaal piano te spelen. Steeds in onze magazijnen te hooren. Geïllustreerde Catalogus op aanvraag franco en gratis. s Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrywiel. AGENT Prijscouranten gratis. IMPORTEURS GEBR. SIEBOL, Amsterdam Opr.rlckt i. Aifutu. 190S. Goedgekeurd bij K. B. van 12 Dec. 1908. OOSTHAVEN 20. - Telef. 188. PHOTOGRAPHIE IN NATUURLIJKE KLEUREN. Ruime keuze lijsten voorradig. Oeopend van 0—5 uur, 's Zondags van 0—2 uur. KIPSTRAAT No. ,8. ROTTERDAM. T.lafao. Na. ,88}. MIDDAGETEN vu 11 tot 7 oor ZONDAOS tot 6 oor MIDDAGETEN bestaande nit Soep, Aardappelen, Groenten, Vleesoh, Gehakt of Carbonado k f0.17, f 0.37, f 0.42. Verder den geheelen dag Brood met Botor, Kaas, Eieren, Koffie, Thee, Bier, ens. Do beste gelegenheid voor groote of kleine geselschappen om te dineeren op overeen te komen oonditie. 30 A. STAM, Dir. imwcnT Voor het fokken 'van uw Kalveren geen beter en voordeellger voeder dan Levering ébor vele handelaren in Veevoeder. Waar niet ver krijgbaar levering rechtatreeka door den Hoofdagent 30 overtreft alle in kwaliteit, prachtig galakt en vernikkeld, kogelfreewheel, stuur, met 2 remmen, prima banden, solide garantie, ens. 8Ü veel geld verdienen, koopt dan mrjn Klokkenlager Rijwiel, waarde f o0.na f 39.Machine èn banden alle ge garandeerd. Vraagt mjja Redauwband 11.98 met 12 mnd. garantie. 40 Eiectr. Dt. A. Brinkman A Zn., Gonda. Apothekpr. Westhavw. Eenig adres: SPECIALITEIT IN ZATERDAG 6 JUNI 1914. uuomsc wp-KÏ GS»***, SCHADZ O» I™*""SUSSEN VSSOOSÏAEÏ». BURGEMEESTER en WETHOUDERS -GOUDA, Suku art. 8 der Hinderwet: rwn te welen nat li) verdunning hebben verleend aan fcfinna Spit de Vletter enhaierecht- Arugenden tot het oprichten eener Garen- «feZn. zedreven door 31 electromotoren, 7i PK., i° van '/«PK-6 van r PK. en 6 van a PK. op de perceelen V... den Fluweelensingel, achter dioden Nos. 98, 99 i kadastraal ■^lectie A No. 3605 en 4«7- Gonda, den 5 Juni 1914- en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEU8DE. Pa BURGEMEESTER van GOUDA, doet te weten: dat bij Koninklijk besluit van Md 1896 (Staatsblad no. 76) is vast gesteld etsi Algemeen Reglement voor de Kamers van Koophandel en Fa brieken; dut art. 6 van dat reglement be paalt, dat men om kiezer oeuor Kamer te «in, sol moeten voldoen aan de beide volgende vereischten: A. kiezer te zijn van leden van den Raad der gemeente, waar de Ka- mor is gevwtigd; B. aldaar bestuurder of medebe stuurder te zijn en gedurende ten minste twaalf achtereenvolgende maan den geweest te zijn, van een bedrijf van handel of nijverheid; dat ingevolge art. 30 van dat re giement vóór 15 Juli e.k., moet wor den opgemaakt eene nieuwe lijst van Kiesgerechtigden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda, waarop overeenkomstig art. 7 moe ten worden gebracht de namen van: lo. hen, die op de nu nog van kracht zijnde lijst van kiezers voor Me Kamer voorkomen eu voldoen aan de hierboven genoemde vereischten, in art. 6 geeteld; 2o. hen, die van hunne aanspraak oin op die lijst te worden geplaatst schriftelijk hebben doen blijken; L en noodigt mi tad leb de belangheb benden, %die niet op de nu nog van kracht zijnde kiezerslijst voorkomen, maar als voldoende aan de hierboven onder A en B vermelde vereischten, aanspraak kunnen maken om op de nieuwe lijst te worden geplaatst, uit, daarvan vóór 1 Juli ter Geroeento- I Secretarie aangifte te doen, vplgens het daarvoer vastgestelde formulier, waarvan exemplaren aldaar kosteloos verkrijgbaar zijn. Gouda, 6 Juni 1914. