SSaMfiW»»® IS^lafeSSte sf«H asss* sass/s s«w - faasssatss. S^taftS^c/a^.isaasye/. ^aiS^'Sfsrii w>ss"irsrSw ^aïitesss: «fisasr"^ssss j^-«CiS«alsï.M.ï. zs^awss £'^i£^I^Aa!öia .£srwÏ5£&ï?sï| Sa^-w.-feS" f/£lC —5 Jrarras. «s»a4d ■»«si ?j3.«*waïfci3p. tt, - -ki~?-"s dtó=fe.r~"- - - - .5s=S£sw pzt'tsj«asiffi IïUhia- Ma's-pï r.? Së^^fiïïS: &énF«:s), ri-^7/c,i.«HSsvvxrs a!=~»£hcr=,'r -ssnftiS.»* ïS&WLaEïi !t;. V? F~"X"£ ®»"*5 33£n~S Stüjf Ws^/iïLr»MÖïSrSte <Tr^V0rdt am goed° d^r^vtrK^ cm ja,»-™' «ik beCteotett/r z-M •wVSrgks*? ssk .ïj 4T„T,tiS; sï'.'rt,"" "S' ss ürtSr.^Sf"»8*» ircffk-s, SKSSSSSKsï SïpïïS sfllggWm rr^itfff-Sï |,ff -c S^*8«SMra ftS^ÏSlFS a-ötstSKTCj *ss.W30rs5,r~" ia rs?«w «ïïfe «rs.ïfei~ -CSVft 1 SS 3" s £ftrid.ïV«~'S £s£2L7 Sr - - "Jas I tiscr-3" k*rt pSa-:tSJCsl-t-r- /ï5,: E~«>ïlSfiSS£te -ï=aS Marysswa.'-fjR» raratór.^tfc -s*I""--. 1-8 f u»1»-Jrtxir «7r-~~ïKf,«;s wKTBfySisê d-C» rt der lirr':k -Vfe vaD *£z>* ~n wC - ZZ Zltl G-f ïtaiS? I9 Zm'° met ToetV°CdVraa« ange%6n: C Neer. Mededeel wgea. Ho,^"sjch c«oco'Z^sc'« Itfc, '^Si- SsMCi draf- in1rDS-.?°.^ zi» 4* d"t "'ei8t™ Veten, £1?' di« ^^2f^688»- or van Li 8 !n de maand KrJ !agokomea is „f d?fr' dat een ad™» Bet aMnetLreid f8 V., te com missie y^m^ZdJZfZeTbtZ wi8', 88 ^beiIWaNe PertïX £8s% »4 ór®T vd.ij.sci raam tLdntngZgdeTBd?tk8rk- K°dd?t m6tsde ,naffien ïan ben Telegrafisch Weerbericht wmMchttethar^o^; ^TATENg]^ mlUfi a-ffSSJOfcW i 8i8' o„teCaltwozd88 „Zrrr Bdl?s; r8. 0.1, gerits oen; 8w rad dte„ireiVaf,r0pJd8ze conddeteifr ad dienst gedaandeze voorwernen vitriet^'d,htt«" s-ssStf- dTt^^terwül y-STZZtZnd fiAZ C£if &T bt-^vun de ontwik. bremmn. Het eind zon nfé??^8 «ieuw» umi^r^if'rf^ll ^e:rBWt «t: Stadsnieuws. s s,g sa» Mr-Sra^roi^ss s iS SffsRi®» K m SS 8Ï ?5«^Nzéeu0wDs|eh?ndertjfb°;d88d IJ^Aalt^ ïtatar -Mr--J^rSWrJrtrtï- »e M'TéT'é t"Dlk""' Np.b tra-? -"ai8 ^erendé'Z'r" "8/toA heti-^Xk bzi st!:f8ihrDdtb£ Boncf 4°t6b8F~ d-^- a Koolzaad hL Lrr8?8^8»^6^88^' »J «"W.Ajf wpi i 1/ ■IÏL."«'.'«ia b. mjtad™, „,ta p,t Te dXdeDfJ'rT zaak «fco!rXZt" eBZ6k"re ^toTdgroefldHrr g:b-T£dS8.h0^arbj|:i- ÏT? eA-SioteS 'malr}zt-7>;t!:.iaa'0er' k88d" - ee« uummer, zeer vla«, d™ aS™ KfS oommi^iir%\Zfe overgeplaatst naar Rot-f Laatsfe i3erioh.teil. UVRtiERLIJKE 8'JANJL) I Warschau-Weenen PCt' GOUDA. NterijiT d™ aTd9m6nto8 i8"' SJiSXl. ,~Ö"Z KUjl w» jfiCasred beid kan vl2dr£ gSiuVd10Tw M^tl' iv '«Wn,r J88 O. Middelkoop 11" I ?1?^*elieZT:006V>>n de vraac I 'Z FncnT-T fn'^ woniageB ZZ"r,bou.wra„ tw£ 15 ,er «>e geleid l i". hebbe'> B. en ^5^ mfn ll?kf de D°°d- Ia8eMlldl Ultbraij;/Qlt te nemfln .v„, eP' I tw«« rU^- ZOa «oo d^t In V- Beta, rr n?6Dbn''«erlf j ft» dat 8*t ver^l dat ons 8W M™ dat het ir^he00^^ reohtsomteer hebbfl geoomn«ssie |,v 330 dat V3n HJ f?d te beschikken 1 »°*even X fi2j- Gpium-quaestie 84,8 en zooveel -a^n wat jg qq 6 J°opers ar.Jwwn de twee I ren 'n v.