lusiri nes. z 12497. SCHE De zonde der vaderen. jTxevL-ws- en -Z^cL^ertezxtie’bleucL Troor G-ovl cLgu ezx Oaacxstxelcezx. Dinsdag 9 Juni 1914. 53e Jaargang. Verschijnt dagelijks en 000000.-. Amsterdam. I erimcnr I Bnitenlandach Nieuws.^ ELE1 KENNISGEVING. -r FUUlLLUTUl* Telefoon Interc. 82. Uitgever» A. BRUfKMAH EN ZOON. I .T1"' •n.h0^S‘ NouJ.n, Sri kJ? ‘“S' J^rn> dl“*tMid opnieuw S I ri,Jn fehee 10 debat te brengen, want I daardoor zou de agitatie tegen de 3- I ,weer nieuw *8TO“ krijgen en het ztond te vreenen, dat deze agitatie behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. GOIIISIIIE COURANT isverMkering tagca I voor Dora zwa- (Wortt Tarvolgd.) kraan Zn., G< I f 4» •QUE Go- voort, schip weer ning kon door Eu PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post ’t Eleetr. drogii Salon. Jle soorten HAAR. BB MMV Oosthaven 31. i Eh- Ik Maar i kan zotten. ••«Aaeera, en 40 CELSIOR,, STERDAM "WHOPREKEHIM ITERWMAfVfK«fl 1 A 15 CT. Lamar, een der Amerikaansche gedele geerden, verklaard dat men betreffen de de reeds behandelde qnaestiea feite- lijk tot overeenstemming gekomen ia, maar dat het lot van dit aocoord afhangt van het incident, dat de bemiddeling tot stilstand heeft ge bracht. Carranza heeft tijd willen winnen door zijn antwoord op de nota der be middelaars uit te stellen. Het wordt heden of morgen te Niagara Falls ver wacht. In de kringen der constitutionalisten te Washington wordt gezegd, dat de generaal waarschijnlijk er in toestem men zal, vertegenwoofBigers naar de conferentie te zenden om de binnen- en buitenlandsche aangelegenheden van Mexico te bespreken, maar dat zij de opdracht zallen hebben elk voor stel tot het sluiten van een wapen stilstand af te wijzen. De haven van Tampico is thans door de Mexicaansche regeering voor geblokkeerd verklaard. Zij heeft twee kanonneerbooten afgezonden om het aan wal brengen van wapens voor de rebellen te beletten. De Amerikaansche schout-by-nacht Mayo kreeg echter 'F, (Pre..), Dr. A. K. EMBDEN, Dr.P.a rende scheikundige she Tandartsen en fWinik wwfc la mm U au gnu, t maakt, dat Uw »Mt. Uw haaM. nrtranaUtalreaa rail ia. "■fctraulr.rtniiivaa waakt kaar allen roer bet .vaaluMtbaar len, waar- iani schip breuk hebben geleden, werd gisteren f het volgende bekend, een ontwerp-regeerings- ikt, waarin ten op werd gezegd, dat de regeering het voornemen had om wetsontwerpen in te dienen, tot een beter gebruik van de reserve en tot een methodische voorbereiding der jeugd voor den militairen dienst. Wanneer nu de er varing leerde, dat deze beide maat regelen het gewenschte resultaat had den, dan zou men tot een verminde ring van den militairen dienst kunnen overgaan, wanneer de buitenlandsche toestand gedoogde. Tegen deze laatste woorden nu tee-‘ kenden de radicaal-socialisten Godart en Ponson verzet aan. Zij betoogden, dat de radicale party het nut van den driejaringen diensttijd ontkende, en dat zy dus ook niet konden erkennen, dat deze bestemd was om bij internationale moeilijkhe den bijzondere diensten te bewyzen. Malvy en Renouldt stemden hier- pold en Rqifhenau binnenstappen. fcWCHTINGSN WELKK GEVAAR, SCHADE OF M hinder kunnen veroorzaken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vu GOUDA. Gelet op de artt. 6 en 7 der HINDER WET; Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie is gelegd een ver- soek met bijlagen van: a C. J. Bruynel, Spekslager, te