>s r ibiedingen k/ Prinses of Gravin. enhuis Courant tnccet. Bericht Woensdag 17 Juni 1914. iVo- J25O4. 53e Jaargang. en 1MPEN XTï©"'J-"Wrs- er_ -^.d.-vertezi.tie'bleLd. voor G-o-o.c3.sl exx Qïxxstrelzezx- Verschijnt dagelijks -- behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. -Telefoon Interc. 82. Buiten leuxxd- FEUILLETON Buitenlandsch Niews. «4 re/ nd aan het Burea ze je nooit kunnen verge- (Wordt vervolgd.) J kman Zn., 9f litbelaling: 1.35, voor elke ge mot in de 'PS, Wijdstraat 29 IN. /ELD Lnz. ING. GOUDSCHE COURANT. i gebruiken laat ia. WORTELS. I VET. I jofdhi; I FEU». ■etrthé’ breysel en I laMt gekeurd. Naar verluidt, zal het eerste gedeelte der leening 900 millioen frs. bedragen en zal dit tusschen 6 en 12 Juli a.s. worden uitgegeven. Zwitserland. Te veel vreemdelingen. Naar aanleiding van den overvloed van vreemdelingen, een quaestie, die sedert jaren in de pers en op verga deringen druk besproken wordt, heeft de regeering bij het parlement een reeks voorstellen ingediend, die zich in de eerste plaats met de vaststelling van grondbeginselen over het natura- liseeren van buitenlanders bezig hou den. Als de meest dringende maatregel wordt voorzien in het verplicht^ na- turaliseeren der in Zwitserland geboren vreemdelingen krachtens eedgenoot- schappelijke bepalingen, die voor heel Zwitserland geldig zijn. Als voorwaar den zullen gelden, dat een der ouders in Zwitserland geboren is of dat de moeder van geboorte een Zwitsersche was, of dat de ouders bij de geboorte van het kind sedert tien jaren onaf gebroken in Zwitserland woonachtig waren. Er zal geen keus bestaan. Naast het gedwongen naturaliseeren PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit- betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Markt 31bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Zij, die zich met ingang van 1 Juli a.s. wenschen te abonneeren, ontvangen de tot dien datum ver schijnende nummers gratis. DE UITGEVERS. opruimen in dezen I m het Brokkenhuift j ericht aan een der i f per Tel. n°. 178, zal halen, wat U j PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks Markt 31, bij onze Agenten, den mogelijk bij de stad genaderd, ten einde in geval van nood Durazzo onder vuur te kunnen nemen. Uit Rome wordt gemeld, dat de groote Mogendheden overeengekomen zijn de zorg voor de organisatie van Albanië, in geval de Vorst mocht be sluiten het land te verlaten, aan do internationale contröle-commissie op te dragen. De Popolo Romano voegt hieraan toe, dat, indien de Vorst zich in verband met do huidige gebeurte nissen inscheept, dit een afscheid voor immer beteekent. Wat de strategische verhoudingen, te Durazzo aangaat, wordt vandaar nog bericht, dat in het geheel aan de Regeering ongeveer 1000 gewapenden ter beschikking staan met 7 kanonnen. Deze gewapenden bestaan uit onge veer 250 gendarmen, 200 nationalisten en 700 Mirdieten en Malissoren. Over de sterkte der aanvallers heeft men geen nauwkeurige cijfers kunnen ver krijgen. De kanonnen waarover de verdedigers beschikken bestaan uit 7 stukken 75 cM. berggeschut en 4 ma chinegeweren. De opstandelingen moe ten omtrent de verdedigingsmaatre gelen in Durazzo uitnemend op de hoogte zijn, daar zich in de hoofdstad een groot aantal lieden bevindt, dat voortdurend met de opstandelingen voeling houdt, waardoor deze over allo voorvallen volkomen ingelicht worden. haakbord 8l/2 nar, he Zwemclub. >nwrj geregeld tijdig >gen