'S KG I UB Prinses of Gravin. nee! Dinsdag 16 Juni 1914. 63e Jaargang. behalve Zon- Feeetdagen. en Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Buitenlandsch Nieuws. 1PEN FEU1LLE1OA 1 ERDAM. £T5-©m“WS- ezx ^.d.-vexte3^.tie"lolgLd. voor G-oioucLsu ezx Oxxxstxelcezx- Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. er n water. OF. 4 THOMSON f KENNISGEVING. o. 12503. do niet ide stem die Wordt vervolgd. tan Zn., Gouda.' Uw hute doen werk verlichten. is oen kan ik van van Buitenlandsche verklaarde in f 0.55 0.10 BR SLAVERNIJ rk wordt te niet Innllght bet hal. oordeeliger iar nietver- k 30 nog vUen Ik liefst mnren, <<w en dooi to Sunlight en voordeeligate GOIUSIIII’ COURANT. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer Elke regel meer Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. de aanval der opstandelingen, althans voorloopig, te zijn af geslagen. Het Agenzia Stefani te Rome meldt uit Durazzo, dat na 4 uur ’s namid dags een oogenblik van rust in trad. Inmiddels ziet men op korten afstand van elkander twee groote groepen vijanden, die elk oogenblik de stad plunderend kunnen binnenvallen. Men vreest, dat in den nacht een aanval zal gedaan worden. Het aantal dooden en gewonden is zeer groot. DeMbret heeft uit Alessio versterkingen van Mirdieten ontboden. ikbord 8^/2 uur, Zwemclub. 'Ja rij geregeld tijdig n ontvangen van •ten, vermakelijk' J zo dan in onte 1 PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 125 Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Tilburg. T .BELONJEJr louda: Belgie. Gedenkteeken voor Leopold II. De eerste lijst der openbare inschrij ving tot het oprichten van een mo nument voor Leopold II is thans openbaar gemaakt. Koning Albert heeft 100.000 fr. geschonken, terwijl de groote banken en voorname ingezetenen ook voor aanzienlijke bedragen inteekenden. Zoo de Nationale bank van België, do Algemeene Maatschappij van België en Baron Empain elk voor 50.000 fr. De totale som, waarvoor op deze eeisto lijst ingeschreven is, bedraagt reeds meer dan 47Ö.000 fr. Noodweer.1 Zaterdagnamiddag is over het land »een onweer uitgebroken, dat, blijkens de berichten die Van verschillende zijden inkwamen, op vele plaatsen belangrijke schade heeft aangericht en zelfs enkele slachtoffers heeft geëischt. In Brussel en voorsteden was het onweer niet het minst hevig. De regen viel bij stroomen neer en in het lucht ruim was het een gebliksem en ge donder, dat hooren en zien verging. Te Antwerpen werd op verschillende plaatsen schade aangéricht en tal van telefoondraden werden beschadigd, waardoor de dienst gedeeltelijk ont- de Kamer, dat hij aan Aliotti, den Italiaanschen gezant te Durazzo, een telegram zond, hem vragende, welke voldoening, met het oog op don ver anderden toestand, voor het incident- Muricchio verlangd moet worden. De Italiaansche en Ooslenrijksche matro zen, aldus deelde de minister verder mede, verdedigen het paleis en de ge- zantechapsgebouwen. Maandagmorgen zou een Engelsch oorlogsschip voor Durazzo aankomen; daar do Engel, sche admiraal de oudste is, zal hij over de internationale oorlogsschepen het bevel voeren. Men verwacht ook Franache en Russische oorlogssche pen. Voor Ancona ligt een Italiaansch oskader gereed. De minister zeide, dat hij Thomson a J s een dapper man eerde, d i e b ij do V p r v ul- 11 n g van zijn plicht geval len is. De Regeering draagt zorg, dat de belangen van Italië geen gevaar loe pen, welke ook do loop der gebeur tenissen zal zijn. Bijzonderheden van den strijd. Na de doodstijding van Kolonel Thomson zijn thans eenige bijzonder heden bekend geworden omtrent den strijd, waarbij hij het leven liet. De „Neue Freie Presse“ te Weenen heeft d.d. 15 Juni uit Durazzo het vol gend speciale telegram ontvangen: Om 4.30 uur ’s morgens weerklon ken onverwachts kanonschoten, waar op spoedig een aanhoudend geweer vuur volgde. De opstandelingen, die dezer dagen van 4 zijden tegen de stad zouden oprukken, zijn tot den aan val overgegaan. De aanval heeft plaats van 2 zijden; de verdedigers bestaan uit 800 Malissoren, een geringer aan tal Albaneesche gendarmen, benevens Albaneesche en Europeesche vrijwil ligers. Tegen 