ff VA» M ktip’tMERKleleUei <iouu> w eiseJ HTS, th and el. De zonde der vaderen. stbode nbiedingen 9 Courant rorite”, 124ÖS. Woensdag 10 Juni 1014. 53e Jaargang. Buitenl&ndsch Nieuw?. nisu. ZBlxxzxezu laixc5 xiv. SSL en «■ton. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. WAAYZONEN BCHBM. slsteemiddel” NEN, Den Haag. i’ SbTï.e’VL'ws- ezx ^^d.-v”ex±©zx'tie'bleLc9. ttoox G-oixcLsl ©xx OxxxstxeHsezx- Verschijn.t dagelijks behalve Zou- en Feestdagen. 8. Gouda., en Heeren Telefoon Interc. 82. ÏBRGADBR1NG WN öt\ GKIH XTIIAAD FEUiLLEToff aan IRA uitvoering au >rd. Hier, HU vèn naar* I Oaf 18 redt ge- iketeU, Gaan •nüen het cent aan te vn te verbouwen; wei en de wij h EENE f loon, 1 trULI «x ■richting J. 8CH0D- tmat 32, Rotterdam. kman ft Zn., (to<* PRIJS DER Al) V ÉRTENT iBN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. slj Uj- i gi-nl»! onder lat, haar melden- Ie verdere familie m in de IrtliênktBtot «toette üitbteali ig 135, oor elke regel j rad aan het Bureau I Dom. ach. sluier over mijn wel* - «ij geheele levenspad was gehuld: het reine licht met ed, dat die lok ^mstig ie. -V ofrende oogen zag Voll- haar aan; er was geen;twijfel yM f 1 25 1.50 1 50 lueni iraiiw jkt jmj» ..1.90 Abonnementen warden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onee Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. «o THEEËN worden everd in veraegelde b. van vijf, twt» en <ialf en m Bed. on, «melding van Nom en Prijs, voorsien van nataand Merk, vol de Wet gedeponeerd, eh tot de uitvoering geeerde orden aan- lend, J. C. BIJL, 'REEBAART Ln. e resultaten geeft ?en en prijzen aan’te rertegenw. net seneen ux?, droom was. Een halft hij met de oude Li ze en den -uin Mandeliaata” 1 bun tegemoet: juist den geest ge- i«erp de moeder zich GOUDSCHE COURANT. PRIJS VAN BET ABONNEMENT: Per kwartaal .’7.. Idem ftanro per pont Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem fmno» per post i Genoegen", 7'/, 15e Rag. Inf. laakbord 81/, uur, ie Zwemclub. awË geregeld tjjdig ■gen ontvangen vu oerten, vermakMpk- f V - adres: 9 JTEIT IN D'UITSOHLAND. We maakten reeds melding van het zinken in de haven te Hamburg van het stoomschip Victoria Luise, van de Hamburg-Amerika-lijn. De Amsterdamsche agenten der ge noemde lijn, de firma Hoyman en aft-.» trs ontvingen, dat het ongeval geen era- - stige gevolgen heeft en dat het moge lijk zal zijn, het schip op tijd, name lijk Juli uit Hamburg te laten ver trekken. Belgis. Onder de slachtoffers van de schip breuk van de Empress of Ireland be vindt de Geestelijke Godefroid, die van Belgischen oorsprong is. Hij was pries ter en missionaris-en keerde op de Em press of Ireland naar Europa terug om een tijdlang bij zijn familie, die te Mechelen woont, door te brengen. Ook een gansche familie uit St.- Nikhas is omgekomen. Vnf jaar geleden vertrok de heer K. verniers met vrouw en vier kinde ren naar Canada, waar hij te Montreal een goede plaats bekleeden ging. Voor eenige weken schreef hij een brief aan zijn modder, de weduwe Verniers, Koflegesti de, dat hij haar en met vrouw en kinderen een bezoek zou komen brengen. Hun lang weghuijven verontrustte de familie zoodanig dat 2 dpr broeders van Verniers dezer dagen naar Antwer pen- togen, om berichten in te winnen betreffende de Empress of Ireland. Aldaar verrfamen zij tot hun groote schrik dat hun broer Kamiel, met vrouw en zes kinderen twee kinde ren whren in Canada geboren