„™. van met pen, groote hebbe» Als i'oute maerdwhefd f*1?*68 V88 die ebben geëerbiedigd dea Bead niet da^J® hi, r geworden niet wlr 281 Z'J"- wat «et tweede snellere hardToo"p7. voert dantnT8,? '3;4,6^8 Wi6 de itkatQOi^ ^Oirten; 'd6 ^efe te %n£ paard*»-a «ammor 1 Ionnfo** u- oomn«»« bad de baïC jT^^JengJ den nood ee„ d„„' O V' alhier- on> een jongen h« Jmofiten ma naken,! die inet het bestnnr van den Pa troonsbond reeds een voorloouie on derhond heeft gehad. g Verduistering van een garage- inventaris Van een vreemde geschiedenis, veile, wegens de verdwijning van een d«r personen, die er een hoofdrol in speelt, nog duistere pnnten heeft is Diaid»£ aangifte gedaan bij de politie, ftsromen tgd geleden werd Dmnmej. «S» deels de eavaterte command«„f «e, die schrijft dal S» eeco«- nooten "6 zich haar - W8dstriid aan H''"®1 «chitii, ms met de volgende ,toen 18 door ',Z„'?«.eD vraagt, én ^idew o'aar de Bond Vds'"jd aan de belr?^8 V08tW- sohitt». ondge-minnten „w. 8Brt' die 2 der arbeidswet f i*!?8?80T8rtredinv hechtenis. 08t8, snbs. ig D<> brandi lng I dagen »M. de V. w... - woorden W'J hebbi mmmmmmsmmms 888 dergeiijie ",J heb888 hiSr wleé °f er ^«nen af„„ ""derzoeten houwing die, wor^f Vsn 888 be- voidoen. Z®n aa" dit aangenomen wordT Van B'88 W «n bebouwingïf?.r S888 sprate 4,Jd dat er geemtTZ^A'""1^°ea I bepalingen. DifSetie'/ 77 ^ere genoemd m0„8n °£'8' bad oot wel port van B. V T 'a bet rap- Bt_ heb dit niet'ldle Commi8s'e. ^wntingen te iien Z'\gea 018 f888 het dantbaar -i ,fc accep- de stembn7„ w»»38888 gedaaé I - r f0st88m van h,™ §8k'88d te I "n"uw88rp8chtig wai" ^rstt^V^bW8ÏlZZ^llfT' T?ZrY4 beZn^J™ kS. moeten gr. 'tdao 8P 888 I SÏÏÏÏSï' /d?Z8 beffn^ accoord Doch dan li gaan. ban -ta vergade- - UwT r?g ia door U M I "U de der, commissie v^"^'ta.'s voorzitter' Zft in dit V^ht gegeve voorzitter van W n s "03^6 en ais ?l 00 ^ödeffewertf ZJJn, er geantwoord Jicsch Bestnar ?hans di^ voorstel van r dat ^ij genbnrger er efn N? de heer Jonf j*8 «m wat mMere" 88 W'heb-J 8°g anlien komen mIcT'!?808' die bebonwino- j Wat betreft de ;raat. geven moeten m„„ a?dere alias toe- •—ep-IOTOr200' d8t «liiko and8r9' 88 banenrace,Cd1riSr W8a888PBnt ^k»™« wel een^^9Jen brand gevolgfcl^Car. van waard mee"ZdJXm/}itv^ Bet O. 4t 'meester van"Z„f dat de bnr- Pjmhtigen, dat zK w„de._ brandweer- tijdeljl kerkgebouw in de Jac «traaf te Amsterdam ingericht W s»to-garage van eigenaar veran derd. Een bewoonster van den Arnstel- veenschen weg, die aanvankelijk de gsrage in