6 uur ’s morgens woedde de strijd op het hevigst en hield het krijgsgeweld meer dan een uur lang aan. Vorst Wilhelm volgde door een veldkijker ziende, den strijd. Bij de brug, die toegang geeft tot het paleis, richtten Italiaansche marine-soldaten barricaden op, waarachter een klein stuk geschut in stelling werd ge bracht. Tusschen 7 en 8 uur verspreidde zich het gerucht, dat kolonel Thomson gesneuveld zou zijn. Thomson’s soldaten lagen ’s morgens in de loopgravenhij beval hen tot de gevechtslinie voort te rukken, doch de manschappen, voor het mee- rendeel gewapende Malissoren, aarzel den tegenover het sterke vijandelijk vuur. Thomson sprong, ten einde hen moed in te boe zemen, uit de loopgraven en stormde met zijn sabel zwaaiend vooruit. Op dat oogenblik werd hij door een v ij a n.d elijke kogeldoo- delijk gtroffen. Om 9 uur hoorde men nog slechts hier en daar geweerschoten, en scheen Overste Thomson. De Nederlandsche gezant to Rome heeft den Minister van Buitenlandsche Zaken gisterenavond getelegrafeerd, dat de Italiaansche Minister van Buitenlandsche Zaken hem bevestigd heeft, dat overste Thomson tijdens den aanval op Durazzo gesneuveld is. 5) „Naar mevrouw Von Fernow”, be val mevrouw Von Salten. Helene von Fernow was de jeug dige echtgenoote van den ouden pre sident der rechtbank, met wien zij ge huwd was. om een positie in de maat schappij te hebben, precies als Ka tharina met den handelsraad Von Sal- ten had gedaan. Misschien was deze overeenkomst van levenslot wel de reden, waarom mevrouw Von Salten meer met He lene dan met andere dames omging, misschien ook dat zij werd aangetrok ken door baar opgeruimd humeur, maar het was een feit, dat de beide dames als trouwe vriendinnen te boek stonden en „les inséparablee” ge noemd werden. Helene voh Fernow kwam gaarne voor als de martelares van een onge lukkig huwelijk. Men had hartelijk medelijden met het aardige vrouwtje ®h noemde haar man een izegrim, die zijn onverdiend geluk niet naar waar- jFde wist te schatten. sA Als een man van zestig jaar een vrouwtje van vijf-en-twlntig zomers Thomson herdacht. In de Italiaansche Kamer verzocht gisteren de afgevaardigde Golli bij den aanvang der zitting aan de Regee ring inlichtingen inzake de gebeurte nissen in Albanië. Hij wijdde woorden van hulde aan de nagedachte nis van den Nederlandse hen kolonel Thomson, die bij de verdediging van het nieuwe vaderland en van den Vorst gevallen is. Deze woorden werden met b ij val ontvan gen. De Minister van Zaken San Giuliano son's ideaal. Zijn „volksleger” heeft hij niet kunnèh verwezenlijken. De dood heeft ontijdig een einde gemaakt aan zijn leven; o? vreemden bodem, in zijn tweede vaderland is hij geval len als soldaat, met het zwaard in de hand, strijdend voor hetgeen hij voor alles zijn plicht achtte: de ves tiging van een onafhankelijk Albanië. De nagedachtenis van dezen Ne derlander blijft voor het nageslacht bewaard als die van een man ernstige en eerlijke overtuiging, dapperheid en moed, als van een groot hervormer. Thomson is gevallen. Deze verpletterende tijding, door de telegraaf gisteren naar alle lande® overgebracht, heeft overal, maar niet het minst in het land van zijn nationaliteit, een diepen indruk ge maakt. Werd aan de juistheid van deze jobstijding nog eenigpzins getwijfeld in de hoop, dat ze mocht zijn een tendensieus bericht, de bevestiging, die de Nederlandsche Regeering van den gezant te Rome ontving, heeft alle# twijfel uitgebannen. Thomson te dood, gevallen als soldaat, als offer van zijn plicht. Op 45-jarigen leeftijd is hij gesneu- veld, in zijn volle kracht. Hij was een man van groetè gaven, van ken- öis, van buitengewone energie, die voor zijn land nog groote dingen had kunnen doen. Hij was een man van de daad. Daarom ook aanvaardde hij den post, hem door de mogendheden aangeboden in het jonge Albaneesche Rijk, om zijn talenten als hervormer Inrichting kn welke gevaar, schade of HINDER kunnen veroorzaken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA. Gelet op de artt. 6 en 7 der HINDER WET; Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secrete rie ter visie is gelegd een ver- wek met bijlagen