irrwSïVTJ Sr a va—,stasr- "4?*-ri.ria rttAfsvr* föSfüfcS'ls 1 "sss.™ «rss-s r**;*"**"' - L.!hC,kSgagy BlnxxeaaleuxxdL ILxTTrink. (hmengde Berichten. Stadsnieuws. o-- -Tg"; Uit den Goudschen Raad. GROENTEN V EILING. Tri eöufvrJ g^. Ome geïllustreerde Weekbladen. Telegrafisch Weerbericht Opgave van Personen fshi Bromm« EZVWaddinx-1 ^SJS^h I OMVESTIOVES: - iS-SÜSriïS-""" rgkgww^.-f'ahgfts.ahv» rul iu A f w e z i g de hh. Bokhoven, Broek huizen en Donker. De Voorzitter:. De hh. Bok hoven en Broekhuizen hebben kennie gegeven verhinderd te zgn deze ver gadering te kunnen bijwonen. De notulen van de vorige verga- deringen hebben ter visie gelegen en worden daarop vastgesteld. De Voorzitter: Ingekomen zijn de geloofsbrieven van het nieuw ge kozen lid de heer P. A. Vingerling ik stel voor die te stellen in handen eener commissie en wanneer de Raad niet zelf die commissie wenscht te benoemen, verzoek ik de hh. van de Velde, Jongenburger en van der Want die commissie te willen uitmaken en schors de vergadering. Na heropening deelt de heer van de Velde mede, dat de oommissie de geloofsbrieven in goede orde heeft bevonden en adviseert den heer Vin gerling toe te laten als de bij de wet vereischte termijn zal zijn verstreken. Aldus besloten. De Voorzitter: Door Gedepn teerde Staten der provincie z(jn goed gekeurd 1°. het door den Raad in zijne ver gadering van 1 Mei jl. vastgestelde lste suppletoirs kohier voor de heffing van schoolgelden op de Burgerscholen, dienstjaar 1913—1914; 2". het Raadsbesluit van 1 Mei j.l., waarbü een wijziging wordt gebracht in de begrooting van uitgaven, dienst 1914 in verband met voor overwerk ter gemeente-secretarie gegeven gra tificaties 8°. het Raadsbesluit van 1 Mei j.l., waarbij aan den heer I. A. van Rijn van Ajkemade grond in het van Ber gen [Jzendoornpark wordt verkocht; 4°. het Raadsbesluit van 1 Mei j.l., waarbg aan de heeren K. Arends en W. F. Mnijer grond in het van Bergen IJzendoornpark wordt verkocht; 6-, het Raadsbesluit van 1 Meij.1., waarby een gerioleerde jsijl wordt ver hoord aan den heer C. J. Brnijnel 6'. het Raadsbesluit van 1 Mei j.l., waarby grond en water aan den Kor ten Raam wordt verkocht en verhuurd aan den heer H. Hoogendoorn: 7°. het Raadsbesluit van 1 Meij.1., waarby een peroeal aan de Nieuwe Markt wordt aangekocht en de be grooting voor den dienst 1914 in ver band daarmee wordt gewgzigd; 8". het Raadsbesluit van 1 Meij.1., waarbg een strook grond aan het Re- gentesseplantsoen in erfpaoht wordt uitgegeven aan den heer J. A. J. Mastink Gedeputeerde Staten hebben in be roep de aanslagen in de plaatselgke directe belasting naar het inkomen, dienst 1918 van H. EHssen, N. F. Cambier van Nooten, L. Overhand, A. Mogendorff en N. Mogendorff, ge handhaafd. Deze mededeelingen worden aange nomen voor kennisgeving. Ingekomen 1. Een praeadvies van Bnrgemeee ter en Wethouders op het adres van den voogdyraad Rotterdam II in sake de inrichting van het gebouw van het Vereenigd Wees- en Aelemoeseniers- huis. 2. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verhooging van het gemeente-subsidie ten behoeve van den aanleg van een spoorweg Gouda, Bos koop en Aifen. 8. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het wijzigen der gemeensohappelgke regeling omtrent de toelating van kinderen uit de ge meente Boskoop op openbare lagere scholer, van Gouda. 4. Een praeadvies van Burgemees ter en Wethouders op het adres van J, Simonie alhier, houdende verzoek om een stnkje gemeentegrond aohter de Vrouwenvéstesteeg in huur te mo gen ontvangen. 6. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wyziging der voor waarden waaronder door den Raad vergunning is verleend tot uitbreiding van den openbaren weg de Vierde Kade. 6. Een sohrjjven van Burgemeester en Wethouders waarbü zg een onjuist heid herstellen in de bereids overge legde balans van ultimo 1913 der Ebctriaohe Centrale. 7. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het wgzigen der gemeente-begrooting voor den dienst 1914. 1—7 zgn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld. 8. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders in zake door A. P. J. Leuzen ingenomen gemeentegrond. 9. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aanvulling van de voorwaarden betreffende de levering van electrioiteit door de Gemeente lichtfabrieken. 10. Een voordracht van Burge meester en Wethouders voor de be noeming van een Onderwgzer aan de school voor gewoon openbaar'lager onderwijs No. 3. 8—10 zgs gedrukt rondgedeeld en worden ter visie gelegd. 11. