Half Kathreiner - Half Koffie sasrsBBïr'ïss PHILIPSWATT |507.StR00«SPARING| C.C.BENDER Rotterdam „Rheaania iiucoliiic Witte Bioscoop. DeMijneigciiaar. Gratis-Uitschenken Half Kathreiner - Half Koffie ^jekhouden, EMCEL5CH WINKEL ETALAGES Berlitz-School r Bantzinger Dames— öndeekleediiig Leuvehaven 81W-Z- Limonade Essences het beste braadvet. Sanatogen r. H.H. Veehouders Blachtfords Kalvermeel F. A.'DEE, &ANATOGEN F. A. DEE, Handel in Verfwaren, P.HULLEMAN, Burgers E. N. R. en Rover ANTON COOPS, L. van der Beek. Anton Coops, N. Haven 31-33. Teleph. 1940 Ingezonden Mededeelingen. volgens de goede manier i toebereid Gemeentelijke Arbeidsbeurs Voor Huis en Hof. Brieven uit de Hofstad. Hr rffi* S ZiJn» ten<4nde P^2__ BELANGRIJK! WANNEER 13 VOOR UWE WINKELETALAGE 4 LAMPEN VAN 50 KAARSEN DOET VERVANGEN DOOR SLECHTS 1_ PHILIPS V2 WATT LAMP VAN 800 KAAR^N BESPAART U 5Q t S I BOOM BIJ GELIJKE LICHTSTERKTE. Apotbeeh Gouden Hert, P. BORG MAN en ZOON. Dr. P. JI. Scuievken Borgman, Apotheker. Mosseltrap 8, Rotterdam. M.Verheul. Elizabethdwarsstraat ROTTERDAM, Advertentiën Haemeaflikken 1. V|örEerst)beginiienden 2;' Voor Meergèvorderden 13. 'Voor Handels en Kan- ij toorbediende. H»n- 1115.— in een klas v^n 5-6 personen Westhaven 44. PI AMI NO 5, ORGELS,; MIGNON-EN v SALONVLEUGELS,: Markt 18-19. Zondags gesloten, Lakken en Vernissen, Olie en Teerproducten, Kwasten, Borstelwerk den wachte zich voor namaak! heeft voorradig: Aambeien. Abonneert L1 op dit Blad. O-OTJID^- Métallurgique, Hurtu en Krit Automobielen. bondsruwielhersteu.hr. Drogist, - Wijdstraat 29. per pond 48'L Cent Kleiweg. Drogist, Wijdstr. 29. iTOdï^tt ob f 175 f 140 ie Werden» Verkoophuis. Oude Hoogslr. 1. Telephoon 2937. Adverteert in «lil Blad. waarde 'h daarom vl de volgende brengen, welk gevaar spreker dan I 09k vreeede. De minister hoewel met het vporatei van den heer Spiekman aym- pathiseerende, wilde het niet overne» men, omdat zoovelen er bezwaar te gen hadden. De heer Spiekman, s.d., dien- de daarop een nieuw amendement in, bepalende dat alleen kiesgerechtigd zijn voor de havencommissie, zij die min- stens een half jaar arbeider of werk- 1 gever is. Dit amendement werd daar op aangenomen. Verworpen werd het aroendement- V'm' °01!t v* ZÜP (Xondagsloon). I JNa enkele redactiewijzigingen werd I de volgende artt. tot 32 aangenomen, f Ue eindstemming zal 0p een. nader te bepalen dag plaats hebben'. Verschillende kleinere wetsontwer- pon werden daarna aangenomen. Do vergadering word verdaagd tot Dinsdag 11 uur. 1 Jicht. Jicht, gewoonlijk beschouwd als het I uitvloeisel van een zwaar leven, vindt dikwijls haar onmiddellijke ooizaak in j het urinezuur, hetwelk door de ver zwakte nieren en blaas niet uit het lichaam wordt afgevoerd. Het kan als een onoplosbare stof in de gewrich ten nestelen en wel dikwijls in die van den grooten teen. Ongelukkiger- wijze gaan aan deze kwaal niet altijd I waarschuwende verschijnselen vooraf, zooals rugpijn, slechte spijsvertering, roodgekleurde urine met een bezinksel gelijkend op stof van baksteen, ge- i neigdheid tot buikloop of verst'oppinir. hoofdpijn. 45 Gewoonlijk komt de crisis des nachts, de patiënt ondervindt dan een I onhoudbare pijn in den grooten teen, j pijn als van een hevigen beet, gloeiend. Deze crisis kan overslaan op het hart enz. en zeer gevaarlijk worden. Het is daarom noodzakelijk bij op treden van verschijnselen als de bo vengenoemde om onmiddellijk in te grijpen teneinde gevaarlijke gevolgen te vermijden. Foster's Rugpijn Nieren Pillen herstellen de gezondheid on kracht der nieren en blaas, zoódat het urinezuur geregeld wordt verwijderd en verhinderd wordt, dat het kristal liseert en onoplosbaar wordt. Te Gouda verkrijgb. bij de hh. S. van Loon, v.h. Wolff Oo., Westhaven 11, on Ant. Coops, Wijdstr. 29. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel A f 1,76 V0Qr óón' of voor Z6B doozen. Eischt de echte Foster's Rugpijn Nieren Pil len, weigert elke doos, die niet voor Daar wij met de van een buitengewoon succes hebben, zullen wQ deze uitschenken nog eenigen tijd voortzetten. De Firma's, waar deze gratis uitschenken plaats hebben, zuilen door biljetten voor het winkelraam daarvan kennis geven, terwijl' wij bovendien lederen dag in onze tijdelijke étalage, Markt 23, de uit schenken bekend maken. Door eene vergissing is een gedeelte der proefpakjes, welke wij de vorige week huis aan huis lieten verspreiden, met een verkeerd mengsel gevuld. Vooral diegenen, #elke zulk een pakje hebben ontvangen, raden wij aan by een der gratis-uitschenken het mengsel j06 te proeven. Alle hulsvrouwen, welke Kathreiner proefden, waren verrast over den voort iftelijken smaak. Daardoor is menig nog bestaand voorooij leei overwonnen en heb getal onzer talryke oude vrienden Let velen uitge breid. K4THREINERS MOUTKO^FIE FABRIEKEN LEUVEHAVEN 69a, ROTTERDAM. 7 Aanvragen van werknemers op 12 Juni. Volwassenen 1 reiziger, 1 boomkweeker, 1 grondwerker, 2 pakhuisknechten, 4 werklieden zonder vakkennis, 1 warmoezier. Aanvragen van werkgevers. Volwassenen. 1 koetsier, 1 pakhuisknecht. 1 loopknecht, 2 werklieden zonder vakkennis. Halfwas of aankomende: 1 stoker, 2 pakhuisknechten. Leerlingen en jongens. 1 klerk, 2 jongens zonder vakkennis. „Daarin ligt nu de groote waarde I van de suiker, daj zij een prikkel is I voor de smaak, een middel dat het genot verpoogt van het voedsel en I tegelijkertijd een voedingsstof, waar- van do Waarde, als de oppeming uit het spijsverteringskanaal in hot bloed I heeft piaafle gehad, in geen enkel op- I zicht onderdoet voor de voediugs- Am het zetmeel, liet zou iitor de voeding vin de m8086» voot hetgeen men gewoonlijk" volksvoeding noemt, een I groote a&hwinst zijn, zoo de suiker zoo laag in prijs werd, dat daafvan bij de toebereiding der spijzen feon- I der bezwaar een ruim gebruik kan J worden gemaakt." Prof. Dr. C. A. Pekelhariüt waarop de schkkjng in Tjééld is ge bracht. Een waardig pendant van de galanten ridder was een zijner naza,, een Herbert van Raephorst, die in lo OCXXXVHI. Toen het Deensche Koningspaar den Haag bezocht, is o.a. een bezoek ge bracht aan den huize „De Raephorst". Misschien boezemt het onze lezers be lang in het een en ander te vernemen over deze buitenbezitting van onze Koningin, die wel tot de fraaiste ge rekend mag word dn. Van het kasteel zelf is niets meer over dan een eenvoudige boerderij, die den naam blijft behouden van de een maal trotsche burcht, waar van jacht en krijgsbedrijf in vroeger eeuwen ver ademing en rust werd gezocht en waar schijnlijk ook gevonden. Naar de geschiedbladen melden is het oorspronkelijke kasteel omstreeks het jaar 1260 gesticht door den ridder Kerstand van Raephorst, wiens naam minder gekend is dan die van zijn beide zoons, Gerrit en Dirk welke in 1272 in den strijd tegen de West- Friezen nabij Heilo zijn gesneuveld. Rare heoren heeft de Raephorst in den loop der geschiedenis als bewoners gehad nu eens waren zij goede vrien den van de graven tan Holland, dan weer stonden zij vierkant tegenover de regeering. Een