van P. C. Ouwenhand, fabrikant te Rotterdam en van A. O. van der Want, fabrikant, wonende te Gouda, om vergunning tot het oprichten van een pijpenfabriek, waarin een oven zal worden geplaatst, in het perceel gelegen aan de Lage Gouwe No. I40, kadastraal bekend Sectie B. No. 1736. Dat op Dinsdag den 3isten Juni 1914 des namiddags ten il/a ure op het Raad huis gelegenheid is om bezwarem tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet over eenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen teneinde hun be zwaren mondeling toe te lichten. Gouda, den 16 Juni 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R L. MARTENS. De Secretaris,. f. VAN HEUSÓE krijgslisten mijn toevlucht dit onder het zegel der geheimhouding. U weet in welke ongelukkige omstandighe den ik verkeer en u zal dus wel be grijpen dat ik moet nemen.... A pro pos, gelooft u dat Waldenburg nu nog aanzoek zal doen?” „Misschien”, antwoordde mevrouw Von Buchritz. „Hij schijnt althans een groote genegenheid voor haar te koesteren.” „Hij zou een dwaas zijn als hij haar tot vrouw nam”, zeide Helene weer. „De weduwe van dien parvenu is geen passende partij voor den rijksgraaf Von Waldenburg, die voor, taan tot de voornaamste hoeren des lands behoort. Zoo lang hij de arme ritmeester was, kon hij om haar rijk dom veel door de vingers zien, maar nu? Let maar eens op, mevrouw, hoe slim hij zich terugtrekt. Hij mag van geluk spreken, nu de plotselinge dood van zijn neef hem behoedt voor een huwelijk met Katharina: want (in vertrouwen gezegd) zij is werkelijk zeer onpleizierig. Ja, ik weet van haar gezelschapsjuffrouw Charlotte, hoe lastig zij in den dagelijkschen omgang ie; het arme meisje heeft mij reeds dikwijls haar nood geklaagd over alles wat zij te verduren heeft. Neen Waldenburg kan nu naar vrij wat beters uitzien. Hebt u al opgemerkt, hoeveel genegenheid prinses Marga- retha hem betoond? Ik geloof, dat hij niet zou worden afgewezen, als hij heeft, moet hij zeer beminnelijk en voorkomend zijn om het groote ver schil in leeftijd te doen vergeten, doch de heer von Fernow was integendeel-, koel, ernstig en weinig spraakzaam. Vuur en water konden niet slechter bij elkander passen dan deze twee echtgenooten. Katharina was deze meening toege daan en steeds bereid om aan de klachten van haar vriendin een gewil lig oor te leenen. Zij koesterde voor Helene een zekere genegenheid, het gebabbel van de kleine vrouw amu seerde haar en zij vond het-volstrekt niet onpleizierig, dat Helene zoo’n scherpe tong had. Dat mevrouw von Fernow, die iedereen zoo scherp beoordeelde, haar met zooveel vriendschap aanhing, droeg veel bij om Katharina’s voor liefde voor haar vriendin te vermeer deren. Mevrouw von Salten wan trouwde altijd de vleierijen der man nen, maar de grenzelooze bewonde ring der kleine Helene was haar aan genamer, dan zij wel wiide erken nen. Nadat zij van den huisknecht ge-x hoord had dat mevrouw thuis was, trad zij binnen zonder zich te laten aandienen. Kort geleden had Helene haar met vleiende woordjes de be lofte afgeperst, dat zulke formalitei ten tusschen haar zouden wegvallen. Ongedwongen en vertrouwelijk zou den zij dan als zusters met elkaar ojngaan. Mevrouw von Salten liep de voor kamer door en wilde jüist de zware zijden portière openslaan, die'het bou doir van haar vriendin afsloot, toen zij daarbinnen stemmen hoorde. Verschrikkelijk! „Helena* was alleen! Reeds wilde zij terugkeeren en haai bezoek op een andere tijd hervatten, toen zij daarbinnen eenige woorden hoorde uitspreken, die haar onbe weeglijk deden stilstaan. Helene’s heldere doordringende stem was duidelijk te onderscheiden. „Ik zou mevrouw Von Salten van harte die vernedering gunnen” zeide zij. „Zij gelooft met haar millioen-de wereld te kunnen veroveren en heeft na haar huwelijk met dien geldzak bepaald vulgaire manieren aangeno men. Dikwijls valt het mij zwftar ge noeg haar hoogmoed te verdragen, maar... nu tegenover u durf ik wel openhartig zijn, lieve mevróuw Buch ritz. Ik moet mij zien te helpen zoo goed het kan... en de omgang met Katharina biedt mij vele voordeden aan. Mijn’ spaarzame echtgenoot is niet te bewegen om - voor mij