eigéndom had, kwam dezer dagen uit Amenka terug onontdekte tam,.dat de beheerder een inventaris sas. voor f 12.000 aan dezen nieuwen mgeaaar verkocht had, en met dit g2d»aa wdwenen. Zjj ging™aarde pViibw 88 klaagde den beheerder we- gm verduistering han. Volgens haar iZÏSf d Z® beheerder wel agMragen de garage te verkoopen, <M) zij had niet verwacht, dat deze lat al het geld zon verdwenen De commissaris van politie, den heer ftisser de Carenne heeft van dit ge- |d 88 verwondde >ii d^L^ Ult &dV ba? 'moTwérdtf:: Ds. H. Pierson. den inKoT XriJdaS^2 Juni heuvelkerk f! J "8 m de ^cht- 5 vanPt'"P 2 ^8emtlut«k gelegen- der stirhfin^11' 'red88 ais directeur gepW Hêt 'n de kert 8a' worden het waP88 Vinchtheovet (een vrouw, die, verte™ B'Jbplaohe voorstelling, den 3®f8r 8 ?88818g zoekt) wordt ver- swdigd door de firma Xipjas te Rot aan ds p^"jk met d8 t88kening zal LL t o 16rS0n 088 ai'°nm worden dragen g68Chenk hebbe8 bÖg8' juWlan£6Vi8SJ6r Sti0htin« ^Benden Ikg^n. 8 g 6enige bedoren toe- Bodegraven. Yonr b«i de Vet alhier! Scheni 88 laftZff7k- De Staa^onrant No W4 bevat de statuten van Gymnastiek het schoonmaken van 0V6r het eentee midde T Ioon «Wd teg bekken deZ88dags- bet tme£Lm6nht.Zef('-d-) «ledigt vongen spreker. 8 den sitting duurt voort) aU 'h/ .7Q88ikP)k Meteriologiseh Instituut te DE BILDT. Heri»0^'8 barometerstand 7733 te (De -..vev >tm uik krH- procea-verbaal opgemaakt; de jn- rtrtie zal hebben ntt te maken, of zij (N.Ct.) 88 MarathZlV°^d door J«8 Mnscb - nn"°- p"8t de moeite zulk moesten al het bouwt "ns,. dat 8g van de Ketels, (Wordt vervolgd.) WEEDE KAMEB.' 888 voorstel kom" b"8 deelen. tT"«ti menschen terwille li, b88ooreH tfê Wfar, maar B en W v°lkomon fÉ zicht om ,Ie' mo888, alleen <e mjn, het belano- UWers l8r wille verwaarlooaen wanner |8me8nte niet bestaat, zondek B eTwa-rï00r W88» onverantwoordelijk h£d!f,n ®®n °°g ■K anders deden dan h» 6n' Wan888v gedaan hebben in betgeen zij nu Bet was ^eo m JS^^vzl m deze vergadei'n£ 'at8r> dat val behandeld werif hoMd0rgeilJfe go- de bebouwing van dé Bnteff t08n 0V8v oooreen Estafette- de aanhonding van den beheerder, die reraoedehjk smds April reeds in het buitenland vertoeft, zal verzoeken Wanneer ook zgn lezing van het ge I speciaal "op de lnn"der Cnnt.r?nTm8ga tusschen de eigenaresse van de Spoorwegdiefstallen. Bet „Utr. Dbl." verneemt, Vat den laatsten tijd weer meermalen - spoorwegdiefstaiien werd over geklaagd, dezer dagen een huiszoeking^edaan den beh(»rdér7wiana naamg£J A^ril op de garage te lezen was. (Hbld.) Utrecht, tal voorwerpen werden in beslag eé- V8™08d8lijt van diefstal !f- I komstig. De beambte VoorzitterT Mr lf !fD 10 Jani- V.