der bekendste is wel de heer Gerrit van Raephorst geweest, die veel sensatie heeft verwekt met 'zijn schaking van een 13-jarig meisje. Dit meisje in gezelschap van haar ouders, de vader was een zeer rijke patriciër uit Leiden, Pieter de Grebber genaamd,op weg naar de Willebrordus- kerk te Wassenaar om den dienst bij te Wonen, werd voor de oogen van haar ouders door gemaskerde personen weggeroofd en, naar later bleek, naar Leimuiden vervoerd, waar het huwelijk tusschen haar en Gerrit van Raephorst, op wiens bevel de schaking plaats ge vonden had, gesloten^werd. Deze trouwlustige sinjeur werd het land uitgejaagd en eerst jaren later wist hij toestemming te verkrijgen om uit zijn gedwongen ballingschap terug te keeren. Te Leiden in de Pieterskerk beieed hij zijn snoode zonden en in de kerk te Wassenaar werd door hem een raam van gebrand glas geplaatst, het vak van roofridder trachtte uit te oefenen. Met een bende gespuis tlok h\j er op uit, plunderde hier en daa^-, totdat Alva, zonder veel omwegen het heerschap ter dood veroordeelde, wélk zien is van neven- I vonnis op het schavot is voltrokken, staand handelsmerk. De laatste vertegenwoordiger vkn deze familie was Hendrik van Raep horst, met wien ia jLtjpO de fjimiKe uitstierf. Inmiddels had door een viertal eeuwen heen hëfr^^teel zich aan den Wassenaarscheiï weg verheven, als een verblijf der zonderlinge types van de familie Raephorst, die er nu eens hun tijd in ledigheid doorbrachten, dan weer bezig waren krijgslustige plannen te smeden. Het was een ste vig slot, die tegen een stootje bestand was. LdngzamerhanA echter geraakte het in verval en toeifna den dood van het laatste familielid let slot in andere handen overging, wasïhet in allesbe halve goeden staat. In 11712 is het her bouwd, doch daarna Jnchijnt er weer niet de hand aan gehouden te zijn, althans toen in 17® Pieter Twent, een der ministerspwn Koning Lode- wijk, het slot ko<mt, verkeerde liet in desolaten toestancr In 1831 kwam het kasteel in eigen dom van Prins Hendrik die het liet afbreken en den tuin deed aanleggen om de boerderij en daarbij het buiten in den toestand bracht, waarin het thans nog verkeert. Tegelijk met de Raephorst bracht Prins Hendrik de aangrenzende buitens Ter Horst bene vens de tegenoverliggende Pauw, waaraan in 1846 ook Bakkershagen j werd toegevoegd. Dit geheelen com plex is thans het eigendom der Ko ningin. In den omtrek van den Haag liggen vele ruïnes of overblijfselen van oude kasteelen. Helaas is er alles te samen niet veel meer van overvan de mëeste zelfs niet meer dan de naam. Een klein stukje bouwyallige steen herinnert o.&. niet ver buiten den Haag aan het eenmaal beroemde slot der Naaldwijken, der heeren van Honsel, waarar\ de naam Honselaar- dijk ontleend is. Ook dit slot dateerde uit de eerste helft der dertiende eeuw. Een der meest bekende bewonérs van het oude slot is geweest de Graaf van Aremberg, in het midden der zestiende eeuw stadhouder van Fries land. Deze sneuvelde in 1568; na zijn dood bewoonden zijn vrouw Marga- retha en zijn zoon Karei het slot. Zij stonden echter aan Spaansche zijde» wat gevolg had dat hun bezittingen |in lê83 dp or do Staten van Holland rerden geèonfisqueerd. JTrederik Hendrik kw^m later in het |t bezit ervan en hij deed héi restaureeren tot een der mooiste kastleblen uit dien tijd. Tot en met (Willem de derde is het slot bewobod&ewees't Hoen echter kwam het echtör pi hand én van verre ■familie, die het verwaarloosde. In 1798 was het zQowaar tot st^éjgevangenis