12.000 METSELAARS i™ POTTELBERG Bovenhuis KOKO^HAAR DOWAU SUNLIGHT A_Z««P—A 5’o Pandbrief e Arbeiders en Beambten Prinses DE ZUID-HOLLANDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven, HHERENGRACHT 12 - DEN HAAG. Dienstbode Brokkenhuis Dienstbode Dienstbode P.G. Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.-. Buitenlandse^ Ad ver ten tien tiuu ■■■31 Terstond bekwame HYPOTHEEKBAh LOOPT UW IKAM WEG MET UW HAAR? Maaglijders. gevraagd Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater, rrftefteaejyo» gralit tMrhrygbaar. Telefoon Int KERKNIEUWS. BURGERLIJKE STA NB. TE HUUH op eersten stand, met machtig uitzicht. Flinke ruime kamers, las- en Waterleiding. Rechtzaaken. STATEN GENERAAL TWEEDE KAMEB. Personeel ItOOO IL3 POOL’S TANDMIDDELEN (i1 IFrslteres te 4o«4s. Electr. Dr. A. Brinkman Zn., i (Md «Mn door “KOKO" gaan gahrnilwn mishande- 15 boete, Continental band Gouda Schoonhoven Krimpen a.d. Ussel Zegwaard 's-Gravenhage Buda: DEPOTHOUDERS ANTON COOPS, Wijdstraat 29 A. v. ZESSEN. A. GROF.NEVELD Lxz. sjjn de beate en. peedkeopete, staan onder voortdurende soheikundige oontróle en worden sinds 1894 door Nederiandsohe Tandartsen en doctoren aanbevolen. Chemische Fabriek L. POOL A Zones, Amsterdam. WsrsMtsntooMtslltag GENT 1913. Batte* LU dsr J«ry. Het Maagpoeder van Apotheker BOOM is het baste geneesmiddel voor maagpijn, maagkramp, zuur, hart water en slechte spijsvertering. Prjjs per doos 75 Cents. lï Verkrijgbaar te Gouda b(j ANTON COOPS, Fa. WOLFF ft Co., te Rot- 1by E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. ER BIEDT ZICH AAN een not burgermeisje als ah meid-alleen in kleun grain, of ah* hulp in de huishouding, P. G. van g. g. vooraten, br. fr. onder lett. M. aan A. BLONK JzBoekhandel, Boskoop, Dames Wilt U bij het opruimen in Haw tijd a.v.p. denken om het Brokkenhuh, Zendt slechts bericht aan een d« Commissieleden of per TeL n°. 178 en onze beambte zal halen, wat t wilt missen, -a ve Commissie: W. G0L, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voora. B. D. GROOTENDORST, Pen. Beleefd verzoeken wg geregdd tg< mededeel i >g te mogen ontvangen* ▼ergaderngen, concerten, venna! heden enz., m deze dan in agenda te vermelden. GEVRAAGD EENE PXl., tegen hoog loon, 1 JULI ao. Adres: Melkinrichting J. SCHOU TEN, leeuwenstraat 82, Rotterdam. GEVRAAGD tegen 1 Augustus een flinke Mevr. R. DE WILDE, Aohte'r- kade 82, Boskoop. tegen hoog loon by J. P. DE GROOT, Aannemer, Gouda. fjunuB De verkiei Gisteren hebben, 0 van de 13 kiesd groothertogdom Lu: khzingen plants ge inuwing van de he Aan de verkiezi Luxemburg met 8, ternach en Wiltz d en Mot® met 2 afg( Te Echternach, v 2 Katholjekon aftra heken gekozen; d» veroverd door graa kolonel der kurassi dienst. In Wiltz, waar twee gematigde libe gekozen drie Kathc Te Mersch trad< gematigde en 1 lib is afgeschaft. Gek herstemming voor tusschen 1 Kathol Te Remisch zgn kozen. Te Luxemburg tholieken en 6 libe zijn 1 Katholiek e flUmming voor tv I Katholiek en 3 traden 2 Katholiek 6 liberalen af. Ge Herstemming voor II Khatolieken en cialisten. De Kat! dusver 3 zetels ge Iti De algeme De algemeene tegen het optreden de arbeiders te A Merkwaardig is en kleur tusschei officieuse nieuwsa; der onafhankelijk pondenten. Zoo vangt een van het officieuse roau aldus aan: „De algemeene voort. De winkel Het particuliere ai verkeer duurt, c onveranderd voor Maar de partic Get*. Agent voor Bottend: CATALONtE te Tilburg. Vert egenwoordiger voor GOUDA en OmstrekenM. M. HELONJEJr Agent Amstel-Brouwery, Keizerstraat Tel. 83, No. 148, Gouda. PR Per kwartaal Idem franco P«t Met Gelllustrccn Idem franco per Abonnementen Msukt 31, l>ü2 zjjn thans in onzen dienst. In het jaar 1913 waren bij ons werkzaam 10.000, in 1893 800 personen. Deze geweldige uitbreiding bewijst het|best, dat de CommissarissenMr. M. M. SCHIM v./n. LOEFF, (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. M1EDEMA, A. M v. EMBDEN, Dr. P H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (Seer.) Directeur: Mr. J. W. KONING. 