s ssstzr* i I ^ïtrtss1 moet -Hk bakenn"n -k 1 vsiz tv-2'5?pzsffz rz„w' s^vïs jta® syJühsa:ts y-s.ïci'S Ssiiir— m ■m TTiSZ.I-Büüfaslr' dé ïr J°TnLTger n' r "X iLM: SMy-A Ü«LÜ? °°.T"*k VOOT 4k weet I e«i der( otficwel kan men dat niet aoo I Ik keg dit vooral w, Gemengde Berichten. Stadsnieuws. nSw^ptr9d9n *'wv,e<"lofcokU H^fede Telegrafisch Weerbericht Officieele Prijscourant Effecteiktidel te Ansterdifii 405® STAATS LOTERIJ. ft'ws aw«" s a ff® - - K4HTÖN6fiRECBT TE 60DDA- Laatste Berioiiteii- - A. - - - - noodig it dat or in do tookomat meei samenwerking worde gevonden taa- schen do loden van den Voogdijraad MlJ het nasporen van zijn jacht go- I den wettigen >d gelokte het hem een konyntje I dezen de onv vangen. Hy stak het diertje levend I leden, die de zyn rugzak en toog er mede naar I gehad óók aa ter gaf bel zooaltf ,hri wegmij. Aand. Mij. t. ExpL v. Staats spoorwegen Aand. Zuid-Italiaan. Spwmij. Serie A-H Obl. 3 pet. Warschau-Weenen Spoorwegmij. Aand. dito dito Act. de Jooiss- Amerika. Atchison Alg. Hypb. Obl. - 4 pet. Erie Spoorweg-My. Gew. Aand. Union Pacific Railroad Oy. Cert. v. gew. A. Wabash Gew. Aand. PUXMIKLRXNIMOKN. AmsterdamAand. 3 pet, I Hongarije. Theiss-Re- gmirungs-Ges. 4 pet >en ik zoo vry dit te elöof dat Gonda zeer lien aanleg heeft. Het dkm onooodig omdat een bestaand neer dan ais revolt norv.n r w vertrek tot verblyf kan worden inge-1 met de noodL» voorstellen ko!Ln I dlV0r?®nigeD' 4 f?00** menschen in Gonda in aanraking ko- I M Vtegrootin, M - ..It I —nm—j. „H—,ve.r I b«r»ehen, die verbeterd moeten wor-1 Ik geloof doe dat er voor Gouda raam aan den Groeneweg, dat vervalt daarmede natnnriyk «venster. De beer Koljjo ia verder van mee ning, dat betgeen thans moeet sijn ziekenkamer, aan dien naam niet be antwoordt, dat het meer ten bergplaat. •chilleode dat bet wi onder de oog» te breng, J8Sn' ■1ykt. d™ "druk, I 1,84 bewuste .tuk ook w, Afschaffing van naehti Naar do N. Z. H. vernet Coöperat. Bakkerij „Ons van dien aard U, den, alleen naaTaaZZgv.n weldeS «ÏÏng mV£-S°Ï!Ï 1 wijs. v„ -f1!?* I men toa ^ann«n noemen theo- I omdat Gonda een Dlaatois die voor I TOOr d"e maan<'en dan nachti ZÏTVZ* d",r ^-be opmerk.nger, by de terobou- "XÊX groot gedeelte haar inkomsten I I moet hebben van de omwonenden. I j verschillende conferenties zoo-1 I den gehouden zyn van verschillende I Tweede orgelbespeling. De tweede orgelbespeling dontfe. niet offic0Te7oeS"'d'.Hr ^^ihE^JSÏ gT. «em88'>48b8«'n">n, de voorzitter hoeft of «.-Jan,kerk door den te, wel werkelijk. «oo3b Wdte to ZI «««tal1» «Hteven md. neen geknikt, ook ikf,H- B. Spaanderman genoot «dj mogelok dat dit op bet oogenblik nog niet gebeurd i«, maar by bet bezoek dzt B. en W. gebracht hebben ii on. de positieve zal dit op bet oogenblik niet officieel mededaeleo, maar ik voor my heb den bepaalden indruk en ik heb daar voor de noodige gronden dat het en de Regenten van bet weeshuis. Meer zal ik bier op het oogenblik niet zeggen. I De Voorzitter: 11. H.i fk wil het nn toch opnemen voor de Regenten ven het Weeehnia. De Re genten ven het weeahnie beheeren naar mijn oordeel, en ik vertrouw ook naar dat van B. en W. bet weeehnia op verdieneteiyke wijze. Nn worden door den Voogdijraad aanmerkingen ge maakt, niet aan Regenten, maar aan den Weesvader. Mij dunkt, dat ie toch niet de weg die gebruikt wordt wan- neer men tot een officieel College be- zal blijven wat zy is. De heer Kolyn was verder van oor- doel, dat de oommissie nit den Voog dijraad, die het weeshuis heeft bezocht, wel in kennis gesteld zon zyn van het bestaan van de ziekenkamer. De ge legenheid om die commissie daarmede in kennis te stellen heeft ontbroken, aangezien B. en W. schreven dit weds door den Voogdgraad nooit moeite is gedaan mot Regenten in betrekking te komen. Men behoefde een bezoek niet van te voren te anon- oeeren, maar wanneer een bezoek ge- Z" het °°,k ï"r,"yn I «- 1 Oiiego Of T°</r de hand lig-1 merkingen meent te moeten maken. S3 waarschuwing te «turen, I Wanneer men zegt, de verhouding ia opdat Regenten de gelegenheid zouden I „j* -goed, waaruit blykt dat dan. o^n.temm.r™ toJ5T*M^d2 -"«Voogdijraad zich wendt tot Ide gemeente feitelyk meer Ta» voT ia nooit gebaurtf bij een dergelijk bo I Ja, dat ia ook zonderling, I doende waa voor de financieele draag- zoek heeft mwB nooh fÏÏS? Z d8ftrom kan men niot M«Ken. kraollt d-> gemeente. zoek heeft men nooit getracht de J dat er wanverhoudingen beataan to.-1 niet vëtgis zyn iu deze •nbon den Voogdyraad en Regenten. I ook stemmen opgegaan om dat bedrag Kt wordt op verdien.telijke wijze be- I niet booger tg etellen dan f 26000.