gedegradeerd, terwijl h<j# naderhand als militaire school, ook ^el als zieken huis is gebruikt. Keizer, Napoleoij gaf het aan een nicht cadeau,|die het tijde lijk heeft bewoond. Toep het daarna weer aan den £taat verviël is het korten tijd later in 1814 voor afbraak verkocht. Het is zonderling en zeer jammer, dat vele van de mooiste sloten juist een kortoren tijd vóór dien waarin men zeer veel belang is gaan stellen in het behoud, zgn afgebroken of vernietigd. Slechts enkelen zijn als bij toeval ge red en worden thans met groote kos ten weer in goeden staat gebracht. De kasteelen en sloten leveren de schoonste bijdrage tot onze geschie denis, omdat zij naast de herinnering aan de velen strijd, dien onzen voor- vaderen te voeren hadden, om er op te wijzen hoe de bouwkunst, de mooiste ne knapste aller kunsten, eeuwen én eeuwen reeds bloeide, zelfs tot een hoogte was gestegen, die thans bijna onbereikbaar blijkt. Thans is het beeld door de kunstenaars van eenwen-her ontworpen het voorbeeld bij heden- daagsche werken. Zij wisten in hun kunstproducten iets en blijvends te ge ven, waarvan het nageslacht na eeuwen nog zou gewagen. Helaas is er tusschen den tijd, waarin men de schoonheid op ware hoogte» wist te schatten en den tijd waarin alléén aan het nut der bouwwerken werd gedacht, een tijd geweest waarin de vandalen vrij spel hadden. Zij hebben heel wat vernietigd, dat meer dan de verhalen van alle vecht- jasserijen zou hebben bijdragen om ons de wording van het huidige Ne derland voor oogen te brengen. De grootste vandalen zijn de regee ringen en overheidspersonen geweest, die - vaak over een geldbejag van luttele honderden guldens, verkochten en deden vernietigen, dat een schat in zich vatte, thans in duizendvoud van hetgeen het toen heeft opgebracht, Tegen t t|e Vliegeiö De gewone Muis 1 vlieg^- ie gevaarlijk. &ij khu *1 ernstige kiekten wspmdel; als pheuzo koortsen, aysemerie, eho diarrhóe van jonge kiidèrcn, moorddadig in dei, zoffler on tuberculose. i' Deze vlieg is iijjt staat ziekten te brenger^ omdat 1 jfcij voedsel s Pp, niesthobpen, faeo&le stoffen, j_ worpsoten, J rokende jilyoorwwpen^to. Daannn gerpden ei v^rmijdbAr^ ziekte-ooMakeh te voor kómen. Meè dit doel moetent le. Alle spijzeh baöchenrid wor den tegen Al© aatéakiijg der Vl niet alleen/ binnew dof huizen,^ itiaar pok in magazijnen/ vojf levensmidde len, en voolral ddor Bfep, die ie uit staljen op straat. 2e. Zooveel mogelijk verhinderd worden, dat vliegen binnen de wo ningen komen. 3e. Ze verhietigd woVden, waar ze reeds zijn bieden gedongen. 4e. Vooral de geboorte en de yer- menigvuldlMpg dór vliegen worden tegeiigohoudën, door op te treden op die plaatken, waar ze haar eieren leggen. Deze maatregel is van het grootste belang, orndat de vlieg in het warme seizoen verscheidene malen eieren legt en er bij; elke gelegenheid meer dan honderd voortbrengt. Eén enkele vlieg kan dus, wanneer de voortbrenging door niets gestoord wordt, in den loop van een jaar honderd millioen nakomelingen krij gen. voor krachtige gezonde gestellen, melksuiker is in de karnemelk reed! grootendeels omgezet in melkzuur,, waardoor de verteerbaarheid sterk ig verhoogd. Wat de voederwaarde be treft, uit tal van analyses volgt, dat 6 K.G. karnemelk meer voedings waarde heeft dan 1 K.G. kippenei^1 ren en 5 K.G. karnemelk meer voed- sel bevat dan 1 KiG. vleesch. Wie dit in het oog houdt, kan zich op eenvoudige, goedkoope manier van krachtig voedsel voorzien. Schoenen van fijn leder blijven zacht en glanzend, als