1W* De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegin lage premiën. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren: Waren te Aieftaaaftweess, n Hot 51-u Christelijk Nationaal Zon- dingsfeoet sal D. V. dit jaar plaats hebben op Middagten bij de Steeg, Woensdag 1 Juli. Van Enschedé, Amsterdam (W.P.), Rotterdam (Maas), don Haag (S.S.) met tusBohengelegsn stations, sullen trei nen loopen naar het Feestterrein. De volgende sprekers sollen de daarbjj gevoegde onderwerpen behan delen Dr. A. M. Brouwer, Rector der Zen dingsschool te Rotterdam. Openings rede. J. A. van Balen, Zendeling der Utr. Zend. Vereen, op Nieuw Guinea, Een vraag en een antwoord. D. den Breenu, Predikant Rotterdam, Mara- natha. C. M. Briél, Prod. te Doetin- chem, Hoeren en zien. P. J. Convée, Pred. te Nijmegen, Zullen wij voort gaan J. J. Groeneweg, Pred. te Doe- Unohem, Waar het om gaat. A. de Haan, Dir. Som. te Depok, Het Semi narium te Depok. J. Hansel, Pred. te Boxmeer, Kom over en help ons. Me vrouw J. M. Hofman—Stola, van het Nederl. Zend. Gen. te Posso, Drie perioden in Je Possozopding. J. J. van Ingèn, Predikant te Harderwyk, Eéne kudde en één Herder. J. Krilger, Pred. te Silvoldo, Bidt den Heer des Oog- tea. C. J. Mulder, Pred. te Amster dam, Het honderdjarig bestaan van het Nederl. Bijbelgenooteohap. W. B. Renkena, Pred. Duisburg, Do geeste lijke arbeid onder de Protestantaoho Hollanders in Rheinland en Westfalen. N. van Schouwenburg, Pred. te Am sterdam, Rijkdom en arbeid. A. S. Talma, Em. Pred. te Gravenhage, Sociale arbeid en Inwendige Zending. S. van der Werf, Secretaris van den Bond voor Inw. Zending te Holland, Michigan, Noord-Amerika, Emigratie, een probleem der Zending. J. H. Wiers ma, Pred. te Amsterdam, Twee hon derd moede mannen. Dr. F. van Gheel Gildomeoster, Pred. te 'o Gravenhage, Slotrede. Aan den avond vóór het feest aal te 1llt uur op het feestterrein een bid stond gehouden worden, waarbij de hoeren A. Drost, Pred. te Arnhem on J. D. vpn Arkel, Pred. te Elleoom, nullen voorgaan en waartoe iedereen vrjjen toegang heeft. ouders L van Ea on M. Speksnijder. GEHUWDG. Uittenbogaart, 26 j. en J. Schep, 00 j. REEUWIJK. GEBOREN: Klaas, ouders P. van der Heijden en L. M. van Vliet. Jaoobus, ouders P. Groeneschejj en C. M. Kaateljjn. laonardus, ouders L Ernst en N. van Vlaardingen. Cornelia, ouders E. Hofman en M. van Dam. Adrianos Cnrnelis, ouders I* Vergeer en E. M. do Boer. Cor nells, ouders L. van Roon en G. van Dijk. Friedrich Hermann, ouders C. van Staveren en P. E. Long Wits. GEHUWD: 'D. Bode «?J. van Wensveen. P. Schouten en N. Boere. J. van Egmond en M. v. Leeuwen. J. Roel en A. Vermeulen. J. L. Polderman en P. C. Kolp. HAASTRECHT. GEBORENTonnis Karei, oudere W. Broer en J. M. Booij. Peter Hendrikus, ouden H. van dor Ven en M. langeslag. - Alida Theodora, ouders P. de Veen en A> M. Broere. GEHUWD: A. van Vuuren, oud 32 j., te Waddinxveen en J. H. Nobel 31 i**ri a, 1 OVERÜEDEN: Floor Oskam, 94 j., eerst wodn. van M. Hoogendoorn daarna van C. Butter. Johannes de Jong, 87 j.,wedn. van C. Slootjes. Willem van Es, 81 j., echtgenoot van N. Scheer. VL1ST. terdam GEBORENMaria Margaretha, in stukken van f HJIIO. f 5iin Genoeg, geno op! Ik kan het i reu”, riep mevro ooren