BANDEN Adverteert in dit Blad. De Electrische Drukkerij van A. BRINKMAN ZOON ORGEL? EXCELSIOR „NIGHTCAP” levert vlug en tot billijke prijzen I ALLE SOORTEN I P. HOPPE SUNUBHT De zonde c Mil ge eei mei Inlegzolen teg-en transpireerende voeten, pakjes van 10 paar 35 et. bij ANTON COOPS, Drogist, Wijdstraat 29. G. F. MULDER, DienstaanMiagei Goudsche Courant ateetfa aaeeea. Anton Coops, Drogist, Wijdstr. 29. Koninklijke Marine. 2e Orgelbespeling ii di Groots ol II. Jmteri Ie Gouda op DINSDAG 9 JUNI 1914, des avonds 8 uur, ffin: Fijne Likeuren en Elixers Dames. I Brokkenhuis P. Weijer, 55124» Buitenlandse Advertentiën Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.-. FE Uil K“ ZezxcL Fïoefoxdsr, DE ZUID-HOLLANDSCHE Maatschappij van Verzekering1 op het Leven, HEERENGRACHT 12 - DEN HAAG. DB HELFT DER SLAVERNIJ tot huiswerk wordt te niet tetfean, aoehre Saallglit het knie WltmiJ8EBJ(STERJ) nrliigl n m hu Imrór JSTxoxx- ROTTERDAM. MT Dexe adrertf itiei koste» sleeMi bij vwroitbeiillig: Tandpoeders. Tandpasta’s. Tandborstels. Leerling-Stoker Thermogenewatten. Rheumatiekwatten, Aspirine Tabletten. VARIA. Predikbeurten te Gouda. De encyclopaedic. Gemeentelijke Arbeidsbeurs. BB XtooTVn2 40 HANDELSDRUKWERK I egd. of .Maar men- laarom JONG Oosthavun 31. ft Neemt dan een kijkje i/h. Maga zijn van Benthuizerstraat 51A, hebben in de 16 regels f 0.35, voor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Haarwaaschen met Electr. droging. Aparte Salon. Levering van alle soorten HAAK WERKEN. ■ALT. Coiffeur. Echte Oude Genever OEN. DEPdT HANN. OUMMIWERKE „EXCELSIOR., FRED.PLEIN 29 Telef. Interc. 551/k AMSTERDAM minimum-leeftijd 21 jaar. maximum-leeft. 29 jaar. Dames Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s.v.p. denken om het Brokkenhuis. Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel. n°. 178, en onze beambte zal halen, wat U wilt missen. De Commissie: W. GOL, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voorz. B. D. GROOTENDORST, Pen. Kennisgeving, dat gelegenheid verbintenis bij Hr. Ms. Zeemacht a Matroos-tor ped oniak er Kleermaker Matroos-kok Stoker 2e klasse minimum-leeftijd 21 jaar. maximum-leeft.-28 jaar. minimum-leeftyd 19 jaar. maximum-leeft. 25 jaar, (indien reeds zeer voldoende kunnende stoken, maximum-leeftijd 29 jaar). terwijl voor jongelieden op oen leeft ijd van 14 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als jongen, lichtmatroos of matroos 3e klasse. Nadere inlichtingen worden op aanvraag (het zenden van oen brief kaart is voldoende) gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord (den Helder). PF par kwartaal Idem franco pe Met Gelllustree. Idem franco 1» Abonnementen Mahkt 31, Rj Telefoon In Mi IApotheker, GOUWE 135. de baronet, die toch zoo rijk is, niet voor ieder van de freules een piano koopt! De koude werkelijkheid. Toen mijn vrouw op reis was, heb ik heimwee naar haar gehad. Zooen nu Nu zou ik toch maar liever heimwee hebben! 