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. TWEEDE KAMER. Stuwadoorswet. Zooals te verwachten viel, heeft minister Treub de vele aan vallen,.die op zijn «Stuwadoorswet zijn gedaan, krachtig afgeweerd. De Kamer heeft nog eens geducht gevoeld, dat zij in dezen minister haar man vindt, die I iedereen hem aan, pal blijft op zijn stuk. Niemand begrijpt I wellicht beter dftn deze minister wat de beteekenis w&a van 1 de wijzigin gen, die hij in het bureaucratische ontwerp van zijn voorganger aan bracht. Zij betroffen allerminst het doel van de wet maar alleen de mid delen, die moesten worden gebruikt omdat doel te bereiken. Daar is allereerst de kwestie der toelating van de atuwadoorsbedrijven. Minister Talma bedoelde niet deze be drijven te beperken en toch heeft mi nister Treub Principieel bezwaar tegen het ontwerp-Talma op dit punt. Wan- in de wet staat, dat men den f toestemming moet vragen, •-arvoor retributie moet betalen, S het niet meer om de bedoeling, uro dat heeft, maar is in principe de vrijheid van het bedrijf aan banden jWtfi. Ten aanzien van de arbea- jws meende men, dat de minister de toelating had geregeld door middel v»n zijn arbeidskaarten. Ook dat dient °atkend. Deze kaarten zijn niets dan 5* controlemiddel. Ieder arbeider, ml dat verlangt krijgt er één, gelijk Pfcbij de arbeidswet het geval is. ÖDrin kan nooit eenige beperking de arbeidsvrijheid gevonden wor- •Bb In de arbeidsboekjes van mi- 'T Talma was weliswaar de con- de hoofdzaak, maar daarnaast bedoeld een begin te maken met •cn wettelijke regeling van bet stu- «doorebedrijf. En daartegen blijft minister zich principieel verzetten, de sociaal-democraten hebben daartegen steeds principieels bezwa ren aangev oerd en het mag dus zonderling heeteu, dat zij thans de arbeidsboekjes verdedigen. Groeps- vertegenwoordiging van boven af op te leggen om de vrije ontwikkeling van het vakvereenigingskven tegen te gaan, is uit den booze. Wat de bepaling van het zondags- loon betreft, minister Treub is, zoo- ais te begrijpen valt, voor beperking van Zondagsarbeiü, indien zulks mo gelijk is. i^en van de weinige mid delen om deze beperking te bereiken is een hooger loon voor Zondagsar- I beid. Dat kan een gemeentebestuur bij voorbeeld in zijn ioonbepaiingsen ivast- leggen. Geheel iets anders is het ech ter indien men in een wet of een al- gemeeneu maatregel van bestuur voorschrijft, dat voor Zondagsarbeid hooger loon zal moeten wordeu be taald. Principieel is er inderdaad niet bet minste verschil tusschen Zon dagsarbeid en arbeid op andere da gen. Kan men den Zondagsarbeid in het havenbedrijf missen, dan zou I de Minister er geen bezwaar togen 1 hebben hooger loon te eischen. Maar het valt niet te ontkennen, dat inm«* havenbedrijf in verschillende gevallen onvermijdelijk is. De vakvereemging moet het hooger loon afdwingen» dait alleen is de goede manier. Is, zoo vroeg de Minister uau het eind van zijn rede, is er van de wij zigingen door hem in het ontwerp gebracht niets anders overgebleven dan een aantal door straf te hand haven bepalingen? Allerminst. De veiligheidsmaatrege len zijn zeer beduidend, de inspec teur der arbeidsinspectie heeft ae zeer krasse bevoegdheid om bij niet voldoening aan de voorschriften van den algemeeneu maatregel van be stuur bevel te geven tot stopzetten. Deze bepaling op zichzelf reeds is van zeer veel gewicht omdat zij de naleving der wet en der voorschrif ten verzekert. Ten slotte verklaarde de minister, dat, al is zijn ontwerp een gerhamte genoemd, hij nog niet in een kerk hof-stemming was. Of ten slotte het geraamte zal worden begraven, hangt af van de heeren zelf. Wat dat beteekent, is duidelijk. In dien de Kaïner amendementen aan neemt, die principieele kwesties ra ken, welke de minister niet wenseht aan te roeren, dan gaat het gebeele ontwerp van de