— heerd, meent men aanmerkingen te I maar i. men tenilotte, om alitein vrede moeten maken, laat men die dan rich-1 te schikken, met het hoogere bedrag ten tot degenen, wie het aangaat. I medegaan. De heer Koly n: M. de V. Ik I Wat is nn het geval? De begroo- hob gemeend, dat ik in deze niet de I ting voor die werken is herzien en L van den Voogdyraad verdedig, en in het byzonder ook in weesvader, dat wanneer er toe standen verbeterd moeten worden, daarvoor ook gezorgd zal worden. Ik voor mö geloof, dat de wijze, waarop B. en W. meenen aan het verzoek van den Voogdyraad te moeten tegemoet komen inderdaad zeer jnist is, en dat er wat mogelyk is in die richting ten goede wordt aangewend. Het praeadvies wordt zonder hoof delijke stemming aangenomen. Aan de orde: Het voorstel tot verhooging van het subsidie voor den spoorweg Gonda- Boskoop-Alphen. De heer Jongenbnrger: M. de V. Kennis nemende van het stnk kan ik my met het voorstel van B. en W. niet vereenigen, en zal ik daar om ook tegen stemmen. Toen het subsidie voor deze spoor- lyn GoudaBoskoopAlphen is aan gevraagd, heeft dit ook in deze ver gadering breede debatten uitgelokt en is ook bier aangetoond, dat een moet eerlyk bekennen, dat my daarvan I absoluut niets bekend is. (Wordt vervolgd.) belangstelling. Than, werd welwillend medewte king verleend door mej. Betsy P-u-, (mezzo sopraan) den HÏuig. De 33-jarige schuitenvoerder D. T. gbrteren 0p het emplacement te Delft, by het rangeeren van twee goe- Mei. Pal ie. beschikt over geen groot geluidhaar stem heeft meer tel I timbre van een alt dan van een op de openbare lagere echo - wordt met algem. aten- j sekrijveu van de Vereen, van jgen en oud-leerlingen der Rijk* ioüwinterechooi, waarbij adhae wordt betuigd aan het in de wo- vergadering behandeld adree der ,p—w. .au toezicht op de Rijke- f ^yteawwinterecfaool, betreffende de ^twoding van bel schoolgebouw, «er* op voorstel van B. en W. voor ing aangenomen, komt in behandeling een van het Gememilebeetnur ,uda, betreffende de oprichting na een gemeentelijken keuringBdienst TM levensmiddelen aanverwanle tel «SM» in veretmiging met de om- deronwagens, door een bnffer van den achtersten wagen tegen eenstootblok gedrukt. De man was na enkele oogen- blikken dood. (N.R.Ct.) Eenigen tyd geleden cien van 10e regiment infanterie, J*. Hartman te Haarlem by de schietoefe ningen op de baan te Overveen in de borst gewond. Hy werd toen naar het gesticht Johannes de Deo overge bracht. Men deelt thans aan de H&arl. Ct. mede, dat zyn toestand dermate verergerd ia, dat zyn familieleden werden gewaarschuwd. sopraan. In de lagere tonen bekoorde zy ons dan ook het meest; de sra uit „Alcina" van Hitndel an nit ,Paa- lui" van Mendelssohn werden hst best gezongen. Vsn de door den heer Spasndermu uitgevoerde orgeinnmmeri muntten vooral nit Praelndinm en Fuga van erd de mili- Baoh en de Conoert-Fanteiie van Tho- Geen jagerslatijn. Een oolyk jachtavontuur beleefde bedrag van f iOOOQ:- subsidie van I d^d^ïï"-""T^rte" HiesfeW. Regenten te nadoren en deze hebben den Voogdijraad niet in kannis knnnen stallen met het feit, dat de zieken kamer min of meer in abnormale om standigheden verkeerde. Wat betreft het onderhoud kan ik antwoorden, dat het uitwendig onder hond ven ellfl gemeentegebouwen regelmatig geschiedt wanneer dit noo dig is. Ik durf niet ait mijn boofdte zeggen, of er dit jeer vedwenk attn het Weaehttiz op de begraoiizg stent, tint is lots wet ik verzuimd heb na te geen, meer ik kan de verzekering geven, dat eens in de 4, of 8 jaar alle gemeentegebonwen geverfd wor den, het weeshuis zal steer ook zijn beurt krijgen. Hat heeft mU niet ge frappeerd, dat het onderhond zeer veel te wenzohen overlaat, zooals de heer KolUn beweert. Wet tenslotte aangaat het verlengen ven den heer Kolyn, om in het wees huis ten badkamer in te richten en dat hem dan niet zei worden toege roepen, dat de jongelui beden kunnen in de zweminrichting, ik herhaal, dat de*haer Kolyn waarschynlyk bij afin betook niet goed gekeken heeft, ik kan ham da vertekering geven, dat er een badkamer is, zelfs een groote. Er ztaen 3 knipen en nn is de grief Hij het nas huis. Toen hy een eindweegs gegaan was, hoorde hy een verdacht leven en ge rommel in zijn rugzak. Bij nader onder zoek zag hy tot zijn verbazing dat het gevangen konijntje vyf jongen ter wereld had gebracht. Spoedig gaf hy het ptnimig zestal de vryheid weder Het is geen jagerlatyn, beweert de -Geld." - nagezien en er is gebleken, dat er pl.m. "u ««min de Regenten in staat van I (1 ton meer noodig is. Pat geeft mij beschuldiging stej, on daaf zal ik my geen aanleiding een verhoogd subsidie wel voor wechten, wayneer Ik geen I toe te staan. Het komt mij voor dat nadere gegevens bob. Maar, M. de V.. I indien de vergadering oen bedrag het stak zelf spreekt in dit gevsi I heeft vastgesteld, verband houdende meer dan genoeg, en zelfs de uitla- I met de draagkracht ven de Gemeente ting ven dat het niet aangaat, dat I en wel het maximum is vastgesteld, de Voogdyraad met pastoeren van I dat dan de Oemeenteraad er niet op Regenten zich wendt tot den Raad, I moet ingaan om het bedrag wan wgt voor ieder, die met dergelijke [f40000.