1 bestaat tot het aangaan eener vrijwillige als: 44) Zwijgend verdi Je bespottende dorpsjeugd. Zij Spoedig een eind Reeds om vijf duister; de. spee vernieuwde kract door de stralen inonschcn en hu ren. Op het sb>t reeds aangestoKe haar boudoir bij waren lapg ïiiét angstige spannfi dachtig naar de ■Aug. Snel wi tafel neer. Z i? Maar ne kelijk; höt KraH?’ doorden HoerJ H.B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mej. BETSY PALIES (Mezzo-Sopraan), ’s Gravenhage. Programma’s, tevens bewijzen van egang. zijn iï 10 cent, verkrijgbaar - - handelaars J. VAN BEN- ZOON, J. DE VEN en by den Koster. Onbegrijpelijk. Een luitenant heeft een nieuwen roman gekocht en geeft het boek aan zijn oppasser, om het open te tnyden. De oppasser gaat aan het werk en volgt zorgvuldig alle hem gegeven aanwijzingen, dooh kan rich er niet van onthouden, telkens by het open- ■nijden van een blad verwonderd te roepen Hoe hebben se dat toch aange legd Hoe is aoo iets toch mogelijk Wat is er toeh aan de hand vraagt do luitenant eindelijk. Ik begrjjp niot, antwoordt de oppasser, hoe ze het ’m gelapt hebben, daar binnenin te drukken, zonder de bladzijden open te tnyden. REM0N8TRANTSCHE KERK. Voorm. 10»/t uur. Dr. J. A. BEIJER- MAN, Amsterdam. GR00TE KERK. Vroegpreek te 7*/i ore. Ds. DEUR. Voorm. ten 10 ure. Ds. BERKEL- BACH v. d. SPRENKEL. Nam. ten 2 ure. Ds. CANNEGIETER. Heid. Cat. Zondag 26. KLEINE KERK. Nam. ten 2 ure. Ds. BIJL. Kinderpreek ten 5 ure. Ds. BERKEL- BACH v. d. SPRENKEL. LUTHER8CHE KERK. Voorm. ten 10 ure. Ds. C. W. POHL- MANN, Em. Luth. pred. te Utrecht. GROOTE KERK. Huwelijksinzegening, Woensdag 10 Juni 12 uur, Ds. BIJL. Alba Over don toestan Je staat van bele, «int de corresponc Telegraph aan zijn terijen, elk bestaan geschut, voor het f gemaakt en op d' waar de opstandelii Een ingenieur van is aanwezig om ee het*bedienen van 1 derrichten. Men t aan, of het mogel( doend aantal artilï De corresponden 1 tot 2000 man nc de opstandelingen geheel Albanië in derwerping te brei de osde te herstel wordt door militai deeld, hoewel de soldaten zyn; zoo een veldkanon ei nonnen eenvoudig den steek. Tusschf voorposten zijn t dingsdraden gespt vlug aan de voorj geven kan worde openen. Allerwege hoor! der hamerslagen, tóngen gereed zij men, dat de burger van het zal afhai helm al dan niel aanblijven. De Vorst heeft schap van de heere strong, de versterk' In aansluiting Dnrazso aan de gendebericht. De de Albaneesche ho is vooral ingegevi het in de stad tot weging zou komi leden werd het h< Bey gearresteerd Valona gezonden! a arrestatie van n van Durazzo is maatregelen hebt tóng schrik verw van reeds talrijke «4 stad verlieten ei Valona vertrokke Commissarissen: Mr. M. M. SCHIM v./d. LOEFF, (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M. v. EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (Beer.) Directeur: Mr. J. W. KONING. MF* De Maatschappij slnit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren: <J. JVaceM te en fj. C. LArEBKH, MFezIftave* te CJaaitfa. Verstandige menschen zijn debwte encyclopaedic, heeft Goethe geze~J het kan ook Mn ander wezen, wie heeft nu altijd verstandige schen by de hand Ik niet. Dl besloot ik een encyclopaedic aan te schaffen, die in alle gevallen verstan dige menschen vervangen kan. Men is dan zeker geen domheid te begaan wanneer men zich voorbereidt. Ik koos de beroemde encyclopaedic van B. E. T. Weter, in twaalf groote deelen, met een supplement-deel. Dat laatete is echter nog niet verschenen. Daarom hoeft men alleen maar de twaalf deelen te betalen. Ik deed dat met honderd en twintig gulden en was nu overtuigd mij een bron van kennis gekocht