om gekomen zjjn. Deze treurige tgdiag heeft te Siat- Niklaas groote ontsteltenis teweegge bracht. pen, trok hem toen zacht over zifh heen, sloot hem ia. haar arisen én terwijl zijn hoofd aan haar boezem lag, kuste zij hem hartfttochtelijk. Toen zij zich oprichtte, zag zij bij na vree«('lljk rond. Nu kan ik gerust sterven, zei ze, en hier, mijn v neem als aandenken dezen houdt hem heilig, hij heeft aan goede menschen torL2 den brillaat, b. een haarlok gebor gen, ik vei mijn vader Met wijd geój mar L..... <*-- mogelijk: hier lag de dochter graaf Hardenberg, de erfgename van mi IHoenen. 4 In de groote haast deelde VolImar Dora zijn vermoeden mede; alle <fp- opgaven stemden overeen, de laatste beslissing zou baar moeder geven, die in het huis van den geestelijke vertoefde. Ga, ga spottal riep Dora, op dat ik vóór mijn dood mijn moeder nog omarmen en haar zegen vragen kan. Voilmar ijlde In den stilten nacht voort; het schoen hem toe, of alles een droom was; Een halfuur later kwam L-, geestelijke in de villa terug. ADe dokter trad Dora heeft zoo gpven. Mot een gil wierp Van t—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer.0.10 Bjj drie achtereenvolgende nlaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels tO.35 by vooruit betaling, elke regel meer 0/ts. mwlames fO.t5 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. 46) t Hij vlucht! riep Leopold, ontkomt ons - Laat hem maar vluchten, zijn vader, hij zal het tuchthuis den l>eul" niet ontkomen. Frans, Frans, schreide Verlaat mij niet, ik bemin je... hij is voort... hij veracht mij. ^*1 >ikte hem achterna snellen, doch wankelde en werd weer door Vollmar in zijn armen opgevangen. Dat is mijn wraak, fluisterde VoHmar haar in hel oor. Zij liet een ■acht gekreun hooren. - Zij sterft, riep Voilmar, haar, help zIn mijn taschje,... een fleschje, gerf mij drie droppels, fluisterde rij. Haastig zocht Voilmar en vond eindelijk een geslepen kristallen fla niet medegedeeld. Het stoeedfebip Sunshine, komende van Galveston, had verleden week te Tampico een millioen patronen voor de constitationalisten gelost. Morgen wordt de Antilla ver wacht, onlangs met een lading wapens en munitie van New-York vertrokken, en men vermoedt, dat de Amerikaan- •che vloot het lossen daarvan beletten aal. Daar zy verwachten door de Mexi- caansche kanonneerbooten aangeval len te worden, hadden do rebellen te Tampico sich reeds gehaast om do stad zooveel mogelyk te versterken. Geschut werd opgesteld on maatrege len werden genomen, om de rivier te kunnen blokkeoren, indien ditnoodig mocht blijken. Balkak-Statkn. Men meldt uit Athene. Do Bulgaren hebben 3 Griekaohe kerken to St. Eni- machon bezet en één te Choemla. Do Grieksche zaakgelastigde te Sofia heeft krachtig geprotesteerd bij de Bulgaarsche regeering en aangedron- gen op teruggave. De hladen berichten dat de toe stand ia Thracifi en Kteln-Azië ver ergert <m zij verzoeken maatregelen om hel Griekscbe element in «Meetro ken te steunen. Uil liodorio wordt bericht, dat een groot \antal Grieken uit ’t ddrp Maip zich webben ingrecheept om naar Salonika te vertrekken. De staat van beleg is afgskoiidigd te Aktchay bij Adtymyth. Te Aivnll vreest men dat de schaarste van lo verfmiddelen een hongersnood «moer de vluchtelingen tengevolge zal hob- Hbl. bliek jegens de kiesrechtdrouWen is.in de laatste dagen zeer toegenomen. By de meetings in Hyde Park moest dé politie