dicht tol had (tichtgeslager YoorBteHen, dat Zij sterft aan de naar de Zoeloeki te vinden. Zeg zoo? Je hebt toe keken, hoe het r tuurlijk! dat d halen die roir. dien onzin vandi Charlotte «loq mei, zuchtte e zin?... O, mevi de hebben ree den dood gezoet Mevrouw keek en' vroeg niet e lachje! „Geldt die 2 minnaar?... O, zeker wei Jere student, die je bloeiende jeugd later een a’ Inlichtingen te bekomen ten kantore van do N V. v/h. H. J. NEDERHORST, Turfmarkt. RECHTBANK TE ROTTERDAM. Strafzitting. De Rechtbank heeft gisteren de vol gende zaken behandeld Do 19-jarige werkman T. J. B., te Gouda, bad op 19 April in zijn woon plaats een rijwiel gehuurd, was daarop naar Breda gereden en had de lieta daar voor f2 verkocht. Eisch ter rake vdh verduistering: twee maanden gevangenisstraf. Do 22-jarige schipper J. K., en de 20-jarige werkman E. B. N., beiden van Krimpen a. d. IJsel, zouden op 13 April den jongen H. M. Ixieve, te gon het lichaam hebben geslagen. De tweede ontkende. Drie getuigen hadden den eersten bekl. zien slaan, twee dezer ook den tweede. Hat O. M. eiachte wegens t U»g, tegen elk dor bekl. t subs. 10 dagen hechtenis. De rechtbank heeft gisteren veroor-' deeld F. II. L, wegens huisvredebreuk te Gouda, tot f 15 boete subs. 10 dagen hechtenis. G. G., wegens wederspannighoid te Schoonhoven, tot drie weken gevan genisstraf. B. B. en G. P., 25 jaar, boomkwee- kers te Boskoop,'wegens wederspan- nigheid door twee personen met ver- eenigdo krachten te Gouda gepleegd, elk tot één maand gevangenisstraf. Vrijgesproken werd G. de B., 6,3 jaar, broodbakker te Gouderak, beklaagd geweest van een voudige boleediging. Vergadering van 9 Juni. Vervolg- Stuwadoorswet. VoorgevUld wordt bij art. 14 in te voegen oen 2e lid, bij Nota van wij zigiugan, toneinde te bevorderen dat collectieve arbeidHovereenkorasten ook nageleefd worden. De heeren K u t g e r e, a.r., en Lohman, c.b., beetreden dit art De heer Lohman «telde voor die be paling voorloopig terug te nemen. De heer van Kiepen, r.k., oor deelde deze belangrijke wijziging Ie ver gaand. Spr. vrecede dat patroon* geen ooHectieve overeenkomst zuilen willen aangaan. De lieer Spiekman,- a.d., ver dedigde het voorotef, apr. acht h<4 gemotiveerd, dat de werkgever die de collectieve overeenkomst verbreekt strafbaar greteld dient te worden. De Minister, de heer T r e u b beantwoordde den spr. en merkte op dot dit voorstel geen geheel nieuw denkbeeld ia. De Minister erkende dat men niet aan alle nadoelen zal ont komen. Do werkgever», die «ich niet aansluiten, leveren het gevaar op voor mlHlukking, maar de bepaling bedoelt te zorgen, dat zij die een contract aloten. er zich niet aan kun nen onttrekken. De Minister erkende de belangrijkheid van de quaretio, die echter niet een nieuwigheid heeft gebracht. De vergadering werd daarna ver daagd* tot Woensdag 11 uur. KOKO DOET HET HAAK GROEIEN. GAAT HET UITVALLEN TEGEN. VERSTERKT DE WORTELS. HELDER ALS KRISTAL. BEVAT GEEN KLEURSTOF. OUE OF VET. VERFRISSOHEND VOOR DE HOOFDHU KOOP HET VANDAAG VAN VW DKOGUT OP COIFFEUR. Ja ■aiHMaaaa, smm. 68 v our hut vznkostbzsr njMksnt 14 Juni. Soc.-OnaGenoegen”,7'j,<1 Concert Kapel 15e Reg. Inf. 18 Juni. Het Sohaakbori 8>/, 'i kwaliteit oen gunstige reputatie bij het publiek verworven heeft. kaait U halverwefs tetumoct, doet al bet werk la de helft vaa den tijd ea veer de heift der kosten, die U aaa groene zeep zou ultgeven. Sunlight maakt, dat Uw goed niet lijdt. Uw haadon niet ruw worden on Uw loven geen slavernij Is. De vototroktezul verheid van AaaUgkt maakt haar alleen geschikt wasschon Honen en

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3