te hebben. De boeken kwamen des ^niddage. Dm avonds kreeg ik bezoek van Mn vriend en wij kibbelden er over, wie het buskruit had uitgevonden. (Op die manier onderhoud ik me met mijn vriend). Ik beweerde Barthold Schartz. Maar hij zei, dat deze heelemoal niet geleefd had. Er was alleen een stand beeld voor hem opgericht. Maar stand beelden bewijzen niets. Ik lachte zelfbewust, want ik had een encyclopaedie. Ik ging naar de plank, waarop de twaalf dikke deelen stonden en greep met vaste hand deel tienSchwartz. Ik sloeg den naam op, en kwam allereerst te weten, dat Schwartz, Maria Sophia een Zwoedsche roman schrijfster was. Verder, dat Schwartz, Willem, een onderzoeker was op het gebied der mythologie. O, dacht ik, Schwartz, Barthold, schrijft men zeker zonder t er in. Ik zocht en kwam te weten, dat „Schwartz” het Duitsche woord was voor zwart, wat in de natuurkunde niet is een eigenlyke kleur, maar eigen- lijk de afwezigheid van alle licht en alle kleur. Verder, verder. Ha.Schwarz, Bern- hard, Afrika-reiziger.... Weer niets. Schwarz, Barthold.Hoera Francis- canermonnik, naar men zegt uitvinder van het buskruit. Zie aldaar. Daar buskruit niet in deel tien stond, pakte ik deel twee en las Bus kruit. Meestal gewoon nkruit“ genoemd Zie aldaar. Ik haalde deel zes en zocht kruit op. Mijn vriend zag mij belangstellend aan en lachte. Er was lichte spot in zijn lach. Gelukkig! Kruit: een ontplofbaar mengsel van zwavel, houtskool eft sal- petér. Zie aldaar. Niet zonder eenige teleurstelling zette ik deel zes weer op de plank en nam deel tien weer ter hand waarin s-a-salpeter moest staan. Nadat ik mij een tijd lang op de Salomo-eilanden, vervolgens in Salona en eindelijk in Salonika had opgehou den en salmoniak geroken had, was ik eindelijkjbij salpeter aangeland. Hoera! Daar stond het: salpeter - kali-salpeter, salpeterzuur kalium. K. N.O.3. Zie aldaar. Zuchtend zocht jik dbel zes weer Eerst kwam ik te weten, dat II—.. machus een beroemd dichter geweest was in Lybië omstreeks het jaar 250. Dan echter, dat „kallipygos11 een Grieksch woord was en ttmet een schoon achterdeel“J-beteekende. salpeter i’metl houtskool en zwavel ge mengd, levert buskruit. Zie „krnit“ en het supplamentdeel. Daar ik reeds alles van het kruit wist en het supplement-deol eerst het volgend jaar verschynt, kon ik mijn vriend niet de verzekering geven, dat Barthold Schwartz of Schwarz wer kelijk het buskruit heeft gevonden. Maar de maker van de encyclopaedie heeft het obk niet! Vierhandig. De oude dienaar, die de jonge freules vierhandig piano ziet spelen, ■egt hoofdschuddend tot rijn vrouw Ik begrijp meer niet, dat mevrouw Aanvragen van werknemers op 5 Juni. Volwassenen. 1 reiziger, 1 boomkweeker, 1 grondwerker, 2 pakhuisknechten, 4 werklieden zonder vakkennis, 1 warmoezier. Aanvragen van werkgevers. Volwassenen. 1 koetsier, 1 loopknecht. Halfwas of aankomende 1 stoker, 2 pakhuisknechten. Leerlingen on jongens. 1 klerk, 2 jongens zonder vakkennis. boek te lezen. Ik- angstige «pannii iW dachtig haar de rt.- a esr- ww gekleed m «onkore pnulalot l »n geotoken en henooprinchtgewc Bij dit onverw 5 jaar garantie. 25 Oa vIomm, tagris, ri«, ho.tw.rg Ma. dMr m door Khooa te makM la Saallght h.t aHoMtet» n VMrteeHgate ■MM.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 5