herhaaldelijk tusachenbeide Iso men, om de suffragottee, die daar het woord voerden, uit de handen der op gewonden menigte te bevrijden. Kiesrechtvrouwen die den dienstan het Brompton Oratory te Londen in de war trachten te sturen, werden door de aanwezige mannen en vrou wen op hardhandige wijze verwgdetd. De kerk verkeerde gedurende een kwartier in staat van oproer, en buiten het gebouw kwam het ook tot vecht partijen. In de Westminster Kathedraal ia eveneens een poging gedaan om den dienst te verstoren. Toen de geestelijke in den nieuwen preekstoel op het punt stond zijn preek te beginnen, klom, een vrouw in den ouden preekstoel en riep rIk protesteer in tegenwoor digheid van het Heilige Sacrament De Kathedraal waa goed gevuld, en de personen bij den preekstoel ston den in de grootste opwinding van hun plaatsen op. Maar de kerkdienaars waren, na de gebeurtenissen in het Oratory, op dergeljjke incidenten voor bereid, en de vrouw werd snel van den preekstoel getrokken en buiten de kerk gebracht. Later werd de dienst door een an dere vrouw onderbuiken, en deze werd ook snel verwijderd. In het Koninklijk paleis worden voorzorgsmaatregelen getroffen. Lord Chamberlain heeft bekend ge maakt, dat het noodig is, dat alle (Ja; mes on heeren, die hedenavoneLW"' hofbal in het Buckingham-paleis willen bijwonen, hun toegangskaarten mee brengen, zonder welke niemand in hot paleis zal worden toegelaten. Akkrika. Mexico. Nadat de Mexicaansche regoering van haai* voornemen, om de havpn van Tampico te blokkoeren, heeft it- gezien, schijnt het dat in de bemid- delingsactie te Niagara Falls weer wtit gang is gekomen. De berichten luiden althans gunstiger en president Hueria moet het hem voorgelegde plan reeds goedgekeurd hebben, onder de voor waarde, dat het terstond ten uitvaer moet worden gebracht. Welke de stappen xyn, door oe be middelaars gedaan om de ontscheping van wapenen en munitie voor de ze- bellen te verhinderen, wordt echter VRIJDAG 5 JUNI 1914. (VoTTOlg^) D.Voociittar: M. H.l Tot mijo loodwoKin sohynt 3* hoer Kolyn het preoodvioe niet goed te hebben gelezen. In de eerste pteate heeft de heer Kolyn erop gewezen, dat de Voogdy- raad dan wensch te kennen gegeven zon hebben aan Ilegonten en aan B. en W. Dat laatste is onjuist. Wan neer do heer Kolnn hot praeadvies van B. en W. goed leest, dan zal hij zien dat er juist staat, dat B. en W. op de zachtst mogolyko manier hun verwondering uitdrukken, dat met voorbygaan van hun College de Voog dijraad zich gewend hooft tot don Baad on nlot tot B. en W. Dozo uit lating van den hoor Kolyn is dus minder juist. De hoer Kolijn heeft w verder op gewezen, dat wanneer het vertrek aiu|£ den Groeneweg, het verblijf van jongens, verbouwd wordt en do dieping hooger gemaakt, hy zich toch niet kan voorstellen, dat dan do toe stand zou verbeteren. B, en W. zijn het volmaakt met hem eons en stallen voor die verbouwing niet ta doen plaats vinden. B. en W. vindon dit absoluut overbodig en voor de be vreemding, dat B. en W. daarvoor geld aanvragen ia dos absoluut geen plaats, wy wonschen daarvoor geen ragen en dat vertrek niet 2y vinden het boven welsprekendheid aan uin don «lu(-« tour tol iete» over te halen. Nu, goed! antwoordt Voilmar eindelek; ik zal peet over uW kind zijn, maar ik heb één verzoek trant het Tneiwjc. Itevo Hilda! 