baan. De heerRoodenburg had verklaard dat de Kamer haar gellstandigheid niet zou laten aantaaten. De Minister zal ze niet aantasten, maar daarom juist vraagt hij der Kamer ook de zelfstandigheid van den Minister on aangetast te laten, en waar deze ver klaart, met betrekking tot enkele pun ten, een principieel standpunt in te nemen, te trachten met eerbiediging daarvan, naar gemeen overleg te etre- «I u vuu. Den eersten dag van de behande ling der artikelen is dat gemeen over leg al zeer goed geslaagd. Het ging om de begrenzing van het arbeids veld van de wet en door de heeren Nieratrasz en Spiekman waren eenige amendementen ingediend, die welis waar geen verre strekking hadden, j De bedoeling ervan was meer nog i eens duidelijk aan te geven, dat zij, 1 die ten deele aan boord der schepen, ten deele aan den wal, in de opslag plaatsen werkzaam zijn, onder de \yet zullen vallen. Trouwens het lag vol strekt niet in de bedoeling, deze cate- Ïorie uit te zonderen en minister 'reub was aanstonds bereid de amen dementen over te nemen, voor zoover hij ze verbeteringen achtte. Het was ten slotte een broederlijke eensgezind heid en zonder eenige stemming werd het belangrijke artikel goedgekeurd. De moeilijkheid om te bepalen, waar de grens is, werd algemeen bekend en mijn was ook gaarne bereid wat ruimte te laten ten einde de ervaring j der praotijk te laten uitmaken wat wel, wat niet in strikten zin oniler de wet valt. Vermelden wij nog even, dat de I eindstemming over het ontwfrp-in- komstenbelasting is gehouden, waar bij twaalf ledan van rechts den treu- rigen moed hadden tegen te stemmen Hier zijn de namen van deze heeren: Brummelkamp, Bongaerts, de Monté verLoren, van Vuuren, de Wycker- slooth, Duijmaer van Twist, BogaArdt, Arts, Beckers, v. d. Voort v. Zijp, Seheurer en van Vlijmen. VIDI. Politieke cri»i« in Frankrijk. P Frankrijk', Ministerie heeft er het bijltje bij neergelegd. Een politieke j crisis is ontstaan, waarvan de oplossing, hoewel oogenschijnlgk weinig moeite I gevend, toch niet zoo gemakkelijk zal zjjn, omdat het nienwe Ministerie voor een zeer netelige kwestie komt te staan Frankrijk verkeert in een overgangs- pariode, waarin de laatste nawerking van de jaren '70 en 71 valt waar te nemen. Men komt den slag te boven en zelfs de herinnering er aan begint j te vervagen. De concurrentie met I TM..-, i imnnrlo Amrlaf De invoering van den driejarigen diensttijd heeft bij het volk verzet uit gelokt, hetgeen in niet geringe mate werd aangewakkerd door de vele fouten die bg de regeling ervan zijn aan den dag gekomen. De uitslag der jongste verkiezingen heeft het verzet bewezen er heeft een opschuiving naar piterst-linka plaats gevonden, waaruit blijkt, dat men hun het eerst het vertrouwen wenseht te schenken, die zich het krachtigst tegen het derde dienstjaar hebben verzet. Toch heeft de verkiezingsstrgd niet geleid tot een directe afkeuring van het beleid der regeeringdaarvoor was de uitslag niet positief genoeg. De uitslag bevatte echter een ernstige waarschuwing aan het adres der regee ring dat zg nl. niet mag vertrouwen op de medewerking van net volk wan neer zij in haar overdreven vrees voor Duitschland de militaire lasten meent te mogen opstapelen. Men zoekt naar een oplossing in dien vorm, dat het volk niet zoo rechtstreeks meer het kwellende verband van den longdurigen diensttijd aal gevoelen. De radicaal-socialisten nebben de waarschuwing uit de verkiezingen be grepen en zijn aanstonds bgeen ge komen om in deze naar een oplossing te zoeken. Het droombeeld van een volksleger j is weer verschenenzg wil trachten het volk in zijn geheel weerbaar te maken, zonder dat het voor zijn vor