- tot f 60.000.- teverhoogen. "TL?6," ""l8™ klntd,e toestanden op de hoogte is meer den I Ik ken de'overwegingen van de i T'Het ,kl,n,d. kw,m 48 genoeg. Ik heb elleen mijn bevreem- I verschillende andere gemeenten niet. I kat 0B«?n8»vol« d«' ding uitgotDroken en 17 Een nit school komend 8-jarig meisje van den landbouwer Eekelder te Liob'-. tenvooide stak gisterenmiddag haastig de tramlyn over, toen zyn van den eenen kant een wielrydcr zag aanko men, terwyl van den anderen kant de zelf heeft ding uitgosproken en daarvan da blyken gag zelf constateert, dat door den Voog- nlnl ,1-.1- verschillende andere gemeenten niet, van Alphen, Waddinxveen en Boskoop, beide beentjes werden afgereden. Per auto werd het meisje naar het zieken daarvan da blyken gegeven, want IJ I en die" laten my tot op zekere hoogte i c_i. - 1 koud, hoewel ik het eigenaardig vi^ °r0e"10 °'er8ebf«ht' l>ct 'dat in het stuk van B. en W.daarvan I 0rt 04 aankoln,t overl«^.' dyraad niet de goede weg is bewan deld. Ik vind het dus heel eenvoudig, dat ik als Raadslid een.opmerking maak, waardoor het my misschien mogelijk zou zUn mondeling van den voorzitter vzn het college van B. en W. toelichting te krygen. De heer van derWant: M. de V. Naar aanleiding van de wij Kras. Ointerenochtend brzpjit de architect, van regeeringswege belast met het toezicht op de restanratie van onde jUt wanneer twee jongalui tegeiyk I waarop de W Folijn dit^"voS3 baden, ijf elkaar knnnen hinderen, heeft Uproken acht iü het gewenscht Daarom la vereooi,t «n schut te I "rörkü^™wailiï,m'*ik'"mtelympa plaaUon, WMtrdoor dat hindoron voor- I ar» K komen kan worden en de jongelui thie I B. en n stem aanzet voorstel van I kan geven. Ik geloof n.l. e|k»r niet kunnen.ien. Da.sohu"!^ I d"it7r rë»Kliste vS^ I h6tT"°°r- spoedig komen, nsjr ons verzekerd door d,n h(wr Kolen De h«r iTn u 11 e 1 is en wy weten dat de bouwmeester w„i wat betreft hoto««n ,m I H.t mK i gten melding wordt gemaakt, ik var- I moed dat die JB, an W. wel bekend zullen lijn, ofiadat ik in venchillande bladen daarover gelezen heb, en dat er een conferentie van verschillende - gemeenten is gehouden U knikt I gobouwen, de 87-jarige heer dr. P. J. van neen, M. de V., maar officieus sal I Cnypori, ïzün "jsarlykBche bezoek U toob wel meilegedeeld zyn, wzt de I ?an walbnrgskerk te Zntfen, resultaten van die besprekingen zyn I !n Jwband met de restanratie van - iweestD knikt wederom neen, I f, «n toren. De jirasse grysaard bewyst dos dat U niet op de I don b'ren m tot op den steiger hoogte Is, sn, waar Gouda er geen I on? „d"1 't,nd der wsrkzaamheden van naby te zien. is en wy opdracht gekregen heeft daarvoor te zorgen. De heer Kolyn: M. de V.i Ik wil -beginnen met V dank te zeggen waar if het noodig vond my beter in te lichten. De kwestie waar het hier om gaat is dus dat er niet gevonden is ik woet niet of die op het oogen blik gevonden wordt do noodige samenwerking tunches den Voogdy raad en Regenten, en M. de V., wan- wal wat betreft hetgeen dit voorstel te denken geeft in verband met de Som aak te opmerkingen van den Vo yraad. De heer Koifjn heeft dat die aanmerkingen te denken ga ven, dat die alzoo eenigzzini het ver- i moeden opwekken, alsof er in het weeshuis toestanden sonden heerschen, die bepaald verbetering behoefden. Ik weet niet of ik goed ben ingelicht, maar ik voor mjj heb gemeend my met het advies van B. en W. te moe- Het ay mij woord den M. de V. 11 rgund met een kort Jon Straatrelletjes te Zaandam. it Zaandam aan Men meldt N. Ort. de «™- «ongenburger teant-1 woorden. Hy «egt, indertijd heeft de I"Jj'«™T0Ild n 18 Zaandam met Gemeenteraad ten maximum bedrag I .f®. lnf 404 de steking weder straat- uitgetrokken voor een subsidie san de I ™'8tJ« P'eats gehad, tengevolge van spoorljjn Goods—Boskoop—Alphen I^«'K80 vsn kantoorbedienden, die Dat is volkomen jout, M. de V., maar ln do P?