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot oninbaarverklaring van posten op de kohieren der plaat selgke directe belasting naar het in komen dienst 1913. Dit voorstel luidt aldüs: Gouda, 6 Juni 1914. Ter voldoening aan het bepaalde by art. 9 der Verordening op de in vordering der plaatselgke directe be lasting naar het inkomen, heeft de Gemeente-Ontvanger ons een staat doen toekomen van de posten op de kohieren van den dienst 1913, welke na vervolging zgn gebleken voorloopig oninbaar te zgn. Onder aanbieding van dezen staat, op welken de namen van 138 perso nen voorkomen, hebben wij de eer Uwen Raad in overweging te geven de daarop vermelde posten tot een gezamenlijk bedrag van f 809.42 on inbaar te verklaren. Aan den Raad der Gemeente Gouda. Ter visie. 12. Een sohrgven van den Armen raad van Gouda, waarbg hg de be grooting van kosten voor het jaar 1916 overlegt. Ter visie. 18. Een schrijven van het uitvoe rend Bestuur der Goudsohe Vereeni ging voor GezondheidskoloniSn, waar bg net een jaarlgksch aubsidie uit de gemeentekas voor die Vereeniging verzoekt. Dit schrgven luidt aldus Aan den Gemeenteraad van Gouda. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het Uitvoerend Bestuur der Vereeniging voor Gezondheids-Kolo niën, dat sedert hare oprichting, de Vereeniging er naar gestreefd heeft, de gezondheidsbelangen van de kin keren uit Gouda zooveel mogelgk te behartigen dat door de oprichting van een eigen gebouw te Oudenbosch de gelegenheid geopend is om zwakke en herstellende kinderen telken jare gedurende 3 a 4 weken bosohlucht te doen genieten tegen uiterst laag tarief dat, dank zij de groote toewijding van enkele dames-leden van het Be stuur der Vereeniging het mogelgk is, de kinderen zóó goedkoop te doen verplegen, aangezien gezegde dames in geen enkel opzicht belooning ont vangen dat de flnantieele toestand der Ver eeniging niet gunstig is, aangezien de uitgaven de inkomsten overtreffen; dat adressant zioh verplicht acht in tyds maatregelen te nemen, opdat eene voor Gouda nuttige vereeniging moge blyven bestaan; dat versterking der inkomsten van de vereeniging beslist noodig is; reden waarom het Bestuur voor noemd zich tot u wendt, met het be leefd verzoek dat uw college moge besluiten, tot het geven van een jaar- lyksche subsidie aan de Goudsche ver eeniging voor gezondheidskoloniën. Gouda, 16 Mei 1914. 't Welk doende ene. C. J. M. KROON, Voorzitter. J. P. VAN DE VELDE-Smits, 2d" Voorzitter. M. B. BURGER8DIJK, Secretaresse. J. H. SCHOUTEN, l'** Penningmeester. L. PRINCE—Soniu va» nza Louw, 3d* Penningm. In handen van B. en W. om advies. 14. Een adres van A. Bongors, waarby hy met ingang van 1 Sep tember e,k. eervol ontslag verzoekt als onderwgzer aan de school voor gewoon openbaar lager onderwys n*.,4. Dit adres luidt: Gouda, 3 Juni 1914. Aan den Raad der gemeente Gouda. EdelAchtbare Heeren. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, ondergeteekende A. Bon gers, dat hy benoemd is tot onder wgzer aan de 0. L. 8, No. 7 te Dord recht, dat hg in die betrekking 1 September in functie moet treden, reden, waarom hg uw geacht college verzoekt hem tegen dien datum eer vol ontslag te willen verleenen uit zyn betrekking van onderwyzer aan de O. L. 3. No. 4. 'tWelk doende, A. BONGERS. De Voorzitter: Namens B. en W. stel ik voor het gevraagde eervol ontslag te verleenen tegen 1 September. Aldus besloten. (Wordt vervolgd.) Albanië. De heer Slays majoor in Albanee- schen dienst, thans met verlof hier te lande, laatstelijk kapitein bij den ge- neralen staf van het Nederl. leger, is gisteren, naar de N. R. Ct. meldt, ontvangen door den minister van oor- log, generaal Bosboom, aan wien hij mededeelingen heeft gedaan betreffen- de het organisatiewerk en het ver bluf der Nederlandsche officieren in Albanië Vulkanische uitbarsting. Aan de N. R. Ct. wordt uit Batavia gemeld Op de Sangireilanden beeft er van des namiddags 4 aar tot des nachts 1 uur een ernstige uitbarsting van den valkaan Roeang plaats gehad. Door de gloeiende lavastroomen zijn klap pertuinen en een bosch verbrand. Persoonlijke ongevallen zijn niet voorgevallen. Het blad teekent daarbij aan De valkaan Roeang ligt op het ge lijknamige eilandje, dat tot de Sangir eilanden behoort. In de Encyclopaedic voor N.