'Mprpok op dan maar, zejgt jonge vrouw; mijn man en ik, zullen zeker uUoz gaarne voor doen. Voilmar zag haar ernetig aau. ,He< meisje moet Dora heeton. zei hi|Mkortaf on wendde zich diet yafflkter. jA(k!wh nieD! vrouw uit. Dat i^ 1 adieu. Ik heb gnjn bet doopuuiRl/eu i met de kleine/thuis. Volhna'r ziet baar na. Zij Ih gelukkig, niomi. ik heb niet slecht aan haar gedaan. Haar man, mijn eerste beambte, la door mij in zijne betrekking grito- men; zoo heb ik haar mijn dankbaar heid betoond. 1 Een jcantoorbediende treedt binnen ea overhandigt zijn chef een naam- kauito. iW luidt: Max HardenWrg. FArmer. Pennsylvania.' Het volgende oogenbllk treedt een krachtig blond man binnen, verge zeld van een elegant gekleede dame.* die een Hinken negonjarlgon jowu knaap, aan de hand houdt. te deelen, dat de Turksche hulp aan de Albaneesche opstandelingen ver leend, in geen enkel (opzicht de hou ding der mogendheden ten opzichte van Albanië zal wysigen, em dat alje pogingen, om de consolidatie van Albanië tegen te houden zonder re sultaat zullen blyven. Intusschen legt het blad er den na druk op, dat deze stap Duitschland in geen enkel opzicht bindt en het raadt den Prins von Wied aan, om er niet te veel van te verwachten. Het beste zou zyn, meent het blad, dat'de prins zooveel mogelijk trachtte zichzelf te helpen, „want men moet wél weten, dat op den Balkan alleen een krachtig en zelfs brutaal optreden resultaten geeft.” Rokmenie. Bezoek van den Tsaar. De Tsaar van Rusland zal op 14 dezer te Kostanza aankomen om een bezoek te brengen aan het Koninklijk echtpaar van Roemenië. Zooals te verwachten was ziet de Duitsche pers in dit bezoek een teeken dat de band tusschen Roemenië en den driebond niet zoo vgst meer is als voorheen. De Boekarester correspondent van de Kölnische Zeitung wijst erjjyvoor- beeld op, dat het thans de eerste maal is, dat de Tsaar den Roemeenschen bodem betreedt, waarbn deze nog wel van zijn minister van buitenlanascho wordt vergezeld. Meer dan tien jaar is het geleden, dat Koning Carol van Roemenië den Tsaar te Petersburg bezocht, zonder dat dit bezoek tot dusver beantwoord werd. Toen voor acht jaar aan den kroon prins van Roemenië een zoontje werd dié den naam van .Nicolaas werd den Tsaar verzocht om peet te zyn. Wel is waar voldeed de Tsaar aan dit verzoek doch in plaats van- een grootvorst- als zijn vertegen woordiger naar Bodkarest te sturen, zond hij slechts een adjudant. Daarom moet Ruslana’s begeerte om Roemenië van den Driebond af te trekken wel groot zijn, meent de co respondent van het Duitsche blad, wanneer de, Tsaar thans op eenmaal met zijn tot dusver aangenomen hou ding broedt. EngVand. De suffragettes. De verontwaardiging van het pu- lag de senoone vrouw in doo4»> strijd. Voilmar en een dokter «ton den bij haar bed. Hier is mijn kunst machteloos, sprak de dokter zacht. De eympto. men van het vergif zijn -unij vreemd, maar ik zie, dat hier, hid^Z geen hoop meer is; ik zal in ‘U> aangren zende kamer wachten, totdat de j>a- tlönt uit haar sluimering ontwaakt. Op de teenen loopend yarliet hij de kamer. Voilmar zag roet stillen weemoed op de schoone tfroUjW neer, wier bezit hem het hoogste geluk ép aarde had foegeschenen. Dat heerlijk pronkstuk der natuur ging vrijwillig in den dood. Dat was dus het einde Langzaam sloeg zij de oogen op. Er ligt een oogen, zed ze met- doffe stem; dra zal het geheel duister om heen ^ijn. Mjjn 'in duisternis geL^. - der ware liefde heeft het nooit rijn zonnige stralen verlicht. Zij vouwde de handen