ontvangen TM certen, vermakelijk l deze dan in onz* i len. „Noem mij niet kwalijk, dat ik zoo kom invallen’’ zeide zij, „maar ik kom op last van hooger hand. Hare Excellentie heeft mij laten weten, dat de Vrouwenvereniging heden avond zee ure een buitengewone vergade ring zal houden”. Wij komen hier en daar wat linnen en katoen tekort., In ieder geval moeten wij geld heb ben, veel geld! Als de weldadigheids bazar ons niet uit den nood helpt, weet ik niet waar het heen moet.” Zij schudde nu Katharina’s hand en vroeg: „Hoe gaat het met uw rijpaard Is het beest weer in orde? U moet dien rijknecht wegjagen, hij is de oorzaak van het ongeluk. Dat zegt mijn man ook.” Else von Stasch was als eenigo zuster met haar vijf broeders op het platteland groot geworden en daar door was zij niet altijd kieskeurig in het gebruik harer woorden, maar zij bezat een frischheid en natuurlijk, heid, die iedereen gunstig voor haar innamen. Ook Katharina’s gelaat helderde op toen zij de jonge vrouw begroottej maar zij bleef toch zwijgend toehoor der» van het levendige gesprek, dal zich tusschen de beide dames ontspon. Het Fransche Kabinet. Het kabinet-Viviani heeft zijn re- fflermgsverklaring in de Fransche tamer afgelegd. Ten aanzien van de wet op den driejarigen oefentijd, zei de Minister-president, dat de wet niet onaantastbaar is. Het vraagstuk |al aan de orde gesteld worden, wan- I neer de omstandigheden dit zullen tóelaten; doch indien hij in October 1915 nog aan het bewind is, zal hij de lichting 1913 niet vrijlaten. Viviani verklaarde het bewind slechte te hebben aanvaard om de tegenwoordige moeilijkheden tot op lossing te brengen. Hij stelde - zich I ter beschikking der Kamer voor de kiesrechthervorming en deelde nog mede nog des avonds een leenings- ontwerp te zullen indienen; 1-, zul hij opneming vragen in de be groeting van de inkomstenbelasting. t Ten aanzien van deze leening- quaestie wordt vernomen, dat de Mi nister van Finapciön voorstelt een in 25 jaar aflosbare leening aan te gaan, doch verheelt zich niet, dat een 4 leening, wier koers van uitgifte dichter bij den pari-prijs komt het voordeel heeft, speculatieve doel einden te beperken. De nieuwe lee ning zal tot dekking der buitengewo ne leger- en iharine-uitgaven dienen, die 1800 millioen frs. voor het leger en 400 millioen frs. voor de vloot bedragen, en welke uitgaven over 7 jaar verdeeld zullen worden. De groote leening zal waarschijn lijk in 3 gedeelten worden uitgege ven, doch dit zal, gelijk van. zelf spreekt van den toestand op de geld markt afhangen. De Fransche schat kist, aldus verklaarde Minister Nou- lens in een persgesprek, bevindt zich geenszins in zulke moeilijke omstan digheden als men meent. De beschik bare en op normale wijze inkomende geldmiddelen laten toe, het einde van het loopende jaar af te wachten. En slechts als voorzorgsmaatregel, aldus verklaarde de Minister, zal de lee ning nog voor den aanvang van het zomerrecès van de Kamer worden Te dien einde moet het e wetsontwerp echter nog dezer week worden goed- Skoetari geseind vandaar verpleegsters uit het klooster ter verpleging der gewonden naar Durazzo te brengen. Oostenrijksche marinesoldaten zorgen voor het transport der gewonden. In en om Durazzo. In aansluiting met hetgeen reeds omtrent den strijd in en om Durazzo op Maandag is medegedeeld, ontke nen wij nog het volgende aan een speciaal bericht daarover uit de Alba- neesche hoofd stad aan de Weensche bladen