- U- itergeeiu. voorzien. ooemde deambtenjj "«tteg d,ff' da« zjj wad0 St Dij de f werd door vaMri.ii.--j' woord gevoerd 8(,e heer öoemde De keer den van v a o Doo o r e w e t. v®u art. 14 «prekers het N i e p e n, bozwa ren. fzmenwerkii I 88 zich toch gen zien van yterd' f iTZZV^ereri. To snel vsréifi ,f Sedert Zondag werd te Nijmegen jZ8" dl8nst |888hotst. Het onde?z?i .knaapje van 10 jaar vermist. Het I wordt door de politie nog voortgezet De huiszoeking geschiedde or 1 den conducteur reeds eenigen dfinlrinr» «nstts nu 0 vaki8 j£°arg8? bet rechte baan- r.k., wenen hun etenn reel medZZP erdi'" I wa •ftovhaa^ji a A t er*lHg lhee' een belooft hg t worden6" SDC888"'te 7a£"a leenen him tlsten van naam ver" miifieter i„ oyflflWltj7. Ï'L' Ba' I ma "~j! "™*ngr«kerol ii T'"" Jf dit 8 f® treklS^nb®4,. 8®- thans definitiefT?6,' Pre€ram- Ï1 a B. h£dZ 7e %e »V8b'aitgang« d8 MaatschappNio0™^ N'"4 dis bud, met sto°£Jwda«88. m hnu' toen te groote snelheid h"™". 08 ba'd updathst te J^-Bekl, denking rustte goederen vermist uit een paket van Zwolle verzonden naar Den Haan- Ko. ieder 405e STAATS-LOTERIJ 5£ KI. Trekking v. Donderdag 11 Jani f 100.000. f iooo14580 en 18896 Prijzen van f 70. een dergeljjke g7Bp p,£'d' town voor dwong®, voor ëen ;te„is. ep f eme wonin™„ I na i? i. voor ëen rioofkTTsoT8 woningen onbeheid. fn^P 40 +,80 oM-en etssies, M 3e v verschillende dig. B bestreden^ alsm6g0nd van ®jk en dow re" dzn beer van de fabrica™„ d8«knndig lid reeds door^U,S!?""6' T°8n is -Wat betreff hnf «eworden: d88 heer Jongenbur£r" 81 van 0 veel bezwaar teo-en Zou n*et m dat fondeerin^t!h 1 Tre het birikt." f °°h noodzake'']k heer J zijn. orant- na te hebbemte0,!veTaK8.g<!en. - met deze 'tehte hf l018standig. jk zou geweoHf boot niet mov^- boot .°v«r hen, De deelde Plaats. iigo eek aStla^L^d8 8Pr. 8<® ontleeneT 01 blijkt," j M geweist,'°datIÏ],yVa8 de8 d8skund; beer JongenborJrg]Z8fdb88ft: „0e ?w hem lens £8akt da4 'k het m de war ïite pin i zou bü «0 cM. acht J absowJ m" 40813 een rioloering van hmV ?T ..e,n v°°r hebben een riool van m06teD •Nisf«moet wr sprrrmu a MphtAi'vb "wu neen met 9t^pUttt I BtadionspoortQl? dan door Van 10 Juni, v.m. lil rf Vervojg. r 00 onbezoldigd °'z' ««ar. I' ^chtenis. lilfgenk;' i£..in 1,8 Kr" to b8bbe„ idmw™. 8 ,a8dbonu 208 a§B geraakt On 888 ^8 wïï eversch i-ijJt b^k °^V4 bo° grens. - 8001t de snllheid. spoorwegbalken over den wielen 1nMijrwi SS» mi £se sS8^6 J te 8 «m 11828 8®' '»as 80 88 11708 72 U811 De visschers-ramp. I Wiuweeie Prijscourant 11 JUNI 1914. X» r ura Bchers zgn omgekomen/"'"1 100 4 Parijs, De roofbende. De hitte. De tropische stierven 10 mewchen hlutslceningen. Oostenr. Belasting™j6 A-roqenrente 4 net 4 pet. tot 3 ia»°r "Zr" um;uo18 Zfln ieder "ua 8d8 Serie luur gevangenisstraf en nit-1 Anort Schnld 3 pot Itnssiache Obl tqncj Vorige Koers. 