-I. vinden wij vermeld, dat hij een uitbarsting van de Roeang in 1872 de geheele negeri Tagoelandang werd verwoest, waarbij toen 3Ö0 men- schen omkwamen. Ditmaal is het dus gelukkig wat minder erg geweest. Reuter seint ons nog over deze uitbarsting, dat een regen van stee- nen over het omliggende land los barstte meer dan honderd hnizen zijn er ingestort. Schending van den onderhoudsplicht door ouders. Op uitnoodiging van het bestudr van den Nederlandsehen Bond tot Kinderbescherming heeft zich een commissie gevormd, die zich tot taak stelt, de vraag te bestudeeren, op wel ke wyze het euvel van schending van onderhondsplicht door ooders, hetwelk zich bij de toepassing van de Kinder wetten heeft geopenbaard, zou kun nen worden gekeerd, en de uitkomsten van haar onderzoek neer te leggen in een raDport aan genoemd bestuur. Daar de meeningen omtrent de maatregelen, welke tegen plichtverza kende ouders zouden bebooreu te worden ingevoerd, nog verdeeld zijn, werd besloten tot instelling van die studie-commissie, waarin hebben zit ting genomen de heeren mr. L. Ch. Besier, advocaat-generaal bij den Hoogen Raad, als voorzittermr. F. C. van Benp*kom, secretarisJ. R. Snoeck Henkemans, voorzitter van den Armenraad te'a-Gravenhage; mr. J. C. van Kempen, secretaris van den Voogdyraad Amsterdam Imr. V. H. Rutgers, lid der Tweede Kamer, en mr. C. J. M, Wilde, secretaris van den Voogd yraaad 's-Gravenhage I. (N. R. Ct.) D. Blooker. f Te Amsterdam is, na langdurige ziekte overleden, 60 jaar oud, de be kende industrieel de heer D. Blooker, directeur van de naamlooze vennoot schap Internationale Cacaofabrieken. De begrafenis zal plaats hebben op Maandagmiddag te 12 nur op Rust oord, Diemerbrng. Het'Bat. Nbl. verneemt met groote zekerheid, dat de heer Lovink m De cember a.s. zal aftreden. De heer Lovink vertrekt in December voor 9 maanden met verlof naar Europa en vervolgens naar de tentoonstelling te San Francisco. Nu zou hem van re- geeringswege in Nederland een bijzon der mooie positie worden aangeboden, waaromtrent geheimhouding gelast is, dooh die als een soort appreciatie zou moeten gelden voor de belangrijke diensten door hem aan Ned.-Indië bewezen. Het blad noemt als mogelijke op volgers van den heer Lovink dr. Ko ningsberger en dr. Van Hall. (Sum. Post). De Indische S. D. A. P. opgericht. Uit Soerabaja dd. II Mei aan de Deli bladent Zaterdagavond had in hét marine gebouw te Soerabaja een vergadering van sociaal-democraten plaats. Het doel is de stichting van een Indische organisatie. 30 S. D. A. P. leden wa ren aanwezig. Onder groot enthousi asme werd tot de oprichting besloten, waarvan telegrafische kennisgeving naar Holland werd gezonden. Het be stuur zal bestaan uit de heeren Hals- wit, Reeder, Sneevliet, Reevers en Schoutman. De kermis te Almelo. Naar aanleiding van een adres van de Vereeniging van handelaren en ne ringdoenden te Almelo en de Ned. Vereeniging van kermis-vakgenooten töt het weer-invoeren van de kermis, aan welk verzoek een 5000-tal inge zetenen adhaesie heeft betuigd en een adres van een 16-tal instellingen en vereenigingen, waarin verzocht wordt niet tot die wederinvoering van de kermis over te gaan, stelt de meer derheid van B. en W. voor deze zaak aan een referendum te onderwerpen en daaraan onder contröle van de ge meente te doen deelnemen hen, die op de thans van kracht zijnde kiezerslijst voorkomen. De minderheid van B. en W. stelt voor, de kermis niet weer in te voe ren. (Hbld.) Een studiereis van een Portugeeeche kapitein der artillerie. Gistermorgen 10.25 kwam te Alk maar aan de Portngeesche kapitein der artillerie De Samas, die een stu diereis door ons land zal maken en de militaire inrichtingen van onderwijs gaat bezoeken. Hij werd vergezeld door den Nederlandschen kapitein der artillerie Van Everdingen. Men be zichtigde de verschillende gebouwen v«n de Cadettenschool, terwijl ook aan de Kaasmarkt een bezoek gebracht werd. Gistermiddag half vier woonde de Portngeesche bezoeker de practische oefeningen van gymnastiek en scher men bij. De heer De Samas heeft het plan om o. m. den hoofdcnrsns en den mi litaire school te Kampen en de Ko ninklijke Militaire Academie te Breda te bezichtigen. (Alkm. Ct.) Een gouden jubilee in de Joodsche pers. Het „Nieuwe Israëlitisch Weékblad" vierde gisteren zijn gouden feest. Bij de intrede van zijn 50ste jaar her dacht de tegenwoordige redacteur, de heer Philip Elte, die reeds sinds 1871 aan de redactie verbonden is en wiens portret de lste pagina siert, de voor gangersden uitgever J. B.. de Mes- quita en den eersten redacteur, den heer Meijer Roest. Hij schetste ook de lotgevallen van het blad, den strijd tegen concurrentie en het hoog houden van zyn beginselen, den groei van het blad tot de tegenwoordige oplaag van 13,000 exemplaren, bracht hulde aan de mannen die het steunden en aan de trouwe medewerkers, van wie in het byzonder wordt