«en dar ,tal8" »onderkrui- zooals de heer Jongenbnrger gesegd I Pe"w6Ijk verrichten, heeft is er een latere begrooting ge-1'ianne!' W8rd dermate gomolea- maakt en bleek de oorspronkelyke be-1 7r L.r(lll, ld, da4 bij zijn toe- grooting by lange na niet voldoende te I 4 ln de w°ning van den bnrge- syn, soodat eenige tonnen meer noodig ef „"«r, te' J*»8, aan U hier. beer graaif ro«|il Voll- luar inet blijde verbazing uit. U hier nu het ie laai ia. Te laai? vraagt Max. Gij de limit toch niet, dat Ik um dat geld hierheen gekuuieu beuf Dat ia wel •no good beateed, als ik hst maar ooit sou kunnen doen. Neen, ik wil de Marie, mijn vronw, en den Jongen sïjn vaderlund een» laten sien en... het graf van mijn vader bezoeken. Toen vertelde hij, hoe hij na een harden Strijd in Pennsylvania grond had gekocht en door gelukkige oog- te» van jaar tot jaar zijn gebtod en zijn farm uitgebreid bad. Hij bezat nu zooveel eigemloininen, dal hij nits meer met Drakenstelii zou willen om ruilen. Apropos! riep hij vroolijk uit. Iloe gaat het met inljii vriend Na than Khrentrautf Ifeell mijn geld hem nog zegen aangebracht? Vollmar eehudde het hoofd. Ook zijn zouden zijn aan zijn kinderen vrmeelijk bezocht! Zijn lie veling Esther stierf aan oen gebro ken harit reeds lang is zij In de groeve verteerd en atet dagen geio- deu stierf xi>i zoon tan oen borst kwaal. Nathan Ehreutfaut heeft zijn kjuderen overleefd. Mm, zegt, dat hij geheel versuft en veretompt Is. Het moet ecu hulpbehoevende grijsaard »Un. Zijn schoonzoon Gotinak! is ge vlucht! niemand beeft hem ooit wem- gezien. De nddiiagznn zond haar gnudan stralen neer, toen vier personen san bet graf vau graaf von Hardeuberg stonden:' hel waren Max mot de sih iwn Sn Thendoor Vollmar. 0, vader, kondet ge nu bij one aijn. sprak Max met luide stem. Gij soudt ons «aker uw segen geven. Ik bob een lieve, brave vrouw lltd kind, en een goed geweten. Is er grooter schat, la er grooter le vensgeluk? Vollmar vatte de hand van Max en maakte hembekend methetgon, na den dood aijiis vaders waa geschied. Toen omhelsde Max i|ju vrouw en drukte zijn kind legen aloh aan en riep uit: Do zonden der vadert» zijn H'te» verzoend: vrede zij den doodro en welvaart allen levenden waren dan oorspronkelijk was geraamd. Nu wordt aan de gemeentebesturen gevraagd of zy hun eventueele by- dragen willen verhoogon en nu weet ik wel dat wanneer wy het inbsidie van f 40.000.— op f 50.000.— zullen brengen, dit betrekkelyk weinig zoden zan den dyk zal leggen voor den aanleg, maar het college van B. on W. heeft gedacht, dat wanneer de gemeente haar goede bedoelingen toonde het Ryk zou denken, dzt Gonda zou waar de Gedempte Gracht moet zoeken. De politie die waarsohynlgk op deze relletjes niet verdaeht was, was niet by machte voldoende de orde té.band- haven. - Na den schoonmaak. Boskoop. Men schrift ons: Het is de gewoonte ne den schoon- maak, hier wat te vernieuwen, daar ïeta op te knappen, weer iets anders te verven. Daarom zyn we eens gaan kijken in de Dwars-Nienwstraat en ja weiop de groote deur zagen we een zware ketting met dito hangslot. In een vergadering van de Evan gelisatie, wettig bijeengeroepen door **"»44. sommeerde n bestnurs- tontmoedigheid hadden de groene tafel plaats te nemen, zich te verwijderen, wat de laatsten echter niet verkozen te doen, waarop de mannen van den wettigen weg vertrokken. Na afloop legde het wettige bestuur het gebouw aau de ketting of omge- Wil men er dus in, dan zal men bjjlen en zagen hebbed te gebruiken. Nog een weinig geduld e»* we heb^ ben in' onze gemeente eeft' éVen bUjeft- dé geschiedenis als ddlèantlë-aï- faire van Amsterdam. Twee dagen nadat de ketting sijn intocht in het drama had gedaan kreeg de aanvoerder van de confes- sioneelen 'n deurwaarders-exploit thuis met bevel voor het gerecht te ver schijnen. t Zondagmorgen maakte Ds. Tuinstra bekend dat hij voor ongeveer 3 weken vacantie nam wegens zaken, die de gemeente beroerden, o. i. een wys be sluit en dat hy ook d& ayqnds niet 'Dat hy avouifs niet itqit optredaa waa meer te danken aan den ketting^ vermoeden wy, ten minste zijn zenu wen zyn van staal, neen sterker nos, van beton 1 Nu ligt op het hek van de pastorie ook een ketting met een slot. Zoodoende kannen we nn spreken van een „lichte" en „zware" ketting schoon ze in zwaarte niet veel ver schillen. Wanneer zullen beide weer ver dwenen zyn We weten het niet. Maar één ding weten wenaast onze planten verzorgen wé ons geloof of wat we er voor houden heel nauw gezet. Vergadering van den Gemeente- raad van Boakoop van 8 Juni MU4 w dea uamiddaga 2 uur. Voorzitter: de heer J. Grootenhuia, Burgemeester. Afwezig de heer J. van Gelderen. Na opening der vergadering door den Voorzitter, leest de .Secretarie de notulen der vorige vergadering, wel- ke onveranderd worden vastgesteld. De voorzitter doet daarna roede- doei ing van verschillende ingekomen stukken, welke allen voor kennisge ving worden -aangenomen. Het verslag van den toestand der gemeente en het verslag van hetgeen met betrekking tol verbetering der volkshuisvesting ie verricht, beiden GOUDA, 10 Juni. Onse stadgenoote mej. Helena Hor- J SOU uenaen, u« viouua sou waar- I g™?11 "I °P dinsdag 23 Juni in het l?J3'vword« K"*1 aangebo- deeren wanneer die spoorweg tot,tend Soh8ï8"'8g88 »l« soliste De Voorxitto doet mededeeling «1 oe» I Hf