77'/, 813/, 61% Koers ran heden 77'/, 81V, 6d, met f mT ,15<" N°-12285 m.z. v t rrt. c v eisiee ton k»v mT bi«EWüv?„aK' 11 Juui. stijven' 10 menschen""' X" D'8troit Verschillend^ 8an, ^""esteek. verband tet o„ vera°bilas8len in zich voo£ "ugewone hitte doen Koninklijk bezoek aan Amsterdam. 8 tot 2 jaar gevangenisstraf. SpoprwegdonHa-Boskoop-Alfen. koEn t, 88de Kam8r *3" inge- tei 88868 Tan mgezetenen van Idinxveen en Do.klop, houdeldc - Obl. 1906 «•^■(Gr.RnssiJ Jupau. ObL 1899 4 pcfc.l n??° Binnenland 5 pet. 4 pet. 77% ning d- Obl. 1899 5 pet. V888f«8kSpl. Schild 1905 3 pet, Bank en Credlet-lnstel- llngen. Eed. Bankaandeelen I Industr. Ondernemingen) American Oar&Poun-i ^•^'«ug'&Refi'niJ1 Wad? Sp°0™e^8gbtedteg"^oS- 1 A8Ilo,Aj?ertea8ATe"i' Wi zoek i 1006/,. 757,s 66'/, 1003/, 50'/, 65 "bocoia^ver- j dfschreef ^iki z.n?':"vXrdSI «n g_f(idcn van de Uil,.',8 öonwer GOUDA, 11 Juni. Providentia. wen I Zatoda7rS°feg B^viOenti» houdt vielen van de achterste'wagolé 88g88 m CaK Wlk's f JÖDdahalf Gouda, tl Juni I9,4. mindere dito Q a *5 9-5° o.-.PolderTMW?" 'h'T'* I IT ^!api Dy- Cert- V. A, zal te Almelo'een "we verh* wlr^08' bouwd voor 4200 getouwen de mnlt' I r dam" Aand-' Ste .inrichting in de taztiol'ted 1™ I dav-Cultuur Mii die hier te lande bestaat usteo> Bed- Handel-Mg.'ö v A* ['é„8We Crt." verneemt ge ver: „Amster- Aand, 23', 227 Os 82»/, 56% 51% 65 «üulwuw «jjnen. -Kutohoen" hfijnbouwj Gew. Aand. paztdT^^van e8n 60^ tradom het grasveld te zandbaa8 f8' 8en breedVXlZ Stadi°8. Minuten, mmaud, naar de ker drafiide Acfiïer VbériJ**paar dM>. zoodra hij LI? et08d machinekamer f e^S® P. Badder, I0d®n» die ri°nf' d^e de werk zeg, ,wat plaatwer- I ten 1 -onjaen van do ir/.. voer- ba Set sluiten der brng fTT' terst08d 2 dagen hechtenis. g' 2' bo6to,S^b.. wegens "it te Waddinxveen ge- rsj de Stoet w£dt vo ink08> fer-1 Lt, 8oIlroef draaide gezie8 d8®nziek va£de C£fgePa8d4 dat l'7gde bJ«J medewerkenden - baarheid id. Ide raeinsch lieoh Het personenverkeerwerd vaan do tot d i d°°r d8 reizigers te brengen tot do plaats van het ongeluk S -dde andere zijde een jefgerj (N. B. Crt.) Ken ongeluksplekje! werkzam"1 b? if", ^°S 8it Boordwolde, ÏÏÏtaf el0---68 g06derentrei'n P° 8 toking opgeheven. van"d?Patefe" gaho8d8n conferentie Kabinetscrisns in Servia sis^S^-a 11 J"8i- Dekabinetscri- Pato™b®Sfraa:.0Pgel08t-H6lKabi88£-, - G Tj Aand. per H L. Erwten Kookerwten 5 I ond<«-hoaden kan worden. Kon.