genoemd de alge meen geaohte heer B. Blok te 's-Gra venhage, die het „N. Isr. Weekblad" reeds vele jaren geheel belangeloos ten dienste staat. H. J. Poutsma. Naar het „Hbl." verneemt, is onze landgenoot, de heer H. J. Poutsma, de uit Zuid-Afrika verbannen arbeids- leider, te Christiania door een tandem aangereden, ten gevolge waarvan hy vrij ernstig gewond werd. Te Anreep, gemeente Assen, zijn gisterennacht afgebrand drie boerde rijen, bewoond door de heeren O. Sikkema, W. Nymeier en H.' J. Jan- De wind heeft het vuur van het eene gebouw naar het andere overge bracht. Drie koeien, zes kalveren, zes varkens en twee schapen zyn in vlam men omgekomen. Oorzaak van den brand onbekend. Alles was verzekerd. Een vreemde geschiedenis. Dezer dagen verdween te Haarlem een loopknecht met medeneming van een rijwiel en een bedrag van f 15, aan zyn patroon toebehoorend. Men begreep niet waar de knecht bleef, tot uit Antwerpen bericht kwam, dat daar zwervende was aangetroffen een knaap die te Haarlem thuis behoorde. Ofschoon men hec rechte van de zaak nog niet weet, is gebleken, dat de loopknecht den knaap in demand van zyn rywiel heeft meegenomen en er gedeeltelijk mee naar Antwerpen Daar liet hy den knaap aan zijn lot over. Deze werd gisteren door zijn vader gehaald. Van den loop knecht weet men nog niets naders. (N. Crt.) Volgens de R. K. bladen in Breslan hebben Katholieke arbeidsters in het vrouwekleerenvak in een besluit er verzet tegen aangeteekend, dat zij ge dwongen worden om kleeren te maken >die een hoon zyn voor Christelyke zeden en fatsoen", zoodat zy „dikwijls meer of min met hnn geweten in atryd komen." En zy hebben het be sluit genomen om voortaan zulke klee ren niet meer te maken, maar de klanten „edele modellen" aan te prij zen. (N. R. Ct) Sleepboot gezonken. De sleepboot Newa, welke onlangs door Rusland is aangekocht, is gister middag ongeveer 4 uur bij haar uitreis in den mond van den Wau, geslagen en gezonken. Door<U< boot werden de 12 opvarenden f Nader meldt men ons De nit 12 Rossen bestaande j manning is door de loodsboot i gered en in Hötel Harwich ondi bracht. Na van kleeren te zyn 1 zien, zijn zij naar Rotterdam ver ken. Enkelen hunner waren gew< en zyn door de reddingbrigade i bonden. Naar het Huis van Bewaring i Rotterdam is overgebracht de 19-jark jongedochter G. M. J. de R., uitl Hoveniersstraat, die verdacht wor den veehouder D. Stam nit Cape a/d IJ., van f 840 beroofd te helm Op de secretarie vervoegde zich 1 Oosterbeek iemand met het verr om zijn papieren voor znn aansta huwelijk in orde te maken. En ooxi die van zijn meisje. Door omstandig* I heden had hy verschillende stukken I noodig. Dit Btnk kost zooveel en dat zooveel. „Is dat zoo veel Hoeveel is 't das bij elkaar?" De ambtenaar telt open zegt: samen is 't negen gulden zestig cent. „Zooveel! Nee, dat is me te daur. Dan trouwen we maar niet", en de man mopperend af. (N. A. Ct.) enkele maanden zullen klampen van 100 kaarsen voor ven 110 tot 125 volt en f"5o0 kaarsen voor spanningen van S Volt tot 226 Volt in den handel fLen gebracht. Deze lichtsterkten bi nitatek "geschikt zgn voor damera en soortgelijke kleinere •fflten waarvoor men heden nog £,pert'bezigt met een verbruik van i watt per kaars. philipsfabrieken willen ook met da Jawe soorten van geringere kaars- tókten groote stoombesparing ver- i „en, waardoor eloctnsch licht veel Skooper wordt dan gasgloeilicht. Uit Haarlemmermeer meldt men aaa het Leidsch Dbl.: Een „hiju en een „zyM zijn door banden van den echt vereenigd al eenige jaren. De echt werd gezegend met enkele sprniten en alles ging naar wensch, tot op zekeren dag de broer van „hem" als kostganger zyn intrede deed. Spoedig werd de genegenheid van haar voor den „nieuwen hem" grooter dan voor den „ouden hem". Gevolg: zij gaat er met pak en zak en de spruiten van door. Doel der reis een pas gehuurde woning, waar broer lief van man haar wacht met open armen en een groot deel van stiekum getransporteerd huisraad. Edoch, men waarschuwt den wettigen echtgenoot en deze achterhaalt haar op de fiets, al laat ze ook kinderwagen met kin-MÉ# deren en bagage in den steek en holt ze wat ze hollen kan. Hij brengt onmiddelijk in toepassing: „Die men liefheeft zal men kastijden", Na de beoefening dezer schoone spreuk wordt zij meegenomen, terug na* de echtelijke woning, evenals de kin deren, die intusschen met kinderwagen en al in een sloot waren geraakt. Zoo eindigde moeders liefdesavon tuur. Of ook de nieuwe liefde hier mee eindigde, zal de toekomst moeten leeren. In elk geval heeft manlief thans zijn