geseind. Toen de opstandelin gen tot den aanval wilden overgaan trachtten zij over de brug ongeveer 300 meter voor de stad, voort te ruk ken, terwijl talrijke opstandelingen de daarnevens liggende lagune doorwaad den, ten einde aldus binnen de stad te komen. De in de stad aanwezige Europeesche vrijwilligers werden in het bijzonder aangewezen om bij de kanonnen dienst te doen, op den heu vel voor de stad werd een Skoda- snelvuurkanon opgesteld dat door een Oostenrijksche ingenieur en twee Duit- schers bediend werd. Tijdens den strijd, die om 6 uur het hevigst woedde, reed de Vorst met zijn hof maarschalk door de hoofdstraten van Durazzohij ging daarop naar den uitgang van de stad en. volgde van daar met een kijker het gevecht bij de brug. Toen hij terugkeerde, ont moette hij den Minister-president Toerkhan Pasja, met wien hij zich naar het paleis begaf. In allerijl werd de stad in staat van verderen tegen weer gesteldbij den ingang "der hpofdstraten en den toegang naar het paleis, richtten Italiaansche matrozen barricaden op, waarachter zij kleine stukken geschut opstelden. De hoofd straat werd door de Albaneesche bur gerwacht bezet, terwijl het Oostenrijk- sche gezantschapsgebouw door de ma- rine-soldaten der monarchie werd be zet. Tegen 8 uur werd het bericht van Thomson’s sneuvelen bekend. De correspondent seint, dat Thomson, die de opstandelingen van 4 zijden had willen aanvallen, nog eerst naar buiten was gegaan, om voor de laatste maal met de opstandelingen te onderhan delen, ten einde, zoo mogelijk bloed vergieten te voorkomen. Omtrent de verdigingsmaatregelen te Durazzo genomen, wordt nog ge meld, dat Oostenrijksch-Hongaarsche mariniers de Zuidzijde van het paleis bewaken. De Italiaansche en Oosten rijksche torpedobooten zijn zoo- dicht f 1.25 „1.50 w 1.50 1.90 ons Bureau Jommissie t>rz. IGF, Vice-Voorz. TENDORST, Pen. 6) Dat zij de dames beluisterd had, kon geen geheim blijven als zij nu reeds het huis verliet, zonder mevr, von Fernow gesproken te hebben. Zij had de verzoeking niet kunnen weerstaan, maar zij schaamde zich over het afluisteren als over een onwaardige handeling en haar trots kon niet dulden dat zij zulk een mis slag zou moeten bekennen. Maar zij zou haar rol spelen, het kostte dan maar wat het wilde. Katharina drukte met eenig druisch de deur dicht en trad flink hoorbare stappen naar het bou doir. Zij werd met groote vreugde Ontvangen. Helene kwam haar da delijk met de grootste vriendelijkheid tegemoet en‘riep verrukt uit': „Wel, Katy, ben jij daar? Ben je weer in orde? Na het gebeurde van gisterenavond dacht ik je vanavond te gaan bezoeken en je dan met een hevige hoofdpijn thuis te treffen.... Maar wat zie je bleek! Vindt u ook yg niet, mevrouw von Buchtritz, dat zij zeer bleek ie? Hier, kom tusschen ons beiden inzitten, lieve engel! Hoe aangenomen aan Toen Thomson gesneuveld was, nam majoor Roelfsema het commando der stad op zich. Tegen 8 uur werd een Italiaansche Aan het einde van de Regeerings'- torpe(joboot ter verkenning van den «•klaring werd Viviani op alle ban- e j r vijand afgezonden en voer tot Capo- rall. De commandant der torpedoboot berichtte, dat de opstandelingen in grooten getale de hoogten bij de stad bezet hielden. De aanval nam zoowel van de zee zijde als van uit het gebergte in he vigheid toe. De kogels vlogen tot de landingsplaats. Om half negen weken de opstandelingen voor het goed ge richte kanonvuur terug. Kaliaanschq en