hnhhten hii ..Tlï* I heer dr. J. W. Le Grom, con-1 boeken. bii den gemeenteontvanger, T I ,al h.ebbon, b«.den.. Mn,e« I ^tor aan het gymnasium, aS eHs W^ruit dat, 660 «n der twee v^rgter^en v^ d" 85^de" ka^'d° benoeming tot conrector san het Eras- i„ u miaansch Gymnasium te Rotterdam. sou seer Gouda in gelukkig de totem EINDE. wesen, wanneer le toekomst het milieu van versohillende sporen ion worden. Het is best mogelyk dat vele mensohen Goods alleen snllen gebruiken els station om van den tenen trein in den anderen te stappen, maar het is ook wel te denken dat wanneer sy niet dadeijjk aansluiting krügen, sy de stad in gaan,, bij de winkelier» bood schappen gaan doen en hierdoor met Zeilen. Onse stadgenoot, de heer H. N. van Sohelven, behaalde in de afdeeiing Tjotter» met zyzwaarden tot en met 6 W.M. op de Zondag j.L gehouden zeilwedstryd, uitgeschreven door de zeil- en roeivereeniging „Hollaodia" op het Braaemermeer met zyn boeier i „Hilda" den eersten prys. behandeling komt een versoek \:f van deq heer A. Frank, dato 29 Apr. |.l. om eervol ontslag, ingaande 1 Juli a.e. als onderwijzer aan de open bare lagere school alhier, waartoe met algemeene stemmen besloten wordt. Op het verzoek van den heer C. B. van Nes om gelijk ontslag zoo moge lijk tegen 1 Juni, wordt besloten het gevraagde ontslag eervol te verton nen, ingaande 1 Juli a.s. Een voorstel tot wijziging der re geling roet de gemeente Gouda om trent de toelating van kinderen uit iten. Een adres van 4j>"Boakoopeche winkeliersvereniging ad de vereen. „Gemeentebelang" en ft» ds aki. Boskoop van „Het Groe ns Kruis", waarbij aan deze zaak tftzeeto wordt betuigd, wordt mede Toorgeiezen. B. W. etellen voorin tontoeei te besluiten mede te doen mb de oprichting en exploitatie van MB gemeentelijken keuringsdienst van vgating»- en genotmiddelen te Gou ds, welk voorstel na eenige discus- da met algemeene stemmen wordt atogenomen. Daarna wordt op voorstel van B. ft W. besloten om het land, waar- op dit jaar door de Boskoopsche Woningbouwvereeniging woningen sullen worden gebouwd, alsnog open baar te verhuren als hooiland. Vervolgens komen in behandeling een schrijven van Gedeputeerde Sta ten, waarbij in overweging wordt ge geven de toegezegde bijdrage ad t WöüOü.— voor den aanleg der spoor wegverbinding, te verhoogen. In dit schrijven wordt tevens de waarschijn- lijkhetd uitgesproken, dat de loswal aan de Otwegswetering uit het ont werp zal komen te vervallen. Iu hun praeadvies zeggen B. en W., van nieeuing te zijn, dat deze gemeente door het verleeuen eener bijdragend f 106000 het uiterste heeft gedaan, waartoe zfy gaan mocht en mitsdien san Oed. .Staten mede te deelen, dat, hoewel betreurende dat mogelijk daar door de totstandkoming van devour Boskoop zoo gewichtige spoorweg- Yprbinding in gevaar kag komen, de sa gemeentel .mjjiie doegoaepto wnttoi- dje ad* l 1DWQD atoi., kan verhooged loswal aan de Otwegswetering. De heer Ottolander vraagt of het werkelijk vaststaat dat de loswal in den Otweg zal vervallen. Spreker is van meening, dat, wanneer np over het voorstel van B: W. wordt ge stemd, deze stemming eeuigszins on zuiver zal zijn. Spreker zag daarom ligver het voorstel gesplitst en stelt tevens voor dat een commissie uit Kaad bij den Minister van Wa terstaat zen en A. 1. J. Brandenburg te s üraveuhage. De heer A. van der triessen wordt met algemeene stem men benoemd. Op de voordracht in de vacatüre-van Nes zijn geplaatst: 1 D. de Jonge te iioedekensserke, 3 A. v. d. Giesseu te riiiedrecht en 3 XI. scheer te Polsbroek. No. 1, D. de Jonge, wordt eveneens met alg. st. benoemd. Tengevolge van het vertrek van den heer Frank wordt met algemeene stemmen tot onderwijzer met verplich te hootdaete aangewezen de heer J. Groothoff. Vervolgens worden benoemd lot leden van het stembureau voor het jaar 1914 de heereu van Wilgen et Üttoi&isier en als 4e lid de heer Gul- demoiid. Tot leden der commissie voor de reclames plaatselijke belastin gen worden door den Voorzitter aan- gewezeu de heereu Grootendorst, Ot tolander, van den Broek eu Gulde- rnond en voor de Commissie tot het nazien der rekeningen 1913 grootingen 1915 de hoeren Loei, vau Gelderen en van Wilgen en tot plaats- vergangende leden de hoeren Groo- tendorst en Ottolander, T«u slotte wordt met algemeene stemmen vastgesteld het kohier van schoolgelden voor 1914 tot een drag van f 2031.80. Bij de rondvraag vestigt de neer Guldemo nd de aandacht van den Voorzitter op de wanordeUjkhwkw, wrik» onlange op Zondagen hebben plaats gehad, zoodat zelfs eenige ca fé's door de politie moeeten worden gesloten en geeft in overweging om wanneer de toestand niet verbetert een algemeen verbod te maken dat de café's op Zondag zullen gesloten zijn. De Voorzitter zegt, dat het op een Zondag eens rumoerig is ge weest maar de laatste Zondagen bij hem 'geen klachten zijn ingekomen. De heer Ottolander wilst erop, dat op de algemeene begraafplaats men verscheidene boomen booger laat groeien, dan de verordening a.»» van Wiliren HDrc^.