wettig bezit terug. Inbraak. Toen de heer Carl Schafer, tandarts, zich gisterochtend, van zyn zomerver blijf, Villa „Duinwijk„, te O verveen, naar Amsterdam wilde begeven, be- merkte hy, dat in den talon een zil veren theeservies was verdwenen. By nader onderzoek werden even eens andere kostbare zilveren voor werpen &1b bonbonnières en een avond- maalkelk eveneens vermist. Blijkbaar hadden dieven zioh toegang verschaft tot de villa. Het bleek nl. dat nit een der vensters, nadat eerst de blinden daarvoor geopend waren, een rond gat was gesneden, juist groot genoeg om een geoefend inbreker toegang te verschaffen. De dieven moeten wei eenigszins met het inwendige der villa bekend zyn geweest aangezien zij de woning door de 's avonds te voren door den tuinknecht gesloten veranda hebben verlaten. De denr daarvan Btond .tl' thans hedenmorgen open. Achteraf herinnert zich de JwK Schafer, die in de villa sliep, om on geveer kwart over elven gisterenavond hard te hebben hooren spreken in dan tain, dooh in de veronderstelling, dat het een nachtwakerspraatje was, sloeg j daarop verder geen acht. De heer Schilfer was verzekerd. Nieuwe Hall-Watt lampen. Aangezien tot dusverre Half-Watt lampen slechts gemaakt werden in lichtsterkten van meer dan 600 kaar sen en slechts gebezigd konden wor den voor buitenverlichtingen en groote lokalen, ia het ongetwijfeld interna- sant te vernemen, dat ae N. V. Phi* lips' Gloeilampenfabriek te Eindhoven er in geslaagd is Half-Watt lampen te vervaardigen in kleinere lichtsterk ten, n.l. lampen van 200 kaarsen, die kannen branden op een net met nor male spanning van 110125 Volt en lampen van 400 kaarsen voor sr—~ ningen van 220260 Volt. Deze I pen zyn byzonder geschikt voor de verlichting van winkels en kleinere GOUDA, ,6 Juni (lesonderzoek over de maand Mei. lichtsterkte in kaarsen 14_o» «„velgehalteinm.Gr. porM 641 pS^^calorieen.fika, Aanbesteding. "Gisterenavond heeft in de Melksalon Hollandia" de aanbesteding plaats S van het bouWvan 75 wonm- ™n op een terrein achter de Cornells Ketelstraat door de architectende heeren J. M. Bakker en H. J- Neder- horat, namens het bestuur der Bouw- vereeniging „Het Voiksbelang. De aanbesteding geschiedde m y nerceelen of in massa. 1 F P de Vos te Utrecht voor neioeel 2-9 f 102674,- in massa f 143464. 2. J. H. Nienwenhuizen, R'dam, in massa f 136880, 3. in massa vaat tarief hoofdzaak zijn. 4e. het besluit van „Voorwaarts niot te gebruiken als propaganda, middel in andere plaatsen. 5e. Het besluit van „Voorwaarts te waardeoren eu niet aaa 't publiek ids onvermijdelijk voor tc stellen. 6e. Geen rancune-maatregelen te nemen tegen personen, die zich voor het streven van „Voorwaarts beb- m geïnteresseerd. 7e. De betaling der door t bestuur van „Voorwaarts" gemaakte onkosten. Op de eerstvolgende Sodenverga- oering der barbiers en kappers zal dit contract worden besproken. Wordt het daar geheel zonder wijziging door de Aid. aangenomen, dan zal de Vereen. „Voorwaarts In t hemt van 't contract, er op letten, nat du contract wordt nageleefd. Het oarillon speelt thans bij heel uur de aria „Ach so fromm ach so trant" uit de opera „Martha van Flotow, en bg half uur het lied „Holland's vlag" van Wiertz. Onderhandeehe aanbesteding. Bij enkele opdracht is aan deN.V. voorheen H. Nederhorst alhier op gedragen den bouw vaneen Ketelhuis met electrische centrale v°°r a® J.& K.Smit te ICinderdgkvoor f 40.0W. delbure als biidrzge in de onderhouds- I klein genoemd g kosten van bovenbedoelden weg^alleen J 8 ^nd;* ^tstmidkoming der Igit - 0p de ledenvergadering tot N. en "midd^Tbmëid" llij V. van 't schoolkind alhier werd be-1 heof® ons yergaRt op ma gedeeltelgke sloten, om met de kinderen der hoogste I r pel,l;e yan h at door hem gesprokene klassen, benevens met hen, die 1 Apnl 1 i'm» T°" klassen, benevens met hen, die 1 Aprd I ;n zittingen van Nov. 1913 ea Jan de school verlieten, dit jaar naar Hot-1 gi(oen de aanvrage tot bebouwing terdam te gaan en aldaar den Dieren-1 Kad„ aan de orde was tuin te bezoeken en eeB tochtje op de Maas te maken. De lagere klassen zullen dien dag een schoolfeest hebben. Met 'toogop den hooibouw werd besloten hiervoor een dag in de 2e helft van Augustus te bestemmen, omdat aan paarden l Toen was da conclusie 60 X 90 en rijtuigen, om de jeugd naar Gonda i k.tns namiat. VtiTirtftTV WOT- J/J-L'*, lueu -O van de Vierde Kade aan de orde was en waarby toen heel ernstig is ge debatteerd over de vraag of voor den bouw van woningen daar ter plaatse noodig waren voor de rioleering ce menten buizen van 40 X 60 of van 60 X 90 en dan beheid of niet be en ryiuigwu, vu* I te brengen, beter gemist kunnen wot- den. en beheid. Nu echter wordt 40 X 80, zonder heien, voldoeilde geacht. De heer Jon genburger was daarover «eer verheugd, doch kon niet nalaten zgn verwonde ring daarover uit te spreken. De voor zitter wees er op dat elk geval op zioh zelf moet worden booordeeld, dat voor de aanvragen in 1913 niet het zelfde kan gelden als nn, daar toen V J..t.U«lr, n n nolnillft Cf In de Raadszitting van gisteren is de komst van het nieuwe lid, den heer P. A. Vingerling, door zgn geloofs- Goudsche Zwetaclub I 1 ^enrw»^^."'