Gouda om vergunning tot het uitbreiden sijner bestaan de Slagerij, gevestigd in het perceel No. >3 aan de Gouwe, kadastraal bekend Sectie D. No. $17. door vergrooting met een open plaats, welke gelegen is achter het perceel aan de Peperstraat No. 10 kadastraal be kend Sectie D No. 508. Dat op Dinsdag den sjsten Juni 1914 des namiddags ten 1% ure op het Raad huis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vöór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter sake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht|wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij”, die niet over eenkomstig artikel 7 der Hinderwet voof het gemeentebestuur of een of meer zyner leden zijn verschenen teneinde hun be zwaren mondeling toe te lichten. Gouda, den 9 Juni 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. Dé Secretaris, J. VAN HEUSDE zooeven aan de deur lutaterde, of je de trap opkwam, hoorde ik fluiste rende stemmen van mannen. Hoor, ik heb mij niet vergist, zij spreken nu op de trap met elkaar. Golinski luisterde gespannen, hij werd vuurrood, greep zijn geweer en spande de haan. Er is geen twijfel aan, je hebt gelijk gehad, die schurk heeft’ ons verraden. Maar wee hem, die hier een voet op den drempel durft zetten. Kunnen wij niet ontkomen? zei Dora, die volstrekt niet van haar stuk raakte. Golinski schoof haastig don gron del op de deur en ijlde rfliar het venster om de hoogte met een ken nersoog te bepalen. Mismoedig kwam hij van het venster terug. Voor een sprong is het hier t« hoog, en wij hebben niets, waarlangs wij ong' kunnen neerlaten! Dora zag zoekend de kamer rond. Niets Is hier, niets! Daar werd op de deur gebonsd. Doe open! klonk het. Dat is de stem van mijn ger, fluisterde Golinski, zij hebben ons verduiveld leelijk in den val la ten loopen. Dqs open, of wij slaan de deur in, riep Reaohenau en onmiddellijk volgde de uitvoering op de bedrei. ging. Door de geweldige slagen be zweek de deur en nu zagen Dor» en Frans den ouden Ehrentraut, «Leo- 1 Genoegen”, 7 I 16e Rog. Int laai bord fP/, m ie Zwemdub. ■<Üg«»g^tgd «gen ontvadganvi certen, vmnakel^ dese dan ia oai lea. moedelijk toe maar dit had geen uit werking. Ook de notaris die daarna verscheen kon hem niet overreden om zich over te geven. Ten slotte kwam de rechter van instructie er bij, en deze zei, dat het voor Thomsic, wanneer hij voor den rechter kwapi, een verzachtende om standigheid zou zyn, wanneer hij zich vrijwillig overgaf. Nu riep Thomsic, die blijkbaar bang was door de bevolking te worden ge- Iwcht„wanneer jelui mij niets doet, wil ik mij overgeven.” Daarna wierp hij zyn beide revolvers uit het toren venster naar beneden. De gendarmen drongen -nu den toren binnen en sloe gen Thomsic, die geen weerstand meer bood, in de boeien. Zyn gezicht was zwart van den kruitdamp geworden en hij riep voortdurend, dat hij on schuldig, was. Hij werd raar het gebouw der recht bank gebracht -en onmiddellijk in ver hoor genomen. Hij vesklaarde, dat hij de eerste schoten uit versmade liefde, hij had o. a. ook zyn meisje gedood had gelost. Op de vn kerktoren I dorpelingen de hij, dat 1 u schiedenis in een boek en nu dezer* boorden was lulden gil zonk zou zeker gevallen haar niet- had op- Oe koele bedaardheid van Roiche- ■M, verklaarde Dora, doet mij ver- Üeedeii, dat hij iets tegen mij in het •child voert. Ik ken hem genoeg om te