-. - de Nieuw- be- op - toestaat. De'heer van Wilgen spreekt over den ongunstigen toestand siooten loopende langs straat en geeft te dempen. in overweging deze Verder niemand verlangende, sluit vergadering. meer het woord de Voorzitter de dienst van de firma Koster "f. HE., 2Dj»ri| efeht, door ze bp P. de J. te Gouda t 2 subs. 2 d. en J. C. P. h/v F- H. K. to Gouda f 8 subs. 2 d. Wegens in de Gouwe te hard va ren W. L. K. en J. v. d. P. te Gou da t 3 subs. 1 d. Wegens in de Gouwe op verboden plaats aanleggen H. IL te Groningen f 3 subs. 2 d. Wegens 's nachts fietsen zonder licht, D. J. F., C. v. d. B., P. A. M. te Gouda, J. Z. te Waarder, A. U. te Hamwijk, J. R. te Rotterdam, ieder f 1 subs. 1 dag. Wegens idem en opgeven van een valschen - naam A. u- H. te Hille- gersberg f 14* f 10 subs. 1 d. -}- 10 d. Wegens te Gouda met een voer tuig rijden in een park, W. v. d. H. te Gouda f 0.50 suba. 1 d. Wegens te Gouda binnen de be bouwde kom varen mri de boegspriet buiten boord F. de J. woonplaats onbekend f 1 subs. I d. Wegens te Gouda verontreiniging openbaren weg A. P. te Moordrecht f 1.50 subs. 1 d. Wegens te Gouda het bedrijf van liedjeszanger uitoefenen A. B. woon plaats onbekend, f 2 subs. 2 d. Wegens te Gouda een persoon me de vervoeren op zijn fiets A. F. W. te Gouda en J- B. te Gouda f 1 subs. 1 d.; A. de J. te Gouda f 2 subs. 1 dag. Wegens te Gouda venten zonder vergunning H. B. te Rotterdam f 1 subs. 1 dag. Wegens te Gouda rijden op het klinkerpad C. M. A. v. R. te Gouda f 1 subs. 1 d. Wegens kleedjes kloppen in ver boden tijd M. v. D. to Gouda f 1 Bubs. 1 d. Wegens noodeloos op straat echreeu wen W. v. d. E. te Gouda f 1 subs. 1 dag. Wegens een brug berijden zonder toestemming van den brugwachter M. C. K. te Gouda en A. de V. te Ber ken woude f 1 subs. 1 dag. Wegens te Gouda ondeugdelijke melk vervoeren W. K. te Gouda f 10 Wegens fietsen in een grasperk F. J. B. te Gouda f 0.50 subs. 1 week tuchtschool. Wegens met geld spelen te Gouda W. B. te Gouda f 1 sub». 2 weken tuchtschool; J. D-ta .Ooiidu 3'ipud. irwaardelijkc tuchtarfinól. Yegens Kippen laten loopen op ééns anders grond J. L. v. d. B. te Reetiwljk f 2 nubs. 2 Wegens loopen over eens ander» April uit den grond te trekken, twee I gronj q j y' g. ta Zevenhuizen rhododendron- en drie azaleaplan ten. j i «ubs. 2 d. De Haagsche rechtbank eischte acht I dagen gevangenisstraf. Ouderkerk a, d. IJeel. In de i Zaterdag gehouden raadsvergadering werd* mededeeling gedaan van een brief van de commissie van beheer der Wegens openbare dronkenschap A D. te Moordrecht on S^dc J te Go erriaat od audiëntie rei g^tn, om .dp 1 drink loodzakelijkhria te Mtoageu ,yan eoa I Lek, meldende, daf niet wordt mge- oiriiraV 'ïin ton Ötwbg, want sèqu I op h< De heer Guldemond sluit zich hierbij aan. De heer van der Tak zou boven dien onder de aandacht van de Re- gearing gebracht willen zien dat het votfr een plaats van 6500 zielen niet gering is eene subsidie te verleeneu van ruim f 100.000. De rente en af- losring dezer som zal toch uitsluitend door den hoofdelijken omslag moeten worden gedekt, waardoor deze met 25% sal stijgen. Met voorstri van den heer Ottolan der wordt daarna aangenomen en wolden door den Voorzitter tot leden Ier Commissie aa ngewezen de hee- fen Ottolander, van. der Tak en Gul- Aetnond. M In behandeling k.omt een schrijven van den heer Inspecteur van de Volksgezondheid, waarbij maatrege len worden voorgesteld tot bestrijding van de alhier veolvuldig voorkomen de diphteritis, o.a. het oprichten van •en ziekenbarak, waar de lijders zou den kunnen worden geïsoleerd. Ver schillende leden voeren hierover het Woord en ofschoon in principe niet wordt tegengesproken het nut van dergelijke inrichting, is men al- van meeningdat in deze ge- van een ziekenbarak toch gMü gebruik zou worden gemaakt bovendien is het aantal gevallen in den laatsten tijd st< rk verminderd en bedraagt thans stoel its vier. Met algemeene stammen wordt ver tolgeus vastgesteld een contract voor waterlevering aan cie gemeenten Zoe- torwoude en Leider dorp. Verder wordt besloten dat in den te bouwen wa- tortoren der gemeenten Zoeterwoude Leiderdorp op het terrein van het pompstation aan den- Rijndijk, een reinwaterkelder zed worden inge bouwd. Eveneens wordt aangenomen hri vooretri van B. cm W. tot vernieu- Jring der gasieidbig in Reijerskoop. Daarna is aan de orde de benoeming j Van 2 onderwijzen) aan de openbare school ter voorziening in de M door het vsr- eervel ontslag aan de Heerrii Frank en C. B. vam Nes. Op de «dracht in de vacature-Frank zijn ^plaatst: 1 A. van der Giessen te Itodrecht, 2 A. Egmond te Enkhui- drinkwaterleiding te Krimpen a. d. Lek, meldende, daf niet wordt in—- op het dezerzijds'gedaan voorstel, bf r beW AAhsfótotol Van 9l tot t0( niets 'lttèer'be fietftlerr, alsnïecto dat kosten der brandkranen (geschat op Ida f 2 subs. 2 d.; T. B,, B. F„ L. v. V. te-Moordrecht en W, S, te Gou da f2 subs. 1 d.; B. R. te Gouda f 1 subs. 1 d.; H. V. te GoudA en H. de G. te Reeuwljk f 3 subs. 2 d idem 2 tpaal gepleegd IJ. W„ woon plaats onbekend, 2 maa! f 8 subs. 2 maal 3 dagèö; idem bfj le hèHuÜMN^A^'V. 