^^ In de gisterenevond gehouden ver l sUd yoor het j0 district de plaats I 0p de riolen. De heer Jongenburger nadering van de Goudsche Zwemclu I zoovej0 jaren door een I had niet geheel en al ongelijk, toen is besloten op 16 of dO Augustu I zinni' bezet Wat deze vroede I hg eens lachte. Het voorstel ging er alhier een Nationalen Wedstrijd te I g ujea brengen zal, dat Wachten I nn met volle instemming zonder stern- houden in de inrichting aan de Hout- ™)er ming door. mansgracht. I Mededeelingen van allerlei aard, een I De voorgestelde wgztgtngen in de jaau staten tot hand-1 Alg. Politieverordening hebben heel TI W- nnizen ,i Hulfjaariijksche Rekeningen. I bayin„ van j,0jaatingaanslagen, waar-1 wat stof opgejaagd. De voornaamste j' niS- De Algemeene Patroonsyereenigmg medogde blekkenen wel niet bijzon- gold wel het aaArengen van een be- M f tj-lhi t-aeft in haar jongste vergade- I 7I1iien zün ingenomen, een reeks I paling waarby aan kindoren beneden J' f 131690 ring besloten, met afwijking van de in komen stukken, welke later aan I 16 jaar verboden wordt een bjoscoop- ran s«nh«dk. I tot nn toe gevolgde gewoontehalf- J Qrde kom6I1) nageziene en goed- vertooning b\fc®Tfi°nne^P0^ adres iaarliiksche rekeningen aan de clientèle I d rekeningen van gemeente-I ondernemers hadden zich bu adres rite zonden fiike Tnsttlhngen en bedrnven, dat alles tegen die bepaling verzet en é.t vond tB 1 'Xe_ Cl kafmpjes voor\g. steun bij de meerderheid van den Rat,d. Ua behandeling van hét preadvies 1 Van rechtsche ^jde het waren 0Ü het adres van den Voogdgraad I de heeren Mutjlwjjk, Eolgn en Jon- Hntterdam II over de gebouwen van I genburger werd sterk op reglemen- het Vereenigd "Wees- en Aelemoese-1 teering van de bioscoop aangodron- mlrehuuZp niet.truttig van.tapek gen. Se heer Mnglwijk voora^wilde L. Griep uit Bunneu (Duitschl.) in Oosthaven 66. 0. Both, besteller, uit "Waddinxveen in Baanstraat 1. G. P. de Jong, slager, mt Deo Bosch in, Pr. Hendrikstraat 95. A. Bouten uit Moordrecht m Peper straat 100. P. Goudriaan, agent van politie, Uit Langerak, in Graal v. Bloiaatraat 4. L. Kleinamiede, Assistent-Directeur Boterfabriek, uit Kampen in Heoren- straat 138. L. Dugm uit Amsterdam in Poper straat 40. W. J. P. Verveen, varensgezel, nit Rotterdam in Aohter de Kerk 2. V ERTROKKKNEN H. Sjoerds uit Crabetbstr. 66 naar Groningen, Oostersingel. "W. M. Schoewert uit Tuinstraat 69 naar Hengelo (O.). H. Bijlsma uit Gouwe 105 naar Arnhem, Utrechtschestreat 136, H. Crebas uit "Wijdstraat 17 naar Amsterdam, Prinsengracht 646. Si de Jager uit Steinkade 25 naar Den Haag (Soheveningen), Maaswgk- straat 116. J. van de Rotte mt Fluw.siugel 78 naar Voorburg, Laan van Helden- burg 23a. L. Lintei uit Oosthaven 33 naar Rotterdam, Hoogstraat 159a- J C. van Ham uit Doelenstraat b naar Waddinxveen, Jaagpad Z.z. B. J. van Raag uit 0. Ketelstraat 65 naar Utrecht, Stadhuisbrug 5. A. Hoogendoorn uit Zeugstraat 1U6 naar Rotterdam, Westnieuwland. J. Boef uit R. v. Catsweg 206 naar Reouwgk, Zwarteweg. J. P. Visser uit Erasmusstraat U naar Bussnm. Kromme Englaan 49. Nijmegen, in massa f129139, 5. C. w. den Hoed, Gouda, massa f 128900,—. 6. Gebr. Dessing, Gouda, perc f31750,-—; ia massa flBböW,— 7. J. M. Swaan, Hilversum, in massa f121954,—. 8. J. Siegt, Gouda, m massa fl91B9D.'Verbeek en J.M. v. d. Berg, I Gouda, pern. 1 f 31537,-; iu maraa gehad, vau^gl.^nzclfdeooge^ l te zenden. Voor dezen door de bedrijven nood- I zakelijken maatregel wordt de mede- werking van hetjmbhek ingeroepen. 1 De Veerpont aan de Turfsingel Had gisteren met het veerpontje Turfsingel-Vest een ongeval P sats f116860,-. to. C. Middelkoop, Gonda, in massa fllf7°M. W. Schouten, Goada on W. Schouten,Hage, in ma»»1106220, 12. TT. Zanen, Ammerstol, perc. 1 13. A. van Dam, Schoonhoven, Ta 2C.11(?J8korto en J. Schouten, Gèuda, perc. 2 f 10665,- pere. 9 f9502,—. 16. Gebr, Baas, Gouda, perc. I f 10660,—pero. 3 f 13700,—per< f 12900,—pere. 5 f 9095,—pero. 6 f 12150,-pere. 7 f 12»»-iPer0-8 f 12950,—pero. 9 f 9500,—. 