MEN DOET VEBSTABWI! JET BLEEKERTJE" RH t DE LAM DE PHONOLA, Mijn Reclame Rijwiel f 28.50 SSïSïL Mm iterrijiittei B.P. niagneel en veerende vork450.-. 8.11. If (Mik, Gom Pianohandel C. A. MUUS, EXCELSIOR B A N DEN Verkoop van Piano': ABDIJSIROOP PlrtpplS ii Aquarel, Pastel a level P. WEIJ ER, Fotografisch-Atelier W. J. v. ZAK Rijwielmagazijn Dames. WOLFF k C. Gymnasium De zwarte schaduw der Asthmalijders. METZEEPEXTRACT Men zij dus op zijn hoede. Alom verkrijgbaar. Stooa-Zeeppoederfabriek Scheepmakershaven 29, Rotterdam. 155 Gedempte Binnenrotte BOTTERDAM VLEUGELS Telefoon. InterconcLxn.ia.n.a,al 253S. Korte Pannekoekstraat 9a, b en c, ROTTERDAM, Telefoon 8870. 5qJ Pandbrieven met Winstaandeel van de lO Holland-Noord-Amerika Hypotheekbank Agenten voor Gouda T. GOEDEWAAGEN Zn., Wcarwell Rijwielen zijl snel, sierlijk en laag In prijs. ADR. DE GROOT. Kleiweg 79, GOUDA. Haematogen F. A.DFF, Eiwitstaai Kinawijn Drogisterij Westhaven 11, Medicinale Minerale wateren van Bl'ommestein's Inkt Steenkolen, Fransche en Belgisi Gascokes, Duitsche en Belgist Anthraciet, Anthraciet voor Zuil gasmotoren, Bruinkool Brikettei Cokes voor Centrale verwarming WIELRIJDËnS(8TERS) verlangt nu van Uwen leverancier Maat§chapplJ voor Kosthuizen. DOOR ALLEEN TE WASSCHEN Met de minste moeite maakt dit de wasch blinkend helder, het goed lijdt hoegenaamd niet en worden zelfs de teerste kleuren niet aangetast. Alle bijtende geweldmiddelen zijn van zelf sprekend, schadelijk voor het goed en doet dit lang voor den tijd verslijten. 75 van Steinway Sons, Bechstein, Erard, Julius Blüthner, Pleijel, Qrotrian, Steinweg Nachf., Knakt*, Q. Adam, F. Adam, Mann Co., Knüchel, Rönisch Eigen Fabrikaat. 102 Het PIANOSPEELAPPARAAT (ook ingebouwd in vleugels en pianino's) met artistenrollen, stelt iedereen in staat muzikaal piano te spelen. Steeds in onze magazijnen te hooren. Geïllustreerde Catalogus op aanvraag franco en gratis. overtreft alle in kwaliteit, prachtig gelakt en vernikkeld, kogelfreewheel, stuur, met 2 rammen, prima banden, solide garantie, enz. Wilt gij veel geld verdienen, koopt dan mijn Klokkenlager Rijwiel, waarde f CO.— nu f 39.Machine en banden alle ge garandeerd* Vraagt- mijn Reclameband f 1.98 met 12 mnd. garantie. 40 En VOCHTIG®f MUBen R0TT£RDflM.HEHRIhUiriOGALmMH0FE itoikm Vraagt beschrijving Q te OOR1NCHEM zijn verkrijgbaar bij de alwaar tevens de coupons betaalbaar zjjn. 22 Geplaatst tot einde April 1914aan Pandbrieven f IIH'UO.-. Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel. AGENT Prijscouranten gratis. IMPORTEURS GEBR. SI EBOL, Amsterdam. Apotheker. Westhaven. Haarwasschen met Electr. droging. Aparte Salon. Levering van alle soorten HAAR- WERKEN. BALT. A. DE JONG Coiffeur. Oosthaven 31 te OOUDA. Zij, die hunne kinderen of pupillen willen laten deelnemen aan het toe latingsexamen, dat 6, 7 en 8 Juli a.8. zal plaats hebben, worden verzocht daarvan, onder overlegging van de noodige bescheiden, aangifte te doen vóór 26 Juni a.s. bij den Rector Dr. A. VAN IJSENDIJK, Oosthaven te Gouda. en Apotheker, GOUWE 135. is proefondervindelijk de BESTE, ei vol nomen ON SCHADE. LIJ Ki APELDOOffN- HOILAN D. levert tegen cOneurreerendc prijzen per wagon in prijzen van af f 125; 165; 180; 250; 285 en hooger waarondeil bekende 1° klas fabrikaten welke onder garantie worden verkocht. f v. Oldebarnevelilstraat 71 Telef. 9906. ROTTERDAM. 30 GEN. DEPöl FRED.PLEIN r HANN. GUMMIWERKE „EXCELSIOR"' 29 Telef. Interc. 5518 N. AMSTERDAM A8thmalijder8wat is die zwarte schaduwdie rondom U waart. Is I het de vrees voor een nieuwen aanval, of is het de angst, de ongerustheid, voor hare gevol gen Wat het ook zij, asthma- i lijders, gij moet die zwarte scha duw als een waarschuwing be schouwen en thans zonder aarzelen het krachtige genees middel gebruiken hetwelk Uw asthma grondig en blijvend zal genezen, de wonderbare Abdij siroop, Klooster Sancta Paulo, welke de borst versterkt en de ziektekiemen doodt en tering voorkomt. De Abdijsiroop beeft nog zelden gefaald bij asthma, bronchitis, kinkhoest, influenza, de hevigste verkoudheid, den hardnekkigsten hoest èn alle borst-, keel- en longaandoeningen volstrekt onschadelijk. Dikwijls was de KLOOSTER SANCTA PAL het laatste redmiddel van den astma- of teringlijder. Reeds na het eerste gebruik, ondervindt de zieke een weldadige ver lichting, de slijm komt gemakkelijk los en dan volgt na ge regeld gebruik spoedig een blijvende genezing. ^rija per flacon van 230 gr. 11,—van 550 gr. f2.-- en van 1000 gr. 3.50. Eischt rooden band met handteekeniag L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar bij alle dro gisten en de meeste apothekers. OOSTH A VEN20. Telef. 188. PHOTOGRAPHIE IN NATUURLIJKE KLEUREN. Ruime keuze lijsten voorradig. BV" Geopend van 9—5 uur, 's Zondags van 9—2 uur. KIPSTRAAT No. 48. ROTTERDAM. Telefoon No. 1883. MIDDAGETEN van ia tot 7 nur ZONDAGS tot 6 uur 's middags. MIDDAGETEN bestaande uit Soep, Aardappelen, Groenten, Yleesch, Gehakt of Carbonado a f 0.27, f 0.37, f 0.42. r Verder den geheelen dag Brood met Boter, Kaas, Eieren, Koffie, Thee, Bier, enz. De beste gelegenheid voor groote of kleine gezelschappen om te dineeren op overeen te komen conditie. 30 A. STAM, Dir.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3