weten, dat hij sedert gisteren niet stilgezeten heeft. Maar ik verwacht ,eik oogenblik zijn arrestatie. Nu, hoor eens, fluisterde lioeki. Wij moeten onverwijld mijn vrouw heeft mij gesproken, en zij vermoedt hoe de zaken staan. Zij is tot alles in staat. la de slede klaar, Wagner? Wagner, die een hoek had gestaan trad nu naar voren en zeide: fff. Wij kunnen binnen tien minu ten vertrekken, als u het verlangt, te heer! Daarop verliet hij de kamer. Frans, ik vertrouw dien man E niet, zei Dora met gedempte stem. Het ia mij alsof hij ons in een val- ‘4 strik gelokt heeft en wij nu in zijn 'J macht zijn. -? Je maakt je zonder reden on- gerust. Wagner is trouw. En welk T voordeel zou hij er bij hebben ons te verraden. Dat weet ik niet, maar toen ik ontploffing heeft tal van schuren op het land omver geworpen, Duitschland. Schip gezonken. Gisternacht ongeveer halfdrie holde het groots stoomschip Victoria Louise van de Hamburg-Amerikalijn, gelegen aan de Rijkskade te Hamburg zoozeer ter zyde, dat het schip dreigde om te vallen. De brandweer werd ter hulp geroepen, maar slaagde er niet in, hot schip weer op te richten. Do beman ning kon door een veerstoomboot worden gered. Het schip zonk steeds dieper en liep vol water, zoodat het onder water verdween en alleen de schoorsteenen zichtbaar bleven. Een lid van de bemanning moet worden vermist. De Groothertog van Mecklenburg- Slrelitz. Over <teu gezoudhoids- voostand van den Groothertog van Mecklenburg Htrelilz, die thans te Ber lijn verpleegd wordt, is hot volgende bulletin gopublloeérd: Sedert hel laatst» bulletin wm de toestand be vredigend; slechts beeft in het Hn kerkniegewrtaht als gevolg van het overslaan der ontsteking van de in dji gewricht liggende veretterde ader spatten, ren uitstorting plaato gehad die door punctie ta weggenomen. Za terdagavond trad oen plolaellnge ver. hooging der lichaamstemperatuur tot 40.3 gr. int roet voorbijgaande be wusteloosheid, zoodat de loretand erg zorgwekkend was. In den daar- bp volgenden nacht liep echter de temperatuur bij sterke transpiratie aan merkelijk terug; op Zondagochtend was de temperatuur normaal de pols slag is 9H, krachten en het ofmcmen van voedsel zijn goed. MM raag waarom hij zich in dep had verschanst en op de 1 had geschoten, antwoord- hij eens een dergelijke ge- in een boek had gelezen, ook zoo iets had willen doen. Volgens de berichten moet Thomsic niet den indruk van een krankzinnige maken. De bevolking van Groshöflein, die twee dagen lang in angst en schrik heeft doorgebracht, durfde eerst thans ■weer uit haar huizen te komend Thomsic heeft in het geheel drie personen gedood, vier zwaar en der tien licht gewond. Bovendien heeft hij nog twee honden en twee varkens doodgeschoten. Amerika. Mexico. De regeering der Vereenigde Staten heeft volgens de New-York Ilerald, de Amerikaansche gedelegeerden gelast de besprekingen met de bemiddelaars welke door de houding van Car ra naë gestaakt waren, te hervatten. Dit ge schiedde blijkbaar om niet den indruk te wekken, dat de bemiddeling ge schorst was ten bate van constitution a- listen. Er is dus weer een byeenkomst ge houden. Aan het ,pind daarvan heeft Oostenruk-HongaUije. De krankzinnige boer. Thbmsic, de plotseling krankzinnig geworden jonge boer, die zich in het plaatsje Grosnöflein bij Weenen met vuurwapens en patronen in een kerk toren had verschanst, en vandaar uit schoot