'W Moordrecht f 7 sfihato®*. Wegens Idem en opgeven vaneen valschen naam J. M. B., woonplaat» f 3000), niet zyn op rekening der com-1 onbekend f 1 -f f 10, aubs. 1 d. -f 10 d missie, zooals abusievelyk is opge geven, maar ten laste der gemeente, evenals dit 't geval is geweest met de drie aangesloten gemeenten. Daar de gemeenteraad onder die omstandigheden geen verplichte aan sluiting zou kunnen invoeren en de gemeente aldus belast zou worden met a.,l 1 i.f 1FJU1 «tsx..,U 11 u. Gemoedsbezwaren tegen de Ongevallenwet. Voor het Kautougenscht alhier stoiul terecht de schoenfabrikant G. J. v. R. te Waddinxveen. ter zak» vau het niet invullen van de loon lijsten en hri weigeren van inlichtin gen aau deu inspecteur van deu ar beid. Beklaagde erkende h« teu laste gelegde volmondig doch verklaarde dat de nakoming van de Ongevallen wet in strijd is met zijn cousCicntio. De bepalingen dier wet zijn naar bekl.'s overtuiging lijnrecht in strijd met God s woord, llij zou een aigo- deudienaar moeten worden, iudieu hij Idle bepalingen voldeed, 't Was bekl.'s gewoonte de knieën te buigen voor God, deu Vader, aan wien hij zich geheel overgal iu volkomen ver trouwen. Met God's hulp had hij zijn bedrijf jareu achtereen zonder ongelukken gedreven eu zoo wenschte hij voort te gaan- Vóór de Ongeval- leuwet er was, iu 1396, had htj een walsmachine iu zijn fabriek genomen later iu 1907, toen de wri gold, was er een penmachiue bijgekomen] Bekl. verklaarde deze machines niet gekocht te zullon hebben, indien be% palingen omtrent beveiliging moesten worden nagekomen. De tabrikant van de penmachine bad bekl. de verzeke ring gegeven, dat indien de machine achter in een schuur werd geplaatst door hout zelf bewerkt werd, dan beveiliging niet noodig reu zijn Waar dit uu uiri hri geval bleek, daar was het voor hem een moeilij ke zaak, daar hij geen twee heereu kan dieneu. Bekl. (die iu zijn woon plaats voorganger is van de zg. .Ledeboerianen"^ vroeg ten slotte oi zijn eonseientie-bezwaren voor here die bepalingen uiri reuden wijzigeu De ambtenaar van het O.M., iu deze zaak requisitoir nemend, wees op het vaststaan van de teu laóto ge legde feiten. Bekl. heeft niet aan do wri voldaan op grond vau gemoeds bezwaren. Het O.M. wil «leze wel respecteereu, maar bekl. maakt zich schuldig iu deze aan begripsverwar ring. Het is hri O.M. niet duidelijk waarom bekl. bij nakoming der be palingen twee heeren zou dienen Bekl. verzet zich toch niet tegen an dere maatregelen van voillghrid. Hij betaalt tocfi zfiq belasting, waaruit dj uuvatregoleq, -r «pr noemde ja-^ "üi branden van straal)AntAhrifll wor den bekostigd,. Dd wet vorihl eetfré ;eling voor het algemeen, #e rikffl) »nVger vkn den' staat behoort mto konion. Bekl. lijdt aan bet .wanbe grip dat lu dit speciale geval de wet niet zou behoeven te worden nage leefd. Het O.M. sprak de hoop uit, dat bekl. overtuigd sou «ijn van zijtt onjuiste stelling en dat bet bij deze eene verschijning voor het Kanlongtv recht zou blijven. Gottecht werden J boeten van I 10 elk, subs. 2 maal W| dagen hechtenis. raad om gwiégd, stop te Zétten. Hekl. koa Ach noch flte-da#tetM don van hot O.M., noeb met dit'van den kantonrechter vereenigon. t Was eon moeilijke zaak voor hem I De uitspraak werd bepaald op -M J""' Wordt vervolgd het Koninklük Meteriol ogisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 770.6 te Horta, laagste stand 749.8 te Scilly. Verwachting tot den volgenden dag: Zwakke tot matige Ooatelyke tot Zuidelyke wind, licht tot halfbewolkt, droog weer behoudens geringe on weerskans, nog iets warmer. VAH OEN 10 JUNI 1914. Staatsleralagrn. Ned. Cert. Werkelijk. Schuld 3 pot. Oostenr. Belastingvrye Kronenronte 4 pet» Port. Obl. 3do Serie Amort. Schuld 3 pet. Russische Obl. 1906 5 pet. Id. Obl. (Gr. Russische Spw.mü) 1898 4 pet. ld. Obl. (Nicolai Spoor- KI. Trekking v. Woensdag W Juni- No. 6694.9915 on 12787 ieder 11000. 5131.12822 en 13645 ieder!400. 1462, 4296, 5305, 5531, 6520,1 Diversen. 9128,15431,16967,17806,173801 Maxwel Land Gpant 19094, 19661 en 20588 ieder Cert. v. Aand f 100. Prijsen van 70. 