en zag als oen biddend kind naar Voilmar op. Kon ik nog eens mijn leven be- girwien, ik zou het anders en heter cohnetje; hij bracht het aan baarlip- besteden, ging zij voort. Theodoor, pen-en begeêrig zoog rij het Vocht op. gofaenk mü vergiffenis, laat mij wnrdt^ het beter? vroeg Voll- ruet sterven. __x fk vergeef u alles, fluisterde Voilmar met tranen in 4e oogen. Gij zijt ongelukkiger geweest dan Ik. Eer hij het verhinderen kon, bracht Dora zijn hand aan haar lip- Tien jaren zijn voorbijgegaan. Or het Lewringplein verheft ziefi nog t tijd het prachtige geWbuw van graaf Hardenberg. De naam „Paleis Har» denberg” ia yeramlerd in „Hartten- berg-Asyl”. f Homierden ongelukkigen vtadpn hier troost en leniging iu hun lljdén. Nooit weldon de milHoenen van een edel mensch tot een beter^ doel aan wend. Het is middag» twaalf uur. Jn zijn weelderig jngerifhte kanjer zit de directeur der xinrichting, Theo door Voilmar, een ernstig man met grijs haar. Een flinke vrouw in haar beste levensjaren, net burgerlijk ge kleed, zit tégenover hein. Zij schij nen te spreken over een aangelegen heid, het gesticht betreffende. Do jonge blonde vrouw wéndt at^haar- riep de jonge toegestaan, qh nu i handen vol met grootmoeder wach't ipéUhij: mar medel^dend. Goddank, afltwéordde Dora. Ie heb. mij vergif gqgevta. v In Dora’s ■slaapkamer, die spaar zaam door ceil lamp werd verlicht, Gevaar van verhoograg der invoer rechten op tuinbouwproducten in Duitschland dreigt, voorloopig althans niet. Deze invoerrechten toch en ook de vrijdom van invoerrechten, dia en kele deze producten genieten, ago. niet alleen vMtgesteld by het bestaande DuitAohe tarief, maar ook vaitgeateld in verscheidene Duitsche handelsver- d ragen (OJk met Roemanió, Servië e.a.). Een verandering kan dus niet plaats hebben zonder een wyziging van het tarief, terwyl deau wederom afhnnko- lyk sou zyn van een voorafgaande opzegging van een of meer deser han dels verdragen. Uit verklaringen van Duityche mi nuten soowel in den Ryksdag ab in het Praiaüebe Huis van Afgevaardig den b verder gebfekon, dat van Duitschland geen initiatief tot oon zoodanige opzegging te verwachten b. Albanië. De toestand. Zooals men weet zou Koning Carol van Roemenië een beroep hebben ge daan op den Duitschen Keizer, om tusBchenbeide* te komen ten gunste van den Vorst van Albanië. Het Deutsche Volksblatt meent te weten, dat dientengevolge de Duit sche regeering bereid b de Porte mede Invoer van tuinbouwproducten in Duibchland. Door het Kamerlid den heer Otb* terbaan zyn aan de regiering de vol gende vragen gesteld omtrent vorhoo- ging der invoerrechten op Nederland- sche tuinbouwproducten in Doitzah- land: Is het jmst, dat er gevaar dreigt van verhoógrng der invoerrechten op Nederlandsche^ tuinbouwproducten in Duitschland? Zoo ja, wat b door de regeering gedaan of zal door haar gedaan wor den, om dit gevaar af te wenden De minister van Buitenlandscbe Zaken de heer Loudon heeft hierop geantwoord op haar kind; z|j had haar ring her kend; zij had haar kind teruggeVdn den,u maar hield slechts een leven lot* omhulsel in haar armen. Zij kuste 'dien kouden mond, die kM°' ten oogen en haar beele tranen 1 voehtigden Dora's gelaat. Do geeste lijke vouwde de handen en sprak plechtig: —De wegen Gods zijn wondmMr «p andoorgroiidelijkwat Hij doet, ia welgedaan. Amen! besloot Voilmar en bij weende.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1