Oostenrijksche ma trozen droegen de gewonden naar twee plaatsen bij den vorstelijken konak, die door de Italianen ingericht waren om de gekwetsten te verbinden. Om 10 uur gingen twee Oosten rijksch-Hongaarsche torpedo-booten naar Medua, ten einde de zich aldaar bevindende Malissoren ter versterking af te halen. De opstandelingen deden den gan- schen dag door van tijd tot tijd aan vallen, zoowel van uit het gebergte als bij de moerassen. Bij het vallen van den avond zweeg het kanonge- 1 bulder. Op de verschansingen werden zoeklichten opgesteld, omhetafweren van nachtelijke aanvallen te verge makkelijken. Van de heuvels en langs de kust zag men gfoeppn kampee- rende rebellen. Nog eenmaal werd een zwak vuur gevecht geleverd, om de verdedigers niet tot rust te laten komen. Men verwacht een nieuwen aanval met sterkere krachten. Het aantal dooden, dat binnenge bracht werd, moet ongeveer 100 be dragen, dat der gewonden 20. Het lijk van Thomson is naar het vorstelijk paleis vervoerd. Een part, telegram uit Weenen dd. 16 Juni meldt: De Albaneesche Re geering heeft een schip van de Oos tenrijksche Lloyd gehuurd, dat Woens dag naar San Giovanni di Medua zal gaan om vandaar 1000 Miriditen naar Durazzo te halen. Op dringend ver zoek van den Vorst gaan 2 Oosten rijksche torpedobooten naar Valona en San Giovanni di Medua om aan de daar verzamelde Albaneesche strijd krachten bevelen van den Vorst over te brengen. De Oostenrijksche gezant heeft even eens op verzoek van den Vqpst naar mevrouw, maar dat was een leugen qit nood, die ik entre nous gaarne vrijmoedig wil bekennen. Inderdaad draagt mijn prozaïsche natuur schuld, dat ik zooveel kunstgenot niet kon verduwen”. Nu werd het gelaat van mevrouw Von Buchtritz geelachtig groen. Met een stem, die van kwaadaardigheid beefde, zeide zij: „Wees verzekerd, mevrouw Von Salten, dat wij het nooit weer zullen wagen u op onze muziekavondjes te noodigen. Ik zal niet verzuimen ook aan anderen mede te deden hoe zwak uw zenuwen zijn opdat men in de gezelschappen daarmee rekening kan houden.” i Mevrouw Von Salten scheen zoo tevreden, alsof mevrouw Von Buch tritz haar een zeer aangenaam com plimentje had gemaakt. ,,U is waarlijk al te goed!” zeide zij met een lachje. Mevrouw Von Buchtritz stond op en zeide met waardigheid: „Ik wil u niet langer storen”. Met een stijf hoofdknikje groette zij mevrouw Von Salten, wat deze met een allervrienr delijkste buiging beantwoordde. Daar op ging zij statig weg, gevolgd door Helene, die haar tot aan de voordeur uitgeleidde. Toen mevrouw Von Fer now terugkwam, nam zij naast Ka-’ tharina plaats en begon luidkeels te lachen. „Wat zette zij een gezicht!” riep verklaring werd Viviani op alle ban ken, behalve der geunifieerde socia listen en der rechterzijde toegejuicht. Thierry, Cazes en Jaurès interpelleer den. Thierry legde den nadruk op. de noodzakelijkheid om tot de wet op den tweejarigen oefentijd terug te keeren; Jaurès drong aan op een antwoord in zake kiesrechthervorming en oplossing van het financieele vraagstuk. Van verschillende banken werden protesten geuit, toen Jaurès zijn re quisitoir tegen de wet op den drie jarigen diensttijd hield; bijna alleen de socialisten gaven blijk van bijval. Viviani aanvaardde een motie Bre- ton-Fredgnier-Iniart-Etcheparé, waar bij de Kamer, vertrouwen uitsprekend in de Regeering om politieke hervor mingen tot stand te brengen, ge grond op de republikeinsche vereeni- ging en steunend op