op ieder, die binnen het bereik van zijn wapens kwam, heeft zich thans aan de hem belegerende gen darmen overgegeven. In den namiddag had hij den gen darmen toegeroepen? „Ik heb honger, tang den pastoor hierik moet met hem spreken I” Onder allerlei voorzorgen werd nu de pastoor naar een huis gebracht, dat in de nabijheid der kerk stond, en - vanwaar uit hij zonder gevaar met Thomsic spreken kon. De pastoor sprak Thomsic nu ge- t 1 25 1-50 Set Geïllustreerd Zondagsblad..1.50 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, b|j onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. bevel, Tampico open te houden. A Frankrijk. De Ministerieels crisis. Omtrent de omstandkdiedi door de pogingen vair’vivii breuk hebber te Parijs nog Viviani had i verklaring opgemaa) zichte van den 3-jarigen diensttyd I bij de soldaten van de lichting 1913 I de hoop kon wekken, dat zj) in 1915 zouden worden vrygwteld. Dat mocht I «^ch,ed«n. nieuwe I manifestaties der soldaten, onder alle I omstandigheden behoorden te worden I voorkomen. I Hoewel daaromtrent niets in hot I orenbaar u bekend geworden gaat I niettemin het gerucht voornamelijk Ina de toespelingen, die olemenoean daarover ,n zijn blad heeft gemaakt ‘«ffisssh: de effektieve sterkte van zijn leger in een bepaalde verhouding tot 't Dnit- sche leger effektief te handhaven. Deze verplichting zou de aanleiding tot do aanneming van de 3-jaarswet zijn ge- I wecst. En thans sou president Pom- caré daarom aUes in het werk stellen om een ministerie te krygen, dat de I driejaafswet handhaven wil. Ballon-ongeluïr. By 8ézannee-en-Brie barstte Zondag I een ballon uit elkaar, waardoor 60 I personen gewond werden, waarvan 3 I rTtlg'.,Er “oorton 26 personen naar I het gasthuis worden vervoerd. Boven dien wmden nog ongeveer 40 andoren I licht gekwetst. I Hevige windatooten aloegen den bal- I Ion herhaaldelyk tegen den grond, I waardoor er een groote scheur in het |«»«rtrek van den ballon ontstond. I «ogen blikken daarna volgde de I ontploffing, die op kilometers afstand van Sezanne gehoord is. Do eerste I rang der toeschouwen werd letterlijk I weggevaagd. De ballon vloog tegeln- I kertjjd do lucht in en viel vervolgens brandende temg. Toen het eerste I oogenblik van ontaetting voorbij was I ontatond er in de menigte een wilde I paniek. De luohtachipper Leprince ia I in hoopeloozen toestand onder het I brandende overschot van den bellon I mtgehaald. Er sjjn zestig gekwetsten. I van wie vjjf-en-twintig in hetzieken- I buis zijn opgenomen. Het geweld der I brengt je op het eehavett Ik/«erf... help... Ik siert!... kermde de stervende. Isjopold knielde bli hem neer en drukte jgjjn zakdoek ojj wond, waaruit aanhoudend het bloed vlooide - En nu, riep Golinski, laat on» door, of den eerste, die mij in don Sa.1, *10t Zooa*h bem daar, neb je ook den moed oj> mij aan te leggen, schoft? schrMmwftedJ oude, terwijl hij het vluchtende paar in den we« trad. I T h in acht, Nathan rentraut! antwoordde Golinski. «paar niemand en niets meer, ik hob je leven niet noodig. ik je wel gemakkelijker ter zikle j Kom Dora, de weg ta vrij! 'J Hij had den kraehteloozen grijs aard op zijde geduwd en wilde den drempel overschrijden, (oen nog twee andere Malton hem in den weg tra den Het waren de geretelijke en Vollmar; achter hen verscheen ook Wagner. l^“l h*ra,1oW herkend, mur b(j instinct gevoelde zij, dal bet vll- leeuwenmivd "i lWftn*l0pige, minnende vrouw trad z|j hen tegemoet, dekte Gollnakl plu kL 8l!'en IWll,«'n rlej, i md L i'*.,*’?' 