16. G. v. d. Horst, Gouda, pero. 9 f 9490 17.W. Bokhoven, Gonda, pero. 1 f31150,—. Omtrent de gunning wordt nader beslist. De Barbiers- en Kappersbeweging, tóón molilt ons: Donderdag jl. hield de Goudsche Üoon. Vereeniging tot oprichtingen onderhouden van Scheer- en Haar- snijsalons een algemeene leden vergn- dering naaraanleiding van ©en con- gé- ferentie, gehouden tussehen t stuur dar Aid. Gouda- van don N. B. en K. B. en bestuur van „voor waarts." Do agenda vermeldde o.a. inleiding door een lid van 't bestuur der afd. Gouda van den N. B. en K. B verslag der werd liet was de beer K o lijn, die mek de zwaarwichtigheid, die wij van hem gewoon zijn, over deze zaak een oratie hield* die hierop neerkomt, dat er aan h«t Weeshuis, zoowel wat I d wensch der ouders. de inrichting als wét de verzorging I ^ng al wat ont der Jeugd aangaat, •kig »1 w»t breekt. De indruk «wjÉ JJ 1 hein gewekt, zoowel door hél rtpport I van den Voogdijraad Botterdam II, als door zijn persoonlijk bezoek aan de inrichting. Zijn bezwaren golden I voornamelijk het niet voldoende wa- I ken voor de zedelijkheid. Er slapen I nl. 5 jongens van 18—21 jaar op de I zaal, soms een enkele meer eö het 1 ontbreken van geregeld toezicht acht de heer Kolijn met den Voogdijraad I uit een oogpunt van zedelijkheid on- 1 verantwoordelijk Nooit is er iets I gebeurd, wat in dat opzicht niet in den haak is, toch wordt er een 1 naehtsuppoost wsoscheitjk geacht. Wat geeft deze uiting blijk van wet- I nig vertrouwen, van gering begrip gebeurd. doeh nu is hét minder goed ftf Een°^varende motorboot heeft met zijn schroef de kabel van het pontje gepakt, Ifelke, daar het pontje juwt overstak, niet voldoende was gezakt. De lier, waarvan de veerman zioh bedient, is door het rukken aan den kabel losgeschoten en is met kracht neergekomen op den arm van den veerman, die door den slag neersloeg. Bij onderzoek door den te hulp ge br, Baas, wraaa, pero, i toepen geneesheer Dr. de Voogt con- perc. 3 f13700,—;pero.-4 stateerde dezd dat de arm gebroken was. Lam. 5 f 9095,— pero. 6 Dn yeerman, S, Sanders geheeteu, is daarop naar huis gebracht en door een ander vervangen. Naar ons wordt medegedeeld ia dl, ongeluk wel ednigszins aan eigen schuld te wijteJi. De veerman wilde hoewel do moi>6rboot in aantocht was, toch nog gauw oversteken, wat feitelijk niHeriÏvai had plaats omstreeks 1 "^T^M^ort de 12 nnr, een tfld waarop gewoonlgk I broek Hj den schooljongen niet als het pontje druk bezet is, Het is dns nu I iaodfllijk" wordi gebrandmerkt betrekkelijk nog goed afgeloopen Maar buiten dat constateerde het acW- Door dit ongeval (het hoeveelste?) I baar a.r. «adslid dat er beeteat een wordt opnieuw de aandacht op den I wanverhouding tussehen I onhondbaren toestand daar gevestigd Uj, het Wethuis ei, derVoogdiP Tfèn daar fireen bruff komen De I raad, welke ook zon mwwu financiën mogen hier geen bezwaar! gedane'voorbijgegaan zijn. Het is noodig. I d wel nlot kiaar en duidelijk Waddinxveen. In de bijvoegsels j g^'b^£r bl!f te goed, I tot de „St.-Ct." nr. 130 van 6 Jam 1 hw)r K()|ijn met het behror den N. B. en K. u. en jgi4 js opgenomen de Vennootschap, yan Itegentón Van bet conierentie. Na bespre- vVaddinxveensche Stoom-Meubel- en I reden was. Toe» de Aoc rziuer het volgend besluit ge- Houtwarenfabriek, voorheen D. Brem- yan ,len itatul met nomen: I TZ te Waddinxveen, bewilligd het „pnam Onder voorwaarde van de volgen- I b sjn;t yan 27 Maart 1914,1 djB 0p zeer verdienstelijke w jze bepalingen, besluit „Voorwaarts I bij kon. „„„nn censuur, de heer Kolijn haalde een brochure aan over het bioscoopgevaar, de heer Jongenburger wees op het bezoek aan bioscopen door kinderen 2 Juni 1914. Veiling Hontmansgracht 4 uur. Postelein van f 0,09 tot 10,11, Peen van f 0,05 tot f 0,08, Rabarber van f 3,tot f 6, Kropsla van f 1.50, tot 0.—. Bloemkool van f 0.10 tot f 0.1». Geole Komkommers van 7 tot lö cent por stuk, 2e soort 4 tot 8 cent. peulen van 15 tot 20 cent per pond. een censuur op bioscopen werd" door den Voorzitter kroihug geopponeerd. Voor hetgeen vertooltd wordt is de houder van het bedrgf verantwoordelijk. Begrijpt deze nipt wat zijn plicht is dan is er de politio, die kan ingrgpen. Zoo is ook onze meening. 