men ze dage lijks met een weinig eiwit of vase line inwrijft. Eene tulem voile met of zonder zwarte noppen kan men in lauwwarm water met zeep en borax wasechen. Luchtig uitdrukken en stijven hiet sterk suikerwater en een weinig bo rax, dan spannen piet spelden op de strijkplank. Niet strijken. Voor de keuken. Tomatenela. Zee tomaten blan cheert men gedurende een paar mi nuten in een weinig heet water met Zout, daarna plaatst men ze op eeh vergiet en snijdt ze in vieren. Vejï volgens gorden ze op een schotel ge» legd, en met de volgende saus bé- dekt. Voor het opdoen strooit men er een weinig dragon overheen. Omelet met tomaten. Een groote en rijpe tomaat wordt in kleine stuk jes gesneden, men voegt er bij eefi ppar fijngehakte sjalotjes, en laat het meteen lepel boter lichtbruin braden. Men bakt op de gewone manier oen omelet, doet de tomatenjnassa in het midden en vouwt liaar dicht. Op den schotel rondom de omiPe- let doet men een weinig tomatensaus. Voor het leven. Spreekt nooit van uzelf ^zoomin tfen kwade ten goede. o Van de beste dingefi op aarde is een getrouw lezer het allerbeste/; Paleizen hebben gladde Tvloei^i. De weelde stbort <Je ruéfc van bet leven. i De zwaarmoedige kweekt zijn y eigen ellende, gelijk j,(|e tuimel zijn beste kasplanten' verzorgt. I1»1# is As martolanc van lisi gebfefen,,1 'j |J _i t i O ^sn r vjil bi mis der Arrondissement^ te VGravonhage, op 7 Mjei i mweeen, is verklaard ontbohdlf n ir' echtscheiding het huwelijk op fs jÖ'HAN JOSEPH DE BONT, 32 „„„«tide ta 's-Gravenhago. x>pm»Di Mr. J. C. L. M. VAN GILS. Procureur.. 1 Die iets te vorderen van of ver- üli/Kod ziin aan de nalatenschap 'rz teer CORNELiS TEN idiiMMELER gewoond hebbende te fit aldaaf overleden 3 Junijl. «vden verzocht daarvan opgaaf te MI1 tea kantore van Notaris CAM- fflR VAN NOOTEN te Gouda. I On door ieder te bereiken voor- ün, bestaat gelegenheid tot deel- aan schriftelijke cursussen in t, handelscorrespondentie, A waaronder de administratie van ver- Ichillende bedrijven en vereenigingen) ITstenografie. Men vrage nadere Inlichtingen onder no. ^7o0 bureau rial- Kind. VOOR HOMOEOPATHIE. Depót dor centrale Iiomoeopa- tische apotheek v$n Dr.^Willmar Schwabe te Leipzig. Op aanvrage per briefkaart wor den franco en gratis boekjes over homoeopathie toegezonden. De geneesmiddelen worden in te Leipzig verzegelde fleschjos afge leverd. 30 Voor het fokken van nw Kalveren geen beter en vobrdeeliger voeder dan Levering door vele handelaren in Veevoeder. Waar niet ver krijgbaar levering rechtstreeks door den Hoofdagent 30 :ön worden Wij vertellen wellicht later eens i$ts over de lijdensgeschiedenis van het Binnenhof, dat ook ontzaglijk veel heeft geleden door het gemis aan knnst-kennis der achtereenvolgende regeeringen. HAGENAAR. Karnemelk als voedsel voor den mensch. Geneeskundigen schrijven vaak het gebruik van karnemelk voor aan zieken en herstellenden, en wat geschikt is voor de zwakke magen der kranken, is zeker verteerbaar Predikbei|rten k REMONSTRANTS® n—f' lOVa Dr. J.A.éEIJER- f MAN, Amsterdam. 1 4 1 GROOTE KÉRK. In de vroegpreek en des ^oormid- lags pextra collecte voor hetfympplie- tonds. Vroegpreek te 7l/2 ure. Ds. BIJL. Voorm. ten 1,0 ure. Ds. DEUR. Nam. ten 2 ure. Geen dienst, f KLEINE KERK. iip. |en 2 ure. Ds. CANtoGIE^ER InUa»preek ten 5 ure. m BIJL LUTHERSCHE KERK. ,r,,T Voorm. ten 10 ure. Dsïj. SIMON, Evang. Luth. pred. te Wildwvank. GROOTE KERK. Huwelijksinzegening, Woensdag 17 Juni 12 uur, Ds. CANNEGlETER. Apotheker. Westhaven. UI géopend in de Engelsche Taal. Öoel :i Het lfsOTSn van het meest i. llO»^lielWd^^eeh*»u<^igeg®• 8p^ekkèh tetunhen voerenJ' LéetbtJfe': First Book van BerliH, Doel): De reeds verkregen konnis i I irt de praktijk te brengen, 1 door convor.sfttie en door het lezen van" geséhiBe boeken. bO ff delskennis len CorreBpón- dentie.