ming aan de burgerlgke samenléving onttrokken zal behoeven te worden. Een niet-nieuwe illusie, die steeds weer gekoesterd wordt en steeds weer in rook moet opgaan. Het is nu eenmaal een psychologisch verschgnsel dat overal waar een dwang, een opge legde verplichting wordt weggenomen, er een reactie volgt en men zich hoe goed men het doel van de ver plichting achtte - althans tijdelijk aan de vrijwillige daad onttrekt. Ge tracht zal worden om het defensief vermogen niet te verminderen en toch het volk minder overlast aan te doen. Intnsschen wenschen de radicaal-socia- lisïen dat onmiddellijk begonnen zal worden met militaire hervormingen, welke zullen leiden tot afschaffing der driejaarswet. Daarmede was het lot van Donmer- gue beslist. Hij toch had zich er toe verbonden om dbze wet loyaal nit te voeren. Van een schikking waardoor het aanblijven van dat kabinet moge- lijk zou zijn - en OM fafeifo» van een overeenkomst heeft men het van verschillende zijden wel aangestuurd van een dergelijke schikking kon geen sprake meer zijn. Ook de radicale groep hield vast aan het opgestelde program. Doumergue is heengegaan. Van be teekenis is dit zeer zeker ook buiten de militaire kwesties. De inkomsten belasting ligt nu ook, en de aandacht zal daarvan weer worden afgeleid, omdat men deze concentreert op het I militaire vraagstuk. De positie van het kabinet was on houdbaar geworden het was te zwak om zoo krachtig tegenover links en rechts een eigen positie te handhaven, dat het de driejaarswet onveranderd kon doorzetten. Viviani heeft thans het roer in handen genomen. Een zonderlinge keuze. Viviani is een flinke figuur geweest, al heeft zijn oerrière vreemd soortige bochten gehad. Hü is echter verre van bemind. Zijn houding tegen over de sociaal-democraten, van wie h\j eertijds deel uitmaakte* heeft hem zeer veel vijanden bezorgd on het laat zich niet best denken, dat hij de man zal zijn, die vruchtbaar zal kunnen samenwerken met de uiterste linker- zijde. te helpende correspondent van het ItaliaAnsche blad voegt erbij, dat Thomson bg alle partgen zeer gezien is, aangezien hg een vast karakter heeft en snel en zeker een besluit weet te nemen. Vorst Wilhelm, heet het, benoemde hem eerst tot commandant van de stad, deelde hem toen mee, dat hij van plan was hem aan h*et hoofd te stellen van de heele gendarmerie, dus zoowel aan de politie als van de geregelde militie. Hg stelde hem dus zoowat voor, in de plaats te komen van Essad-pasja. Kolonel Thomsom antwoordde, dat hg die opdracht wel wilde aannemen, op voorwaarde dat zijn verhouding tot generaal De Veer werd geregeld. Hg kon geen minister van oorlog zijn terwijl een ander, onder hem staande, zijn bevelen kon wijzigen, zeker niet wanneer er een openlgk conflict tus schen hem en dien ander bestond. „Dus geeft u generaal De Veer de hoogste macht, of benoem mij, maar ontsla dan generaal De Veer." Vorst Wilhem heeft toen generaal De Veer bij zich ontboden en hem voorgesteld naar Skoetari te gaan om daar de gendarmeiie te organiseeren. De generaal weigerde en is gaan kla gen bg de internationale contróle- oonfinissie. En omdat de generaal niet afhankelijk is van den vorst, blijft hg nog door de straten van Durazzo wandelen en kolonel Thomson, reeds j benoemd tot minister van oorlog, treedt met in functie, zoolang hg niet volko men vry zal zijn in zgn bewegingen. Ziedaar wel een verhaal, waara te worden tegengesproken. Mkxico. De verzoeniugsgezindc houdiug vau president Iluerta had de bemiddeling een stap vooruit gebracht eu zoowel in de Vereeuigde «Staten als in Eu ropa een guustigen indruk gemaakt. Hij stolde aan de bemiddelaars voor de aanhangers van Caranza