0V'r'|r|"1 "W»t mij, Ik tart j« allen I daar trad Vollmar voor haar ata een Vollmar? Gij? kreet zij vol ont zetting. Bon Ik dan waanzinnig of zi» ik een visjoen? Neen het ta geen droom, ging Vollmar voort mei slomverheffhig. Het ta geen dróóm, hier is alles wer kelijkheid. Ik ben het, dien go onge lukkig gemaakt en in het tuchthuis gebracht hebt; ik ben hot, di<* liefde gedreven een dief werd. hoe het mij jn het tuchthuis gegaan is, kan die man daar naast u zeker wel verteneïïx want hij waa daar ook daar hebben wij kennis met elkaar gemaakt. De uitwerking vreeselijk. Met leen Dora ineen eii zijn, als Vollmar gevangen. J Golinski zttet de revolver uit zijn hand vallen; hij staarde een oogen blik Dora aan on sprak toen bewo gen: Dus om een veile deern heb ik een moord begaan, heb ik mijn geluk verwoestI... Voort! Voort! Nooit «al iemand mij wederzien Hij snelde naar hei venster, rukte het open, en sprong naar lieneden, waar hijLzonder letsel necrkwnm. Wel had Golinski bij het zien van Reichenau zijn geweer gegrepen, en op den bankier aangelegd, maar de oude uitdrager trad bem tegemoet en keek hem zoo doordringend aan, dat Golinski het wapen uit de hand liet vallen. Er volgde ren oogenblik van hui veringwekkende stilte. Reichenau was de eerste, die die stilte verbrak. Wij komen juist bijtijds rerüge afscheidsplechtighedeii. Voor u afreist, zult u beiden nog een kleine afrekening moeten houden. U, mevrouw, met den man, dien ge ten gronde gericht hebt, en u, mijnheer, met deze twee mannen, die ook nog iets met u te maken I hebben, en die niet Van plan zijn u i zoo gemakkelijk weg te laten gaan. Ata het u belieft, zblen wij, de afre kening beginnen. Met deze woorden naderde de ban kier en i»tte Dora ruw bij den arm, om, haar van Golinski te scheiden. Daar verwrong zich het gelaat van den tuchthuisboef van woede en toont en vóór iemand het kon verhinderen, trok hij een revolver uit een zak van zijn pels. Een aohot knaWa, een vreeselijke gil klonk, en terwijl dé kruitdamp w^ptrok, zag men Reiche- nau hevig bloedend op den grond liggen. Schurk! riep de oude Ehron- trant, je hebt een moord begaan, dat rgeest der wraak. Alranib. Do Albaneeschc Regeering hooft, gelijk geuMild, zieh mot het roffuitaai der door de internationale fjontróle- commisHi» te Korfoe gevoerde omter- handeling betreffende Epirus tevre den verklaard. De commisste «ai dieiUeugevolge hol bestuur organi- seoren. In verband hiermede herinne ren wij aan do indertijd medegedeeld» bopaliugeu, waarop een vergoliik zou kunnen tot stand komen. Zij zijn de ze-. de plaatselijko gendarmerie -zal zich niet buiten Epirus mogen bege ven, touzij dit door hot opperbestuur getascht wbrdt. Volledig© vrijheid van godsflieiMit is gewaarborgd. Dc Griek sche taal zal van overheidswege eti bij de rochtspraak in Epirus worden gebezigd. Het schriftehjk verkeer m<4 de Regeering te Durazzo zal in de PRIJS DER ADVERTBNTIEN: Van 1—5 gewone regels-met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer,0.10 Bp drie achtereenvolgende plaatsingwi worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bjj vooruit betaling, elke regel meer6 ets. Reclame f0.25 per regel. Gruote letters en randen naar plaatsruimte.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1