1 Bovendien het belang van den bios- coophouder brengt mede dat hg goede films op zijn programma heeft. Een reglementeering is absoluut nut teloos en wat niet uit het oog moet worden verloren, ook praotisch niet wil uitvoerbaar dan met veel last voor den houder van het bedrijf De heeren IJsselstgn, Van der Want, Van Veen en. Van der Ree hebben Z j gewezen dat hier ter plaatse moet worden aangekweekt. Maar wij I gee/klaohten over uitwassen yan de leven immers in een tijd van zedelijk. I biosoo0p worden vernomen, dat de a a erlei aard I f' h«na neen voor do I jyvvn uiiiuojo «,i -e- - I heidBbevliegingen van allerlei aard korte king naaiae a« 5. Wat door Begroten noodig i» R I Hb'i k°"n bCLlVA groot"f* 70*006; I bsdangën~dozer '„sts'jjng behartigen^ over te gaan tot opriclhting yaa aandeelen a f 1000, toen haalde.de heer_ Kolijn_wtt sikeer- en haarenijBalons, tenzij die I bestMnde un11bestaande uit zeil tepali,«vn. welke broohreveu Mma en B *H)t gett, hl een gezegeld contract, door ilo karbiere en kappers in Gouda wor den verbroken. Deze bepalingen luiden: va I i Yl J. «n„ liar. MaiI U.'ftlt DIOSCOOD wwuw consequentie van bepalingen voor de bioscoop zou vorderen bepalingen in het leven te roepen voor.vertooningen van allerlei aarddat de R.-K. oon- trdle-commissie met haar verbyi yan de film „Popje" getoond hoeft dat aan die censuur absoluut geen waarde is te hechten, dat da geheele bepaling niets is als een onnut ding. ar» I Het is goed dat deze dingen m den Het w?rd" wel niet kla" e".'l"aRaad zgn gezegd. Wij kobben ynu gezegd, maar uit i» 'nl"|ud 1 reohtsohe zijde g «f» (".g Laat ons daarvoor bewaard blijven. De heer Muilwijk, niet tevreden met den loop der discussies en hetverwer- non van de voorgestelde bepaling, wellicht ook geprikkeld door de oppo sitie van den voorzitter tegen een com missie van consunr, diende als besluit een motie in, waarin de wensohelgk- heid wordt uitgesproken zulk een com- - - - '-von to roepon. 't wel oen» Ik Print geeft als voorplaat het nieuwste portret van H.M. de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana, kgkjos van het eiland Madeira, twee tooneel- tjes uit de nieuwe operette „do Tango-Prinses", het 25-jarig profes soraat van Dr. J. van Rees, de zeil wedstrijden op het Buiten-IJ, fotos van de interessante proef met een parachute toegepast in het vliegkamp te Nevers, verder personalia, feuilleton enz. ene. Ons Premieblad Pak-me-mee bevat o.m. eenige foto's van de framp mot de Empress of Ireland, do troepen in Albanië, de tocht Parijs—den Haag per motorrijwiel, de geweldige brand te Amsterdam, vorsohillendo foto s van de kringloop onzer kleeding, hot ver trek van Eduard Verkade naar Ned.- Indië, personalia, feuilleton en kmdor- blad. het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 769.3 te Valenüa, laagste stanct 743.2 to Vest- munoor. Verwachting tot den volgenden dag Meest matige N. tot W. wind, zwaarbewolkt tot betrokken, later gunstiger, zelfde temperatuur. De aidT Óóuda vaB den Ned. B. en K. B. besluit naar aanleiding van de gehouden conferentie: le. het 4e klasse-tarief nOlCl n Ui tl» ia» r in zuu is»»».» - 1 Alpben is "aT „"«htakeii I missie van censuur in'tlevou te roepon alle aandeelen A zgn geplaatst. ho0gd op grond yan te g*Al!skro 1 p er wi,lon W1J Direeteuren zgn dejieeren D. meerdere kosten van 4 ton, die m I v Kuuttet/vand^Tororo, en van^ le. het 4e klasse-tarief definitief! Hefc doel der vennootschap iswinst i Knuttel van der lor n verhooging _ro vast te stellen voor 3e klasse-zakeo, I door de voortzetting en I Want pleitten imterdaad groote I - l «odurende de week van 30 ging degelijk t» herziet, w te ver- hoogen, voor soover mogetij* uaur den maatstaf dor tariefcverhoogiiig ,8e, te trachten zoovee) in hun ver- mogen lb to verkregen een Ite^le I bodrijfsroorganisatie en algemeene Mei tot S Juni in de Gemeente ge vestigd of deze veriaten hebben. y^rn het fabriceeren van meubelen en M toegtóane sub- jj F. Roobeek, onderwijzer, uit iMviriilHrHiirffanisatie en algemeene Ien onD6 I i min[]er. Hoewel inderdaad voor i Aneldoorn in Vorstmanstraat 42. zich niot moer laten tegenhouden om Tempel (Reeuwijk). 4>p .de -ta te richten waar w^ft Jg I g«sie vorkoeraregeling. De 9-aur-sluiting BURGERLIJKE stand. GOUDA. GEBOREN4 Juni. Johannes An- tonie, ouder# A. P. J* de Jong on A. G. van Ewjjk. Frederik Christiaan Daniël, ouders F. C. Sohiosser en H. H. Braam. 5. Dina, ouders W. Begeer en T. Kooijman. Neoltje Johanna Clara, ouders F. G. Bik on A G. J- do Haer. Gerardus Ano, ouders W. C. Blonk en G. v. d. Want. 6. Hendrik, ouders M. v.d. Heuvel en M- W. van Vliet. -— Adn- ana Maria Gerarda, ondert H. Bakker i A. M. G. van Vliet. ONDERTROUWD: H. Verboom en M. C. Bouwman. W. Klein on on J. van Blotenburg. OVERLEDEN: 3 Juni.PiotorBen schop 44 j. A Bernardns Boor 81 j. Maarten Poot 3 j. jVt Ja o

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 4