tot de vredesconferentie toe te laten, ouder voorwaarde dat het hein vergund wordt zijn ambt te boklpeden tot da presidentsverkiezing in Juli, en dat de rebellen toestemmen in een wa penstilstand tijdens de bemiddeling. De rebellen willeu echter niet op deze voorwaarden ingaan. Carranza heeft in de door hem gepubliceerde verklaring gezegd: „Overwinnaars veroorloven in den regel de over wonnenen niet vredesvoorwaarden te stollen, en dat is het feitelijk, wat d© bemiddelaars verlangen. Uuerta moet verwijderd werden. Hij werdt beschouwd als een misdadiger en dat hij voor iets anders candidaat zou zijn dan voor de guillotine of den I electrischen stoel, kan niet in erust 1 aangenomen worden. De opstandelingen willeu verder niet hooren van oen wapenstilstand. Carranza zei, dat het eenige wat de revolutionairen verhinderde zich bin nen een week van Mexico City mees ter te maken, de vernieling van de spoorwegen was. Dat beletsel kon den zij echter gemakkelijk te boven komen. De bemiddelaars hebben verklaard dat de conferentie op bet doodepunt gekomen is en het nu taak van de regeering te Washington is, Carran za tot het aannemen van de voor waarden van Huerta te bewegen. Enokland. Geweren voor Ulster. I Een schoener is met 3000 Mauser geweren bij klaarlichten dag de haven 1 van Belfast binnengeloopen, waarna vrijwilligers de geweren ontscheept en in sleepers wagens geladen hebben zon der dat de autoriteiten er iets van hebben gemerkt. verzoeken van bloedverwanten zijn ingekomen, om de lijken naar Enge land over te brengen. Ten einde de graven te kunnen her kennen is de voorzorg genomen, de slachtoffers te fotografeeren, en elk van een nummer te voorzien, dat op het graf wordt aangebracht. Onder de omgekomenen te Quebec ,is een klein meisje, 6 of 6 jaar oud en van buitengewone schoonheid. Het lijkje yjrerd aan het strand van Little Metis gevonden door kinderen, die een bouquet van wilde bloemen in de hand van het meisje plaatsten en een krans van ^Ipemen op haar legden. Uit Quebec wordt gemeld, dat er ïgs de heele kust een bergingsdienst ingesteld. Schepen van ae Canadian Pacific en van de Canadeesche Regee ring zoeken de wateren van de St. Laurens af. Volgens de laatste officieele opga ven van de C. P. maatschappij zijn er 1024 personen bij de ramp omgeko men. Het aantal opvarenden bedroeg 1476. Onder de 452 geredden zgn 36 eerste klas, 47 tweede, 136 derde klas passagiers en 233 leden van de be- 1 manning. Lord Mersey, het Britache lid der commissie van onderzoek, zal heden aan boord van de Mauretania uit Li verpool naar Canada vertrekken. TWEEDE KAMER. Vergadering van 5 Juni. Vooraitter: Mr. H. Goeman Borgeeiu» Stuwadoorswet. Voortgezet werd de behandeling van art. B, regelende de arbeidskaar ten, waarbij ia ingediend het amende ment-Spiekman om deze kaart te ver vangen door arbeidsboekjes. De heer Men dels (s.d.) bestrydt Albanib. Generaal de Veer en Kolonel Thomson. Een bijzondere berichtgever van het Hbld. in Albanië seint uit Valona dd. I Jnni. Ik had heden een onderhond met generaal De Veer, die mij de meeat geruststellende verklaringen gaf om- I trant den gang van zaken wat betreft de leiding der Nederlandsche offioie- 1 ren, die zioh volkomen wal gevoelen. De sensatieverhalen in de Italiaansche pers over de leiding ejjn dan ook vol komen onjuist. Het blad Uekent hierbij aan De „CorrieTe della Sera" van 4 Jnni bevat een der verhalen, waarop ver moedelijk de tegenspraak van onzen corraapondent slaat. Daarin wordt na een uitvoerig rémnsé van de gebeur tenissen der laatste, waarbij ook de meeningsverschillen tusschen generaal De Veer en kolonel Thomson zeer warden uitgesponnen, verteld dat