-Ned.Mti fcteW._il i 3 -Buitenlandscho voererwten per I Bet Italiaansch 14% 153%) boot uae. ■v" i "uece van 9 T 1» ulie anderedzfkh<icf'fe818en b°e% I verleend. zaken werd verstek 4 De Dit is reeds de Hjdens het h aet iev®ö verliest. I crac_ht za^ worden to kmen Kmfn #6h0ude» betreffende a4"td!?tb78i>bl0kent, I J S.Z5. Veemarkt. Melkvee redel. handel zijn, Het'rinni"" ^toette over-1 "'"T" '««nl,- ■kien." "°01 Z08 dadelgk gil daarna daarna z.h at ff B^ing Nispen om d°68 vervallen Bot art uuugenomi zien verzakten." ""UH'g«gaan Bet behoeft ,„a„. oTm,ig7ézicki ^tS' 1 668 I °8 ^SadertMt <bt genoemd de kwestil 'lan®' g*00"48' /«88de driesS""^" Td88 we de vol- iets voor haar .„V-'J8'88 Gemeente I Denk m, l) d Coahtie. «Haute striSv dri8a«oos - ,fg_/8tormezzo6en da ^andbonwm- jflöoon H" Wad? heider Parodie op J,6t n"?8 ?8mmer Onderioidiag verliest. them'(Zeeland)-e "^^"g te Rit- arrestentente'kaai refZ 668 818uw worden en dat hij de kn t™ gebouwd schat. J «osten op f 300 de «•taking welke stakin7g;?0tef9n|6sch8P88, ?eS°- nitsi8itl8g door de pltZw- I ben tntgi"g'ii Ze hesprokiiïgei[ jiej I handel iets vooruit, as een lTfHa*Vg<SWJ' dat Maandag m,Vftle «"k-3, redel. invoer, hóndon ,008ffr88«8 Zal worden gf I «- 2° 8 22 ct' per Wf K.G. v®/ Q U° 4 90 per week. Lammeren, redsl. aanvoet. Handel J '4-a 17. vBod. Mij. totExpl, v.Petr.Bronn.C.v.A „Shell" The Transp. A Trad. Cy. C. v. G. A. Scheepvaart m(]ea. 230'% 15 <1* did So" Kilo 7 7-17177,rtte™ererw?8 ?8r I "7 «aiiaanaoh incident te Albanië P-tbolE'IKum "rB| hreft"1 Sintstefffi^t onderzoek dfrlolmissie wordt ïaTdTf6' aanvoer "l6t aanvaard en voldoening r„I I Te! Ir Pr8ferontie A.l den geëischt. T?fg ZaI wor" IIn' Boroantile Marino Cy. afgest. Pref. A.l 624 622 194 ge nen Nn voor haar rt «omen B. een te zou nemen, in op ©markt van de afdoe. Gravenhago, nadat snroi „verrekeskot" jmoker, en zoo iets is toch seneuzfi ®e' °°k eemo-a I JU dacen hechte -ten dee,en/de Gemeente1 gedwongen éac aanTZ^r818818 dan gegeven. resu'taten 3ou^onlAwi88^ot,ltomst geen middelaar ZZZïZCh b-to. snbs. ImT^ZZZ'Z6e™tostep- de patroons als do alf ü8"' Zo°wel 888 desbetreffende v .„f1"8 gaven op terssie te kennen d*«t T8°da eom- van het corftet ié hit i.9?8 °P,0ssing «an beide „.Jïï.18 bot belang zon Jte voor, num genoegd ■Het voorsteWerd aangehoudcn. Te Deven: ZTtoLZ' WOr,de" te bómen" tot vastgeknoopt, welke door de arbeiders organisatie is aanvaard, dettdenZ wordt 4™tZ£d?firmea"p.d9e Vreel? De staking kan door dit besluit als geëindigd worden beschouwd. Boskoop, In de vacature van hnln- telefoniste alhier, ontstaan telglvoZ het verleend eerVol ontslag afn 3 1 A. de_ Bruij'n, ,s benoemd mej. C E. OROENTENi 10 Jnni 19». PnZt""8 Bouteoaasgracht 4 nnr. Postelein van f 0,09 tet f 011 veen %ran #aak a-a 4»^ mztik T r '°'05 tot f 0,08. '8 I Rabarber van f 3,-7 tot f 5 - -.