een uitsluitend republikeinsche meerderheid daarbij elke toevoeging afwijzend, overgaat tgt de orde van den dag. Deze motie werd met 370 stemmen voorts 'tegen 137 st. aangenomen. Een commissie van 44 leden werd benoemd, ten einde het leeningsont- werp te bestudeeren. zij uit. „En welke kleuren kreeg zij, daar is de regenboog nog niets bij. Als zij vandaag de groote trom niet roert, dan doet zij het nooit meer. Maar Katy wat heb je gedaan? Zoo iets zal ze je nooit kunnen verge ven.” „Des te beter!” „En zij zal het je bij gelegenheid betaald zetten!” „Zooals zij verkiest!” „Ei, ei! Je bent zoo trotsch als een Spanjaard, maar je hebt eigen lijk gelijk, de soiree van gisteren was werkelijk onuitstaanbaar vervelend!... Wat is er, Karei?” „Mevrouw Von Stasch laat vragen, of u te spreken is, mevrouw”. „Zeker!” Met genoegen? Laat me vrouw binnenkomen!” Zij keerde zich naar mevrouw Von Salten en zeidb zacht: „Hoe jammer! Ik had zoo gaarne eens ongestoord met je gepraat;... dat nu juist die boerengans komt! Aha! daar is ze Welkom, welkom, lieve! Wat een ge noegen je hier te zien!” Met deze laatste woorden ging zij de jonge slanke dame tegemoet, die de portière opensloeg. Mevrouw Von Stasch was sedert een maand gehuwd en hoogstens, ne gentien jaar oud. Haar vroolijke blau we oogen, die onder een scheefstaan de Poolsche muts schitterden, was hel aan te zien, dat zij den ernst des levens nog niet had leer en kennen. Albanië. De toestand in Albanië. In aanvulling van de berichten over het gevecht van gisteren wordt uit Durazzo dd. 16 Juni gemeld, dat de eerste aanval door de opstandelingen geschiedde over de gansche linie langs de moerassen. Thomson liet terstond de verschan singen bezetten en het geschutvuur openen. Omstreeks 5 uur trokken‘de rebellen over de brug over de lagunen en tastten de stad tegelijk van de heuvels aan, die blijkbaar reeds gedurende den nacht bezet waren. Om kwart voor zes begaf de Vorst, vergezeld van v. Trotha, Ekrem bei en Libohow, zich te paard naar de kazerne, waar juist de laatste Malis soren tot den strijd gereed gemankt werden. Vervolgens ging de Vorst naar de artillerie-stelling der stad, waar de laatste verdedigingslinie in gereed heid gebracht werd. lief staat haar die bleeke teint! Je bent toch ook altijd even bekoorlijk, Katy.” Katharina had al haar zelfbeheer- sching noodig om voor het uiterlijk kalm te blijven. Als zij geen schaam te had gevoeld over haar afluisteren dan had zij op staande voet het mas ker afgeworpen en de waarheid flink gezegd. Maar zij moest zich bedwin gen en ofschoon haar dat zeer veel moeite kostte, zij wist toch een glimlachje op haar gelaat te voor schijn te roepen. Dat streed echter wel tegen haar karakter, want on danks haar vele gebreken was zij een vijandin van leugens en bedrog. „Wat heeft u ons gisteravond doen schrikken, lieve”, zeide mevrouw Von Buchritz.... „Ik had den ganschen avond reeds opgemerkt, dat u er niet goed uitzag. Ik maakte mij reeds angstig over u, want ik heb nu een maal leen moederlijke genegenheid voor ir opgevat.” Katharina’s geduld was ten einde; zij kon die leugenachtige huichelarij niet langer verdragen en zeide daarop vrij scherp: „Uwe scherpe blik heeft u ditmaal misleid, mevrouw. Ik was gisteren zeer wel”. Het beenige gelaat van mevrouw Von Buchtritz werd bijna blauw. „Maar als ik mij niet vergis, sprak u van „Van hevige hoofdpijn... Juist

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1