71 «s »«n «w BMH 48 Sd 8d 91 I Zitting van 10 Juni, v.m. Een valsche hond. Eenigen tyd geleden werd de heer J. Hage te Boskoop, die zich per rij wiel naar zijn woonplaats begaf, bij geiuwuw de ophaalbrug in den polder Middel een jaarlyksche post van f 1500, wordt I borg door een van een boerenerf ko- het voorstel tot aansluiting op de I mende hond, die hem achterop liep, voorwaarden der commissie met alge-1 leelijk in zyn kuit gebeten, zoodat hy meene stemmen verworpen. I bloedend werd verwond. By informatie Verder werd een strafverordening op I bij een. meisje van een naburige boer- het gebruik van het Steigerhoofd I derij bleek hem dat de hond toebe- itgesteld, verbiedende, dat gebruik I hoorde aan D. van Harekamp. Te Zondag, tot bet in- en uitlaten van I Boskoop stelde de heer Hage zich reizigers, tenzy het aanleggen in de I direct onder behandeling van den dok- nabijheid door laag water, mist, ijs-1 ter en verzocht dezelfden dag schnf- gang of ander geval van overmacht I telijk aan den rijksveldwachter proces- of verhindering onmogelyk of gevaar- verbaai te willen opmaken. iw Krimpen a.d. IJeel. Het plaat- Hage door een anderen hond dan de seliik comité alhier inzake het gedenk-1 zijno wa. gebeten. teeken Qnatre Bras is zaamgesteld nit I Bekl.'. moeder N. V. H.-de B. wist de heeren B. N. Mer Jz., A. A. Van I van het byten ook niemendal. Ay WaUnm, D. Vogelezang, O. Van der I keek niet naar den hond. Alleen al» a Giessen, ds. P. Van Wfllemswaarden het beest jongen had was het niet 'betrouwbaar. S!S!Sh!Swuw Een andere getuige, Grietje Hoogen-1 dijk uit den polder Middelburg ver klaarde gezien to hebben dat de heer Hage bloedend was terwond. Zy had een bruine hond zien loopen, die bekl. toebehoort. De heer Hage, die het bovenstaande als getuige verhaalde, stelde zich oi* viele partij tot het bedrag der dokters rekening. De behandeling heeft drie *Het ^Lmihtte het, hoewel nit de getuigenverklaringen wel voldoende zekerheid was verkregen, in verband met de doo» bekl geopperde moge- Weg) 1867-69 4 pet. Id. Obligatie 6e Etuis. sie 4 pet. Japan. Obl. 1899 4 pot. Mexico AH. Binnenland Obl. 6 pet. Brazilië, funding Lee- ning 5 pot. d. Obï. 1899 4 pet, Venezuela Dipl. Schuld 1906 3 pot. Balk ea Crefilet-listel Hagel. Fed. Bankaandeelen InUalr.Oodf riemt ogen American Car A Foun dry Comp. 0. v. A. ld. Smelting A Refinin Oo. Gert. v. Aan, Anglo American Tele graph Cy. Cert, v. A. U. 8., Steel Corp. Cast, Vi G4w. Aaadk ■•I. Crefilet lisMI fatum OlfisraMiligei Hatttftillfvef. „Ath.tor- dam" Aand, Jav. Cultuur My. Aand. Netl.Handol-Mg.C.vJk. nyihouw lyiei. Katahoen" Mjjnbouw My. Gtw. Aand. Redjang Lehong, Mijn bouw M(j. Aand. Great Cobar Aand. PrttataM-MMeiri, mTè' _ur o-.-liw :brf. Nfsd.MiJlldtExpl. v.I'otr. Bronn.C.v.A, .Shell" Tho Tran.p. Trad. Cy. C.v.G. Scheepvaart m|jei. Ned.-Am. Stoomvaart- Mij. Aand. Stoomvaart-Mij. «Hoe- land" Preferentie A. Int Mercantile Marino Cy. afgest. Pref. A, Takak-Oideriemlagei far if* Kmtb. I lom to keien 77'/, 77'/, 81'/, 81'/. 61'/, 99»/, 99»/,, 85'/, 89' 88'/, 85»;,, 36'/, 82'»/,, 76 100»/,. 75'/,. 56'/, 56'/, Peruvian Corporation Lim. Cert. v. Aand. kpeirwegei. Holl. IJzeren 8] dr. W. M. Blom. Uitspraken van 10 Juni 1914. Wegens boter ten verkoop met te weinig vetgehalte II. hebben K. te PHVTlO sube. 5 d. een hondenkar niri voor- van stoun»els J. A- Leiden f 2 sube. 2 d. Wenens visschen zonder ninff L. J* L. te Rotterdam f 0.50, aubs. 1 dag, met bevel tot teruggaaf I van den inbeBlaggenomen ben««; f te Rotterdam en H. A. J. H. te t 0.50 sube. 1 d.; C. 1HÓÖ0 iftlél» lflBOO 77 lBdflB 18017 187U7 IMMA J.8?*. A B- 'k Graveuhage. I dat een. andws'hondgebeten ieder fl sube. ld., met verbeurd- TMutelHng van de feiten, —.^ht dat de zate 14 dagen werd ld, teneinde nog een getuige laten "bezoeken A. van verklaring Wegens zijn kind niet geregeld de l schcM^Utoubesookeo A-l.^hA. uitgesteld, te hooren. "De Tweede Kamer heeft he den besloten terug te komen op het beslnit om de onderwijswetten in de afdeelingen te onderzoeken. De toeetand ln Albanil. Durazzo, 10 Juni. De Vorst beeft een revue gehouden over de troept», bestaande nit Moridietea, Maliseoren, en de gendarmerie. Bij die gelegen heid hield de heer Thomaou eau toe-1 apraak. Naar Alezzo, waar zich eon troep Maliseoren tevinéit, zijn uit rustingen en ammniRIe gezond 1 uijtao-v 227 227 232 15 14'/, 154 V, 153»/, «Al' 4 ft* iltl L. OU JOH 623 624 194 194'/, 124'/, 2»;, 2»/, 92 92 2'/» 1% 7»/, 100 102'/ 102'/, 81"/,, 90'»/, 100 28'/ 29 1517 178'/, 1', t 100' 100 J 145' GELDKOERS. Prolongatie 22l/j 1'Ct. Nat en Bnitenlandsche Staatsf. «til, Culturen geen omzet, Tabakken kalm, Petroleum lusteloos, Rubbor. zwak, Myneu «til.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2