de De suffragettes. De Morning-Post bevestigt dat een suffragette eergisteren is binnenge- I drongen op de binnenplaats van het I Buckingham Paleis. De politie had bijzondere maatregelen genomen om elk incident te vermijden, maar te 10 UW VUIVU^OU. a/W Dnitachland wordt men moede, omdat woruou n'ws—i— men in eigen land daarvan de nood- vorat het oog had gelagen op den lottige gevolgen al te zeer ondervindt kolonel om hem uit zgn momlgkheden des Konings en begon te spreken. Op dat oogenblik speelde het orkest, dat zich op de galerij bevond, heviger om de stem der vronw onhoorbaar te maken, waarop zjj onmiddellijk ver wijderd werd. De Daily Chronicle zegt dat de be tooging plaats had door twee vrouwen, die tot den adel behooren. De Scheepsramp. Het vergaan van de Empress. Donderdag heeft te Quebec de ter aardebestelling plaats gehad van hst stoffelijk overschot van leden der be manning en verscheiden passagiert van de Empress of Ireland. De hertoi van Connaught, gonvernenr-gr van Canada was daarbij tegenw De directi» van da Canadian heeft medegedeeld, dat nagenoeg alle gevonden lijken in Canada zullen wor den begraven, daar slechts een 12-tal de principieele bezwaren tegen deze boekjes. Eigenlijk zijn geen princi pieele bezwaren genoemd, wat wel hier uit blgkt, dat de minister, zelf het sterkste argument noemt den ad ministratieven rompslomp, die er aan verbonden zal zgn. Maar wat zet do minister er tegenover. In art. 6 wordt bepaald, dat ais de gewone maatrege len van bestuur niet helpen, er een nieuwe zal worden uitgevaardigd. 1 Dal is nu toch al een zeer zonder linge methode en wetgeving. Wat zjjn echter die maatregelen? De Minister weet het natuurlijk al, maar waarom kb dan niat hoe M aij»? u* heerv.d. Voort v. Zijp(a.r.) begroet het amendement-Spiekman met sympathie en acht het boekje het beste en" eenig goede contróle-middel. Het stelsel—Talma oordeelde spr. veel juister. De heer Roodenburg (v. d.) wenlohte af te wachten wat door den minister nador zal worden gezegd. Voor 't oogenblik vindt spr. het stolsel Talma ook te prefereeren. De heer Nierstrasz (v.l.) ziet in de arbeidsboekjes niets anders dan [arbeidskaarten, welke al 14 jaar dienst doen en bjj de werklieden zeer gewild zijn. De rechtsgevolgen van zoo'n ar- I Seidskaart gelden alleen ten aanzien van rusttijden en arbeidstijden, niet voor veiligheid of de betaling van het loon. De .heer van Vollenhovon (v.l.) zou willen volstaan met arbeids lijsten en juichte het voorstel van den minister toe. De minister de heer Treub zeido geen aanleiding te vinden de amen dementen Nierstrasz en Spiekman over te nemen. Voorstanders van /ie ar- beidsbeweging, moeten zorgen dat deze niet in discrediet komt door de op positie, die men wekt door de controlo maatregelen. De Minister wenschte de werkgevers de last van arbeidsboekjes niet op te leggen. De heer Spiekman, wenseht te ko men tot beperking van het aantal ar beidskrachten door middel der arbeids boekjes. Tot dit principieele gedeelte in de amendementen wil de min. ech ter niet mee werken. De min. verklaarde, het amend.- Spiekman onaannemelijk. De heeren Lohman, Nierstrasz en Spiekman voerden nogmaals het woord. De amendementen Rutgers, van der Voort van Zgp en Spiekman werden daarna allen verworpen. De art. tot en met 7 werden z. h. st. aangenomen. De vergadering werd daarna ver daagd tot Dinsdag a.s. 11 uur. VRIJDAG B JUNI 1914. Voorzitter: De Burgemeezter. Tegenwoordig zgn de hh. van de Velde, Knuttel, van der Want, j Prince, van der Torren, van Egk, Ver- van Galen, d. Jong, van der van Veen, LTseUtijn, Kolgn, Mnglwgk en Jongenborger.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3