>Cëörboofeen nader •.kite bepalen..om k,;. iLitl Ml, .om i ii Jnschrij vingen kunnen persoon lijk of schriftelijk geschieden aan J onderstaand adres. Elke cursus I bestaat uit 30 Lossen. Voor- waarden zijn «i I (filiaal der Rott. Berllti-School) Apotheker.Westhaven. HOFLEVERANCIER AMSTERDAM. LEIDEN. ROTTERDAM. HET ADEES VOOR In alle prijzen. Prima afwerking en Prijswaardige kwaliteiten. enz. Beste en Goedkoopste adres voor H.H. Schippers. Binnen eenige dagen OPENING van ons tweede Magazijn LAK-, VERF-, VERNISFABRIEK. &0 Onder den naam Odol worden talrijke waardelooze, ja dik wijls zelfs schadelijke namaaksels in doozen en fleischen verkocht Daarvoor zij men op zijn hoede. Het echte Odol wordt alleen in flacons verkocht als hier «afgebeeld! LANGE TIENDEWEG 27, Teleph. 313 Versche Aardbeziën, ferziken, Blauwe Druivert, Tafelperen, Tafelappelen, Bananen, Tomaten, Sinaasappelen, enz. Aanbevelend r Mtimbeienjtalf van Apothe- HOOM geneest spoedig in- en fendige, bloedende en blinde Aam- Het jeuken bedaart spoedig, ler potje 5)0 ct. 12 trijgbaar te Gouda bij ANTON a, Fa, WOLFF Co.te Bot- teraam bij E. VAN SANTEN^OLFF, Korte Hóofdsteeg 3. Telef. 3495 Postbus 443 j. Telef. 350. LANGE TIENDEWEG 16. RIJWIELEN, zijn mooi van model, zeer lichtloop_end en goedkoop. Ruime voorraad Banden, Onderdeden en Toebehooren. AGENTSCHAP VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DER om telt Uwe LIMONADES temaken j verkrijgbaar bij Aanbevelend, VRIJDAG 12 tot DONDERDAG 18 JUNI Zeer Interessant Programma met hoofnummer drama der jnijnwerkers in 2 deelen. Hierin ziet men het mijnwerkers- laven; prachtig is de opname van het oogenblik dat de stakers uitwriuikde mijn in de lucht willen laten vliegen. Een galerij stort in, drie mannen wor den er onder bedolven. De moedige mijneigenaar met gevaar van zijn leven daalt hij af en redt hen. ZIJN PLICHT, tooneelspel in een bedrijf. SNOB ALS BOKSER, om te gieren van het lachen. Verder meerdere komische en woten- sohappetijke opnamen. 10 Coupons Loge f 3.50. bfl een modern, uiterst solied, in den modernston stijl Mahonie Salon- Ameublement bestaande uit: Mab. Salonkast (fraaie "j teekening) 4 Stoelen,! Canapé. 2 Fauteuils, f nr Salontafol, passende/ I "L ÉJtiil A<MégÖl, hot gë-l lijeel Wataeh ptima lö\ ijands Pracht massief in mod. j stijl Eikenhout Buffet, 4 Stoelen met bekleodo I Ruggen, 2 Fauteuils, 1 f Canapé, geheel met mouquet gestoffeerd, lo klas werk, passende! Tpfel en dito Spiegel, l het geheel tezamen?^ in leeruitvoering, 4 Stoelen met leerd. Ruggen en Zittingen, Canapé, 2 Fauteuils,! 1 IKH Tafel met 2 Trelc-i I lUU bladen, Spiegel en pas-I send Buffet, het ge-| heel tezamen prima eikenhout i met koper inlegwerk I moderne uitvoe-l ringbest, uit Lits-ju-f meau, groote Spiegel-! legkast, Waschcom-/ mode met grootl spiegelopzet, 2 Nacht-1 kasten, 2 Stoelen, 1 Tafeltje, Rekje, het te zamen Dito Ameublement zonder inlegwerk' 'Geheel compleet in le, klasse pitchpine' Verder: Club- en andere Fau teuils, Oud-Hollandsche Stoe len, Fauteuils en Hoekstoeltjes, div. prima le en 2e hands Meubelen tot uiterst voordee- lige prijzen. 85 ROTTERDAM. Te AMSTERDAM

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2