eigen rijtuig te houden en nu natuurlijk geen onaangenaamheden hebben met een bekende, wier paar den en rijtuigen altijd te mijner be schikking staan en wier schouwburg- loge ik mag gebruiken alsof het de mijne is. Ik neem tot zulke kleine en organisator te kunnen ontplooien. Dat aan deze eervolle opdracht groo te moeilijkheden waren verbonden, was juist voor Thomson een reden te meer de taak te aanvaarden. Die moeilijkheden zijn grooter geweest, dan had kunnen worden vermoed. Het waren niet alleen de invloeden van buiten, die aan het bezorgen van een behoorlijken toestand hinderpalen in den weg legden, het waren vooral de kuiperijen en intriges, dié Thom son’s optreden zoo zeer bemoeilijk ten. De eigenbelangen van hen, die zelf den scepter wenschten te zwaai en, werden door Thomson weer streefd. Men herinnert zich het ge beurde met Essad Pasja, die ten slot te wijken moest, wijl Thomson hem als verrader wist te ontmaskeren. Ook het jongste incident met de Ita lianen, die van hun huis uit licht seinen wisselden met de opstande lingen, heeft getoond, dat Thomson de man was, die van geen wijken wilde weten. Wat recht is, is recht. Zijn soldateneer verbood hem zich te buigen voor den wil van den Itali aanschen gezant, die door zijn mach tigen invloed hem wilde dwingen tot het doen van verontschuldigingen voor de arrestatie der Italianen, van wie hij wist, dat zij met de opstandelin gen heulden. Den korten tijd, dat Thomson in Albanië zijn krachten heeft gegeven, heeft bewezen, welk een kracht er in dezen grooten Nederlander zat. Zijn optreden daar zal in de annalen det wereldgeschiedenis worden geboek staafd als van een man, tot wiens groote deugden moeten worden gere kend zijn vaderlandslievendheid en zijn stoute dapperheid. De dood van kolonel Thomson ia een verlies voor Nederland. In hem zagen zij, die voorstanders zijn van een volksleger, den aanstaanden mi nister, dié deze moeilijke taak, tegen de bestaande vooroordeelen in, op zijn schouders zou durven nemen en tot een goed einde kunnen brengen. Zijn denkbeelden, vonden in militaire kringen niet algemeen sympathie, hoewel daarvoor toch steeds meer veld werd gewonnen. Een jaar geleden, op 3 Juni 1913, sprak de toen pas tot hoofdofficier bevorderde heer Thomson hier te Gouda in een openbare vergadering over de politiek van zijn land. Zijn toen gehouden rede was vqof een zeer belangrijk deel gewijd aan het werk der militaire ministers. Toen sprak hij het uit: „De weermacht van een natie moet zoo zijn, dat ze met vertrouwen den strijd tegemoet kan gaan.” Dat te mogen bereiken, was Thom- haar hand vroeg. Voor de doehtei van een onbetroonden prins zou oen huwelijk met den rijksgraaf von Wal denburg niet te versmaden zijn. In ieder geval, zou het die hooghartige Katharina gegund zijn, dal Walden burg niet verder m^r haar omkeek „Misschien zou zij dat onverschil lig aanzien.” „O, neen, volstrekt niet; dat zou haar hoogmoed krenken en dan... zij heeft hem lief.” „Gelooft u dat!” „Daar ben ik van overtuigd. En heeft u nog nooit opgemerkt, dat zij kleurt, als hij in haar nabijheid komt. Zij is haar oogen en woorden volko men meester, maar dat onwillekeuri ge kleuren verraadt haar. Onlangs heb ik haarop de proef gesteld; zij spotte met hem en toen deed ik het zelfde, maar een beetje erger dan zij. En toen had u eens moetei zien, hoe zij zijn partij opnam, kon haar aanzien, hoe zij mij de deur gewezen had.” Beide dames begonnen over deze woorden luidkeels te lachen en daar van maakte Katharina gebruik om. naar de kamerdeur terug te gaan. Zij bleef daar staan. Wat zou de huis knecht wel denken, als zij nu reeds wegging? Neen, dat ging niet. MEER NEDERLANDSCHE OFFI CIEREN IN ALBANIË GEDOOD. De Nieuwe Courant ontving het volgend telegram uit Rome: Rome, 15 Juni. Het „Giornale d’Ita- lia heeft bericht ontvangen dat 15u. razzo in handen van de opstandelin gen, is gevallen. Vorst Wilhelm is op het Italiaan sche oorlogsschip gevlucht. Behalve majoor Thomson zijn in den algemeenen aanval, welken opstandelingen ondernamen, nog negen andere Nederland sche officieren gedood of zwaar gewond. I

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1