«? A.l w dd j Draskalveren, geen aanroor, 1 rtuv k If e?nj aanvoer, ban- l S40?8'8 f 1.50^ tot 0.- J,!!"?'/ 4 'A-.. I Bloemkool van f9.10 tot f 0.18 e, Komkommers van 7 tót 15 cent per stuk, 2e soort 4 tot 8 cent cent per pond. over genomen Van d°™rtrBdiBg Boterwet. >eri a/d IJsirdt°nW8r A. V. te Onder. I f"1 beid8 par«e£ «T Da,'fng aoq zijh m beslag genomen "Li" Marit boter I kol 2'0h ber8id l>W-Nd8n bei- ju gehalte >8 "l(T9ni; wuarvan het"lét W6t8OpCt.Sht1,9dr09g' torwgll I ion. A'i "ertoe, mede te Daar zij wilde l1'1™ terng. teobie] „an mr ?611.TOOr aa™" Deventer, werd J?:'1 bantonrechter te iulo komende «te ,00I> de Tan Bor- "P slag gedood m gegreP8n m Een netelige positie 1 to 'aGravrawlfl-" h°tel -Geutral" hoven wilde JLén 1? m91 ds bffc naar hoogte vokomll j6m8?to, op 12 M. étoien. D^T dat, de bleef T1'- voor k lif"11 i0? er dus niet Baar de lnani®mont hersteld Fokïalveren t8.— 4 ,a Eieren matige aanvoer, handel per >oo «tuks, 4,_ tot 5i__ see1artSug.aaD8:'!V0Crd 108 P""14"' hande' k"f f I4'50. ade kwal. 29.a 31 Zwaardere 3S._ 4 f }6 Noordhollandsche af—, Boter goede aanvoer. Handel vlug. Goeboter ,.3o 4 f t.34. 8 Weiboter /1.10 4 /j.ao. rabak-Ondernemingt. Bindjey Tabak Mij. A-| 'Mveraen. Maxwel Eand Gpantl Gert. v. Aand. ornvian Corporation] lm- Gert. v. Aand.) •Spoorwegen. Boll. IJzeren Spoor- wegmjj. /andj Mg- t. Expi. v. Staats-, f -fn TgeQ Aand. Zmd-Italiaan, Spwmij. Serie A-H Obl. 191% 124 'J 2 nl 92 27,1 77. 193% 2% 91% 7'/, Vttu 1 1 T Augustus aS'hi?i8-?-9t -£?ang V881 terdam. trT vijfjarig dochtertje van T Molenaar, wonende op de Voorkade toX'oS^flf !isteren 81 "Petoude lukkte j °ugeval werd ge- dreniF 1p g opgemerkt en de kleine te£ jlnge ,door toesnellende hute tegen den staüen walkant opgetrokken Ifkkerkerk. Als GEBOREN: 9. Cornell's, z. p I Amerika. AtchisonAlg Vermeulen en W. E. v. d.' Grift.' f F Bypb. Obl. 4 pet v. P. v. d. Klis j a ®P0orweg-Mn. Haibertje Wilhel-1 rTf 8w-_Aand. 100%) 102'/j 61"/, TWEEDE KAMEB, Vergadering van heden Stuwadoorswet. arfHn d9 °r,de !B de behandeling van ert. 10, regelende den Zondagsarbeid door den heer v. d. Voort 10. Johan Annet, 100 |WaLheVwg9AWand; 2-1arbte «ite!.9rfi- f°% a'btor, oef iTTl GEHUWD: Hé'B va„ Hof-1' en M. W. Koolmees.' R°hT Dokkum en J. H. van der Ste?.™ a^ H. Akerboom en W. D. van der van Duijn. M' T&" dM Barg 88 d REEUWIJK. GEBORENJaooba, ouders M Sohonten en L. Ooatrmn. fw K. Hoeksel. Moerkerk en H' W' «"boonder- 178% 100% 102% öl'Vis 98% 29% 1573/, 100 US'/,) 146% PsnaoiLEENINQBs. AmsterdamAand. 3 pet. Honganje. Theiss-fc. guliruugs-Ges. 4 pot.) GELDKOERS. Prolongatie 2%—31% pct, Ljj

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2